Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

1- Nixon Doktrini ne demektir? (10 P )
2-. 1962 Küba’daki ‘’Ekim Füzeleri Bunalımı’’nın ortaya çıkışı uluslar arası ilişkiler açısından sonuçları nelerdir? (10 P )
3- Demokrat parti ne zaman ve kimler tarafından kurulmuş ve kaç seçim dönemi geçirmiştir ? (10 P )
4- Helsinki Nihai Senedi’nin Temel Bölümleri nelerdir? Hangi devletler tarafından imzalanmıştır ? (10 P )
5- Zürih ve Londra Antlaşmalarına hangi devletler katılmış ve nasıl sonuçlanmıştır ? (10 P )
6- Demokrat Parti’nin dış siyasetteki başarıları nelerdir ? (10 P )
7- Bağlantısızlık hareketinin kurulma sebebi ve ilkeleri hakkında bilgi veriniz ? (10 P )

8-Aşağıdaki sorularda boşluklara doğru kelimeleri yerleştiriniz ? ( 5*2=10 )

a-1954 Balkan İttifakına katılan devletler……………………………………….……dır.
b- Yumuşama Dönemi SSCB Devlet liderleri ………………………………………………dir
c- İsrail Devleti …………………..yılında……………………….güdümünde kurulmuştur
d- Bağlantısızlığın bir durum olmaktan çıkıp harekete dönüşmesinin ilk adımı ……………………..dır.
e- Yuri Gagarin ……………

9- Aşağıdaki soruları doğru (D) veya yanlış(Y) olarak cevaplayınız? (5*2=10 )

a- ( ) U2 Casus uçak krizi sonucu ABD Rusya’ya özür dilemesi için çağrı yapmıştır.
b- ( ) ABD uzay çalışmaların hızlandırmak için NASA ‘yı kurmuştur
c- ( ) SSCB de Stalin ve Türkiye’de Adnan Menderes aynı dönemde görev yapmışlarıdır
d- ( ) Celal Bayar Dörtlü takrir den sonra Demokrat partiden ayrılmıştır.
e- ( ) Birleşmiş Milletler’ de bütün üyeler aynı derecede eşittir.

10- Aşağıdaki test sorularının doğru cevaplarını üzerinde işaretleyiniz ?(5*2=10 )
1-(II. Dünya Savaşı sonrası) Avrupa ülkelerinin kendi aralarında ekonomik alanda birleşmesi; Bu işbirliği değerlendirilmeli; Eğer hala ekonomik açık varsa ABD bu açığı kapatarak, Avrupa’da Sovyet Rusya’nın fırsatçı durumuna engel olunmalı.
Yukarıda sözü edilen bu gelişmelerin Soğuk Savaş Dönemi’ndeki adı nedir?
A)Truman Doktrini
B)Avrupa Ekonomik Topluluğu
C)Marshall Planı
D)Büyük Avrupa Projesi
E) Shuman Planı ( Avrupa Birliği)

2-II. Dünya Savaşı sonunda,
I-Büyük Britanya İmparatorluğu’nun sömür¬gelerini kaybetmesi
II-ABD ve Sovyet Rusya’nın dünyanın iki bü¬yük devleti haline gelmesi
III-Almanya’nın doğu ve batı olarak ikiye ayrıl¬ması
Gibi gelişmelerden hangileri dünyada soğuk savaş dönemini başlatmıştır?
A) Yalnız l
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

3- Türkiye de Anayasa Mahkemesi kaç tarihli Anayasa ile kurulmuştur ?
A) 1921
B) 1961
C) 1924
D) 1982
E) 1876

4- II. Dünya Savaşı’nın sonunda ölen insanların %48’ini sivillerin oluşturduğu tespit edilmiştir.
Bu durum;
I- Birleşmiş Milletler Örgütü’nün kurulması,
II-Varşova Paktı’nın kurulması,
III.-Sivil savunma teşkilatlarının yaygınlaşması
gibi durumlardan hangilerini ortaya çıkarmıştır?
A) Yalnız l
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

5- Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletlerin yargı organıdır ?
A) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
B) Uluslar Arası Hukukçular Komisyonu
C) Lahey Adalet Divanı
D) Avrupa Birliği Adalet Divanı
E) Delegeler Komitesi

One Response

Leave a Reply