Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2.Dönem-1.Yazılı Soruları

1- İran –Irak savaşında Amerika nasıl bir tutum izlemiştir ? (10 P )
2- Camp Dawid Andlaşması (1979) kimler arasında olmuştur sonuçları hakkında bilgi veriniz (10 P )
3- Türkiye 1930-1950 yılları arasında ne tür ekonomik bir politika uygulamıştır ? (10 P )
4- OPEC(Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ) kurulma amacı ve üye ülkeleri yazınız ? (10 P )
5- Askeri darbeleri ve bu dönemde değişen anayasaları yazınız ? (10 P )
6-“Hitler,II.Dünya Savaşı,Türkiye,Birleşmiş milletler,soğuk savaş ” kavramlarını tanım yapmadan tarihi anlamına uygun bir paragraf içinde kullanınız?(en az beş cümle ) (12 P )

7-Aşağıdaki sorularda boşluklara doğru kelimeleri yerleştiriniz ? ( 5*2=10 )
a)II. Dünya Savaşı’ndan ABD ve SSCB’nin dünyanın en büyük iki devleti olarak çıkması …………………. yol açmıştır
b)Berlin Buhranı’ndan sonra ABD, Fransa ve İngiltere kendi işgal bölgelerinde ………… devletinin kurulmasını desteklemiştir.
c)Almanya’nın …………antlaşmasını geçersiz kılmak istemesi II. Dünya Savaşı’nın çıkmasına yol açmıştır.
d)SSCB, ABD’ye karşı askeri güvenliği sağlamak amacıyla Doğu Avrupa ülkeleriyle…………….kurmuştur
e) Körfez Savaşı ………………. ‘ın …………………..işgali ile başlamıştır

8-Aşağıdaki ifadeler Doğru ise “D”,Yanlış ise “Y” harfi ile belirtiniz ? (5*2=10 P)
( )Körfez savaşında Türkiye ABD’nin yanında askeri müdaheleye katılmıştır
( )Türkiye 20 yıllık tek parti dönemi yaşamıştır
( )Robert Schuman Avrupa’nın birleşmesi için çaba harcayan Fransız diplomattır
( )ABD Vietnam savaşında kaybettiği prestiji Orta Doğu da yakalamaya çalışmıştır
( )Almanya soykırım yaptığını kabul ederek İsrail’e tazminat ödemiştir

9-Aşağıdaki test sorularını üzerinde yapınız ? (6*3=10 P)
1- Türkiye, II. Dünya Savaşı’na katılmadığı halde ekonomisi durgunluk yaşamış ve kalkınma hızı yavaşlamıştır.
Bu durumun yaşanmasında,
I-İşgücünün büyük bir bölümünün silah altına alınması
II-Savaş ortamı nedeniyle yatırımların durması
III-Halkın alım gücünün azalması
Hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
a) Yalnız l
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) I, II ve III

2- İngiltere Dışişleri Bakanı Balfour, 2 Kasım 1917’de Siyonist Federasyonu Başkanı bankacı Lord Rothschild’a gönderdiği mektup Balfour Deklarasyonu olarak kabul edilmiştir. Bu deklarasyonun aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir?
a) Osmanlıların Ortadoğu’dan atılması
b) Osmanlılarla barış antlaşması imzalanması
c) Mısır’daki İngiliz hâkimiyetinin kaldırılması
d) Ortadoğu’da İsrail Devleti’nin kurulması
e) Bağımsız bir Arap devletinin kurulması

3) İsrail Devletinin 1948 yılında kurulması ile bazı Arap devletleri birleşerek işgali yok etmek amacı ile bir savaş başlatmışlardır.İsrail’e savaş açmayan devlet aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Mısır
b) Ürdün
c) İran
d) Suriye
e) Lübnan

4)Aşağıdakilerden hangisi XX. yy’da yaşanan gelişmelerden değildir?
a) II. Dünya Savaşı
b) Kore Savaşı
c)Amerika’da 11 eylül olayı
d) Hatay’ın Bağımsız olması
e) Kıbrıs Barış Harekatı

5) 20. yy.da tüm insanlık üzerinde etkili olan önemli buluşlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
a) Radyo
b) Sinema
c) Matbaa
d) Bilgisayar
e) Nükleer silah

6- II. Dünya Savaşı’nda savaşın gidişatıyla ilgili kararlar alınan konferanslar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Kazablanka
b) Quebec
c) Moskova
d) Potsdam
e) Kahire

Leave a Reply