Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi 1.dönem 2. yazılı soruları

Değerli Takipçilerimiz Lise hayatı boyunca En önemli derslerden biri olan Çağdaş Türk ve Dünya Tarihine ait yazılı Sorularını eklemeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz Ne kadar çok fazla sayıda yazılı Sorusu Örneği Çözerseniz başarı oranınız o kadar artar. Bu sebeple Eklediğimiz tüm yazılı soruları çözmenizi tavsiye ederim.  Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi 1.dönem 2. yazılı soruları ve Cevapları makalemiz 25 sorudan oluşmaktadır.  Sınavımızın Cevapları da mevcuttur. Zira cevapsız sınav eklemek bazen Hem Öğrencilerimize hemde Tarih Öğretmenlerimize işkence gelebiliyor. Bu sebeple yazının en sonuna cevapları ekledik. Eğer biryanlışlık olduğunu düşünüyorsanız Hemen yorum bölümünden bizlere yazabilirsiniz. Başarılar dileriz.


Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi 1.dönem 2. yazılı soruları
1. ABD’nin II. Dünya Savaşı’na girmesine yol açan olay aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Rusya’nın İngiltere ile Ortak Hareket Antlaşması’nı imzalaması
B-) Almanya’nın Rusya’ya saldırması
C-) Japonya’nın Pearl Harbour’ saldırısı
D-) Japonya’nın Mançurya’yı işgali
E-) Almanya’nın Fransa’yı işgali

2. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savası sırası ve sonrasında toplanan konferanslardan değildir?
A-) Kazablanka
B-) Yalta
C-) Potsdam
D-) Paris Barış
E-) Kahire

3.Yalta Konferansı sonrasında İngiliz, ABD ve Rus ordularının Almanya’nın birer bölgesini işgal etmesi, Alman militarizmi ve nazizmin yok edilmesi, Almanya’nın savaş tazminatı ödemesi ve Birleşmiş Milletler Örgütü’nün kurulması için 25 Nisan 1945’te San Fransisco’da bir konferans toplanması gibi konular üzerinde durmuşlardır.
Yalta Konferansı kararlarının aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yönelik olduğu savunulamaz?
A) Faşist ideolojilerin önlenmesi
B) Alman yenilgisinin sağlanması
C) Uluslararası dengelerin Müttefiklerce belirlenmesi
D) Alman ekonomisinin zayıflatılması
E) Emperyalist politikaların yok edilmesi

4. II. Dünya Savası sırasında Batılı devletlerle Türkiye arasında aşağıdaki hangi görüşmeler yapılmıştır?
A-) Kazablanka- Tahran
B-) Tahran – Kahire
C-) Adana –Tahran
D-) Kahire- Adana
E-) Kahire-Yalta

Eğer Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi yazılı sınavı ile ilgili konu anlatımına ihtiyacınız varsa aşağıya eklediğimiz videoyu bir alternatif olarak değerlendirebilirsiniz. Eğer Konu anlatımı Video istemem derseniz Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Notları sayfasına bakabilirsiniz.

5. Türkiye’nin 23 Şubat 1945’te Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etmesinin getirisi aşağıdakilerden hangisidir?
A-) NATO’ya üye olma
B-) Birleşmiş Milletlere Kurucu üye olma
C-) Ege adalarını alma
D-) Dışborçların silinmesi
E-) Hatay’ın Türkiye’ye bırakılması

6. II. Dünya Savası’nda Türkiye’nin izlediği politika aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Mihver devletlerinin yanında yer almak
B-) Müttefik devletlerin yanında yer almak
C-) Savasın dışında kalma, tarafsızlık
D-) ABD’nin savaşa girişini bekleme
E-) Rus baskısı dolayısıyla Almanya’ya yanaşma

7. II. Dünya Savası sırasında iki kuvvet olarak ortaya çıkan devletler hangileridir?
A-) İngiltere- ABD
B-) İngiltere- SSCB
C-) ABD-Almanya
D-) ABD- SSCB
E-) Fransa- Almanya

8.Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nın nedenlerinden biri değildir?
A) Ekonomik açıdan yayılma politikası izlenmesi
B) Avrupa’da Alman – Fransız anlaşmazlığının yaşanması
C) Balkanlarda Rusya ile Avusturya – Macaristan arasında nüfuz mücadelesi yaşanması
D) Ulusçuluk düşüncesi
E) Milletler Cemiyeti’nin görevini yapamaması

9.Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanan barış antlaşması ile antlaşmaya imza atan devlet eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir?
A) Versay Almanya
B) Sevr Osmanlı
C) Nöyyi Bulgaristan
D) Sen Jermen Avusturya
E) Brest-Litowsk Macaristan

10.1930’dan sonra;
– İtalya, Habeşistan’a saldırdı
– Japonya, Mançurya’yı işgal etti
– Almanya, askersiz bölge olan Ren dolaylarına asker çıkardı.
Türkiye’nin dünyada yaşanan bu gelişmelere karşı aldığı tedbirler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Boğazlar idaresinin yeni bir statüye bağlanmasını istemesi
B) Yabancı okullar sorununu çözmesi
C) Sınırlarını güvence altına almaya çalışması
D) Sadabat Paktı’nı imzalaması
E) Balkan Antantı’na katılması

11.Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Orta Doğu toprakları İngiltere ve Fransa tarafından sömürge alanı haline getirilmiştir.
Buna göre, aşağıda Orta Doğu’da sömürülen ülke ile sömüren devlet eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir?
A) Suriye Fransa
B) Lübnan İngiltere
C) Filistin İngiltere
D) Irak İngiltere
E) Lübnan Fransa

12. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?
A) Çok uluslu imparatorlukların yıkılması
B) Yeni devletlerin kurulması
C) Orta Doğu’nun sömürülmesi
D) ABD’nin dünya süper gücü olması
E) Manda yönetiminin ortaya çıkması

13. I. Bolşevik İhtilâli
II. Hayat Sahası
III. Basmacı Hareketi
Yukarıda verilenlerden hangileri Sovyet Rusya ile bağlantılıdır?
A) Yalnız l
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

14. Aşağıdaki devletlerden hangisi Balkan Antantı’na katılmamıştır?
A) Bulgaristan
B) Yunanistan
C) Yugoslavya
D) Romanya
E)Türkiye

15. Cumhuriyet Dönemi Türk dış politikasında yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisi Türkiye’nin İslam dünyası ile olan ilişkilerini doğrudan etkilemiştir?
A) Sadabat Paktı’nın kurulması
B) Balkan Antantı’nın oluşması
C) Milletler Cemiyeti’ne Türkiye’nin üye olması
D) İtalya’nın Habeşistan’a saldırması
E) Soğuk Savaş Dönemi’nin başlaması.

16. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nın nedenlerinden biri değildir?
A) Ekonomik açıdan yayılma politikası izlenmesi
B) Avrupa’da Alman – Fransız anlaşmazlığının yaşanması
C) Balkanlarda Rusya ile Avusturya – Macaristan arasında nüfuz mücadelesi yaşanması
D) Ulusçuluk düşüncesi
E) Hanedan çekişmeleri

17. Birinci Dünya Savaşı,
I. Bazı devletlerin sınırlarının değişmesi,
II. Milletler Cemiyeti’nin kurulması,
III. Azınlık sorunlarının sona ermesi sonuçlarından hangilerine zemin hazırlamıştır?
A) Yalnız l
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

18. I. Milletler Cemiyeti
II. Kellog Paktı
III.Lokarno Paktı
Yukarıdakilerden hangileri Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan uluslararası kuruluşlar arasındadır?
A) Yalnız l
B) Yalnız II
C) Yalnız lll
D) I ve III
E) I, II ve III

19. İtilaf Devletleri arasında gizli antlaşmaların imzalanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Savaştan sonra Osmanlı topraklarının paylaşımı konusunda sorun yaşamak istenmemesi
B) Bazı devletlerin demokratikleşmeyi açıktan gerçekleştirmeye hazır olmaması
C) Yenilen devletlerden tazminat almanın kolaylaştırılmak istenmesi
D) Sömürgeciliğin sona erdirilmek istenmesi
E) Uzak Doğu topraklarının, sömürge alanlarının dışında tutulmak istenmesi

20. Durum I- 1934 yılında Türkiye’nin önderliğinde Yunanistan, Yugoslavya, Romanya’nın katılımıyla Balkan Antantı imzalanmıştır.
Durum II- 1937 yılında Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında Sadabat Paktı oluşturulmuştur.
Türkiye’nin bu ittifaklara katılmasının ortak nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) İkinci Dünya Savaşı’nda tek başına kalmamak
B) 1913’te başlayan Balkan Savaşları’nı sona erdirmek
C) Dünya ve bölge barışına katkıda bulunmak
D) Demokrasiyi yaymak
E) Hatay sorunun çözümlenmesini sağlamak

21. ABD’nin II. Dünya Savaşı’na katılmasını sağlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Almanya’nın Polonya’ya saldırması
B) Japonya’nın Pearl Harbour’a saldırması
C) İngiltere’nin güçleneceğinden endişe etmesi
D) Ekonomik gücünü artırmak istemesi
E) Yeni sömürgeler ele geçirmek istemesi

22. II. Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin savaşa dahil edilmek istenmesinde,
I. ekonomik gücü,
II. jeopolitik önemi,
III. teknolojik üstünlüğü gibi özelliklerden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

23. II. Dünya Savaşı’nda ortaya çıkan aşağıdaki gelişmelerden hangisi dünya savaş tarihinde bir ilk olmuştur?
A) Çok kanlı mücadelelerin olması
B) Savaşın geniş bir alanda etkili olması
C) Birçok devletin savaşa katılması
D) Atom bombasının kullanılması
E) Devletlerin savaş öncesi ittifaklar yapması

24. I. Barborassa Harekatı
II. Normandiya Çıkarması
III. Pearl Harbour Baskını
IV. İtalya Çıkarması
Yukarıda verilen gelişmelerden hangileri II. Dünya Savaşı’nın müttefiklerinin aleyhine sonuçlanmasına ortam hazırlamıştır?
A) I v e II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) I, III ve IV

25. Türkiye II. Dünya Savaşı sırasında İngiltere ve Fransa ile üçlü ittifak Almanya ile ise saldırmazlık paktı imzalamıştır.
Buna göre,
I. Türkiye güvenliği için girişimlerde bulunmuştur.
II. Her iki blokla da ilişkiler devam ettirilmiştir.
III. Türkiye Almanya yanında savaşa girme kararı almıştır,
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

1-C 2-D 3-E 4-C 5-B 6-C 7-D 8-E 9-E 10-B 11-B 12-D 13-D 14-A 15-A 16-E 17-D 18-E 19-A 20-C 21-B 22-A 23-D 24-B 25-C

çağdaş türk ve dünya tarihi dersi 1.dönem 2. yazılı soruları

çağdaş türk ve dünya tarihi dersi 1.dönem 2. yazılı soruları

15 Comments

Leave a Reply