Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Coğrafya Dersi 12. Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı

Coğrafya Dersi 12. Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı
1) Doğa olayları herhangi bir yerde normal sürecini yaşarken bazen bu seyrinin dışına çıkarak o güne kadar görülmeyen ya da çok seyrek görülen olaylar şeklinde gerçekleşebilmektedir. Ekstrem olarak ifade edilen bu olaylar, doğal süreçler üzerinde önemli etkilere sahiptir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ekstrem durum olarak ifade edilebilir?
A) Kutuplarda yağışların yıl boyunca kar şeklinde olması
B) Muson ikliminde en fazla yağışın yaz mevsiminde düşmesi
C) Ekvatoral kuşakta dört mevsimin belirgin olarak görülmemesi
D) Bir dağ yamacı boyunca yükseklere çıkıldıkça sıcaklığın azalması
E) Akdeniz ikliminin etkili olduğu bir yörede kış mevsiminde sıcaklıkların uzun süre sıfır derecenin altında seyretmesi

2) Aşağıdakilerden hangisi, kuraklığın neden olduğu zararlardan biri değildir?
A) Su seviyelerinin düşmesi
B) Tarımsal üretimin azalması
C) Heyelan olaylarının artması
D) Orman yangınlarının artması
E) Balık türlerinin zarar görmesi veya yok olması

3) Bilim adamlarına göre süper volkanlar, bildiğimiz yanardağ patlamalarından yüzlerce kat daha güçlü doğa olaylarıdır. Süper volkanların patlaması sırasında binlerce kilometreküp kaya, kül, toz, kükürt dioksit ve başka birçok gaz atmosferin üst tabakalarına fırlatılır.
Buna göre, süper volkanların patlaması sonrasında, Dünya’da görülmesi beklenen en önemli değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Volkanik göllerin oluşması
B) Verimli toprakların oluşması
C) Kıta kütlelerinin birbirine yaklaşması
D) Deprem olaylarında artışların gözlenmesi
E) Sıcaklık ortalamalarının düşerek buzul çağının yaşanması

4) Küresel ısınmanın en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deniz kirliliğinin artması
B) Ulaşım sistemlerinin gelişmesi
C) Fosil yakıt kullanımının artması
D) Doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi
E) Tarımda makine kullanımının yaygınlaşması

5) Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmayı azaltmak için alınması gereken önlemlerden biri değildir?
A) Fosil yakıtların kullanımının azaltılması
B) Fabrika bacalarına filtrelerin takılması
C) Araba egzozlarına katalitik konvertör takılması
D) Alternatif enerji kaynaklarının kullanımının artırılması
E) Yeşil alanların tarım alanına dönüştürülmesi

6) “21. yy. da küresel iklim değişimleri önceki dönemlere göre daha kuvvetli olacaktır.” diyen bir kişi bu tezini doğrulamak için;
I. Buzulların erimesi
II. Kurak bölgelerin genişlemesi
III. Kış sıcaklıklarının azalması
IV. Orman yangınlarının azalması
V. Hayvan göçlerinin azalması
gibi durumlardan hangilerini örnek gösteremez?
A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) IV ve V
E) III ve V

7) Günümüzde yaygın olarak kullanılan ekonomik unsurların bazıları gelecekte önemini kaybederek yerini başka unsurlara bırakacaktır. Gelecekte sektörel yapı, üretim organizasyonu, eğitim ve iş gücünün yapısında köklü değişiklikler meydana gelecektir.
Buna göre, geleceğin ekonomisinde;
I. yenilik, icat ve bilgi endeksli büyüme,
II. yaşam boyu öğrenim felsefesi,
III. meslekî diplomaya göre eğitim,
IV. hizmet sektörü ağırlıklı üretim,
V. dijital teknoloji kullanımı
gibi unsurlardan hangisinin yeri olduğu söylenemez?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

8) I. Hayat standardının yükselmesine olanak sağlar.
II. Bir malın üretim sürecini uzatır.
III. Mal ve hizmetleri üretmek için gerekli olan iş miktarını azaltır.
IV. Aynı işin daha fazla emek ve enerji harcanarak yapılmasına neden olur.
Yukarıdakilerden hangileri, teknolojinin insanlara sağladığı yararlar arasında gösterilemez?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III
D) II ve IV E) III ve IV

9) Aşağıdakilerden hangisi temel ekonomik etkinliğin sosyal yaşama etkisine kanıt olarak gösterilemez?
A) Sanayinin gelişmiş olduğu yerlerde gelir düzeyinin yüksek olması
B) Tarımın geliştiği yerlerde nüfusun daha çok kırsal alanda yaşaması
C) Hayvancılığın gelişmiş olduğu alanlarda hayvansal ürünlerin çok tüketilmesi
D) Sanayinin geliştiği yerlerde pamuklu dokumanın gelişmesi
E) Turizmin geliştiği alanlarda inşaat sektörünün gelişmesi

10) Haliç’te Osmanlı Dönemi’nden kalan eski fabrikaları ve kalıntıları değerlendirmek için günümüzde çeşitli uygulamalara gidilmektedir. Bu uygulamalarla Haliç’in, şehrin bilim ve kültür merkezi olması amaçlanmaktadır.
Haliç’te bu tür uygulamalara gidilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bölge dışına göçleri artırmak
B) Bölgeyi sanayi merkezi hâline getirmek
C) Yerleşim alanlarını genişletmek
D) Bölgede kıyı turizmini canlandırmak
E) Bölgenin ekonomik ve sosyal açıdan kalkınmasını sağlamak

11) Sahip olduğu unsurlara göre sınırlandırılmış, genelde benzer özellikli yeryüzü parçaları veya mekân birimlerine bölge denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi işlevsel bölgelere örnek gösterilebilir ?
A) Kuzey Anadolu Deprem Bölgesi
B) Akdeniz Maki Bölgesi
C) Marmara Ticaret Bölgesi
D) Güneydoğu Ovalık Bölgesi
E) Karadeniz İklim Bölgesi

12) Aşağıda, ülkemizde bölgesel kalkınma projelerinden birinde yapılması planlanan bazı çalışmalar verilmiştir.
– KARDEMİR modernize edilecektir.
– Filyos’ta liman yapılarak ham madde ucuza taşınacaktır.
– Ereğli ve diğer limanlar ile Karadeniz’e açılma olanağı sağlanacaktır.
– Yıllık 2,8 milyon ton olan kömür üretimi korunarak tesis küçültülecektir.
Buna göre, yapılması planlanan çalışmalar aşağıdaki projelerin hangisine aittir?
A) Doğu Anadolu Projesi
B) Doğu Karadeniz Projesi
C) Güneydoğu Anadolu Projesi
D) Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi
E) Zonguldak, Bartın, Karabük Projesi

13) Aşağıdakilerden hangisi, Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi’nin uygulama alanında en çok karşılaşılan doğal afetlerden biridir?
A) İlkbahar aylarında artan heyelanlar
B) Kış döneminde görülen çığ olayları
C) Akım düzensizliğinden kaynaklanan akarsu taşkınları
D) Yaz sonrasında ortaya çıkan ve etki alanı dar olan hortumlar
E) Tarım faaliyetlerinin yoğun olduğu dönemde ortaya çıkan kuraklık

14) Aşağıdakilerden hangisi, Güneydoğu Anadolu Projesi’nin hayata geçirilmesiyle hedeflenen gelişmelerden biri değildir?
A) Çevreyi korumak, iyileştirmek ve kalkınmanın sürdürebilirliğini sağlamak
B) Kişi başına düşen millî gelir ile istihdamı artırmak
C) Tarımsal gelişme ve hayvancılığın gelişmesini sağlamak
D) Bölge dışına yapılan göçleri artırmak
E) Bölgenin gelişmiş bölgelerle olan sosyal ve ekonomik gelişmişlik farkını azaltmak

15) I. Sağlık kuruluşlarında doktor başına düşen hasta sayısının belirgin şekilde azalması
II. Eğitim kurumlarında sınıf başına düşen öğrenci sayısının azalması
III. Şehir içi ulaşımda trafiği önlemek amacıyla farklı ulaşım sistemlerinin devreye sokulması
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’de hizmet sektörüyle ilgili olumlu bir gelişme olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

16) Türkiye’de, hava yoluyla taşman yolcu sayısının artış göstermesi, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz?
A) Hava alanı sayısının artmasıyla
B) Halkın gelir seviyesinin yükselmesiyle
C) Özel hava yolu ulaşımının gelişmesiyle
D) Sanayi ve ticaret faaliyetlerinin artmasıyla
E) Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili olmasıyla

17) Türkiye’de demir yolu ulaşımı, kara yolu ulaşımına göre daha sınırlıdır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi demir yolu ulaşımının yaygınlaşmasını sınırlandıran etkenlerden biridir?
A) Kara yolu ağının çok sık olması
B) Yol yapım maliyetlerinin yüksek olması
C) Demir yolu ulaşımının daha masraflı olması
D) Demir yolu ile ulaşımın daha yavaş yapılması
E) Demir yolunun doğal engelleri aşmasının kolay olması

18) Ulaşımı etkileyen faktörler, doğal ve beşerî olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
I. Yer şekillerinin yüksek ve engebeli olması
II. Teknolojik altyapının gelişmiş olması
III. Coğrafi konumun uygun olması
IV. Ekonomik faaliyetlerin çeşitli olması
Yukarıdakilerden hangileri ulaşımı etkileyen beşerî faktörler arasında yer almaktadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

19) E-ticaret; elektronik ortamda bilgisayar, cep telefonu gibi mobil cihazların kullanımı yoluyla yapılan bir ticaret türüdür. Her geçen gün sanal ortamda alışveriş yapan kişilerin sayısı artmaktadır. E-ticaret, bazı riskleri olmakla birlikte genel anlamda hayatı kolaylaştırmaktadır.
Buna göre e-ticaretin avantajları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Daha fazla ürün çeşidi sunması
B) Zamandan tasarruf sağlanması
C) Alınan ürünlerin daha dayanıklı olması
D) İstenilen zaman ve mekanda alışveriş yapabilme kolaylığı
E) Bir ürünü diğer çeşitleriyle kıyas yapabilme imkânı sağlaması

20)

Haritada numaralandırılarak gösterilen yerlerden hangisinde küresel ticaretin diğerlerine göre daha az geliştiği söylenebilir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

21) Ticaret, sanayi, ulaşım, tarım, kültür alanlarında tanıtım yapmak ve üreticilerle tüketicileri karşılaştırmak amacıyla kurulan ticari faaliyetlere fuar adı verilir.
Buna göre, aşağıdaki illerin hangisinde kurulan fuar daha büyük ve uluslararası niteliktedir?
A) Mersin
B)Ankara
C) İzmir
D) Antalya
E) Konya

22) Bir ülke içerisinde her türlü mal ve hizmetin alım satımına iç ticaret adı verilir.
Türkiye’de iç ticaretin canlı olmasında;
I. Üç tarafının denizlerle çevrili olması
II. Bölgeler arası ekonomik faaliyet farklılığı
III. Yer şekillerinin çeşitliliği
IV. Bölgeler arası nüfus farklılığı
gibi etmenlerden hangileri dolaylı etkiye sahiptir?
A) III ve IV
B) I ve II
C) II ve III
D) II ve IV
E) I ve III

23)

Türkiye’yi sembolize eden mekânlardan biri olan İshak Paşa Sarayı, haritada taranarak numaralandırılan alanların hangisinde yer almaktadır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

24) Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye’nin uluslararası turizm gelirlerinden alacağı payı artırmak için geliştirdiği politikalar arasında gösterilmez?
A) Alternatif turizm türlerinin geliştirilmesi
B) Uluslararası alanda reklam ve tanıtım çalışmalarının artırılması
C) Tarihi değerlere doğal güzelliklerden daha fazla önem verilmesi
D) İstihdamın artırılmasında ve bölgesel gelişmede turizmin öncü bir sektör haline getirilmesi
E) Doğal güzelliklere sahip kentlerimizin markalaştırılarak turistler için çekim merkezi haline getirilmesi

25) Coğrafi işaretler herhangi bir ülke, bölge ya da yöre gibi alanlara has ürünlerin yerelliğini koruyabilmek adına alınan yasal tedbirlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi ülkemize ait coğrafi bir işaret değildir?
A) Antep Fıstığı
B) Afyon Sucuğu
C) Ezine Peyniri
D) Develi Cıvıklısı
E) Finike Portakalı

Coğrafya 12. Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı Cevap Anahtarı

Leave a Reply