Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

KPSS Tarih Osmanlı Dağılma Dönemi 25 Soruluk Testler ve Cevapları

KPSS Tarih Osmanlı Dağılma Dönemi 25 Soruluk Testler ve Cevapları

1. Aşağıdakilerden hangisiyle Osmanlı Devleti bir Avrupa devleti olarak kabul edilmiştir?
A) Tanzimat Fermanı
B) Küçük Kaynarca Antlaşması
C) Londra Boğazlar Sözleşmesi
D) Paris Antlaşması
E) Zitvatoruk Antlaşması

2. Mısır sorununun görüşüldüğü 1840 Londra Antlaşmasına aşağıdaki devletlerden han-gisi katılmamıştır?
A) İngiltere
B) Fransa
C) Avusturya
D) Rusya
E) Prusya

3. Tanzimat ve Islahat Fermanlarını daha ön ceki ıslahatlardan ayıran özellik aşağıdaki-lerden hangisidir?
A) Demokrasi hareketlerini başlatmış ol maları
B) Padişahın yetkilerini sınırlandırmış ol maları
C) İlan ediliş amaçlarını gerçekleştirmiş olmaları
D) Batı’nın ilk defa örnek alınmış olması
E) Ordu teşkilatı ile ilgili kararları da kap samaları

4. 1841 yılında imzalanan Londra Mukavele namesi (antlaşması)nda Batılı devletlerin kazancı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Boğazların yabancı savaş gemilerine kapanacak olması
B) Mısır sorununun, istedikleri şekilde halledilmiş olması
C) Mehmet Ali Paşa’nın etkinliğinin azal mış olması
D) Hünkâr iskelesi Antlaşmasının yürür lükten kalkmış olması
E) Türk donanmasının Akdeniz’deki üs tünlüğünün sona ermesi

5. Aşağıdakilerden hangisi 93 Harbi (1877-78 Osmanlı – Rus savaşı) ve sonrasında, Os-manlı devletinde görülen gelişmelerden biridir?
A) Padişahın yetkilerinin ilk defa sınırlan dırılması
B) Mora’da bağımsız bir Yunan devletinin kurulması
C) Ermeni ve Kıbrıs sorunlarının başla ması
D) Azınlıkların bağımsızlık hareketlerine başlaması
E) Osmanlı devletinin bir Avrupalı devlet sayılması

6. Ruslar Kırım savaşı öncesi İngilizlerle Os manlı topraklarının bir bölümünü paylaş mak ve bunun için de onların desteğini al mak istemişlerdir.
Rusların bu destek isteği Osmanlının dışın da hangi devlete de karşıdır?
A) Avusturya
B) Fransa
C) Prusya
D) Iran
E) Hollanda

7. Osmanlı devletinden isyan ederek ilk defa bağımsızlık kazanan toplum aşağıdakiler den hangisidir?
A) Sırplar
B) Romenler
C) Bulgarlar
D) Karadağlılar
E) Rumlar

8. Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut dev rinde yapılan yeniliklerden biri değildir?
A) Sekban-ı Cedit ve Eşkinci ocaklarının açılması
B) Batıya ilk defa öğrenci gönderilmesi
C) Batıdaki elçiliklerin kalıcı hale getiril mesi
D) Divan örgütü ve Müsadere usulünün kaldırılması
E) İlk defa nüfus sayımının yapılması

9. Sırp ve Yunan İsyanlarını Duraklama ve Gerileme devrinde görülen isyanlardan ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bağımsızlık amacına yönelik olmaları
B) Uzun süre Osmanlı devletini uğraştır maları
C) Şiddete dayalı yöntemler ile bastırıl maları
D) Rejimi değiştirmeye yönelik olmaları
E) Yapılan ıslahatları engellemek isteme leri

10.
I. Fetihlerin devam ettirilmek istenmesi
II. Elde kalan toprakların muhafaza edil mesi
III. Kaybedilen toprakların geri alınmak is tenmesi
Osmanlı Devletinde yukarıda izlenen poli tikalar, aşağıdaki dönemlerin hangileri için geçerlidir?
A) Duraklama – Gerileme – Dağılma
B) Gerileme – Dağılma – Duraklama
C) Dağılma – Duraklama – Gerileme
D) Gerileme – Duraklama – Dağılma
E) Duraklama – Dağılma – Gerileme

11. Meşrutiyet hareketlerini Tanzimat ve Isla hat Fermanlarından ayıran özellik aşağıda-kilerden hangisidir?
A) Batılı Devletlerin baskısı ile ilan edil miş olması
B) Padişahın yetkilerini sınırlandırması
C) Demokrasi hareketlerini başlatması
D) İsyanlar sonucu yürürlükten kalkması
E) Büyük devletler tarafından desteklen mesi
12. İngiliz ve Fransızlar Paris Antlaşmasının hangi maddesine göre Kırım Savaşına katılış amaçlarını gerçekleştirmişlerdir?
A) Osmanlı Devletinin Avrupa devleti sa¬yılacak olması
B) Eflak ve Boğdan’a Muhtariyet verilme¬si
C) Savaş sırasında alınan yerlerin geri ve¬rilmesi
D) Tuna’nın ticaret gemilerine açılacak ol¬ması
E) Boğazların yabancı savaş gemilerine kapanacak olması

13. İngilizler ve Rusların Sırp ve Yunan isyanlarını desteklemeleri aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?
A) İhtilal ilkelerinin yayılmasını sağlamak
B) Osmanlının dağılmasını hızlandırmak
C) Osmanlı topraklarını paylaşmak
D) Fransa’nın Mısır’ı almasını engellemek
E) Islahatların sürekliliğini sağlamak

14. 1814 –1815 yılları arasında toplanan Viya¬na Kongresine aşağıdaki devletlerden hangisi katılmamıştır?
A) İngiltere
B) Avusturya
C) Osmanlı
D) Prusya
E) Rusya

15. Osmanlı Devletinin gerileme devrinde dahi varlığını uzun süre devam ettirebilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Padişahların ordunun başında sefere çıkmaları
B) Batılı devletler ile İttifaklar kurulması
C) Yapılan ıslahatların kalıcı olması
D) Büyük devletlerin çıkar çatışmaları
E) İslam Devletlerinin Osmanlıyı desteklemeleri

16. II. Abdülhamit’in tahttan indirilmesine neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Balkan savaşlarından devletin mağlup çıkması
B) 31 Mart Olayı sırasında pasif davranması
C) Mebuslar Meclisini süresiz tatil etmesi
D) Ülkeyi yönetemeyecek düzeyde yaşlı olması
E) Büyük devletlerin meclise baskı yapması

17. Berlin Antlaşmasından Birinci Dünya Savaşının başlamasına kadar Osmanlıdan toprak almayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rusya
B) Bulgaristan
C) Yunanistan
D) İtalya
E) Sırbistan

18. Osmanlılar Berlin Antlaşmasından sonra aşağıdaki bölgelerden hangisini diğerlerinden daha önce kaybetmişlerdir?
A) Tunus
B) Mısır
C) Trablusgarp
D) Makedonya
E) Rumeli

19.
I. Kıbrıs’ın elden çıkması
II. Girit’in elden çıkması
III. Mora’nın elden çıkması
IV. Bosna – Hersek’in elden çıkması
Yukarıdakilerin hangi ikisinde II. Meşrutiyet ile meydana gelen karışıklıklar etkili olmamıştır?
A)I – II
B) II – III
C) III – IV
D) I-III
E) II-IV

20. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Birinci Meşrutiyet ile İkinci Meşrutiyet arasında oluşmamıştır?
A) Girit Adasının kesin olarak elden çık¬ması
B) İttihat ve Terakki Cemiyetinin kurulma¬sı
C) 1877 – 1878 Osmanlı – Rus savaşının yapılması
D) İstibdat (Baskı yönetimi) devrinin ya¬şanması
E) İngilizlerin geçici olarak Mısır’ı işgal et¬meleri

21. Birinci Balkan Savaşına katılmayıp da İkinci Balkan Savaşına katılan Romanya, aşa-ğıdaki devletlerden hangisine karşı savaşa girmiştir?
A) Osmanlı Devleti
B) Arnavutluk
C) Yunanistan
D) Bulgaristan
E) Karadağ

22. 1877 – 1878 Osmanlı – Rus savaşı sonunda İngilizler Kıbrıs adasına yerleştiler. Osmanlılar Ingilizler’in Kıbrıs’ta kalma sürelerini sürekli uzatmışlardır.
Ingilizler’in Kıbrıs’ta kalma sürelerinin uzatılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ruslara karşı İngiliz desteğini sağla¬mak
B) Kıbrıs’ın elden çıkmasına engel olmak
C) Mısır yolunun güvenliğini sağlamak
D) Rusların Akdeniz’e inmelerine engel olmak
E) Yunan ayaklanmasına destek vermek

23. Tanzimat Dönemi’ne geçişin ön hazırlıkları aşağıdaki Osmanlı Padişahlarının hangisi döneminde yapılmıştır?
A) III. Selim
B) I. Abdülhamit
C) II. Mahmut
D) Abdülmecit
E) I. Mahmut

24. Osmanlı Imparatorluğu’nda dağılmanın daha da hızlanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Panislavizm hareketlerinin olumsuz et¬kisi
B) Yapılan ıslahatların yetersiz kalması
C) Milliyetçilik hareketlerinin hızlanması
D) Ülkede siyasi gerginliklerin başlaması
E) ingilizlerin Osmanlıyı desteklemekten vazgeçmeleri

25. XIX. yüzyılda çıkarılabilecek asker sayısını öğrenmek amacıyla yalnız erkeklerin sayıl-dığı ilk nüfus sayımı aşağıdaki padişahların hangisi döneminde yapılmıştır?
A) I. Mahmut
B) III. Ahmet
C) Abdülmecit
D) II. Mahmut
E) III. Selim
CEVAPLAR: 1-D 2-D 3-B 4-D 5-C 6-B 7-E 8-C 9-A 10-E 11-C 12-E 13-B 14-C 15-D 16-B 17-A 18-A 19-D 20-A 21-D 22-A 23-C 24-C 25-D

Leave a Reply