Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları 4. Ünite Yumuşama Dönemi Cevapları

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları 4. Ünite Yumuşama Dönemi Cevapları

Evet takipçilerimiz geldik Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları 4. Ünite Yumuşama Dönemi Cevaplarına. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Son derece Önemli bir ders olduğu için cevapları vereceğiz. Yine diğer derslerde olduğu gibi sayfa sayısı az ve soru sayısı da az. Sayfa : 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları Cevapları sayfa 156

Hazırlık Çalışmaları
SORU:Yumuşama Dönemi’nde küresel güçlerin uzay politikalarının günümüze etkilerinin neler olabileceğini tartışınız.
SORU:Yumuşama Dönemi’nde bloklar arasında yerel boyutta savaşlar yaşanmış, buna karşın küresel bir savaş  çıkmamıştır. Bunun nedenleri neler olabilir?
SORU:• Küresel güçler kendilerinden daha zayıf bazı ülkeleri işgal etmek istemiş ama başarısız olmuştur. Bu başarısızlığın nedenleri neler olabilir? Tartışınız.
SORU:12 Mart 1971 Muhtırası ve 12 Eylül 1980 Darbesi Türkiye’nin demokratik değerlerine ve toplumsal yapısına ne tür zararlar vermiş olabilir?
KAVRAMLAR
Yumuşama Dönemi:
Bağlantısızlar Hareketi:
ENOSİS:
Diaspora:
Megalo İdea:
EOKA:
Muhtıra:
Barış Harekâtı:

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları Cevapları sayfa 158

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları Cevapları sayfa 158

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları Cevapları sayfa 158

SORU:Bir önceki ünitede öğrendiklerinizden ve yukarıdaki görselden (Görsel 4.1) yola çıkarak Yumuşama Dönemi’nde (1962-1979) iki süper güç arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkinin dünya siyasetine etkilerinin neler olabileceğini tartışınız.
CEVAP: İki süper güç silahlanmış ve denge içinde bir yaşam sürmektedir. Savaş ortamı yoktur. Bu yumuşama döneminde her iki süper güç dünyanın petrol kaynaklarını paylaşmaktadır.

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları Cevapları sayfa 163

SORU:1. Kennedy’nin televizyon konuşmasının yer aldığı metinde bahsi geçen 1930’lu yıllara dair politikayı ve sonuçlarını açıklayınız.
CEVAP:I. Dünya Savaşı’nda umduğunu bulamayan İtalya ve Almanya’da bu dönemde faşizm iktidara gelmiş, yayılmacı ve saldırgan bir politika izlemişlerdir. Bu politikalar dünya milletlerinin kamplaşmasına ve II. Dünya savaşı’na neden olmuştur.
SORU:2. Kennedy’nin televizyon konuşmasının ve Kruşçev’in Kennedy’ye mektubunun yer aldığı metinlerden yola çıkarak iki ülke arasında yaşanan gerilimin mahiyetini açıklayınız.
CEVAP:Küba Buhranı sebebiyle, ABD’nin Castro ile anlaşamaması, Küba’nın SSCB’ye yakın ilişki kurması, ABD’nin Küba’ya abluka yapması. SSCN’nin Küba’ya saldırı ihtimaline karşı Küba’ya nükleer silahlar göndermesidir. ABD saldırmayacağı teminatı vermesi ile sorun çözülmüştür.

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları Cevapları sayfa 164

SORU:1. Domino etkisiyle kast edilmek istenen nedir? Tartışınız.
CEVAP:Amerikalı siyasetçilerin Soğuk Savaş döneminde bir ülkenin komünist idare altına düşmesinin komşu ülkelere de komünizmin yayılmasına sebebiyet verebileceği varsayımına dayanan teorileridir.
SORU:2. Bu teoriye göre ABD politikasını belirleyen temel unsurun neler olduğunu açıklayınız.
CEVAP:Komünizmin yayılmasını önlemek üzerine bir politika kurulmuş.  Vietnam’A ABD müdahalelerinin altyapısını oluşturmuştur. Öte yandan, Sovyetler Birliğive komünist dünyaya komşu ülkelere yönelik çeşitli askeri, siyasi ve ekonomik önlemleri içeren Çevreleme politikası da bu şekilde ABD dış politikasında önemli bir yer tutmaya başlamıştır.

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları Cevapları sayfa 165

SORU:Muhammed Ali’nin Vietnam Savaşı karşısındaki tutumunu değerlendiriniz.
CEVAP:Vietnam savaşına karşı çıkmış, asker olarak savaşa gitmeyi reddetmiştir. Tutumunda haklıdır. Bir ülkenin şahi çıkarları için milyonlarca insan ölmüştür.

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları Cevapları sayfa 166

SORU:Metinden yola çıkarak Vietnam Savaşı’nın sebeplerini ve ABD’nin başarısızlığının nedenlerini tartışınız.
CEVAP:Savaşın Sebepleri; bürokratik ataletin rolü, tarih ilminin doğru okunmaması ve ABD’li yöneticilerin bölgeyi iyi tanımaması, ABD’nin Üçüncü Dünya’daki iktisadi çıkarları için Vietnam’a müdahale ettiğidir. Başarısızlığın nedenleri;  İşgal stratejisinin yanlışlığı ve Vietnam milliyetçiliğinin gücü.

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları Cevapları sayfa 170

SORU:Soğuk Savaş Dönemi’nde dünyanın iki süper gücünün daha zayıf olan güçler karşısında başarılı olamamasının nedenlerini tartışınız.
CEVAP:İki süper gücün karşısına tepki olarak Bağlantısızlar Hareketi’nin doğuşu, güçsüz ülkelerin iki süper gücü desteklememeleri, Bağlantısızlık, blokların nükleer gücüne karşı gelmeyi ve silahsızlanmayı esas alması, bağlantısızlar, BM Genel Kurulundan çıkarttıkları kararlar ile büyük devletlerin politikalarına yön vermeye çalıştılar. Ve etkili oldular.

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları Cevapları sayfa 170

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları Cevapları sayfa 170

SORU:Harita 4.6’da Bağlantısız Ülkeler yeşil renkte gösterilmiştir. Bu ülkelerin isimlerini aşağıdaki ilgili boşluklara yazınız.

 1. Yugoslavya
 2. Cezayir
 3. Fas
 4. Mali
 5. Gine
 6. Gana
 7. Kongo Cumhuriyeti
 8. Somali
 9. Etiyopya
 10. Sudan
 11. Mısır
 12. Yemen
 13. Suudi Arabistan
 14. Irak
 15. Suriye
 16. Afganistan
 17. Hindistan
 18. Burma
 19. Kambocya
 20. Endenozya

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları Cevapları sayfa 171

Verilen metinden yola çıkarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
SORU:1. Konferansın vurgu yaptığı insan hakları ihlalleri nelerdir?
CEVAP:Ülkelerin eğitim ve kültürden mahrum bırakılmaları, ülkelerin kendi dil ve kültürünü öğrenmenin yasaklanması.
SORU:2. Konferansta tespit edilen insan hakları ihlalleri, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne atıfta bulunularak kınanmıştır. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni hazırlayanlar ile insan hakkı ihlali yapanların aynı devletler olması sizce ne ifade eder? Düşüncelerinizi sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.
CEVAP:Ülkelerin kendi çıkarları uğruna en temel yasaları bile çiğnedikleri görülmektedir. Uluslararası kanunları tek taraflı uyguladıkları, çıkar kavramının önde olduğu, yasalara diğer ülkelerin uyması beklenirken kendilerinin uymadıkları anlaşılmaktadır.

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları Cevapları sayfa 183

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları Cevapları sayfa 183

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları Cevapları sayfa 183


SORU:
Tabloyu inceleyerek Avrupa ülkelerinin ihracat hacimlerindeki değişimi yorumlayınız.
CEVAP:Avrupa ülkelerinin ihracat hacimleri çok büyük oranlarda artmıştır. II. Dünya Savaşı sonundaki teknik gelişmelerin sanayi alanında hızlı bir şekilde uygulanışı, sanayide verimliliği artırdı. Yaşam kalitesinin artması, insanların daha önce lüks olarak görülen ürünlere (çamaşır makinesi, televizyon vb.) sahip olmalarını sağladı. Reklamların bireysel tüketimi kamçılaması da bu artışı sağlayan etkenlerdendir. Uluslararası ticaretin artışı, ülkelerin birbirlerine daha bağımlı hâle gelmesini ve özellikle çok uluslu şirketlerin çeşitli ülkelerde yayılmasını sağladı.

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları Cevapları sayfa 214-215

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları Cevapları sayfa-214

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları Cevapları sayfa-214

SORU:1. İntifada, Megali İdea ve muhtıra kavramlarını açıklayınız
CEVAP:İntifada: Uyanış: Filistin’deki İsrail işgaline karşı ilk kez 9 Aralık 1987’de başlatılan halk direnişine verilen isimdir.
Megali İdea : Megali İdea 1453‘te Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilen İstanbul tekrar ele geçirilip, Yunanistan, Girit, Rodos, Kıbrıs, Anadolu ve Büyük İskender‘in uzandığı İskenderiye‘ye kadar olan topraklar işgal edilerek Bizans İmparatorluğu’nun tekrar kurulmasını amaç edinen görüştür.
 Muhtıra : Muhtıra ya da memorandum, bir kişi ya da grup veyahut kurumun, bir başka kişi, grup ya da kurumu uyarmak amacıyla ona gönderdiği yazılı metin.
SORU:2. Bağlantısızlık hareketini ortaya çıkaran gerekçeleri ve hareketin temel politikalarını açıklayınız.
CEVAP:Üçüncü Dünya ülkelerinin siyasi bağımsızlıklarını kazandıktan sonra siyasi istikrarlarını sağlamak ve ekonomik kalkınmalarını gerçekleştirmek bu hareketi ortaya çıkarmıştır. Temel politikaları;  İttifak blokları arasındaki ilişkilere değil, az gelişmiş ülkeler arasındaki ilişkilere önem verdiler.  Bağlantısızlık, blokların nükleer gücüne karşı gelmeyi ve silahsızlanmayı esas aldı.

SORU:3. 1973 yılında yaşanan petrol krizinin dünyaya etkileri neler olmuştur?
CEVAP:1973’te yaşanan petrol krizi Batılı ülkelerin nükleer enerjiye verdikleri önemi artırdı. Fransa, Belçika, İsviçre ve Almanya gibi devletlerde nükleer enerjiye olan bağımlılık arttı. Petrol krizinden kaynaklanan ekonomik
buhran yaşandı.
SORU:4. 68 Kuşağı’nın sahip olduğu düşünceleri ve dünyaya yayılmasını açıklayınız.
CEVAP:Fransa’da belirli ülkülerle bireysel özgürlük, kadın-erkek eşitliği, yaygınlaşan pasifleşmenin önüne geçmek, yaşam standardının yükseltilmesi ve her alanda köklü değişimlerin gerçekleşmesi için yapılmış toplumsal bir isyan ve mücadele olarak ortaya çıktı. 1968 Olayları dünya genelinde öğrenci protestolarının yaşanmasına neden oldu

SORU:5. 1980’li yıllarda Türk siyasi hayatının liberalleşmesine yönelik gelişmeler nelerdir?
CEVAP:Turgut Özal’ın iktidardaki ilk icraatlarından biri askerî yönetim tarafından atanmış olan valileri görevlerinden alarak yerine yenilerini atanması, 1984 sonrası siyasi hayatın normalleşmesi için partilerin birleşmesi ve kurulması, 12 Eylül 1987’de kesin sonuçları açıklanan halk oylamasından sonra eski siyasetçiler siyasi hayata geri dönmesi 24 Ocak Kararları, Türkiye’de yeni bir dönemi başlatan ve ülkeyi küresel ekonomik sisteme dâhil eden önemli bir adımdı. Döviz ve fiyat politikalarında olduğu gibi Türk lirasını da serbest piyasa koşullarına bırakıldı. Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının kurulması sağlandı. İthalatın önündeki engelleri kaldırarak her türlü malın ithaline izin verdi.  Özelleştirmeyi resmî politika hâline getirildi.

SORU:6. Kıbrıs Meselesi, Türkiye’nin SSCB ve ABD ile ilişkilerini nasıl etkilemiştir?
CEVAP:ABD’nin Türkiye’deki askerî varlığına karşı çıkan akımlar güç kazandı. Diğer yandan Türk ordusundaki silahların büyük bölümünün ABD kaynaklı olmasının olumsuzlukları da görüldü.
1974’te düzenlenen Kıbrıs Barış Harekâtı üzerine ABD, Türkiye’ye ambargo uyguladı. Türk ordusunun modernize edilmesi için gerekli askerî yardımlar üç yıl süreyle kesildi. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’na SSCB’nin karşı çıkması, Türk-Sovyet ilişkilerinin bozulmasına neden oldu. Ambargo yıllarında Türk-Amerikan ilişkilerinin zarar görmesine rağmen SSCB’ye duyulan güvensizlik, Türk-Sovyet ilişkilerinin gelişmesine engel oldu.
SORU:7. Türk-Yunan ilişkilerinde yaşanan sorunlar nelerdir?
CEVAP:Türk-Yunan ilişkilerinde yaşanan temel sorunlar; kıta sahanlığı, FIR hattı, adaların silahlandırılması, azınlıklar, Kıbrıs sorunu.
SORU:8. 12 Mart Muhtırası’nın siyasi sonuçları nelerdir?
CEVAP:Teknokratlar hükûmeti kuruldu.  1961 Anayasası’nda 1971 ve 1973’te yapılan değişikliklerle Türk demokrasisi güdümlü hâle getirildi. Anayasadaki liberal içerik, temel hak ve özgürlükler ile yargı güvencesi zayıflatılarak devlet otoritesi sağlanmaya çalışıldı. 12 Mart Muhtırası ile mevcut kargaşa ortamını düzeltmek amacıyla ülke yönetimine el koyanlar başarısız olmuştur. Çünkü durum daha da kötüleşmiş ve anarşi artarak devam etmiştir. 2 Mart Muhtırası sonrasında yapılan seçimler hiçbir partiye tek başına iktidar imkânı vermedi. Bu ortam koalisyon hükûmetlerinin kurulmasına ve istikrarsızlığa neden oldu.
SORU:9. Televizyonun yaygınlaşmasının Türk toplumu üzerindeki etkilerini açıklayınız.
CEVAP:Devletin kültür politikasının topluma en hızlı şekilde ulaştırıldı, Televizyon, öncelikle toplumun eğitilmesinde bir araç oldu. Televizyon, toplumun eğlence hayatını, yaşam tarzını ve dünyaya bakışını etkiledi. TRT’de yayımlanan yerli ve çoğu Amerikan yapımı diziler, komşuların beraber olduğu sosyal ortamlar meydana getirdi. Bu diziler vasıtasıyla farklı dünyalar, farklı yaşam biçimleri evlere kadar girdi.
SORU:10. İran-Irak Savaşı’nda ABD nasıl bir politika izlemiştir?
CEVAP:ABD, Irak’ı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. Ayrıca ABD ve İngiltere, savaş sırasında Irak’ın yaptığı kimyasal ve biyolojik saldırılarla ilgili olarak BMGK’den bu eylemleri kınayan kararlar çıkmasını engelledi. ABD’nin Irak yanlısı görüntüsü, SSCB’yi İran’a yaklaştırdı. Netice olarak büyük güçler her iki tarafa da destek vererek kendi menfaatlerine hizmet etmiş ve kaybeden İran ve Irak halkı olmuştur.

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları Cevapları sayfa 216

11-Detantin kökeni, Soğuk Savaş’ın ilk dönemlerinde görüldü. Stalin, Amerika’nın çekilmesine karşılık Almanya’nın yeniden birleştirilmesini önermişti. ABD Başkanı Eisenhower, Stalin sonrası SSCB yöneticileriyle yaptığı görüşmelerde Sovyetlerin geniş kapsamlı silahsızlanma önerisi ile karşılaştı. Batı ve Doğu blokları arasında gelişen
ilişkiler; U2 olayı, ikinci Berlin Krizi ve daha kesin şekilde Küba’da Sovyet füzelerinin ortaya çıkmasıyla kesintiye uğradı.
Yukarıdaki metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Soğuk Savaş kendi içerisinde detant kavramını barındırmaktadır.
B) SSCB, Almanya’nın birleştirilmesi ve silahsızlanma gibi konularda girişimlerde bulundu.
C) Küba Buhranı dünyanın nükleer bir savaşa en fazla yaklaştığı olay oldu.
D) U-2 olayı, Berlin Krizi ve Küba Buhranı iki blok arasındaki ilişkileri kesintiye uğrattı.
E) Almanya’da bulunan Amerikan kuvvetleri SSCB tarafından tehdit olarak algılandı.

12-ABD, yıllarca süren bombardımana ve 500 bin askere rağmen Vietnam’da başarılı olamadı. Tet saldırısı ise Kuzey Vietnam’ın ABD’ye büyük çapta bir saldırıda bulunabilecek güce sahip olduğunu gösterdi. Ayrıca yıllardır devam eden yıpratma savaşının Kuzey Vietnam’dan çok ABD için zararlı olduğu anlaşıldı. Başkan Johnson 1968 Mart ayında bombardımanı durdurdu ve başkanlık seçimlerinden de çekildiğini açıkladı. Vietnam Savaşı, Amerikan tarihinde en çok oy alan bir başkanı bir dönemlik başkan durumuna getirdi.
Yukarıdaki metinden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) ABD, Vietnam’da yerli güçlere karşı başarılı olamadı.
B) ABD’nin teknolojik ve askerî üstünlüğüne rağmen Vietnam, ABD ile mücadele edebildi.
C) Uzun yıllar devam eden Vietnam Savaşı her iki taraf için de yıpratıcı oldu.
D) Vietnam Savaşı’ndaki askerî yenilgi, ABD’nin iç siyasetinde önemli sonuçlar doğurdu.
E) Tet saldırısı savaşın gidişatında önemli bir dönüm noktası oldu.

13-Ekim 1962’de yaşanan Küba Krizi iki süper gücü savaşa yaklaştıran en önemli olay oldu. ABD Başkanı Kennedy, Berlin Krizini yeni çözmüştü. Viyana’da Kruşçev ile ilk görüşmesinde Amerika’nın kararlılığının Moskova’yı etkilemede yetersiz kaldığını gördü. Yaşanabilecek yeni bir olayda ABD, ciddi olduğunu kanıtlamak zorundaydı. Bu esnada hava kuvvetleri, Florida sahillerinden yüz elli beş kilometre mesafede olan Küba silolarındaki Sovyet füzelerinin varlığını tespit etti. Bu durum karşısında Kennedy, SSCB’nin geri adım atmaya zorlanmasına karar verdi. Bunun için bir hava saldırısının yerine Küba’yı abluka altına almayı tercih etti. Bir haftanın sonunda Sovyet füzeleri geri çekildi. Buna karşılık olarak ABD de Türkiye’deki füzelerini çekme kararı aldı ve Küba’yı işgal etmekten kaçındı. İki süper güç arasındaki ilişkileri yukarıda verilen metindeki gibi yorumlayan bir tarihçiye göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Berlin Krizi sonrası yaşanan Küba Buhranı dünyayı küresel bir savaşın eşiğine getirdi.
B) SSCB’nin Küba çevresine inşa ettiği füzeler ABD tarafından tehdit olarak algılandı.
C) SSCB ve ABD arasında bir hafta süren kriz füzelerin sökülmesiyle son buldu.
D) ABD, Küba’yı işgale yanaşmazken Türkiye’deki füzeleri sökme kararı aldı.
E) Türkiye’deki füzelerin sökülmesi Türk-Amerikan ilişkilerinde kırgınlığa sebep oldu.

14-Aşağıdakilerden hangisi 1970’li yıllarda Türkiye’de kültür ve sanat alanında yaşanan gelişmelerden biri değildir?
A) 1970’te “Umut” filmiyle çıkış yapan Yılmaz Güney, politik sinemada öne çıkan isimlerden oldu.
B) Lütfi Akad’ın yönettiği ve Orhan Gencebay’ın rol aldığı “Bir Teselli Ver” filmi arabeskin sinemaya yansıması oldu.
C) Yaşar Kemal’in “Demirciler Çarşısı Cinayeti”, Fakir Baykurt’un “Köygöçüren” romanları ağalık düzenini, toprak kavgalarını ve köyden kente göçü işledi.
D) 1975’te Eurovizyon şarkı yarışmasına ilk kez katılan Türkiye, Semiha Yankı ile temsil edildi.
E) 1970’li yıllarda Türkiye’de kültür ve sanat alanında politik söylemler daha az yer buldu.

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları Cevapları sayfa 217

15-Sovyetlerin Afganistan’ı işgalinden sonra ABD, SALT- II Antlaşması’nın Senato’da onaylanmasını ertelemiş, Sovyetlere karşı tarım ürünleri ambargosu kararı almış ve uluslararası tedbirler alınması için çalışmıştır. Ayrıca Moskova’da Haziran 1980’de yapılması kararlaştırılan olimpiyat oyunlarının boykot edilmesi için uğraşmıştır. 4 Ocak 1980’de Afganistan ve İran bunalımları sebebiyle Hint Okyanusu’nda daimi bir deniz gücü bulundurma kararı almıştır.
Metne göre çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) SSCB ile ABD arasında yapılan ikili antlaşmalar dönem içinde yaşanan olaylardan olumsuz etkilenmiştir.
B) SSCB’nin Afganistan’ı işgali Soğuk Savaş’ın yeniden ortaya çıkmasına neden olmuştur.
C) İki ülke arasında yaşanan gerilim siyasi ve ekonomik yapının yanında spor organizasyonlarını da etkilemiştir.
D) ABD, Orta Doğu’da yaşanan karışıklıklar dolayısıyla bölgede askerî kuvvet bulundurmaya karar vermiştir.
E) SSCB’nin Afganistan’ı işgali iki küresel güç arasındaki siyasi, askerî ve ekonomik ilişkileri bozarken spor müsabakalarında da kesintiye sebep olmuştur.

16-Aşağıdakilerden hangisi Yumuşama Dönemi’nde dünyadaki ekonomik ve sosyokültürel hayata dair gelişmelerden biri değildir?
A) Tarımsal üretimin dünya çapında gösterdiği artış, Üçüncü Dünya ülkelerinin ekonomilerine zarar verdi.
B) İki blok, askerî teknolojide karşılıklı olarak Pershing II ve SS-20’ler ile Cruise füzelerini geliştirdi.
C) 1968 Meksika Olimpiyatları’nda Amerikalı iki atletin ellerine taktıkları siyah eldivenlerle kollarını havaya doğru kaldırmaları, ırk ayrımcılığını protesto için yapıldı.
D) 1968’de öğrencilerle başlayıp işçileri de içine alan devrim fikirleri, siyasi iktidarlar tarafından bastırıldı.
E) Avrupa toplumlarında gelirin yükselmesiyle tüketimde artışlar yaşandı.

17-Aşağıda verilenlerden hangisi Arap-İsrail savaşlarıyla ilgili doğru bir bilgi değildir?
A) İsrail Devleti’nin 1948’de kurulması Araplar ile Yahudiler arasında yaşanan savaşların temel sebebi olmuştur.
B) 1948 Arap-İsrail Savaşı’nda SSCB, Arap devletlerinin yanında yer almıştır.
C) 1956’daki Arap-İsrail Savaşı’nda İngiltere ve Fransa İsrail’in yanında yer almıştır.
D) 1967’deki savaşta SSCB, İsrail’e her türlü silah ve teçhizat yardımında bulunmuştur.
E) 1973’teki savaşta Arap ülkelerinin petrole dair aldığı karar petrol krizinin yaşanmasına neden olmuştur.

18-Baas; Irak ve Suriye’de farklı değerlendirilmiş, iç siyasi yapılarında ve dış politikalarında birlik sağlanamamıştır. Arap dünyasında birliği esas alan Baas fikri, Irak ve Suriye yönetimlerinde tanımıyla uyuşmayacak eylemler barındırmıştır. Özellikle Irak’ta Saddam Hüseyin’in iktidara gelmesiyle iki Baas ülkesi arasındaki düşmanlık ve bölge politikalarındaki rekabet artmıştır. İki kutuplu dünya sistemindeki yerleri, Filistin sorununa yaklaşımları,
mezhepçiliğe ve otoriterliğe kayan politikaları iki yönetimi birbirinden uzaklaştırmıştır. Suriye Baas Partisi’nin İran-Irak savaşı ile Körfez Krizi sırasındaki tavrı, bu farkın daha da açılmasına neden olmuştur.
Yukarıdaki metinden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Baas iktidarları Irak ve Suriye’de farklı özellikler göstermiştir.
B) Irak’ta yaşanan iktidar değişimi devletler arasındaki uçurumu daha da artırmıştır.
C) İki ülkenin bölgesel sorunlara yaklaşımı ve dünyadaki genel yapıdaki duruşları farklılık göstermiştir.
D) Bölgede meydana gelen yeni siyasi ve askerî gelişmeler, iki ülkeyi birbirinden daha da uzaklaştırmıştır.
E) Baas’ın temsil ettiği teorik düşüncelerle Irak ve Suriye’de yaşanan siyasi tecrübeler benzerlik göstermemiştir.

10 Comments

Leave a Reply