Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Test Soruları-2

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Çalışma Soruları

1. 19. yüzyıl ile 20. yüzyılın ilk yarısında “Pancermenizm” politikasını izleyen ve bu politikanın öncülüğünü yapan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rusya
B) İtalya
C) Almanya
D) Japonya

2. Paris’te, 18 Ocak 1919 tarihinde 32 devletin katılımıyla toplanan Paris Barış Konferansı’nda daha çok öne çıkan ve etkili olan devletler, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Fransa – İtalya
B) ABD – Japonya
C) İngiltere – Fransa
D) Yunanistan – İngiltere

3. Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Dünya Savaşı sonrasında kurulmuştur?
A) İran
B) İtalya
C) Bulgaristan
D) Macaristan

4. – Rusya’nın onayı alınarak İngiltere ve Fransa arasında 1916 yılında yapılmış gizli bir antlaşmadır.
– Antlaşmanın amacı, Türkiye’nin Orta Doğu topraklarını antlaşmayı imzalayan devletlerce paylaşmaktır.
– Bu antlaşmaya göre; Trabzon, Erzurum, Van ve Bitlis Rusya’ya, Doğu Akdeniz Bölgesi, Adana, Antep, Urfa, Diyarbakır, Musul ile Suriye kıyıları Fransa’ya, Hayfa ve Akka limanları, Bağdat ile Irak’ın güneyi İngiltere’ye bırakılmıştır.
Hakkında bilgi verilen antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Londra Antlaşması
B) İstanbul Antlaşması
C) Sykes – Picot Antlaşması
D) Saint Jean de Maurienne Antlaşması

5. Ufa şehrinde, 29 Kasım 1917’de “İdil-Ural Devleti”ni kurduklarını ilan eden Türk topluluğu, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cüzler
B) Kazan Türkleri
C) Yaka Türkmenleri
D) Sayan – Altay Türkleri

6. 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar Japonya’da hâkim olan yönetim şekli, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Oligarşi
B) Cumhuriyet
C) Teokrasi
D) Feodalite

7. Türkiye’nin 1930’lara doğru devletçilik yönünde değişen ekonomi politikasına bağlı olarak hükümet denetiminde kurulan ve yerli malı kullanımı ile tasarrufu özendiren ayrıca yeni ekonomi politikasının halka benimsetilmesinde ve propagandasında işlev gören dernek, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anadolu Ajansı
B) Hilâl-i Ahdar Cemiyeti
C) Memleket Sandıkları
D) Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti

8. Ünlü “Scala” nutkunda; “Her şey devlet içinde ve devlet için, hiçbir şey devlet dışında ve başka bir şey için değildir. (…) Birey, devletle uyumlu olduğu ölçüde önemlidir.” diyen devlet adamı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Franco
B) Mussolini
C) Adolf Hitler
D) Franklin Roosevelt

9. Alman bilim insanı Albert Einstein, aşağıdaki bilim dallarının hangisinde ün yapmıştır?
A) Fizik
B) Kimya
C) Biyoloji
D) Edebiyat

10. Türkiye, aşağıdakilerden hangisinin sonucunda boğazlar bölgesinde asker bulundurma hakkını elde etmiştir?
A) Balkan Antantı
B) Sadabat Paktı
C) Montrö Sözleşmesi
D) Lozan Barış Antlaşması

11. İtalya, II. Dünya Savaşı öncesinde Yugoslavya ile daha önce “Serbest Şehir” olarak bağımsızlık statüsü elde etmiş olan aşağıdaki hangi şehirden dolayı sınır sorunu yaşamıştır?
A) Roma
B) Zagreb
C) Fiume
D) Palermo

12. 1934 yılında, “Asya, Asyalılarındır.” diyerek Batılıların Çin ile olan ilişkilerini kesmesini isteyen ülke, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çin
B) Japonya
C) Hindistan
D) Endonezya

13. II. Dünya Savaşı’nda Estonya, Letonya ve Litvanya’yı işgal eden devlet, aşağıdakilerden hangisidir?
A) ABD
B) SSCB
C) İngiltere
D) Japonya

14. Pearl Harlbor baskınını planlayan ve düzenleyen Japon komutan, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Oramiral Osami Nagano
B) Koramiral Takazumi Oka
C) Koramiral Gunichi Mikawa
D) Oramiral Isoroku Yamamoto

15. Almanya, II. Dünya Savaşı sırasında “Barbarossa” adı verilen harekâtı, aşağıdaki ülkelerden hangisine karşı düzenlemiştir?
A) SSCB
B) Romanya
C) Polonya
D) Yugoslavya

16. Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi, II. Dünya Savaşı öncesinde kurulmuştur?
A) Milletler Cemiyeti
B) Uluslararası Para Fonu
C) Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı
D) Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası

17. Aşağıdaki konferansların hangisinde Kore’nin, iki işgal bölgesine ayrılarak; kuzeyinin Ruslar, güneyinin de Amerika Birleşik Devletleri tarafından işgal edilmesine karar verilmiştir?
A) Kahire Konferansı
B) Yalta Konferansı
C) Potsdam Konferansı
D) Washington Konferansı

18. 25 Ocak 1949 tarihinde, komünist ülkeler arasında ekonomik iş birliğini ve dayanışmayı sağlamak amacıyla kurulan ve Türkçe açılımı “Karşılıklı Ekonomik Yardım Konseyi” olan kuruluşun İngilizce açılımının kısaltması, aşağıdakilerden hangisidir?
A) AET
B) NATO
C) OPEC
D) COMECON

19. Aşağıdaki ülkelerden hangisi, siyasal ve askerî nitelikli bölgesel bir örgütlenme olan Batı Avrupa Birliği’nin kurucularından değildir?
A) İtalya
B) Belçika
C) Hollanda
D) Lüksemburg

20. “Kara Kıta” olarak da anılan kıta, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Asya
B) Avrupa
C) Afrika
D) Avustralya
1. C
2. C
3. D
4. C
5. B
6. D
7. D
8. B
9. A
10. C
11. C
12. B
13. B
14. D
15. A
16. A
17. B
18. D
19. A
20. C

Leave a Reply