Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi MEB Yayınları 3. Ünite Cevapları

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 3. Ünite Cevapları

Merhaba değerli takipçiler aşağıda Soğuk Savaş Dönemi Ünitesinin Cevaplarını vereceğiz. Biliyorsunuz 3. Ünite Soğuk savaş Ünitesi.

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları Cevapları sayfa 106

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
SORU: •NATO’nun hangi amaçlarla kurulduğunu ve dünya siyaseti üzerindeki etkilerinin neler olabileceğini tartışınız.
CEVAP: NATO’nun amacı ve kökeni. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) siyasi ve askeri alanlarda işbirliği yaparak ortak güvenliklerini sağlama amacı güden 19 Kuzey Amerika ve Avrupa ülkesinden oluşan bir ittifaktır. İttifakın temel amacıüye devletler için müşterek savunma temin etmektir.
SORU:• Afrika ülkelerinin bağımsızlıklarını kazandıktan sonra yaşadıkları sorunların neler olabileceğini tartışınız.
SORU:• Spor ve siyaset arasındaki ilişkiyi Soğuk Savaş Dönemi’nde yaşanan örnekler üzerinden araştırınız.
CEVAP:Sporun bir propaganda aracı olarak kullanılması fikri milliyetçiliğin yükseldiği dönem olan 1920-1940 yılları arasında doğmuştur. Ulus devletlerin inşası sürecinde her rejimin kendi hedeflediği insan modelini yaratmasının aracı olarak kullanılan spor, beden politikalarına yön vermiş; uluslararası rekabetin yaşandığı sportifyarışmalar da bu açıdan rejimlerin yarıştığı birer dış propaganda fırsatına dönüşmüştür.
SORU:• Kore’nin dünya üzerindeki konumunu harita üzerinden bularak Türkiye’nin Kore Harbi’ne hangi sebeplerle asker göndermiş olabileceğini tartışınız.
SORU:• Türkiye’nin demokratik yaşama geçişinde Demokrat Partinin katkılarının neler olduğunu araştırınız.
KAVRAMLAR
Soğuk Savaş: Soğuk Savaş, iki Süper güç olan ABD önderliğinde Batı Bloku ile Sovyetler Birliği’nin önderliğinde Doğu Bloku ülkeleri arasında 1947’den 1991’e kadar devam etmiş olan uluslararası siyasi ve askeri gerginliktir. Soğuk Savaş döneminde NATO, “Batı İttifakı” olarak da biliniyordu.
Varşova Paktı: Varşova Paktı, 14 Mayıs 1955 tarihinde Varşova’da, sekiz sosyalist ülkenin imzaladığı “Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Antlaşması” ile kurulan askeri ve siyasal birlik. Antlaşmayı imzalayan ülkeler Arnavutluk, Bulgaristan, Çekoslovakya, Doğu Almanya, Macaristan, Polonya, Romanya ve SSCB’ydi.
Avrupa Konseyi: Avrupa Konseyi, Avrupa çapında insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü savunmak amacıyla 1949’da kurulmuş hükûmetlerarası bir kuruluştur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Konseyi’ne bağlıdır. Avrupa Konseyi’ne Beyaz Rusya, Kazakistan ve Vatikan hariç tüm Avrupa ülkeleri üyedir
Marshall Yardımı: Marshall Planı II. Dünya Savaşı sonrasında 1947 yılında önerilen ve 1948-1951 yılları arasında yürürlüğe konmuş ABD kaynaklı, antikomünist hedefleri olan bir ekonomik yardım paketidir. 16 ülke, bu plan uyarınca ABD’den ekonomik kalkınma yardımı almıştır.
COMECON: Avrupa Konseyi, Avrupa çapında insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü savunmak amacıyla 1949’da kurulmuş hükûmetlerarası bir kuruluştur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Konseyi’ne bağlıdır. Avrupa Konseyi’ne Beyaz Rusya, Kazakistan ve Vatikan hariç tüm Avrupa ülkeleri üyedir
NATO:  Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, 4 Nisan 1949’da 12 ülke tarafından imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması’na dayanarak kurulan ve farklı dönemlerde 17 ülkenin daha katıldığı uluslararası askerî ittifak. Örgüt üyeleri herhangi bir dış güçten gelebilecek saldırıya karşı ortak savunma yapmaktadır
Kominform: Cominform ya da Kominform, ABD’nin Sovyetler Birliği’ni çevrelemek için Mart 1947’deTruman Doktrinini ve Haziran 1947’de Marshall Planı’nı uygulamaya başlamasına karşılık olarak kurulmuştur.
Truman Doktrini: Truman Doktrini, 1947 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Harry Truman tarafından Sovyet tehdidine karşı hazırlanmış plandır. Truman Doktrini, Amerika Birleşik Devletleri’nin uluslararası politikasının değiştiğini ve Sovyet karşıtlığının bu yeni politikada temel esas olduğunu ilan etmiştir.
Baas Rejimi : Ortadoğu’da tek bir arap devleti kurulmasını amaçlayan sosyalist akım
Avrupa Ekonomik Topluluğu:
________________________________________

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları Cevapları sayfa 108

SORU:Bir önceki ünitede öğrendiklerinizden ve yukarıdaki görselden (Görsel 3.1) yola çıkarak Soğuk Savaş
Dönemi’nde (1947-1991) dünyadaki başat (baskın) güçlerin hangi devletler olduğunu ve bu devletler arasındaki ilişkilerin ne şekilde seyretmiş olabileceğini tartışınız.
________________________________________

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları Cevapları sayfa 110

SORU:Haritada NATO ve Varşova Paktına dâhil ülkeler gösterilmiştir. Dünya atlasından faydalanarak ülke isimlerini ilgili boşluklara yazınız.

NATO (1949)

 1. Kanada (1949)
 2. Birleșik devletleri (1949)
 3. İzlanda (1949)
 4. Norveç (1949)
 5. Birleșik krallık (1949)
 6. Danimarka (1949)
 7. Hollanda (1949)
 8. Belçika (1949)
 9. Almanya (1955)
 10. Lüksemburg (1949)
 11. Fransa (1949)
 12. İspanya (1982)
 13. Portekiz (1949)
 14. İtalya (1949)
 15. Yunanistan (1952)
 16. Türkiye (1952)

VARŞOVA PAKTI (1955)

 1. SSCB
 2. Demokratik Almanya
 3. Çekoslovakya
 4. Macaristan
 5. Polonya
 6. Romanya
 7. Yugoslavya
 8. Arnavutluk
 9. Bulgaristan

________________________________________

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları Cevapları sayfa 125

SORU:Metinden yola çıkarak Afrika’daki toplumların siyasi ve ekonomik alanda yaşadığı sorunları nedenleriyle tartışınız.
________________________________________

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları Cevapları sayfa 138

SORU:1. Yukarıdaki kanun metnine göre toprağa sahip olmanın temel özellikleri nelerdir?
CEVAP: “Geniş düzlüklerin bol olduğu yerlerde 5000 dönümden, düzlüklerin az olduğu yerlerde 2000 dönümden fazla toprağa sahip özel toprak sahiplerinin ellerindeki fazla topraklar kamulaştırılacaktı.
SORU:2. Kanunla gerçekleştirmek istenilen temel amacın neler olabileceğini tartışınız.
CEVAP:Toprakların verimli bir şekilde kullanılması, topraksız çiftçi kalmaması ve toprakların ekonomiye kazandırılmasıdır.

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları Cevapları sayfa 140

SORU:Dörtlü Takrir’de vurgulanan hususları tartışınız.
CEVAP: ♦Demokratik hürriyete sahip çıkmak, siyasi hayatın demokratikleşmesi, meclisin Anayasa’nın ruhuna uygun teşkil edilmesi, halkın siyasi hak ve hürriyetlerini kullanabilmesi hususları vurgulanmıştır.
♦Cumhurbaşkanından en küçüğüne kadar bütün milletin demokratik hürriyetlere riayet prensibine inandıkları
♦Demokratik ruhu siyasi hayat ve teşkilatımızda kuvvetle temin etmek
♦Meclisin Anayasa’nın sadece şekil değil, ruhuna uygun şekilde meydana getirilmesi
♦Yurttaşların siyasi hak ve hürriyetlerini ilk Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’muzun gerektirdiği genişlikte kullanılabilmeleri imkanlarının sağlanmasıdır.

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları Cevapları sayfa 141

SORU:Yukarıdaki metinde açıklanan çoğunluk sisteminin ortaya çıkarabileceği sonuçları, temsil ve istikrar açısından tartışınız.
CEVAP: ♦Bütün halkı mecliste temsil etmek mümkün değildir. Çünkü bir bölgede en çok oyu alan bütün milletvekillerini çıkarmış olması diğer halkın temsilini önlüyordu.
♦Bir partinin daha çok milletvekili olmasını sağlıyordu. Muhalefet partilerinin mecliste güçlü bulunmasını önlemektedir.

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları Cevapları sayfa 142

SORU:Yukarıdaki konuşma metinlerinden ve gazete başlıklarından yola çıkarak seçim sonuçlarının ülkedeki yansımalarını değerlendiriniz
CEVAP:Seçimlerin baskı ve hile olmadan, huzur içinde halkın özgür iradesi ile yapıldığını ve demokrasinin yerleştiği olarak değerlendirebiliriz.

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları Cevapları sayfa 145

SORU:Metinden yola çıkarak darbelerin yaşanmaması için sorumlu kişilerin hangi özellikleri geliştirilmelidir? Tartışınız.

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları Cevapları sayfa 150

Aşağıda verilen numaralandırılmış açıklamaları ilişkili olduğu ifadelerle eşleştiriniz.

A-Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan alanlara yazınız.
ABD, Marshall Planı ile komünizmin Batı Avrupa’ya egemen olmasını engellemeyi ve İkinci Dünya Savaşı’nda bozulan Avrupa ekonomisini onarmayı hedefledi. Bu ekonomik yardım, Batı Avrupa’daki dolar açığını kapatmış, savaş sonrası yeniden yapılanma için özel yatırımı teşvik etmiş ve en önemlisi yeni yönetim teknikleri getirmişti. Amerika, Marshall Planı ile 1920’lerin kendi kıtasına çekilme politikalarını reddetmiş ve Kuzey Amerika ile Batı Avrupa ekonomilerini birleştirmişti.
Yukarıdaki metinden yola çıkarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
SORU: 1. ABD’nin savaş öncesi ve savaş sonrası politikalarını mukayese ediniz.
CEVAP: Savaş öncesi politikası yardım ve komünizm düşüncesinin yayılmasını engellemek iken, savaş sonrası ekonomik gücünü artırmıştır.
SORU:2. Marshall Planı’nın amaçlarının neler olduğunu yazınız.
CEVAP: Komünizmin Batı Avrupa’ya egemen olmasını engellemek, İkinci Dünya Savaşı’nda bozulan Avrupa ekonomisini onarmak.


Askerî alandaki Soğuk Savaş farklı aşamalardan geçti. 1950’lerde ABD hem nükleer silahlarda hem de bunların havadan hedefe ulaştırılmalarında kesin bir üstünlüğe sahipti. 1950’lerin sonlarında durum değişti. SSCB, uzaya uydu (Sputnik) göndererek füzelerinin teknolojik açığını kapattığını gösterdi. Süper güçler uzay yarışına büyük kaynaklar ayırmaya başladı.
SORU:3. Soğuk Savaş Dönemi’nde süper güçler arasında askerî alanda yaşanan rekabetin sonuçlarının dünyaya etkilerini yazınız.
CEVAP: Nükleer silahlanma yarışı hızlanırken uzay teknolojisinin gelişmesine katkı sağlamıştır.


Soğuk Savaş Dönemi’nde Sovyet Bloku ülkeleri, ihtiyaçları devlet tarafından karşılanan atletlerin çok iyi performans gösterdikleri olimpiyat oyunlarına büyük önem verdi. Ayrıca SSCB, 1980’de Moskova Oyunları’nın Birleşik Devletler tarafından boykot edilmesine 1984’te Los Angeles’taki olimpiyatları boykot ederek karşılık verdi.
SORU:4. Edindiğiniz bilgilerden ve yukarıdaki metinden yola çıkarak küresel güçlerin olimpiyatlara bakışını ve spor-siyaset ilişkisini açıklayınız.
CEVAP: Olimpiyatlara bir güç göstergesi olarak baktıkları ve siyasi bir alet olarak gördüklerini düşünebiliriz.


Ekonomik hayatın çetin gerçekleri, özgürlüğe kavuşmalarının hemen akabinde, yeni milletlerin önünde şekilleniyor ve onlara aynı zamanda iktisadi bağımsızlığı elde etmedikleri takdirde siyasi bağımsızlığın değeri olmadığını kabul ettiriyordu. Uzun bir yabancı tahakkümünden kurtulan bu ülkeler, ekonomilerinin bir ölçüde sömürgeci devletlere başka bir deyişle metropole bağlı olduğunun farkına varmıştı. Banka sistemi ve parası metropoldeki bankaların hâkimiyeti altında olan bu ülkeler, ticaretlerini de metropole doğru yönlendirmişti. Hindistan’da çay, Seylan’da çay ve kauçuk (…) gibi bazı ürünler sömürgecilerin elinde bulunuyordu. Ham ürünlerin akışını ilgilendiren konularda bile metropol çoğunluk oyuna sahipti. Eski sömürgeler eğer siyasi bağımsızlıklarına iktisadi alanda hayat vermek istiyorlarsa önceden ilgilenmedikleri tedbirleri düşünmek zorundaydılar.
SORU:5. Yukarıdaki metinden yola çıkarak sömürgeci güçlerin uygulamalarının sömürgelerin ekonomilerine ve siyasi yapılarına etkilerini açıklayınız.
CEVAP: Sömürgeci güçler, sömürgeleri ekonomik olarak kendilerine muhtaç hale getirerek, görünüşte siyasi bağımsızlıklarına kavuşmuş bu ülkeleri siyasi olarak da etkileri altına almışlardır.


“Savaş sırasında askere alınanların bıraktığı işlere kadınlar alındı. Kadınlar; cephane fabrikalarında,bürolarda ve daha önce kendilerine kapalı olan tramvay şoförlüğü, yöneticilik, gazetecilik gibi alanlarda çalıştılar. Savaş sonrası erkeklerin cepheden dönmesi, kadınların iş bulma olanaklarını azalttı. Bu durum ücretlerde eşitsizlikler ortaya çıkardı. Yaşanan bu gelişmeler feminist hareketin daha güçlü savunulmasına yol açtı. ”
SORU:6. Yukarıdaki metinden hareketle savaşın toplumsal yapıya etkilerini açıklayınız.
CEVAP: Savaş kadınların iş hayatına yoğun olarak katılımına sebep olmuştur. Savaş sonrası işsizlik, ücretlerde eşitsizlik ve feminizm hareketlerinin doğması ile sonuçlanmıştır.


SORU:7. Avrupa Birliği hangi gerekçelerle kurulmuştur?
CEVAP: Malların, iş gücünün, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaştığı bir ortak pazarın kurulmasını ve sonrasında siyasi birliğin sağlanmasını amaçlamıştır
SORU: 8. II. Dünya Savaşı sonrası Türk dış siyasetini, Kore Savaşı ile Türkiye’nin NATO’ya üyeliği bağlamında açıklayınız.
CEVAP: Türkiye’nin Kore Savaşında taraflardan olan SSCB’nin karşısında yer alarak NATO’ya yakınlaşması, Türkiye’nin SSCB tehdidi karşısında güvenlik sorununu çözmek için NATO’ya dâhil olmak istemesi olarak yorumalyabiliriz.


Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları Cevapları sayfa 152

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi MEB Yayınları Cevapları sayfa 152

Yukarıdaki tabloda 1950 seçimleri sonrası oluşan verileri inceleyerek oy oranları ve temsil oranlarının mukayesesini yapınız.
SORU:9. İki veri arasındaki farkın nedenini açıklayınız.
CEVAP: Çoğunluk sisteminin uygulanması farkı oluşturmuştur.
SORU:10. Bu seçim sonuçlarının demokrasi tarihimiz açısından önemini açıklayınız.
CEVAP:Demokratik koşullarda ve yargı denetiminde serbest seçim yapılmasına olanak sağlayan ilk milletvekili seçimi olmuştur. Bu seçimle 27 yıllık tek parti iktidarına son vererek DP’yi iktidara taşımışlardır
SORU:11. 27 Mayıs Askerî Darbesi’nin Türk demokrasi tarihine etkilerini yazınız.
CEVAP: Türkiye’de demokrasinin yerleşmesi ve kurumsallaşması sürecini kesintiye uğratmıştır.  Türk Silahlı Kuvvetlerini siyasete ve sivil idareye müdahale eden bir yapıya dönüştürmüştür.

C. Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
12-Mustafa Kemal Millî Mücadele için “… Bizim bu zaferimizin doğuracağı büyük sonuçlar yalnız Türkiye’nin kaderi üzerinde etkili olmakla kalmayacak, aynı zamanda bütün zulüm gören milletleri, kendi hayat ve bağımsızlıklarını tehdit ve tazyik eyleyen zalimler aleyhine hareket için gayrete getirecektir…” demiştir.
Türk Kurtuluş Savaşı’ndan etkilenerek bağımsızlık mücadelesi veren ülke ve lider eşleştirilmelerden hangisi yanlıştır?
A) Hindistan-Gandi
B) Pakistan-M. Ali Cinnah
C) Güney Afrika-Mandela
D) Cezayir-Habib Burgiba
E) Hindistan-Nehru

13. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı sonrası Türk siyasi hayatı ile ilgili değildir?
A) Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu, Demokrat Partinin kurulma sürecini etkiledi.
B) Fuat Köprülü, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Celal Bayar Dörtlü Takrir’i imzaladı.
C) Türkiye’de tek partili sistem Millî Kalkınma Partisinin kurulmasıyla sona erdi.
D) Demokrat Partinin kurulmasının Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratikleşme sürecine katkısı oldu.
E) 1950 seçimlerinde açık oy-gizli tasnif ilkesi geçerli oldu.

14-1945’te İngiliz yönetimi Mısır, Filistin, Malezya ve Hindistan gibi sömürgelerinde büyük güçlüklerle karşı karşıya kaldı. Bu ülkelerde grevler, halk ayaklanmaları, orduda aşkaldırılar birbirini izledi. Memurların direnişi de devreye girince İngiliz otoritesi bu ülkelerde zayıfladı. İngiltere aynı zamanda büyük ekonomik sorunlarla da boğuşmaktaydı. Bu siyasi ve ekonomik koşullar içinde Hindistan’da Kongre Partisi ve Müslüman Birliği arasında bir yakınlaşma oldu. İngiltere, bu şartlar altında iktidarı onlara devretti. 1947 Temmuz’unda dinsel nedenlerin de etkisiyle Hindistan’da iki devlet ortaya çıktı. Bu devletler Hindistan ve Pakistan oldu. Yukarıdaki metin değerlendirildiğinde ulaşılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İngiltere, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya’da sömürgelere sahiptir.
B) II. Dünya Savaşı sonrası İngiltere, Hindistan ve Pakistan’ın bağımsızlığını tanıdı.
C) Hindistan’ın bağımsızlık sürecinde Kongre Partisi ile Müslüman Birliği arasında iş birliği yaşandı.
D) Hindistan’da iki bağımsız devletin ortaya çıkmasında eski gücünü muhafaza edemeyen İngiltere’nin ve dünyanın mevcut siyasi koşulları etkili oldu.
E) İngiltere, II. Dünya Savaşı sonrası sömürgelerde ekonomik ve sosyal sorunlarla karşı karşıya kaldı.

15-Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş Dönemi’nde kültürel ve bilimsel alanda yaşanan gelişmelerden biri değildir?
A) Beatniks Grubu, Amerikan hayat tarzını reddeden rock and roll müzik tarzı ile ön plana çıktı.
B) Dolly, ilk kopyalanan koyun oldu.
C) Amerikan sinemasında Arthur Penn’in “Küçük Dev Adam” ve Robert Altman’ın “Cephe’de Eğlence” filmleri çekildi.
D) İlk yapay uydu Sputnik, 1957’de Ruslar tarafından yörüngeye yerleştirildi.
E) 1950 ile 1980 yılları arasında nükleer enerji kapasitelerinde hızlı bir yükseliş yaşandı.

16-Türkiye, Kore Savaşı’nda taraf olmasını gerektirecek coğrafi ve tarihi bir gerekçeye sahip değildi. Buna karşın savaşa katıldı. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin savaşa katılma gerekçelerinden biri değildir?
A) Türkiye’nin kendisine önemli sayılacak yardım akışını sağlayan Truman ve Marshall yardımlarının finansörü ABD’yle ilişkilerini bozmak istememesi
B) Türkiye’nin SSCB tehdidi karşısında güvenlik sorununu çözmek için NATO’ya dâhil olmak istemesi
C) ABD yönetiminin Senatör Cain aracılığı ile Türkiye’den savaşa katılması yönünde talepte bulunması
D) Kuzey Kore’nin Türkiye’den Boğazlar üzerinde hak iddiasında bulunması
E) Türkiye ile ABD arasındaki savunma ve güvenliğe yönelik iş birliğinin geliştirilmesi

17-Afrika’da Sahra’nın güneyindeki bölgede, Birinci Dünya Savaşı sonrası büyük değişmeler yaşanmaya başladı. 1929 Ekonomik Buhranı Afrika’yı da vurdu. İkinci Dünya Savaşı bilimsel, teknolojik ve siyasi alanda birçok gelişmeyi beraberinde getirdi. Bu gelişmelerle mevcut siyasi yapılar altüst oldu, egemen ülkelerle egemenlik altında olan halklar arasında ilişkiler gerginleşti. Afrika’daki sömürge halkları bağımsızlığa yöneldiler, bu da sömürgeci devletleri güç durumda bıraktı. Yukarıdaki metin değerlendirildiğinde ulaşılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Birinci Dünya Savaşı, Sahraaltı Afrika’da değişimlere yol açtı.
B) 1929 Ekonomik Buhranı’ndan Afrika kıtası da etkilendi.
C) İkinci Dünya Savaşı sömürgeci devletlerle sömürge halklar arasındaki bağları azalttı.
D) İkinci Dünya Savaşı sonrası sömürge halkları bağımsızlık düşüncesine sahip oldu.
E) Yirminci yüzyılın ilk yarısında dünyada yaşanan gelişmeler Afrika’nın kaderini değiştirdi.

 

18-Marshall Planı’nın uygulanması, Avrupalı devletlere klasik liberal yöntemlerle ekonomilerini kalkındırmanın yollarını açtı. Avrupa’yı ekonomiye yük getiren korumacılığın ve planlamanın uzağında tuttu. Birleşik Devletler; sefalet ve güvensizliğin sosyal karışıklıklara yol açıp kapitalist düzeni tehdit edeceği ve komünizme kayma  olasılıklarının ortaya çıkacağı ülkelerde, kendi iktisadi ve siyasal ilkelerinin zaferini sağladı. Ayrıca bu yolla satılmamış ürün stoklarını dağıtarak kendi tarım sorununu belli ölçüde çözmüş oldu.
Yukarıdaki metinden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Marshall Planı’nın Avrupa’da uygulanması klasik liberal ekonomilere hayat verdi.
B) Marshall Planı, Avrupa’da komünizmin yayılma alanını daraltmayı amaçladı.
C) Toplumlarda yaşanacak ekonomik çöküntü ve güvensizlik ortamı komünizmin yayılmasını kolaylaştırır.
D) Marshall Planı ile yapılan yardımlar, ABD’nin kendi ekonomisine de katkı sağladı.
E) SSCB, Marshall Planı’yla yapılan yardımlara karşılık uydularına ekonomik programlar hazırladı

19-Afrika’da Sahra’nın güneyindeki bölgede, Birinci Dünya Savaşı sonrası büyük değişmeler yaşanmaya başladı. 1929 Ekonomik Buhranı Afrika’yı da vurdu. İkinci Dünya Savaşı bilimsel, teknolojik ve siyasi alanda birçok gelişmeyi
beraberinde getirdi. Bu gelişmelerle mevcut siyasi yapılar altüst oldu, egemen ülkelerle egemenlik altında olan halklar arasında ilişkiler gerginleşti. Afrika’daki sömürge halkları bağımsızlığa yöneldiler, bu da sömürgeci devletleri
güç durumda bıraktı. Yukarıdaki metin değerlendirildiğinde ulaşılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Birinci Dünya Savaşı, Sahraaltı Afrika’da değişimlere yol açtı.
B) 1929 Ekonomik Buhranı’ndan Afrika kıtası da etkilendi.
C) İkinci Dünya Savaşı sömürgeci devletlerle sömürge halklar arasındaki bağları azalttı.
D) İkinci Dünya Savaşı sonrası sömürge halkları bağımsızlık düşüncesine sahip oldu.
E) Yirminci yüzyılın ilk yarısında dünyada yaşanan gelişmeler Afrika’nın kaderini değiştirdi.

20.
I. NASA kuruldu.
II. Rus kozmonot Yuri Gagarin uzaya çıktı.
III. ABD’li Neil Armstrong Ay’a ayak basan ilk insan oldu.
IV. Rus Sputnik uydusu Dünya’nın yörüngesine yerleştirildi.
Uzay çalışmaları ile ilgili verilen gelişmelerin kronolojik sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) I-II-III-IV
B) I-III-IV-II
C) I-II-IV-III
D) IV-III-II-I
E) IV-I-II-III

2 Comments

Leave a Reply