Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Sayfa 117- 118 Cevapları

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Sayfa 117- 118 Cevapları

Ünite  Sonu Sonuları

Soru: II. Dünya savaşı’nda sonra dünyada görülen kutuplaşama uluslar arası ilişkelir nasıl etkilenmiştir ?

Cevap: II. Dünya Savaşı’ndan sonra SSCB’nin başını çektiği Doğu Bloğunun ve ABD’nin başını çektiği Batı Bloğunun kurulmasıyla dünya Soğuk Savaş olarak adlandırılan yeni bir döneme girdi. Güçler dengesi bozuldu ve dolayısıyla uluslararası ilişkilerin seyri değişti. II. Dünya Savaşı’na kadar uluslararası politikada pek adı geçmeyen Asya, Afrika gibi bölgeler dünya politikasına aktif şekilde girdi. Özellikle Japonya büyük bir ekonomik güç olarak uluslararası platformda oldukça etkin hale geldi. Sömürge altındaki devletler bağımsızlıklarına kavuştu.

Soru: Doğu ve batı bloklarının kuruluş şekli itibariyle birbirinde farklı yönlerini belirtiniz ?

Cevap:SSCB’nin, işgali altında bulunan ülkelerde komünist rejimler kurarak uydu devletler oluşturması Doğu Bloğunu ortaya çıkardı. ABD liderliğindeki Batı Bloğunun kuruluşu ise daha çok zayıf devletlere ekonomik ve askeri yardım yapmak suretiyle bu ülkeleri kendine çekmek şeklinde oldu. amaç Doğu Bloğunun kuşatmak ve SSCB’nin dünyada güçlenmesini engellemekti. bu nedenle paktlar kuruldu, askeri antlaşmalar yapıldı.

Soru: Sömürülen devletlerinin bağımsızlığını kazanmaları dünyadaki siyasi dengeleri nasıl etkilemiştir?

Cevap:sömürge altındaki devletlerin bağımsızlıklarını kazanması Avrupa ve dünyadaki güçler dengesini değiştirdi. özellikle Orta Doğu devletlerinin bağımsızlıklarını kazanması sonucunda Doğu ve Batı bloğundan ayrı üçüncü dünya ülkelerinin oluşturduğu Bağlantısızlar Hareketi ortaya çıktı.

Soru: Batılı devletlerin orta doğu ‘daki egemenliklerinin zayıflama nedenleri nelerdir ?

Cevap: Batılı devletlerin Orta Doğu egemenliklerinin zayıflamasının en büyük sebebi dünya savaşından her anlamda yıpranarak çıkmış olmalarıdır.

Soru: Moskova –peki  çatışması uluslar arası ilişkileri nasıl etkilemiştir?

Cevap:Moskova-Pekin çatışması sebebiyle Çin-SSCB ilişkileri bozuldu. Çin, ABD ile yakınlaştı, BM’ye üye oldu. böylece Doğu Bloğu güç kaybetti.

Soru: Türkiye ‘nin BM üyeliği Türkiye ‘yi hangi yönlerinden , nasıl etkilemiştir ?

Cevap:Özellikle siyasi anlamda olumlu etkiledi. Türkiye’nin BM’ye üye olmasının ardından NATO’ya üyelik gerçekleşti. Böylece Batı Bloğunun içinde kendine yer buldu.

Soru: Soğuk savaş döneminde askeri alandaki bilimsel gelişmelin günlük yaşantımıza etkilerine  örnekler veriniz.

B) Aşağıdaki ifadelerin başına doğru ise (D) yanlış ise (Y) harflerini koyunuz.

1.(Y) Hindistan’ da bağımsızlık , silahlı direniş sonucu elde edilmiştir.

2.(D) II. Dünya savaşı klasik sömürgeciliğin tasfiyesine neden olmuştur.

3.(Y) Batı bloklu içinde en kapsamlı ( askeri , ekonomik, siyasi ) teşkilat Varşova paktıdır.

4.(D) II. Dünya savaşı’ndan sonra Türkiye hızlı bir kültürel değişim yaşamıştır.

5.(Y) Eisenhower doktrin, II. Dünya savaşı’nda sonra ABD’nin , Tüve Yunanistan, ı SSCB tehdidinden korumak için geliştirdiği doktrindir

Test Soruları

1)Aşağıdakilerden hangisi 1950-1960 arası Türkiye ‘de görülen gelişmelerden biri değildir ?

A)Kırsaldan kente göçün artması

B)Uzay çalışmalaşana başlanmıştır

C)Sporda uluslar arası alanda önemli başarıların elde edilmesi

D)Tüketim kültürünün toplumda yer edinmesi

E)Edebiyatta “ hisarcılar” grubunun ortaya çıkması

2)I. Demokrat partinin kurulması

II. Türkiye’nin Avrupa konseyi üyesi olması

III. Türkiye ‘nin NATO ‘ ya üye olması

IV. Türkiye ‘nin Kore’ye asker göndermesi

Yukarıdaki olayların kronojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir ?

A-IV-III-II-I

B)II-I-III-IV

C)III-II-I-IV

D)I-II-IV-III

E)I-III-II-IV

3)Aşandakilerden hangisi soğuk savaş döneminde Türkiye’ye ait özelliklerden biri değildir?

A)Çok partili hayat geçilmesi

B)Tüketim kültürünün toplum tarafından hızla benimsenmesi

C)Devletçilik ekonomiden liberal ekonomiye geçilmesi

D)Batalı müzik türlerinin ülkemizde de yaygınlaşması

E)Dış politikada tarafsızlık ilkesinin benimsenmi

4)Aşağıdakilerden hangisi 1945-1960 arasında dünyada görülen gelmelerden biri değildir ?

A)sanayide hızlı büyümenin görülmesi

B)silahlanma yarışının görülmesi

C)uluslar arası ilişkilerde diyalog sürecinin başlaması

D)rock and roll müziğinin ortaya çıkması

E)kadın hareketlerinin ortaya çıkması

Bulmaca Soruları

Soru: Doğu bloku ülkeleri komünist patileri arasında iş biriliği sağlamak amacıyla kurulan teşkilatın adı. Kominform

Soru: II. Dünya savaşı’nda sonra ABD ‘nin Avrupa’yı yeniden inşa etmek için uygulanan koyduğu yardım programının adı.  Marshall

Soru: Kırşehir doğumlu türk halk müziğine bozlaklarıyla katıda bulunmuş, zahidem ,gönül dağı, mühür gözlüm gibi Türkleriyle tanınmış ses ve saz sanatçımız. Neşet Ertaş

Soru: Doğu bloku ülkeleri arasında askeri alanda iş birliği yapmak amacıyla kurulan teşkilatın adı. Varşova Paktı

Soru: 1945’te bir grup CHP millet vekilleri tarafından hazırlanan pati proğramı ve yöntemine ilişkin önerilen içerin belgenin adı. Dörtlü Takrir

Soru: İlk bilgisayar. ENIAC

Soru: SSCB ‘nin 4 ekim 1957’de uzaya gönderilmesiyle ABD ile neden olan uydunun adı. Sputnik

Soru: ABD ile SSCB arasında ki rekabet nedeniyle uzak doğu’da çıkan (1950-1953) ve Türkiye ‘nin de katıldığı savaşın adı. Kore Savaşı

Soru: II. Dünya savaşı’nda sonra oluşan yeni dengeler sonucu dünyada  1947-1960 arası döneme verilen ad. Soğuk Savaş

Soru: Doğu bloku ülkeleri arasında ekonomik alanda iş biriliğini sağlamak amacıyla kurulan teşkilatın adı. Comecon

Soru: İngiltere tarafında 1917’de filisitin’de bir Yahudi devletinin kurumasına destek vermek amacıyla yayınlanan deklarasyon. Balfour

Soru: Çin halk cumhuriyeti’nin kurucusu. Mao

Soru: DP’nin kuruculularından olup 1950-1960 yılları arasında Türkiye’de başbakanlık yapmış siyasetçi. Adnan Menderes

Soru: İsmet inönü’den sonra Türkiye ‘nin 3.cumhurbaşkanı. Celal Bayar

Soru: Batı bloku ülkeleri arasında askerileri alanda iş birilği yapmak amacıyla kurulan teşkilatın adı. NATO

Soru: 1958’de ırak’ın Bağdat paktından çekilmesi  üzerine ABD’nin de dahil olmasıyla kurulan ve merkezi antlaşma teşkilatı adıyla anılan organizasyonun adı. CENTO

Soru: ABD’nin SSCB yayılmasına karış Yunanistan ve Türkiye’ye yaptığı yardım programının adı.  Truman

4 Comments

Leave a Reply