Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Atatürk İnkılapları Konu Tarama Testleri-1

Atatürk İnkılapları Konu Tarama Testleri-1

1. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra saltanat kaldırılmış ve cumhuriyet ilan edilmiştir.
Buna göre, TBMM’nin ilk devrimini aşağıdaki alanların hangisinde gerçekleştirdiği savunulabilir?
A) Siyasi
B) Askeri
C) Sosyal
D) Eğitim
E) Kültürel

2. Takrir-i Sükun Kanunu, rejim karşıtlarına karşı çıkarılmıştır. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası bu kanun gereğince kapatılmıştır. Kanun, demokratik sisteme uymuyor gibi görünse de o günün koşullarında rejimin ve inkılâpların korunması, devam ettirilmesi için gerekli yasal güvence oluşturmuştur.
Buna göre,
I. Cumhuriyet rejimini koruma,
II. irticai faaliyetlere engel olma,
III. mevcut düzenin yaşatılmasını sağlama durumlarından hangilerinin amaçlandığı savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

3. Aşağıdakilerden hangisi, Şeyh Sait İsyanı’nın sonuçlarından biri olduğu savunulamaz?
A) Takrir-i Sükun Kanunu’nun çıkarılması
B) Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması
C) Çok partili hayata geçiş denemelerinin aksaması
D) Musul’un İngilizlere bırakılması
E) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılması

4. 1928’de Anayasa’da yapılan değişiklikle, “TBMM, dini hükümleri yerine getirir.” maddesi anayasadan çıkarılmıştır.
Yalnız bu bilgilere göre;
I. Anayasa laikleştirilmeye çalışılmıştır.
II. TBMM, yasama yetkisini kullanmıştır. III. Halifelik koruma altına alınmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

5. “Hakimiyet kayıtsız, şartsız milletindir.” sözü, Atatürk’ün,
I. çok partili hayatın denenmesi,
II. kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi,
III. Soyadı Kanunu’nun çıkarılması girişimlerinden hangileri ile ilişkilendirilebilir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

6. Atatürk: “Millet, yalnız kendi kolları ve kanıyla değil, aynı zamanda kendi gücüyle kazandığı hakimiyet ve istiklalini, kendisine geçmişte rehber tanıdığı şahıslara ve kişilere emanet edemez.” demiştir.
Atatürk’ün bu sözünün,
I. Saltanatın kaldırılması,
II. Cumhuriyetin ilan edilmesi,
III. TBMM’nin açılması
gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

7. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin, halifeliğin kaldırılması sonrası daha laik bir toplum yapısı oluşturmak için yapılan çalışmalardan biri olduğu savunulamaz?
A) Türk Dil Kurumu’nun açılması
B) Seriye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılması
C) Medreselerin kapatılması
D) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
E) Tevhid-i Tedrisat Yasası’nın çıkarılması

8. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında, TBMM’de sadece Cumhuriyet Halk Fırkası milletvekillerinin yer almasının,
I. seçimlerin yenilenmesi,
II. hükümetin meclis tarafından denetlenmesi,
III. inkılâpların gerçekleştirilmesi
durumlarından hangilerini engellediği savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

9. Lozan Antlaşması’ndan sonra Cumhuriyet ilan edilmiştir.
Yeni Türk Devleti’ndeki bu durumun;
I. Ulusal bağımsızlığın kazanılması demokratik gelişmelere ortam hazırlamıştır.
II. Gelişmeler birbirini tamamlayıcı özelliğe sahiptir.
III. Bağımsızlık ve ulusal egemenlik ilkeleri aynı sürecin sonunda hayata geçmiştir.
yargılarından hangilerini doğrular nitelikte olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III

10. Aşağıdaki inkılaplardan hangisinin, laik devlet düzenini sağlama amacı taşıdığı savunulamaz?
A) Saltanatın kaldırılması
B) Şeriye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılması
C) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
D) Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi
E) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması

11. “En büyük inkılâp eseriniz hangisidir?” sorusuna, Mustafa Kemal Atatürk : “Benim yaptıklarım, birbirine bağlı ve lüzumlu işlerdir. Bana yaptıklarımı değil, yapacaklarımı sorunuz!” cevabını vermiştir.
Atatürk’ün bu cevabı, inkılâplarının hangi yönünü göstermektedir?
A) Millî nitelikte olduğunu
B) Birbirini tamamlayıcı ve dinamik olduğunu
C) Laik bir anlayışla yapıldığını
D) Millî egemenliğe dayalı olduğunu
E) Durağan bir karakterde olduğunu

12. Mustafa Kemal, Cumhuriyet Halk Fırkası’na muhalif olarak Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulmasını desteklediği gibi, kız kardeşinin de bu partiye üye olması için destek vermiştir. Bunun yanında Türk kadınına belediye ve milletvekilliği seçimlerine katılma hakkının da verilmesini sağlamıştır.
Buna göre,
I. eşitlikçi ve ayrıcalıksız bir toplumun hedeflendiği,
II. halkçılık ve ulusçuluk ilkesine göre adımlar atıldığı,
III. siyasi hayata toplumsal katılımın artırılmaya çalışıldığı
görüşlerinden hangileri savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III

13. Cumhuriyet döneminde,
I. kabine sistemine geçilmesi,
II. İstiklâl Mahkemeleri üyelerinin Meclis’ten seçilmesi,
III. Meclis ve hükümet başkanlıklarının ayrılması durumlarından hangilerinin, güçler ayrılığı ilkesinin benimsenmesine ortam hazırladığı savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

14. Atatürk döneminde 1924 ve 1930’lu yıllarda çok partili hayata geçiş denemeleri yapılmış; ancak çok partili düzenin kurulmasında 1946 sonrası başarılı olunabilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisinin, bu durumun nedenlerinden biri olduğu savunulabilir?
A) Kurtuluş Savaşı’nın uzun sürmesi
B) Dış ülkelerden gerekli desteğin sağlanamaması
C) Toplumsal alışkanlıkları değiştirmenin zor olması
D) Kadınlara siyasal hakların çok geç tanınması
E) Diğer alanlardaki inkılâplara daha fazla önem verilmesi

15. Saltanatın kaldırılmasının, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesine ortam hazırladığı savunulamaz?
A) Ulus egemenliğinin yerleşmeye başlamasına
B) Osmanlı Devleti’nin resmen sona ermesine
C) Çok partili düzenin kurulmasına
D) Cumhuriyet’in ilan edilmesine
E) Laik devlete geçiş koşullarının olgunlaşmasına

16. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın parti programında şu esaslara yer verilmiştir:
– Dini düşüncelere ve inançlara saygılı olunacaktır.
– Cumhurbaşkanı olan kişinin milletvekilliği kaldırılacaktır.
– Serbest ekonomi programı takip edilecektir.
Yukarıdaki gelişmelere dayanarak, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
A) Cumhuriyet karşıtlarının dayanak bulduğuna
B) Cumhurbaşkanının tarafsızlığının savunulduğuna
C) Ekonomide liberalizmin esas alındığına
D) Laik rejimin devamının istendiğine
E) Dini esaslara bağlı kalındığına
CEVAPLAR: 1. A 2. E 3. B 4. D 5. C 6. E 7. A 8. B 9. E 10. D 11. B 12. E 13. D 14. C 15. C16. D

Leave a Reply