Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

Aşağıdaki Soruları Cevaplandırınız
1-İran-Irak Savaşı(1980 ) nasıl sonuçlanmıştır ? (10 P )
2-Türkiye 1930-1950 yılları arasında ne tür ekonomik bir politika uygulamıştır ? (10 P )
3-1956 II.Arap İsrail Savaşının sebebi ve sonuçlarını yazınız ? (10 P )
4-1973  Petrol krizinden Avrupa ve ABD niçin etkilenmemiştir ? (10 P )
5-Türkiye askeri darbeleri ve  Bu dönemdeki Başbakanlarını yazınız ? (10 P )
6-“Arap-İsrail-Kudüs-Golan tepeleri-Ortadoğu” kavramlarını tanım yapmadan tarihi anlamına uygun bir paragraf içinde kullanınız.(en az beş cümle ) (12 P )

7-Aşağıdaki sorularda boşluklara doğru kelimeleri yerleştiriniz ? ( 5*2=10 )
a)ABD, SSCB’nin yayılmasına karşı 1949 yılında ………………………………….kurmuştur.
b)Türkiye II. Dünya Savaşı sırasında ………………………………..bir politika izlemiştir.
c)ABD Dışişleri Bakanın Avrupa’ya programlı yardım yapılması önerisinde bulunduğu öneriye   ………………………………………Planı da denir.
d)1950’li yılların sonunda Kıbrıs Meselesi ……………………. ve ………………………… antlaşmalarıyla çözülmek istenmiştir.
e)Körfez Savaşı …………………………………….  ‘ın …………………………………..işgali ile başlamıştır

8- Aşağıdaki ifadeler Doğru ise “D”,Yanlış ise “Y” harfi ile belirtiniz ? (5*2=10 P)
(     )Filistin’e İsrail’in  kurulmasına kadar hakim olan devlet İtalya’dır
(     )Stalin II.Dünya savaşından sonra Türkiye’nin toprak bütünlüğüne çok önem vermiştir
(     )İsrail’i ilk tanıyan arap ülkesi İran’dır
(     )İngiliz sömürgesinde olan Irak 1970 yılında bağımsız olmuştur
(     )Almanya müttefik grupla girdiği savaşta polonya’yı işgal etmiştir

9-Aşağıdaki test sorularını üzerinde yapınız ? (6*3=10 P)
1-1973-1974 yılları arasında enflasyon ve işsizlik oranlarının artmasına yol açan ekonomik bunalımın ortaya çıkmasını hızlandıran enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kömür
B) Doğalgaz
C) Petrol
D) Elektrik
E) Nükleer enerji

2- I. Dünya Savaşı sonrasındaki bazı gelişmeler şun¬lardır:
I-Yugoslavya, Çekoslovakya gibi yeni devletlerin kurulması,
II-Türk Kurtuluş Savaşı’nın başlaması,
III-İtalya’nın amacına ulaşamaması,
IV-Almanya’ya ekonomik ve siyasi kısıtlamalar ge¬tirilmesi
Bu gelişmelerden hangilerinin II. Dünya Sava¬şı’nın çıkmasına zemin hazırladığı söylenebilir?
a) Yalnız l
b) Yalnız II
c) II ve III
d) III ve IV
e) II ve IV

3-Nükleer Silahların sınırlandırması amacı ile 1972 yılında SALT II antlaşması imzalandığı halde uygulamaya konulmamıştır
Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenidir ?
a) OPEC’in kurulması
b) Sovyetlerin Afganistan’ı işgali
c) Vietnam Savaşının çıkması
d) Irak-İran Savaşı
e) Küba Krizini sona ermesi

4- II. Dünya Savaşı’nda savaşın gidişatıyla ilgili kararlar alınan konferanslar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Kazablanka
b) Quebec
c) Moskova
d) Potsdam
e) Kahire

5- Günümüzde Dünya Devletlerinin ekonomik ticari ve kültürel iş birliği gibi alanlarda ortak hareket etme düşüncesinde
I- Küreselleşen Dünya yapılanmasına ayak uydurma
II-Siyasi ve Ekonomik yalnızlıktan kurtulma
III- Mandater sistemi geliştirme
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e)  II ve III

6- Alman ordularının aşağıdaki ülkelerden hangisinin işgalinde başarısız olması Doğu Avrupa’daki siyasi dengelerin değişmesinde etkili olmuştur?
a)    Polonya
b )  Sovyet Rusya
c)Çekoslovakya
d)Yugoslavya
e)Macaristan

 

Leave a Reply