Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2. dönem 2. yazılı soruları

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2. dönem 2. yazılı soruları ve Cevapları

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2. dönem 2. yazılı soruları ile ilgili içeriğimizi aşağıya ekliyoruz. Derslerinizde başarılar diliyoruz. 20 soruluk test şeklinde hazırlanmış Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2. dönem 2. yazılı sorularıcevaplarını rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2. dönem 2. yazılı soruları

1:-Truman Doktrini
– Avrupa Konseyi
-Nato’nun kuruluşu
Yukarıdaki gelişmeler aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?
a)Sovyet tehdidi
b) BM’ ye üye olma
c) ABD ile iyi ilişkiler geliştirme
d) Hitler tehlikesi
e) Japonya’nın saldırgan tutumu
2. 1957’den 1975’ e kadar süren uzay savaşı aşağıdaki ülkelerden hangileri arasında olmuştur?
a) ABD-SSCB
b) İngiltere-ABD
c) SSCB-İngiltere
d) Japonya-ABD
e) SSCB-Japonya

3. Yumuşama döneminde ortaya çıkan gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Vietnam Savaşı
b) Süveyş Kanalı Krizi
c) Arap-İsrail Savaşı
d) Afganistan’ın SSCB tarafından işgali
e) Kore Savaşı

4. ABD’nin girişimleriyle Mısır ve İsrail arasındaki görüşmeler aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?
a) FKÖ’nün kurulmasına
b) Camp David Antlaşmasına
c) Filistin Devleti’nin kurulmasına
d) Sadabat paktına
e) Bağdat Paktına

5. Aşağıdakilerden hangisi soğuk savaş döneminde Türkiye’ye ait özelliklerden biri değildir?
a)Çok partili hayata geçilmesi
b)Tüketim kültürünün toplum tarafında hızla benimsenmesi
c) Dış politikada tarafsızlık ilkesinin benimsenmesi
d)Batı müzik türlerinin ülkemizde de yaygınlaşması
e) Devletçi ekonomiden liberal ekonomiye geçilmesi

6. Aşağıdakilerden hangisi 1945-1960 arasında dünyada görülen gelişmelerden birisi değildir?
a) Sanayide hızlı büyümenin görülmesi
b) Silahlanma yarışının görülmesi
c) Kadın hareketlerinin ortaya çıkması
d) Uluslar arası ilişkilerde diyalog sürecinin başlaması
e) Rock and Roll müziğinin ortaya çıkması

7. I.Demokrat Partinin kurulması
II. İsrail’in kurulması
III.Türkiye’nin Kore’ye asker göndermesi
IV.Salt-I Antlaşması
Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
a) I-II-III-IV
b) I-II-IV-III
c) II-I-IV-III
d) II-I-III-IV
e) IV-III-I-II

8. Türkiye’yi 1964’te ABD’den uzaklaştırarak SSCB ‘ye yaklaştıran en etkili olay neydi?
a)Arap-İsrail Savaşı
b) Kıbrıs Meselesi
c) Vietnam Savaşı
d) Kore Savaşı
e) Amerikan ambargosu

9. Aşağıdakilerde hangisi II. Dünya savaşından sonra Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan sorunlardan birisi değildir?
a) Nüfus mübadelesi sorunu
b) Kıbrıs sorunu
c)Kıta sahanlığı sorunu
d) Hava sahası sorunu
e)Kara sularının 12 mile çıkarılması

10. İran-Irak arasında da sorunlara neden olan Fırat ile Dicle nehirlerinin birleşerek denize döküldüğü bereketli topraklara ne ad verilir?
A)Mezopotamya
B)Maveraünnehir
C)Şattü’l- Arap
D)Süveyş Kanalı
E)Panama Kanalı

11. Aşağıdaki ülkelerin hangisinin petrol yönünden zengin olduğu söylenemez?
A)Venezüella
B)Kuveyt
C)İran
D)Bulgaristan
E)Rusya

12. II.Dünya Savaşı’ndan sonra bağımsızlığını kazanan devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Fas
b) Tunus
c) Cezayir
d) Libya
e) Mısır

13. Şam’da 1940’da kurulan BAAS partisinin amacı sosyalist bir sistemle yönetilen birleşik laik bir Arap topluluğu kurmaktı.
Buna göre BAAS Partisinin geldiği Arap ülkelerinin aşağıdaki ülkelerin hangisiyle iyi ilişkiler kurması beklenemez?
a) SSCB
b) Çin
c) Küba
d) Kuzey Kore
e) ABD

14. Bağlantısızlar grubu aşağıdaki konferansların hangisinde kurulmuştur?
a) 1946 Kahire konferansı
b) 1943 Tahran konferansı
c) 1955 Bandung konferansı
d) 1960 Delhi konferansı
e) 1968 Paris konferansı

15. 1955 yılında kurulan Bağdat Paktına aşağıdaki ülkelerden hangisi üye değildir?
a) Türkiye
b) İngiltere
c) Pakistan
d) Afganistan
e) İran

16. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Varşova Paktına üye değildir?
a) Bulgaristan
b) Yugoslavya
c) Çekoslovakya
d) Romanya
e) Polonya

17. Amerika Birleşik Devletleri Sovyetlerin Orta Doğu’da komünizmi yayma girişimine karşılık aldığı önlem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Monreo Doktrini
b) Balfaour Doktrini
c) Marshall Planı
d) Truman Doktrini
e) Eisenhover Doktrini

18. Aşağıdakilerden hangisi;1967 Arap-İsrail Savaşı hakkında söylenirse yanlış olur?
a)İsrail topraklarını dört misli genişletmiştir
b)Yahudiler 2000 yıldan beri ilk defa Kudüs’ün tamamına sahip olmuşlardır
c)SSCB ve ABD İsrail’i desteklediler
d)İsrail;Suriye’nin Golan Tepeleri’ni de işgal etmiştir
e)Fransızlar Ortadoğu’daki eski etkinliklerini kazanmaya çalışmışlardır

19. Aşağıdaki devletlerden hangisi; Bağlantısızlar grubu içerisinde yer almamıştır?
a)Hindistan
b)Yugoslavya
c)Yunanistan
d)Mısır
e) İran

20. Bağdat Paktı’nın kuruluşundaki asıl amaç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Arapların Ortadoğu’da etkinliğini artırmak
b) SSCB’nin Ortadoğu’ya yayılmasını engellemek
c) Müslümanlar arasında güç birliği oluşturmak
d) Ortadoğu’nun petrollerini kontrol altına almak
e) İsrail’in yayılmacı politikalarını önlemek
CEVAPLAR: AAEB CEAB AADE ECDD D?BB

11 Comments

Leave a Reply