Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Karışık

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Karışık

1-1957 Suriye Bunalımı hakkında bilgi veriniz. (15puan)
2-Türkiye açısından Kore Savaşı’na (1952) katılmamızı değerlendiriniz. (15puan)
3-Sputnik Olayı nedir? Açıklayınız. (10puan)
S.4.Soru:Aşağıdaki sorunun doğru cevabı “B” şıkkı ise siz uygun bir soru yazınız. (10puan)
A)Balkan Paktı
B) Varşova Paktı
C) Bağdat Paktı
D) Sadabat Paktı
E) Kellog Paktı

5-Aşağıdaki boşlukları uygun gelen ifadelerle doldurunuz (15 puan)
a)Türkiye de 1940 ta devletin nakit ihtiyacını karşılamak için zengin kişilerden aldığı vergiye…………….denir.
b)İsrail 14 Mayıs 1948’de ……………………….. doğrultusunda kurulmuştur.
c) Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya’nın taraf olduğu siyasal nitelikli bölgesel örgüte …………………………..denir.
d) Rumlar ENOSİS’i gerçekleştirmeye hukuken imkân olmadığını anlayınca l Nisan 1955’te ……………..terör örgütünü kurdular.
e) SSCB’nin Ortadoğu’ya sızmasını önlemek amacıyla ABD Başkanı 5 Ocak 1957 de Kongreye gönderdiği ve ………..Doktrini adını alan mesajını yayınladı.
6-Aşağıdaki ifadeleri Doğru veya Yanlış olarak değerlendiriniz (15 puan)
(…..)Amerika’ya ait bir U-2 casus uçağının 1 Mayıs 1960’ta düşürülmesiyle ABD-SSCB ilişkileri gerginleşmiştir.
(…..) DP, Adnan Menderes, Celal Bayar, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan’ın CHP Grubu’na Dörtlü Takrir denilen bir önerge vermesi sonucunda kurulmuştur.
(…..)Filistin’de İsrail’in kurulmasına kadar hakim olan devlet İtalya’dır.
(…..)Charles de Gaulle İspanya Cumhurbaşkanlığı yapmış devlet adamıdır.
(…..)Marshall Programı çerçevesinde en fazla yardım alan ülke Çin olmuştur.

7-Aşağıdaki soruların doğru cevapları toplamı 20 puan değerindedir.
7-1)SSCB’nin yayılımcı politikasını engellemek amacıyla uzakdoğuda kurulan örgüt hangisidir?
A) CENTO
B)SEATO
C)AGİK
D)OEEC
E)NATO

7-2)Üye ülkeler arasında kömür ve çeliğin dolaşımında var olan bütün sınırlamalar kaldırılacak, üretim ve fiyatların kontrol altına alınması için önlemler alınacaktır.
Yukarıda sözü edilen bu gelişmelerin Soğuk Savaş Dönemi’ndeki adı nedir?
A) Nato’nun Kuruluşu
B) Beş Barış Antlaşması
C) Marshall Planı
D) Truman Doktrini
E) Shuman Planı ( Avrupa Birliği)

7-3)Sovyet Rusya’nın 1948 Berlin Krizi’nde;
I.Ulaşımı tamamen kesmesi,
II. Elektrik santralini kapatması,
III.Doğu Berlin Belediyesi’ni kurması, gelişmeleri aşağıdakilerden hangisine yönelik değildir?
A ) Halk üzerinde etkisini arttırmak
B)Batı Berlin ile ilişkiyi koparmak
C)Almanya’dan hemen çekilmek
D)Batılıların Almanya’yı birleştirme isteklerine engel olmak
E) Sovyet fikirlerinin benimsenmesini sağlamak

7-4) I. Uluslar arası sorunların tamamen çözülmesi,
II. Fas,Tunus ve Cezayir gibi ülkelerin bağımsız olmaları,
III. Yenik devletlerle yapılan barış antlaşmalarının uygulanması
IV. Milletler cemiyetinin kurulması
Yukarıdaki gelişmelerden hangisi veya hangileri II.Dünya Savaşı’nın sonuçları ile ilgili değildir?
A)Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D)II ve IV
E) I ve IV

One Response

Leave a Reply