Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi – Küreselleşen Dünya Ünitesi Test Soruları-1

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi – Küreselleşen Dünya Ünitesi Test Soruları-1
1. Türkiye’de çok partili siyasal yaşam aşağıdaki partilerden hangisinin kurulmasıyla kesin olarak başlamıştır
A) Cumhuriyet Halk Partisi
B) Demokrat Parti
C) Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası
D) Serbest Cumhuriyet Fırkası
E) Adalet Partisi

2. 1975 Helsinki Nihai Senedi, Batı ve Doğu Blokları arasında Yumuşama (Detant) Politikası’nın en önemli aşamasını oluşturur.
Aşağıdakilerden hangisi 1975 Helsinki Nihai Senedi’nde yer alan kararlardan biri değildir?
A) Anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümlenmesi
B) Ülkelerin iç işlerine dışardan müdahale edilmemesi
C) İnsan haklarına ve temel özgürlüklere saygı gösterilmesi
D) İlk silahsızlanma önerisinin getirilmesi
E) Avrupa ülkeleri arasında işbirliğinin kurulması

3. Türkiye’de İncirlik üssü ve yakınlarında Amerikan, İngiliz, Fransız ve Türk hava birliklerinden oluşan uluslar arası “Çevik Güç” (yaygın adıyla “Çekiç Güç”) kurulması;
I. Lübnan Sorunu,
II. İran-Irak Savaşı,
III. Körfez Savaşı
gelişmelerinden hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

4. Aşağıdakilerden hangisi, Türk parlamenter sisteminin özelliklerinden birisidir?
A) Hükümetin parlamentoya karşı sorumlu olması
B) Yürütmenin yasama organını istediği zaman feshedebilmesi
C) Parlamentonun iki meclisli olması
D) Cumhurbaşkanının bütün işlerinin yargı denetimine tabi olması
E) Cumhurbaşkanının yalnızca meclis tarafından seçilebilmesi

5. Ülkemize yönelik tehditlerden bazıları vatandaşlarımızın dini duygularını kullanarak hedeflerine ulaşma amacındadırlar.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda belirtilen tehditlere örnek olarak gösterilebilir?
A) İrtica – Misyonerlik
B) Terör – Bölücülük
C) Bölücülük – Ermeni iddiaları
D) Misyonerlik – Terör
E) Bölücülük – Misyonerlik

6. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye-Avrupa birliği ilişkilerinin gelişme sürecini belirleyen aşamalardan biri değildir?
A) 31 Temmuz 1959’da Türkiye’nin, Avrupa Ekonomik Topluluğu’na ortaklık için başvurması
B) 12 Eylül 1963’te İlk Mali Protokol’ün imzalanması
C) 30 Haziran 1973’te I. Genişleme Antlaşması’nın Ankara’da imzalanması
D) 22 Ocak 1928’de Avrupa Topluluğu’nun Türkiye ile ilişkilerini dondurma kararı alması
E) 14 Nisan 1987’de Türkiye’nin Avrupa Topluluğu’na, tam üyeliğinin kabul edilmesi

 

7. Türkiye, Avrupa Birliği’ne ilk üyelik başvurusunu hangi iktidar döneminde yapmıştır?
A) Cumhuriyet Halk Partisi
B) Demokrat Parti
C) Anavatan Partisi
D) AK Parti
E) Refah Partisi – Doğru Yol Partisi Koalisyonu

8. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ne karşı bağımsızlığını ilan eden ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kazakistan
B) Türkmenistan
C) Özbekistan
D) Azerbaycan
E) Kırgızistan

9. 24 Mart 1999’da Yugoslavya’nın bombalanması aşağıdaki savaşlardan hangisine neden olmuştur?
A) Somali Savaşı
B) Körfez Savaşı
C) Bosna – Hersek Savaşı
D) Balkan Savaşı
E) Kosova Savaşı

10.  I. Orta Doğu’da gerginliğin tırmanması
II. Kuzey ve Orta Asya’da Türk devletlerinin   kurulması
III. Avrupa’nın siyasi haritasının değişmesi
Yukarıda verilenlerden hangileri Körfez Savaşı’nın sonuçları arasında yer almaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

11. Aşağıdakilerden hangisi, Yugoslavya’nın dağılmasıyla bağımsızlığını ilan eden devletlerden biri değildir?
A) Slovenya
B) Makedonya
C) Moldova
D) Bosna – Hersek
E) Hırvatistan

12. Ekonomik ilişkilerimizin kuvvetli olduğu, Bakü – Ceyhan boru hattı aracılığı ile de petrol aldığımız Türk Cumhuriyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kırgızistan
B) Kazakistan
C) KKTC
D) Türkmenistan
E) Azerbaycan

13.  • İstanbul ve Çanakkale Boğazları’na sahip olunması
• Orta Doğu petrollerine komşu olunması
Yukarıda belirtilen özellikler Türkiye’nin hangi yönünü ön plana çıkarmaktadır?
A) Jeopolitik konumunu
B) İnsan gücünü
C) Ekonomik gelişmişliğini
D) Siyasi gücünü
E) Askeri düzenini

14. Aşağıdakilerden hangisi Doğu Bloku’nun yıkılmasıyla ilgili bir süreç değildir?
A) Doğu ve batı Almanya’nın birleşmesi
B) Yugoslavya’nın dağılması
C) Türk topluluklarının bağımsızlıklarını kazanması
E) Bosna – Hersek Sorunu’nun ortaya çıkması

15. Avrupa Birliği’ne katılmak isteyen aday devletlerden yerine getirilmesi istenen kriterlerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Truman Doktrini
B) Kopenhag Kriterleri
C) Marshall Esasları
D) Kellog Kriterleri
E) NATO istekleri

16. I. Meşrutiyet’in ilanından itibaren ülkemizde iki dereceli seçim sistemi uygulanmaya başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisiyle ilk defa tek dereceli seçim sistemine geçilmiştir?
A) 1904 seçimleriyle
B) 1912 seçimleriyle
C) 1923 seçimleriyle
D) 1927 seçimleriyle
E) 1946 seçimleriyle

17. Aşağıdakilerden hangisi Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bağımsızlığını ilan eden devletlerden biri değildir?
A) Estonya
B) Letonya
C) Romanya
D) Litvanya
E) Türkmenistan

18. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucunda, ABD Türkiye’ye silah ambargosu uygulamıştır?
A) 1974 Kıbrıs Harekâtı’yla
B) 1975 Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin kurulmasıyla
C) 1983 KKTC’nin kurulmasıyla
D) 1991 I. Körfez Harekâtı’yla
E) 2003 II. Körfez Harekâtı’yla

1.B          2.D          3.C         4.A         5.A        6.E    7.B          8.D          9.E        10.E       11.C      12.E  13.A       14.D       15.B        16.E       17.C      18.A

Leave a Reply