Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1. dönem 1. yazılı Soruları

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1. dönem 1. yazılı Soruları
ÇTDT 1. dönem 1. yazılı Soruları tarafından gönderilen çağdaş Türk ve dünya tarihi 1. dönem 1. yazılı soruları için kendisine çok teşekkür ediyoruz.
A) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara ( D ) yanlış olanlara ( Y ) yazınız. (20 PUAN)
1. (…..) Fransız İhtilali’nin getirdiği milliyetçilik isyanları I. Dünya Savaşı’nın sebeplerindendir.
2. (…..) XIX. Yüzyılın ikinci yarısında İtalya (1870) ve Almanya’nın (1871) siyasi birliklerini geç sağlamaları, sanayilerini güçlendirerek ham madde ve pazar arayışına girmeleri mevcut dengeler üzerinde bir etki oluşturmamıştır.
3. (…..) Rusya’da Bolşevikler Ekim 1917 de iktidarı ele geçirdiler.
4. (.….)Osmanlı Devleti, Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorlukları I. Dünya Savaşı’ndan güçlenerek çıktılar.
5. (…..) 1929 Dünya Ekonomik Bunalımında ABD Başkanı Wilson’un ekonomik alandaki tecrübesizliğinin etkisi olmuştur.
6. (…..) 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı sadece ABD de etkili olmuştur.
7. (…..) Monroe Doktrini’nde “Elde ettikleri ve sürdürdükleri özgür ve bağımsız durumları ile Amerika Kıt’aları bundan böyle Avrupa devletlerinden herhangi birinin kolonileştirme isteklerine konu olamaz.” denilmiştir.
8. (…..)Birleşmiş Milletlerin temeli sayılabilecek bu organizasyon, I. Dünya Savaşı’nın ardından İsviçre’de “Cemiyet-i Akvam” (Milletler Cemiyeti) adıyla kuruldu.
9. (.….) ABD’nin I. Dünya Savaşı sonrasında tekrar yalnızlık politikasına dönmesi, İngiltere ve Fransa’nın Yakın Doğu’da serbestçe hareket etmelerine sebep oldu.
10.(…..) 1929 ekonomik krizine karşı Türkiye’de alınan önlemlerden biri yabancı malların kullanımının teşviki olmuştur.

B) Boş bırakılan yerlere uygun olacak kelimeleri yazınız. (40 PUAN)
1. ………………..………………………….., birçok imparatorluğun yıkılmasına yol açan insanlık tarihinin en önemli olaylarından biridir.
2. I. Dünya Savaşı’nı kesin olarak bitirecek ve bozulan dengeyi yeniden kuracak barış antlaşmalarının imzalanmasını sağlamak amacıyla ………………………………..’te bir konferans toplandı.
3. I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan antlaşmaların ağır şartları …………………. ………………………. zemin hazırlamıştır.
4. I. Dünya Savaşı sonunda ………… ….…………. Alsace-Lorraine bölgesini Fransa’ya bıraktı.
5. …………..……….dönemi Japonya’nın modern tarihinin de başlamasını haber verir.
6. New York Borsası 21 Ekim günü yabancı yatırımcıların kağıtlarını ellerinden çıkarmalarıyla hızlandı ve ………………………… …………………….…. olarak anılan 24 Ekim 1929 Perşembe günü borsa dibe vurdu.
7. XIX. Yüzyılın ikinci yarısına kadar derebeylik düzenin hâkim olduğu Japonya, dış dünyaya kapalı bir ülkeydi. ………………………….. adı verilen ordu komutanı bu derebeylerin en güçlüsünden seçiliyordu.
8. Uluslar arası barışı korumaya yönelik olarak 1 Aralık 1925’te Londra’da; Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Belçika, Polonya ve Çekolovakya arasında ………….………………………. Antlaşması imzalandı.
9. İngiltere ve Fransa Nisan 1920 ‘de toplanan San Remo Konferansı’nda Orta Doğu’yu Kendi aralarında paylaştılar.Buna göre Irak , Filistin ve Ürdün’ü …………….……….……. aldı.
10. Türkistan doğumlu olup basmacı hareketi içinde yer alan ……………………………..…………………………….. ünlü Türk tarihçisidir.

C) Aşağıdaki sorularda doğru olan seçeneği işaretleyiniz.
1- Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan antlaşmalarla ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A)Almanya – Versailles Antlaşması
B)Avusturya – Saint Germain Antlaşması
C)Osmanlı Devleti – Lozan Antlaşması
D)Bulgaristan – Neuilly Antlaşması
E)Macaristan – Triyanon Antlaşması

2- Sovyet Rusya içerisindeki Türklerin bağımsızlık hareketine ne ad verilir?
A)Bağımsızlık Hareketi
B)Basmacılık Hareketi
C)Turancılık Hareketi
D)Sosyalizm Hareketi
E) Türkçülük Hareketi

3- Türkiye ve Mısır dâhil Doğu Akdeniz çevresindeki ülkelere ne ad verilir?
A)Orta Doğu Ülkeleri
B)Yakın Doğu Ülkeleri
C)Uzak Doğu Ülkeleri
D)Adriyatik Ülkeleri
E)Akdeniz Ülkeleri

4- Wilson İlkeleri’nden biri de “Toprak ilhakı yapılmaması” idi. Bu nedenle İtilaf Devletleri kendi istedikleri toprakları ele geçirmekle bu ilke arsında ortak bir yol arayarak hangi sistemi geliştirdiler?
A)Sömürge Yönetimi
B)Hoover Yönetimi
C)Müsadere Yönetimi
D)Kapitülasyon Yönetimi
E) Manda Yönetimi

5- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemi dış politikasının sonucu sayılamaz?
A)Batılı devletlerle ilişkilerini geliştirdi.
B)Boğazlar ve Hatay meselesi lehimizde çözüldü.
C)1932’de Milletler Cemiyetine üye olduk.
D)Türkiye bölgede istikrar unsuru oldu.
E) Dünya ekonomik krizlerinden etkilenmedi.

6- Türkiye’nin kendi dışındaki gelişmeler nihayet 1930’lu yıllara girildiğinde ona bu fırsatı vermiş ve Türkiye, hem de onurlu bir şekilde o zamanın dünyada ki en büyük uluslar arası kuruluş olan Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam)’ne girmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam)’ne giriş tarihidir?
A) 1929 B) 1930 C) 1931 D) 1933 E) 1932

7-Aşağıdakilerden hangisi 1929 Dünya Ekonomik Bunalımının sonuçları arasında sayılamaz?
A)1929 yılının fiyatlarıyla 4.2 milyar dolar yok oldu.
B)Bu süreçte 4000 kadar banka battı.
C)İnsanlar için iyi kârlar sağlayan yeni iş sahaları ortaya çıktı
D)Piyasadaki para yok olduğu için insanlar takas ekonomisine geri döndü.
E)İnsanlar maddi varlıklarıyla beraber sağlıklarını ve konumlarını da kaybettiler.

8- Aşağıdakilerden hangisi ile “savunmaya dayanmayan savaş, kanun dışı sayılmış ve devletlerarası ilişkilerde barışçı yollara başvurulması” esas alınmıştır?
A)Locarno Paktı
B)Briad-Kellogg Paktı
C)Balkan Paktı
D)Sadabat Paktı
E) Paris Barış Konferansı

9- 19. yüzyılın ikinci yarısında Japonya’nın Batı’ya açılması, çağdaş ve modern bir nitelik kazanması,
I. Meiji Restorasyonu,
II. Balfour Deklarasyonu,
III. 1929 Dünya Ekonomik Buhranı
Gelişmelerinden hangilerinin bir sonucu olarak kabul edilebilir?
A) II ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
D) Yalnız I

10-I.Dünya savaşı ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A)Dünya’nın siyasal sınırları yeniden çizildi. Yeni ülkeler kuruldu.
B)İtalya’da Faşizm, Rusya’da kominizm, Almanya’da Nazizm gibi düşünce akımları ortaya çıktı. Türkiye bölgede barışa katkıda bulunmak istediğini gösterdi.
C)İlk olarak bir savaşta zehirli gaz, tank ve denizaltılar kullanılmıştır.
D)Japonya’nın istediği başarıyı sağlayamaması ileride II. Dünya Savaşı’nın çıkmasına neden oldu.
E)Cephe gerisinde sivillere olan saldırılar sonucunda sivil toplum örgütleri kuruldu.

14 Comments

Cagla için bir cevap yazın Cevabı iptal et