Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi sayfa 75-76 Cevapları

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi sayfa 75-76 Cevapları

   II. ünite değerlendirme soruları

Soru: Almanya , İtalyan ve Japonya’ nın II. Dünya savaşı’nda aynı grupta yer almasını sebepleri nelerdir ?

CEVAP: Bu Sorunun Cevabını Anti-Komintern Paktı açıklayara verebiliriz. Aşağıda bu tanımı okuyarak istediğinizi bulabilirsiniz. 

Anti-Komintern Paktı, Almanya ve Japonya arasında 1936 yılında imzalanmış bir anlaşmadır.

Japon İmparatorluğu, Sibirya ve Moğolistan sınırlarında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile (SSCB) sürtüşmektedir. Bu gerilim Almanya'ya Japonya'yla yakınlaşma şansı tanır. 25 Kasım 1936 tarihinde Anti-Komintern Paktı'nı imzalarlar. Buna göre, her iki ülke, içlerinden birisi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği(SSCB)tarafından saldırıya uğrarsa diğerine destek sözü verir. Almanya, İtalya'nın da bu anlaşmaya katılımı için baskı yapar. Mussolini bir yıl sonra, 6 Kasım1937'de anlaşmayı imzalar. 1939 Şubat ayında Macaristan da Anti-Komitern Paktı'na katılır. Franco'nun İspanya'sı da bu ittifaka 27 Mart 1939'da katılır.
 

Soru: ABD, II. Dünya savaşı’na nasıl girmiştir. ABD’nin savaşa girişi güçler dengesini ve savaşın seyrini nasıl etkilenmiştir?

CEVAP: Sevgi Öğrenciler Kitabımızda da bulunan bu sorunun metininden alıntı yaparak kısaca özetliyoruz. yahyagungor.net olarak zaten sizlere en sade ve kısa cevabı veriyoruz. 

Savaşın başında tarafsız kalan ABD, sonraları Fransa ve Birleşik Krallık'a silah yardımı yapmıştır. Japonya tarafından Pearl Harbor'da saldırıya uğramış ve kesin olarak savaşa girmiştir. ABD'nin savaşa gimesi ve Almanların Sovyetler Birliği'ni istila etmesi savaşın seyrini değiştirmiş, Almanya genişleme politikası yerine var olan sınırlarını koruma politikasını uygulamıştır. 

ABD tarafından sürekli mühimmatla desteklenen Birleşik Krallık, ABD'nin savaşa girmesine kadar özellikle Kraliyet Hava Kuvvetleri ile ön plana çıkmış, Orta Avrupa'da kesin bir hava hakimiyeti sağlamıştır. ABD'nin savaşa girmesiyle birlikte kara kuvvetleriyle ön plana çıkan Birleşik Krallık, II. Dünya Savaşı'nın en büyük aktörü olmuştur.

 

Soru: II. Dünya savaşı sonunda uluslararası ilişkilerde Avrupa’nın yerini ABD’nin almasının sebepleri nelerdir?

CEVAP:Sevgili Öğrenciler bunun bir çok sebebi vardır. Ayrıntılı Cevap için lütfen ders kitabımızın 2015 baskısı sayfa 62'deki savaşın ekonomik etkileri bölümünü okuyunuz emin olun bu sizin için daha fadalı olacaktır.

Şimdi gelelim bizim özetimize ingiltere ve Fransa 2. dünya savaşı sonunda ekonomileri bozuldu ve sömürgeleri üzrinde etkileri azaldı. ABD'de ise İMF nin washington'u birleşmiş milletlerin ise Newyork'u merkez seçmesi avrupa merkezli sistemin çöküğünü göstermektedydi. 

Soru:II. dünya savaşı sonunda güçler dengesinde hangi devletler ön plana çıkmıştır ? Sebepleri ile açıklayınız.

CEVAP: Amerika ve Rusya Ön Plana çıkmıştır. ABD yukarıda saydığımız sebeplerle bunu sağlarken SSCB ise Almanyayaı yenerek başta Çekoslovakya ve diğer avrupa devletlerinin kurtarıcısı gibi oldu ve kuruluşundan bu yana ilkkez bu kadar prestij kazandı. 

Soru: II. Dünya savaşı’ nın toplumsal sonuçları nelerdir.

CEVAP: II.Dünya Savaşı sadece cephede değil cephe gerisindeki sivillerin de hayatını kaybettiği bir savaş olmuştur. Hava saldırıları, karne uygulaması, işgal edilen ülkelerin talan edilmesi, sivil esirlerin öldürülmesi, verem, tifüs gibi hastalıkların yayılması ayrıca Nazilerin üstün ırk yaratma gayesiyle engellileri, Yahudileri, Romanları, Sintileri, ten rengi farklı olanları toplama kamplarında yok etmeleri neticesinde 60 milyona yakın kişi hayatını kaybetti. Bunlardan yaklaşık 21 milyonu SSCB vatandaşı, 13,5 milyonu Çinli,7 milyonu Alman’dı. SSCB, 1939’daki nüfusunun % 13’ünü, Almanya % 10’unu, Polonya ise % 16’sını kaybederken Batı Avrupa ülkeleri ve ABD savaştan daha az etkilendi.

Savaş sonunda Avrupa ve Asya’da çeşitli nüfus hareketleri görüldü. 1945’te Avrupa’da, Almanya tarafından gönüllü ya da zorla çalıştırılan milyonlarca yabancı işçi, savaş esirleri ve toplama kamplarından sağ kurtulanlar Alman topraklarını terk ettiler. Buna karşılık SSCB ordusundan kaçanlar ve daha önce Orta Avrupa’daki topraklardan ayrılmak zorunda kalan Germen (Cermen) kökenli 12 milyon insan, Almanya’ya geri dönmek için hareketlendi. Japonya’nın Asya’da işgal ettiği ve 1945’te kaybettiği topraklarda yerleşmiş bulunan Japonlar da ülkelerine geri döndü.

Japonya’ya atom bombasının atılması, işgal bölgelerinde Almanlarla iş birlikçilerin gerektiği gibi cezalandırılmaması; Almanya’nın toplama kamplarında insanlık dışı uygulamaları, Balkanlar’da Sırplar ve Hırvatlar arasında sonu gelmeyen düşmanlık ve Japonlar tarafından Asya’da işlenen savaş suçları toplumlarda telafisi zor izler bıraktı. Savaş sonunda sorumluların yakalanması ve yargılanmasına çalışıldıysa da tam anlamıyla başarılı olunamadı.

Soru:II. Dünya savaşı ‘birleşme milletleri , soykırımı suçunun önlenmesi ve cezalandırılmasına ilişkin sözleşme’nin imzalanmasında nasıl etkili olmuştur ?

CEVAP: Milletler cemiyetinin 1. dünya savaşından sonra yeni bir savaşı engelleyememesi yeni bir uluslar arası örgütün kurulmasına neden oldu ve BİRLEŞMİŞ MİLLETLER kuruldu. Soykırım suçuna ise savaş esnasında özellikle Almanya NAzi politikası sonucu Soykırım suçu ile ilgili  sözleşmelerin imzalanmasına neden oldu.

Soru:II. Dünya savaşı’ nda Türkiye nasıl bir politika takip etmiştir? Bu politika Türkiye ‘yi savaş sonrasında nasıl etkilemiştir?

CEVAP:Türkiye savaş boyunca çok zorlansa da müttefikler bir çok çabasına rağmen savaşa fiili olarak girmemeiştir ve tarafsız kalmıştır. Fakat savaş sonunda özellikle yalta konferansı sonuda birleşmiş milletler arasında yer alabilmek için Almanyay savaş ilan etmiştir. Artık savaş son bulduğu için bu simgesel düzeyde kalmıştır.

Soru: II. dünya savaşı Türkiye’yi sosyal ve kültürel açıdan nasıl etkilemiştir ?

 

 

   B) Aşağıdaki ifadelerin başındaki boşluğu doğru ise ( D ) yanlış ise ( Y  ) harfi koyunuz.

1-(Y) II. Dünya savaşı Çekoslovakya’nın işgali ile başladı.

2-(Y) II. Dünya savaşı sonucunda Almanya ile Paris antlaşması imzalandı.

3-(D) II. Dünya savaşı ‘nda  Türkiye savaş dışı kalmasına rağmen ekonomik ve sosyal açından etkilendi.

4-(D) II. Dünya savaşı sonunda savaş suçluların ilk kez yargılandı ve cezalandırıldı.

5- (D)  II. Dünya savaşı sonunda Almanya toprakları İngiltere, Fransa , ABD ve SSCB arasında dört işgal bölgesine ayrıldı.

 

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

1)Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Almanya www.yahyagungor.net dış politikasının son aşamasına ait bir gelişmedir ?

A)ren bölgesine asker sevk edilmesi

B)Almanya ile Avusturya ‘ nın birleşmesi

C)Süet bölgesinin ele geçil irmesi

D)Polonya’nın işgali

E)Asker sayınsın artırılması

 

2)I. İtalya’nın Habeşistan’ı işgal etmesi

II. Japonya’nın Mançurya ‘ya saldırması

III. yatla konferansı

IV. Münih konferansı

V. Almanya – Sovyetler birliği saldırmazlık paktı

Yukarıda olayların kronojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru yapılmıştır ?

A. III – I – IV – II – V 
B. II – I – IV – V – III 
C. II – I – V – III – I
D. V – IV – II – III – IV 
E. II – III – I – IV – V

 

3)Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya savaşı’nın siyası sonuçlarında biridir ?

A)IMF’nin kurulması

B)Nazizm ve faşizm gibi rejimlerin yıkılması

C)Birçok asker ve sivil öldürülmesi

D)Avrupa’ nıtahrip edilmesi

E)Avrupa’da göçlerin başlaması

 

4)II. Dünya savaşı’nda türk dış politikasının hedefi; savaş dışı kalmak , toprak bütünlüğünü ve bağımsızlık korumaktır. Bu hedef ulaşmak için Türkiye , mihver ile müttefik devletleri arasında ki çıkar çatışmalarını kullanarak bir denge politikası uyguladı. Böylece Türkiye II. Dünya savaşı sonuna kadar savaş dışı kalmayı başardı.

A)Milli korunma kanun ‘çıkarılması

B)Almanya ile saldırılmazlık antlaşmasının imzalanması

C)İngiltere ve Fransa ile yardım antlaşmasının imzalanması

D)Türkiye’nin adana konferansı ‘na katılması

E)Türkiye’nin kahire konferansı ‘na katılması

 

                           Bulmaca    Soruları

Soru:Almanya’nın 22 haziran 1941’de SSCB ‘ye karşı başlattığı harekat. BARBAROSSA

Soru:II. Dünya savaşı yıllarında Türkiye’de kırsal kesimde kurulan eğitim kurularının genel adı. KÖY ENSTİTÜSÜ

Soru:Kasım 1942’de aşırı kazançlar ve yüksek enflasyon dikkate alınarak çıkarılması vergi. VARLIK

Soru:Almanya’nın Fransa ‘yı işgalinde sonra Almanya’ya karşı yapılan mücadeled liderlik yapan kişi. DEGAULLE

Soru:Uluslar , teknik , ırksal veya dini bir grup kısmen veya tamamen ortadan kaldırmak amacıyla yapılan insan hakları ihlali. SOYKIRIM 

Soru:Çekoslovakya topraklarının parçalandığı konferans. MÜNİH

Soru:İlk atom bombasının kullandığı şehir. HİROŞİMA

Soru:Çekosvakya’dan Almanya ‘ya verilen toprak. SÜDET 

Soru:İtalya’nın kuzey Afrika’da 1936 ‘da işgal ettiği topraklar. HABEŞİSTAN

Soru:Müttefik kuvvetlerin alman işgalinden kurtarmak amacıyla Fransa’ya yaptıkları deniz çıkarması. NORMANDİYA

Soru:II. Dünya savaşı sırasında mihver devletlere savaş ilen eden kuvvetlerin BM’ye kabul edilmesine karar verilen konferans. YALTA

Soru:Uluslar arası para fonunun kısa adı. İMF

Soru:II. Dünya savaşı’nda Almanya ve İtalya’nın başını çektiği grubun adı. MİHVER

Soru:II. Dünya savaşı sirensinde Türkiye’nin cumhurbaşkanı. İSMET İNÖNÜ

Soru:Yatıştırma politikası ile özdeşleşen İngilizlerin başbakanı. Chamberlain

Soru:II. Dünya savaşı sırasında Japon imparatoru. HİROHİTO

Soru:7. aralık 1941’de ABD’nin II. Dünya savaşı’na girmesine yol açan PERALHARLBOUR

 

10 Comments

Leave a Reply