Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Test Soruları 20 Soru

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Test Soruları ve Cevapları
1. San Remo Konferansı’nda Orta Doğu’yu kendi aralarında paylaşan devletler ,  aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Rusya – ABD
B) İngiltere – İtalya
C) Fransa – Almanya
D) İngiltere – Fransa

2. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarından değildir?
A) Milletler Cemiyetinin kurulması
B) Avrupa’nın siyasi haritasının değişmesi
C) Japonya’nın, Uzak Doğu’daki sömürgelerini ABD’ye kaptırması
D) Sömürgeciliğin isim değiştirip “manda yönetimi” adıyla daha da yaygınlaşması

3. I. Dünya Savaşı sonunda yapılan antlaşmalarla bu antlaşmaların yapıldığı devletler aşağıda eşleştirilmiştir.Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Almanya → Nöyyi Antlaşması
B) Osmanlı Devleti → Sevr Antlaşması
C) Avusturya → Sen – Jermen Antlaşması
D) Macaristan → Triyanon Antlaşması

4. Aşağıdaki devletlerin hangisinde “Sadabat Paktı” imzalanmıştır?
A) Türkiye
B) Irak
C) İran
D) Afganistan

5. Türk – Yunan ilişkilerinde ve Yakın Doğu’da barışın sağlanmasındaki büyük katkılarından dolayı Atatürk’ü 1934’te “Nobel Barış Ödülü”ne aday gösteren devlet adamı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Wilson
B) Venizelos
C) Mussolini
D) Franklin Roosevelt

6. I- Boğazlar           II- Suriye Sınırı           III- Musul Sorunu
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’nin Lozan’da çözüme kavuşturamadığı konulardandır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I, II ve III

7. II. Dünya Savaşı sırasında SSCB’ye karşı “Barbarossa” harekâtını gerçekleştiren devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) İtalya
B) Japonya
C) Almanya
D) Romanya

8. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sonunda kurulan uluslararası barış düzenini korumaya yönelik bir gelişme değildir?
A) Sykes – Picot Antlaşması’nın yapılması
B) Briand – Kellogg Paktı’nın imzalanması
C) Locarno Antlaşması’nın imzalanması
D) Milletler Cemiyetinin kurulması

9. Amerika Birleşik Devletleri’nin dış politika tarihinde bir dönem benimsenmiş olan “yalnızlık” politikası, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Truman Doktrinim
B) Monroe Doktrini
C) Marshall Planı
D) Wilson Prensipleri

10. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Döneminde yaşanan Türk dış politika konularından değildir?
A) Balkan Antantı’nın imzalanması
B) Türkiye’nin NATO’ya üye olması
C) Türkiye’nin Milletler Cemiyetine girmesi
D) Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin yapılması

 

11. 24 Ekim 1929’da New York Borsası’nın dibe vurması olayı, yakın tarihe hangi isimle geçmiştir?
A) Kara Perşembe
B) Marshall Planı
C) Banker Skandalı
D) Basmacı Hareketi

12. II. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru, gelecekteki barışın esaslarını saptamak amacıyla 4 – 11 Şubat 1945’te toplanan konferans, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yalta Konferansı
B) Potsdam Konferansı
C) Kazablanka Konferansı
D) San Francisco Konferansı

13. Büyük devletlerin üyeliklerinin sürekliliği ve veto haklarının varlığı, Birleşmiş Milletlerin aşağıdaki organlarından hangisinde kabul edilmiştir?
A) Sekreterlik
B) Güvenlik Konseyi
C) Vesayet Konseyi
D) Uluslararası Adalet Divanı

14. “SSCB’nin komünist partiler aracılığıyla ………… egemenlik kurması üzerine ABD, “Truman Doktrini”ni ve “Marshall Planı”nı uygulamaya koymuştur.”
Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere, aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) Çin’de
B) Kuzey Afrika’da
C) Doğu Avrupa’da
D) Doğu Türkistan’da

15. Demokratik Almanya ile Federal Almanya’yı birbirinden ayırmak için aşağıdaki şehirlerin hangisinde duvar inşa edilmiştir?
A) Hamburg
B) Duisburg
C) Münih
D) Berlin

16. ABD’nin, Batı dünyasının liderliğini  açık bir şekilde üstlenmek için yaptığı ilk girişim, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Marshall Planı’nı uygulamak
B) Truman Doktrini’ni ilan etmek
C) İngiltere’ye silah yardımı yapmak
D) Molotof Planı’nı yürürlüğe sokmak

17. Nazizm ideolojisi hangi ülkede ortaya çıkmıştır?
A) Fransa
B) İtalya
C) Almanya
D) Japonya

18. Japonya’nın Pearl Harlbour baskınını yapması, aşağıdaki devletlerden hangisinin II. Dünya Savaşı’na girmesine neden olmuştur?
A) ABD
B) Fransa
C) Rusya
D) Almanya

19. Aşağıdakilerden hangisi  Türkiye’nin içinde olduğu örgütlerden biri değildir?
A) NATO
B) Bağdat Paktı
C) Avrupa Konseyi
D) Avrupa Birliği

20. Muhammed Ali Cinnah’ın liderliğini yaptığı “Müslümanlar Birliği Cemiyeti” aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?
A) Hind Yarımadası’nı ele geçirmek
B) Pakistan Devleti’ni kurmak
C) Pakistan’ın ekonomisini geliştirmek
D) Güneydoğu Asya milletleriyle iş birliği yapmak

1. d
2. c
3. a
4. c
5. b
6. d
7. c
8. a
9. b
10. b
11. a
12. a
13. b
14. c
15. d
16. b
17. c
18. a
19. d
20. b

4 Comments

Leave a Reply