Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları Küreselleşen Dünya 5. Ünite Cevapları

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları Küreselleşen Dünya 5. Ünite Cevapları


Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları sayfa 220

1. Dünyanın çok farklı bölgelerindeki insanların benzer giyim tarzlarına, saç modellerine
sahip olmasını ve benzer müziklerden hoşlanmasını nasıl açıklayabilirsiniz?
2. Alınan önlemlere rağmen dünyada terörün önlenememesinin sebeplerinin neler
olabileceğini tartışınız.
3. Bilgisayar oyunlarının insanlar üzerindeki etkilerini tartışınız.
4. Kudüs’ün insanlık tarihindeki önemini göz önünde bulundurarak bölgede günümüzde
yaşanan çözümsüzlüğün nedenleri size göre neler olabilir?
5. Türkiye’nin yakın zamanda gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı ve Afrin operasyonları hangi
gerekçeyle yapılmış olabilir? Düşüncelerinizi sınıf ortamında paylaşınız.

Kopenhag Kriterleri
Neoliberal
Siber Tehdit
Glasnost
Mülteci
Küresel Terör
Perestroyka
Asimetrik Savaş


Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları sayfa 222
Görsel 5.1’de 1980’lerden günümüze kadar gelen küreselleşme süreci resmedilmektedir.
Görselden de yola çıkarak bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmelerin insanlığa
etkilerini olumlu ve olumsuz yönleriyle tartışınız.

 


Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları sayfa 230
Tablodaki verileri ve küresel kuruluşların takip ettiği politikaları birlikte değerlendirerek
savaş üzerindeki etkilerinin neler olabileceğini açıklayınız.

 


Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları sayfa 235
Avrupalı parlamenterlerin görüşlerini değerlendirerek Türkiye’nin AB’ye üyeliğe kabulünde
temel sorun alanlarının neler olduğunu açıklayınız


Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları sayfa 235
Metinden yola çıkarak Türkiye-Orta Doğu ilişkilerini su bağlamında değerlendiriniz.


Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları sayfa 248

1. Aşağıdaki kutularda boş bırakılan yerlere gelmesi gereken bilgileri bilişim teknolojilerinden de
yararlanarak araştırınız. Elde ettiğiniz bilgileri, gazete haberleri ve görsellerle destekleyerek
sınıf panosunda sergileyiniz.
2. Dünya genelinde mülteci durumuna düşen ülke halklarına yönelik ne tür projeler geliştirilebilir?


Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları sayfa 253

Sovyet subayı Stanislav Petrov’un insanlığa yaptığı katkı hakkında bilgi toplayınız. Elde ettiğiniz bilgileri sınıf ortamında paylaşınız.


Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları sayfa 261

2003’te Amerikan güçleriyle birlikte Kerkük’e giren peşmergeler, tapu ve nüfus kayıtlarını
talan ettiler. Irak’ın ABD tarafından işgali sonrası Kerkük’te Saddam dönemindeki Araplaştırma politikasının yerini Kürtleştirme politikası aldı. Kerkük’e yalnız güney bölgelerinden değil Suriye’den de Kürtlerin yerleştirildiği ileri sürüldü.
Iraklı Kürtler, Kerkük’e yerleştirilenlerin Saddam döneminde bölgeden gönderilenler olduğunu iddia ederken Türkmenler 10 bin civarında Kürt gönderildiği hâlde işgal sonrası 600 bin civarında Kürt yerleştirildiğini dile getirmektedir.
1. Kerkük’te tapu ve nüfus kayıtlarının talan edilmesinin nedenleri neler olabilir?
Tartışınız.
2. Şehrin demografik yapısının değiştirilmek istenmesinin nedenlerini ve sonuçlarını
tartışınız.

 


Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları sayfa 264

Birinci Dünya Savaşı sonrasında Orta Doğu’da yaşanan siyasi gelişmelerle günümüzde
yaşanan siyasi gelişmeleri bölgeye etkileri açısından tartışınız.


Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları sayfa 267

2008 ekonomik krizine dair aileniz, çevreniz ve gazete manşetlerinden yararlanarak bir
çalışma yapınız. Elde ettiğiniz bilgileri sınıf ortamında paylaşınız.


Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları sayfa 271

1. Tablolarda verilen istatistiki bilgiler ışığında Gezi Olayları’nın Türk ekonomisi
üzerindeki etkilerini tartışınız.
2. Gezi Olayları’nın en fazla etkilediği finans sektörü hangisi olmuştur? Bunun ekonomiye
etkilerinin neler olabileceğini tartışınız.


Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları sayfa 280

1974’te Kıbrıs Harekâtı sonrasında Türkiye’ye uygulanan silah ambargosu ile millî silah
projeleri geliştirilmeye başlanmıştır. 1990’lı yıllarda Almanya ile yaşanan Leopar tanklarının,
2000’li yıllarda İsrail ile yaşanan İHA’ların kullanımı ve ABD ile SİHA’ların tedariki sorunları
yaşanmıştır. Yaşanan bu süreç millî silahların üretiminde seferberliğe dönüşmüştür.
2016’daki Fırat Kalkanı ve 2018’deki Zeytin Dalı harekâtlarında kullanılan silah ve mühimmatın
yüzde yetmişi yerli ve millîdir.
1. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarında büyük oranda yerli silahların kullanılmasının
Türkiye Cumhuriyeti’ne askerî ve siyasi alanda ne tür katkılar sağladığını
tartışınız.
2. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ilkelerinden olan milliyetçilik ilkesi doğrultusunda
Türkiye’nin ülke güvenliği ve dünya barışının sağlanmasında daha etkili olması
için ne tür projeler geliştirilebilir?


Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları sayfa 282

Aşağıda verilen numaralandırılmış açıklamaları ilişkili olduğu ifadelerle eşleştiriniz.

 

1. Türkiye’nin, SSCB’nin dağılmasıyla bağımsızlıklarını ilan eden Türk Cumhuriyetleri’ne yönelik temel politikalarını açıklayınız.
2. 11 Eylül 2001’de ABD’ye düzenlenen saldırılar, ABD’nin Orta Doğu politikasını nasıl etkilemiştir?
3. 1980 sonrası takip edilen neoliberal ekonomik politikaların özelliklerini açıklayınız.
4. Irak ve Suriye’de yaşanan siyasi gelişmeler Türkiye’yi nasıl etkilemiştir?
5. Uydu ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler insan hayatını nasıl etkilemiştir?
6. Türkiye’nin AB üyeliğine kabul edilmemesinin nedenlerini açıklayınız.
7. 1990 sonrası Türkiye’de yaşanan ekonomik krizlerin ülkenin siyasi hayatına etkilerini açıklayınız.
8. 28 Şubat Postmodern Darbesi’ni hazırlayan etmenleri ve Türkiye’ye etkilerini açıklayınız.
9. Oktay Sinanoğlu’nun bilim dünyasına katkılarını açıklayınız.
10. 1990 sonrası Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki temel sorunları açıklayınız.

Glasnost ve perestroyka ile öteki dünyada bir devrim meydana geldi. Bu öyle bir devrimdi ki öteki dünyada var olanı yerle yeksan etmekle kalmadı, bizim dünyamızı da değiştirdi. Devletler kurulup devletler yıkıldı. Devlet rejimleri ve siyasi ideolojiler değişime uğradı. İki kutuplu dünya tek bir devletin jandarmalığının uygulandığı alana dönüştü ve kapitalizm zaferini ilan etti. Tüm bunlar farklı tehdit ve düşman algılamalarının oluştuğu, mazlum milletlerin daha da ezildiği yeni bir dünyanın inşasına yol açtı.
Kurulan bu çarpık düzende dünyanın beşten büyük olduğu sorgulamalarının yapıldığı, daha adil ve eşit yaşamın olduğuna inanılan ideal dünyaya açılan bir kapı aralandı.
Metinde bir yazarın glasnost ve perestroyka hakkındaki görüşleri verilmektedir. Bu görüşlerden yola çıkarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
11. Bunu söyleyen kişi “bizim dünya” diyerek kendisini hangi tarafta görmektedir?
12. “Öteki dünya” tabiri ile ne kastedilmektedir?
13. “Dünya beşten büyüktür.” ifadesi ile ne kastedilmektedir?
14. Glasnost ve perestroyka sonrasında yıkılan ve yeni kurulan devletlere üçer örnek veriniz.

15. Türkiye’de bireylerin Genel Ağ ve bilgisayar kullanma oranlarının verildiği tabloya göre 2008’de bilgisayar kullanma oranı Genel Ağ kullanım oranından fazla iken 2016’da Genel Ağ kullanım oranının bilgisayar kullanma oranından fazla olmasının nedenleri neler olabilir?
16. Genel Ağ kullanımında kadın ve erkek kullanıcı oranlarındaki eşitsizliğin nedenleri neler olabilir? Açıklayınız.
17. Tablolarda bilgisayar ve Genel Ağ kullanım ve hizmet oranları verilmektedir. Bu oranların her yıl arttığı Türkiye için neler söylenebilir?

Grafik değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) 2002 yılı sonrası ekonomide ve ihracatta artışlar yaşanmıştır.
B) 2008 ve 2009 yıllarında ihracat ve ithalat değerlerinde düşüşler yaşanmıştır.
C) 2009 sonrası ihracat ve ithalat rakamlarındaki artış paralelinde dış ticaret açığı artmıştır.
D) 2001’den 2015’e kadar Türkiye ihracatında düzenli bir artış görülmüştür.
E) 2008-2009 yıllarında ihracat azaldığı hâlde ithalatta da azalma yaşanması, cari açığın azalmasını sağlamıştır.

Gelişmiş ülkelerde bir sanat dalı olmasının yanında ticari bir sektör de olan sinema, özellikle Amerika’da yüksek kâr getiren bir iş kolu hâline gelmiştir. Hollywood filmleri, insanların hayata bakış açılarının, gelenek ve göreneklerinin, davranış ve ilişki biçimlerinin değişmesinde başrol oynamış; insanlar arasında tüketim çılgınlığını körükleyerek
sistemin bir iç dinamiği rolünü de üstlenmiştir. Sinema sektörüne hâkim olan Hollywood filmlerinin 1998 yılındaki gişe rakamları; yurt dışında 6.821 milyar dolar, yurt içinde 6.877 milyar dolar olmuştur. Eylül 1993’te Avrupa’da en çok para kazanan 10 filmden ilk sekizi Hollywood yapımı filmler olan “Jurassic Park”, “Sliver”, “Fugitive”, “Hot Shots”, “Made in Amerika”, “In the Line of Fire”dır. Yukarıdaki metinden yola çıkarak aşağıdakilerden
hangisine ulaşılamaz?
A) Sinema sektörü, sanat özelliğinin yanında ticari yönüyle de özellikle ABD’de ön plana çıkmıştır.
B) Toplumların alışkanlıkları ve yaşam şekilleri sinema sektörü ile dizayn edilebilmektedir.
C) Sinema sektörü, toplumdaki tüketim alışkanlıklarına etki etmektedir.
D) Hollywood yapımı filmler sinema sektöründe en çok para kazandıran filmler olmuştur.
E) Hollywood filmleri dünyada İngilizcenin yaygınlaşması için bir araç olarak kullanılmıştır.

20-Uluslararası spor organizasyonları, ev sahibi ülkede yeni tesislerin yapılmasına ve mevcut tesislerin onarılmasına imkân sağlamaktadır. Bu organizasyonlarla ülkede veya şehirde istihdam artmakta ve işsizlik sayısında düşüşler olmaktadır. Ayrıca oyunların düzenlenebilmesi için oteller, restoranlar, parklar, bahçeler, rekreasyon alanları gibi birçok tesis gerekmektedir. Spor organizasyonları, ekonomik kazancın yanı sıra ülkeye veya şehre uzun vadeli katkılar sağlamaktadır. Çünkü ev sahibi ülke veya şehirler, organizasyon süresi boyunca sahip oldukları teknolojik, sosyal, kültürel, turizmle ilgili zenginliklerini
ve sanatsal değerlerini tanıtma imkânı bulmaktadır.
Bu bakış açısına göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Uluslararası spor organizasyonları ev sahibi ülkelerde spor alanları ve tesislerin inşasından dolayı ekonomik canlanmaya sebep olur.
B) Uluslararası spor organizasyonları ev sahibi ülkelerin sosyal, kültürel ve sanatsal özelliklerinin tanıtımını da sağlar.
C) Uluslararası spor organizasyonlarının ev sahibi ülkelere dönüşleri her zaman olumlu olmaktadır.
D) Uluslararası spor organizasyonlarının ev sahibi ülkelere kısa ve uzun vadeli kazanımları
olmaktadır.
E) Uluslararası spor organizasyonlarının ortaya çıkardığı spor tesisi ihtiyacı ve konaklamalar
için yapılan tesisler ülkelerde ekonomiyi canlandırarak istihdamı artırmaktadır.

21-11 Eylül 2001’de, yolcu uçakları kullanılarak Pentagon ve Dünya Ticaret Merkezi’ne düzenlenen terör saldırıları dünyanın süper gücünün dahi çaresiz kalabileceğini ortaya koymuştur. Bu saldırılar uluslararası terörü ABD için bir numaralı tehdit hâline getirmiştir. ABD, teröre karşı küresel savaş ilan ederken saldırıların sorumluluğunu yüklediği El-Kaide Terör Örgütünün merkezi olarak gördüğü Afganistan’daki Taliban rejimini Aralık 2001’de devirmiştir. İkinci aşamada ise benzer ve farklı gerekçelerle Irak’ı işgal ederek Saddam rejimine Nisan 2003’te son vermiştir. Usame Bin Ladin’in lideri olduğu El Kaide Terör
Örgütü tarafından gerçekleştirildiği açıklanan 11 Eylül saldırısı, ABD’nin ve müttefiklerinin tehdit algılamalarını değiştirmekle kalmamış, yeni yüzyılın ilk savaşının terörle savaş olarak ilan edilmesine de yol açmıştır. 11 Eylül terörü, küreselleşmenin “terör yüzü” olmuştur.
Bir terör uzmanı, 11 Eylül 2001’de ABD’ye düzenlenen saldırıları yukarıdaki gibi değerlendirmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) 11 Eylül 2001’de ABD’ye düzenlenen saldırı, 21. yüzyılda ABD’nin politikalarında terörle
mücadele vurgusunu ön plana çıkarmıştır.
B) ABD, 11 Eylül saldırıları sonrası yaptığı müdahalelerle Orta Doğu’daki siyasi yönetimlerde
belirleyici olmuştur.
C) ABD’ye düzenlenen bu saldırılar ABD’nin Orta Doğu politikalarıyla ilişkilendirilmektedir.
D) 11 Eylül’de ABD’ye düzenlenen terör saldırıları dünyanın hiçbir bölgesinin güvenli olmadığını ve küresel güçlerin de bu saldırılara açık olduğunu ortaya koymuştur.
E) Bu saldırılar ABD’nin küresel savaş vurgusunu ön plana çıkartmasına ve Afganistan’a
müdahalesine sebep olmuştur.

22-SSCB’nin dağılması, uluslararası ilişkiler açısından önemli dönüm noktalarından birini teşkil etmiştir. Bu tarihten sonra dünya, yeni denge arayışlarına yönelmiştir. Geleceğe yönelik farklı düşünceler ortaya atılmaya başlanmış, küresel ve bölgesel değişimler hızlı bir şekilde yaşanmıştır.
Bir taraftan devletler parçalanırken diğer taraftan bölgesel birliktelikler çoğalmıştır. Güvenlik ve ekonomi konularında yeni bakış açıları ortaya çıkmıştır. İki kutuplu düzende önemini kaybeden jeopolitik yaklaşımlar, bu yeni süreçte önem kazanmış, dünya coğrafyası elden geçirilmeye ve etki alanları oluşturulmaya başlanmıştır. Bu yeni yaklaşımlarla
süper güçlerin yanında bölgesel güçlerin de önemi artmıştır. Verilen metinden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) SSCB’nin dağılması dünya siyasetinde yeni oluşumları ve arayışları meydana getirmiştir.
B) SSCB’nin dağılması dünyadaki yerel ve evrensel boyuttaki değişimleri hızlandırmıştır.
C) Dünyada siyasi yapılarda yaşanan değişim ekonomi ve güvenlik alanlarında sorunlar ortaya çıkarmıştır.
D) Dünya yeniden dizayn edilerek egemenlik alanları için mücadele başlamıştır.
E) SSCB’nin dağılması siyaset, ekonomi ve güvenliğe dair dünyada yeni bakış açıları ortaya
çıkarmıştır.

 

Sovyetler Birliği’nin Afganistan’a müdahalesi,
Washington’a Afgan direniş hareketlerine destek
vererek Vietnam yenilgisinin rövanşını alma fırsatı
verdi. Çok geçmeden azmettiricilerinin Amerika’yı
titretmeye kararlı oldukları yeni bir terörizmin
zehirli meyvelerini verecek olan ağaç, işte bu
vesileyle kök saldı. Usame Bin Ladin, Washington’un
Sovyetler Birliği’ni hırpalamak için kullandığı
aktörler arasında yer alıyordu. SSCB’yle karşı
karşıya geliş son noktasına varmıştı. Siyasetçiler
bugünü, bazen yarını düşünüyorlardı ama pratikte
asla sonraki günleri düşünmüyorlardı.
Terörizm hakkında yukarıdaki bakış açısına
sahip bir araştırmacının düşüncesini yansıtan
en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Soğuk Savaş Dönemi’ndeki çatışmaların
oluşturduğu terör yapılanmaları günümüzün
küresel terör örgütlerinin ortaya çıkmasına yol
açtı.
B) Usame Bin Ladin ABD politikaları sonucu ortaya
çıkan bir karakter oldu.
C) Siyasetçiler uzun soluklu planlamalarla değil
günlük politikalar içinde hareket etmektedirler.
D) Küresel güçler birbirlerine zarar vermek için
her türlü argümanı kullanmışlardır.
E) SSCB Afganistan’a, ABD Vietnam’a müdahalede
bulunmuştur.
23. 24. Türkiye, Orta Asya devletlerini farklı bir bağlamda
değerlendirmiştir. Kazakistan büyük petrol rezervlerine
sahiptir, Özbekistan ise büyük bir pazar
konumundadır. Türkmenistan’ın önemli doğal
gaz kaynakları vardır. Küçük ve dağlık Kırgızistan’a
ise bölgenin İsviçre’si denmektedir. Türkiye,
16 Aralık 1991’de bölge devletlerini tanımış
ve 1992 yılının ilk üç ayında bu devletlerle diplomatik
ilişkiler kurmuştur. 27 Nisan-3 Mayıs 1992
tarihleri arasında dönemin Başbakanı Süleyman
Demirel, Orta Asya’yı ziyaret etmiş; bir sene sonra
Cumhurbaşkanı Turgut Özal, bölgedeki dört
cumhuriyete gitmiştir. 1993’e kadar olan dönemde,
140’tan fazla ikili anlaşma imzalanmıştır.
Yukarıdaki metne göre aşağıdaki bilgilerden
hangisine ulaşılamaz?
A) Türk Cumhuriyetleri’nin bağımsızlıklarını elde
etmesi Türkiye için yeni açılımlara yol açmıştır.
B) Türkiye Cumhuriyeti yer altı kaynakları açısından
zenginliklere sahiptir.
C) Türkiye bölge devletleriyle üst düzey devlet
adamları nezdinde çalışmalarda bulunmuştur.
D) Türkiye’nin bölge ülkeleriyle ilişkilerinde enerji
sektörü ön planda olmuştur.
E) Türkiye, Türk Devletleriyle siyasi ve ekonomik
ilişkilerini geliştirmeye çalışmıştır.

 

Tablodan yola çıkarak ulaşabildiğiniz en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mülteci sorunu 1950 yılından sonra dikkat çekici boyutlara ulaşmıştır.
B) Mülteci sayısındaki en büyük artış 2008 yılında gerçekleşmiştir.
C) Mülteci sorununun tarihsel sürecine bakıldığında Filistin sorununun çözümsüzlüğünü koruduğu
ortaya çıkmaktadır.
D) Mültecilerin en fazla sığındığı ülke Ürdün olmuştur.
E) İsrail, bölgede Arap nüfusunun göçe zorlanması ve bölgenin demografik yapısının değiştirilmesi
politikalarını uygulamıştır.

One Response

Leave a Reply