Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi 1. dönem 1. yazılı Soruları

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi 1. dönem 1. yazılı Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşı’nın Galip devletleri açısından sonuçlarından biri değildir?
A) ABD: Avrupa ile ilgisini keserek Monroe Doktrini’ne geri dönmüştür
B) Fransa: Sınırlarındaki iki büyük tehlikeden(Almanya, Avusturya-Macaristan) kurtulmuştur.
C) İngiltere: Dünya liderliğini sürdürmüştür.
D) Japonya: ABD’nin sömürgelerini işgal etmiştir.
E) İtalya: Akdeniz ve çevresinde güçlü bir konuma gelmiştir.

 2. Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşı sonucunda galip devletlerle mağlup olan devletlerarasında yapılan antlaşmalardan biri değildir?
A) Versay
B) Sen Jermen
C)  Nöyyi
D) Sevr
E) Londra

 3. II. Dünya Savaşından sonra Sovyet yöneticileri Aşağıdaki Türk ve Müslüman topluluklarından hangilerini Orta Asya ve Sibirya ya sürgün etmemiştir?
A) Azeri Türkleri
B) Kırım Türkleri
C) Çeçenler
D) İnguşlar
E) Ahiska (Meshet)

4. Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşından sonra İngiltere’nin nüfuz ve manda bölgelerinden biri değildir?
A) Irak
B) Lübnan
C) Kıbrıs
D) Mısır
E) Filistin

5. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşından sonra güçler dengesinde ön plana çıkan devletlerden biri değildir?
A) SSCB
B) İngiltere
C) İtalya
D) ABD
E) Çin

6. II. Dünya Savaşı, Almanya’nın aşağıdaki ülkelerden hangisini işgal etmesiyle başlamıştır?
A) Avusturya
B) Çekoslovakya
C) Belçika
D) Polonya
E) Macaristan

 7. Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşının sonuçları arasında yeralmaz?
A) Yeni bağımsız devletlerin kurulması
B) İmparatorlukların yıkılması
C) Anadolu’nun işgal edilmesi
D) Köklü rejim değişikliklerinin olması
E) Balkan Savaşlarının başlaması

8. Aşağıdakilerden hangisi Rusya da çıkan Bolşevik İhtilalı’nın sonuçlarından biri değildir?
A) SSCB’nin kurulması
B) Komünist rejimin Rusya’ya hâkim olması
C) Rusya da yaşayan Türklerin bağımsızlık mücadelesine girişmesi
D) I.Dünya Savaşında yapılan gizli antlaşmaların açıklanması
E) İtilaf Devletlerinin savaştan galip çıkması

 9. I.Dünya Savaşından sonra galip devletlerin mandacılık sistemini oluşturmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak açıklanmıştır?
A) Sömürgeciliği devam ettirmek
B) Dünya barışını sağlamak
C) Yeni kurulan devletlere yardımcı olmak
D) Yeni devletlerin kurulmasını sağlamak
E) Wilson prensiplerini uygulamak

 10. Aşağıdakilerden hangisi Türkistan doğumlu olup Basmacı Hareketinin içinde yer alan ünlü Türk tarihçisidir?
A) Zeki Velidi Togan
B) Enver Bey
C) İsmail Gaspıralı
D) Fuat Köprülü
E) Yusuf Akçura

—Aşağıdaki kelimeleri kısaca açıklayınız? (Her kelimenin tam doğru cevabı 4 puandır.)
1. Cemiyeti Akvam:
2. Barbarossa Harekâtı:
3. Diktatör Rejim:
4. Yusuf Akçura:
5. Asimilasyon:
6.Manda Rejimi:
7.Kara Perşembe:
8.Sürrealizm:
9.Varlık Vergisi:
10.Hayat Sahası:

— Aşağıdaki soruları arka sayfaya açıklayınız?  (Her sorunun tam doğru cevabı 10 puandır.)
1. II. Dünya Savaşında Türk Dış politikasını açıklayınız?
2. II. Dünya Savaşının toplumsal ve ekonomik sonuçlarını yazınız?

 

2 Comments

Leave a Reply