Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1. dönem 1. yazılı soruları test

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1. dönem 1. yazılı soruları test
1.Birinci Dünya Savaşı sonrasında imzalanan anlaşmalar ile devletler karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?
A-Sevr                                  Osmanlı Devleti
B-Trianon                            Rusya
C-Versay                              Almanya
D-Sen Jermen                      Avusturya
E-Nöyyi                            Bulgarista

2.1.Dünya savaşı sırasında halka “barış, toprak ve ekmek” vaad ederek iktidarı ele geçiren Rus lider aşağıdakilerden hangisidir?
A-Kruşçev
B-Stalin
C-Lenin
D-Gorbaçov
E-Brenjev

3.I.Çanakkale savaşlarının kazanılması
II.Avusturya Macaristan veliahtının Saraybosna’da öldürülmesi
III.Rusya’nın Bolşevik ihtilali sonucu savaştan çekilmes
Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A-I-II-III
B-II-I-III
C-II-III-I
D-III-I-II
E-III-II-I

5.24 Ekim 1929 günü ABD’de yabancı yatırımcıların sahip oldukları hisse senetlerini ellerinden çıkarmalarıyla New York Borsasının dibe vurması aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
A) Kara Pazartesi
B)  Kara Perşembe
C)  New Deal
D)  St. Valentine Günü
E)  Dünya Ekonomik Buhranı

6.İtalya ve Almanya’nın saldırgan bir politika izlemeleri üzerine, Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya’nın bir araya gelerek oluşturdukları birliğe ne ad verilir?
A) Kellogg Paktı
B)  Sadabat Paktı
C)  Locarno Anlaşması
D)  Küçük Antant
E)  Balkan Antantı

7.Almanya’yla ilgili aşağıdakilerden hangisinin Hitler’in iktidara gelmesinin bir sonucu olarak kabul edilemez?
A) Cumhuriyet rejimine geçilmesi
B)  İşsizlik sorununun azalması
C)  Enflasyonun kontrol altına alınması
D)  Saldırgan bir dış politikanın izlenmesi
E)  Milliyetçiliğin güç kazanması

8.Basmacı Hareketi’ne katılarak Türkistan’ın bağımsızlık mücadelesine katılan ancak Ruslar tarafından şehit edilen Osmanlı subayı kimdir?
A) Cemal Paşa
B)Talat Paşa
C)Enver Paşa
D)Refet Paşa
E)Fevzi Paşa

9.ABD’nin I. Dünya Savaşı’na girerken öne sürdüğü  “ dünya barışını korumak için uluslar arası bir örgütün kurulması ” fikri aşağıdakilerden hangisiyle hayata geçmiştir?
A) Milletler Cemiyeti’nin kurulması
B)  Manda yönetimlerinin hayata geçirilmesi
C)  Locarno Antlaşması’nın yapılması
D)  Briand-Kellog Paktı’nın imzalanması
E)  Balfour Deklarasyonu’nun yayınlanması

10.SSCB’nin kurulmasını sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Monroe Doktrini
B)  Meiji Restorasyonu
C)  Bolşevik İhtilali
D)  Balfour Deklarasyonu
E)  Basmacı Hareketi

11.Türkistan’da Bolşevik İdaresine karşı başlatılan mücadele aşağıdakilerden hangisidir?
A) Milli Hareket
B)  Basmacı hareketi
C)  Korbaşı Hareketi
D)  Bolşevik İhtilali
E)  Meiji Restorasyon

12.Avrupa’da I. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan ekonomik gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Ulus devletlerinin yıkılması
B)  Ticaretin durgunlaşması
C)  Toplumsal refahın azalması
D)  İş istihdamının azalması
E)  Almanya’da Hiper enflasyonun yaşanması

13.Aşağıdaki ülkelerden hangisi sadabat paktına katılmamıştır?
A-Türkiye
B-Suriye
C-İran
D-Irak
E-Afganistan

14.Hatay anavatana katılmadan önce bağımsız bir cumhuriyet olarak kurulduğunda kim cumhurbaşkanı seçildi?
A-Tayfur SÖKMEN
B-Abdurrahman MELEK
C-Cemel GÜRESEL
D-İsmet İNÖNÜ
E-Fevzi ÇAKMAK

15.Montrö Boğazlar Sözleşmesinin Türk Tarihi açısından önemi nedir?
A-Avrupa devletleri ile yapılmış olması
B-Avrupalıların Osmanlı’nın üstünlüğünü kabul etmesi
C-2.Dünya savaşına neden olması
D-Boğazların kontrolünün Rusya’ya geçmesi
E-Boğazlarda Türk egemenliğinin esas alınması

16.Aşağıdaki ülkelerden hangisi balkan antantına katılmamıştır?
A-Yunanistan
B-Çekoslavakya
C-Romanya
D-Bulgaristan
E-Yugoslavya

17.Aşağıdaki ülkelerden hangisi Briand-Kellogg paktına katılmamıştır?
A-Rusya
B-ABD
C-İtalya
D-Fransa
E-Polonya

18.Mandacılık sisteminin oluşturulmasının nedeni nedir?
A-Sömürgeciliği devam ettirmek
B-Wilson prensiplerini uygulamak
C-Orta Doğuya bağımsızlık getirmek
D-Yönetimde tecrübe kazandırmak

19.Aşağıdakilerden hangisi 1.dünya savaşı sonrasında yıkılan imparatorluklardan biridir?
A-İngiltere
B-Fransa
c-Japonya
D-Almanya
E-İtalya

20.1.dünya savaşı sonucunda mağlup devletlerle yapılacak anlaşmaların içeriğini görüşmek amacıyla toplanan konferans hangisidir?
A-Paris Konf.   
B-Londra Konf.
C-Lozan Anlaş.
D-Wilson İlkeleri
E-Briand-Kellogg Paktı

Leave a Reply