Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Dünya Gücü Osmanlı Devleti Ünitesi 16 Soruluk Test ve Cevapları

Dünya Gücü Osmanlı Devleti Ünitesi 16 Soruluk Test ve Cevapları

1. Fatih tarafından yaptırılan Topkapı Sarayı’nın Enderun kısmının özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Sarayın dış bölümüdür.
B) Yeniçeri Ağası bu bölümde bulunurdu.
C) Saray kadınları burada eğitim görürlerdi.
D) Hükümdar ve ailesinin bulunduğu bölümdür.
E) Devletin ihtiyaç duyduğu devlet adamları bu bölümde yetiştirilirdi.
2. Bir devlette yönetme yetkisinin kan bağı ile devredilmesine veraset denir.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Osmanlı Devletinde veraset sisteminde değişikliğe giden padişahlar birlikte verilmiştir?
A) Osman Gazi, I. Murat, I. Süleyman
B) I. Murat, Fatih Sultan Mehmet, III. Selim
C) II. Murat, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim
D) I. Murat, Fatih Sultan Mehmet, I. Ahmet
E) Yıldırım Bayezit, II. Murat, III. Ahmet

3. Osmanlı Devleti’nde Lonca Teşkilatı’nın görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Mesleki dayanışmanın sağlanması
B) Fiyatların belirlenmesi
C) Yeni işyerlerinin açılması
D) Tüketici şikayetlerinin değerlendirilmesi
E) Rekabete giren üyelerinin yargılanması

4. Aşağıdaki divan üyelerinden hangisi resmi yazışmaları düzenler ve tapu kadastro kayıtlarını tutardı?
A) Nişancı
B) Şeyhulislam
C) Veziriazam
D) Defterdar
E) Kazasker

5. Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki alanlardan hangisinde vakıflardan yararlanıldığı söylenemez?
A) İskan faaliyetlerinde
B) Saray harcamalarının karşılanmasında
C) Sosyo-kültürel ihtiyaçların karşılanmasında
D) Halkın sağlık, eğitim ve öğretim alanlarındaki ihtiyaçlarının karşılanmasında
E) Han ve kervansaray gibi binaların yapım ve işletiminde

6. Osmanlı devlet yönetiminde, padişaha ait olan yasama, yürütme ve yargı güçlerini, padişah adına kullanan
divan, üç kolun temsilcilerinden oluşurdu. Bunlar Seyfiye, İlmiyye ve Kalemiyye şeklindedir.
Aşağıdaki divan üyelerinden hangisi Kalemiye sınıfını temsil etmektedir?
A) Kaptanıderya
B) Veziriazam
C) Kazasker
D) Defterdar
E) Şeyhülislam

7. Osmanlı Devleti’nde yöneticiler, Müslümanlar arasından seçilirdi. Gayrimüslim halka ise devletin koruması altına girmiş anlamında —- denilmiştir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Reaya
B) Zeamet
C) Zımmi
D) Eyalet
E) İltizam

8. Padişahlar Fatih döneminden itibaren ……..töreni ile tahta çıkarak kılıç kuşanmaya başladılar. Fatih’in İstanbul’u fethetmesinden sonra Eyup Sultan Türbesi’nde gerçekleşen kılıç kuşanma, sonraki hükümdarlar döneminde de uygulanmıştır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Cülus
B) Ulufe
C) Birun
D) Nevbet
E) Sancak

9. Osmanlı Devleti’nin Taşra Teşkilatı’ndaki yönetim birimlerinin küçükten büyük olana doğru sıralanışı aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir?
A) Köy – Kaza – Sancak – Eyalet
B) Kaza – Köy – Sancak – Eyalet
C) Köy – Sancak – Kaza – Eyalet
D) Kaza – Eyalet – Sancak – Köy
E) Eyalet – Sancak – Kaza – Köy

10.
I. Muhtesip – Çarşı ve pazarları denetleyen görevli
II. Naib – Kadılara vekalet eden yardımcı
III. Ulufeci – Savaşlarda sancağı koruyan görevli
IV. Kethüda – Mukaddes emanetleri koruyan kişi
V. Yiğit başı – Köylerde güvenlikten sorumlu kişi
Yukarıdakilerden hangisinin açıklaması karşısında yanlış olarak verilmiştir?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

11. Osmanlı ordusundaki Deliler grubunun aşağıdakilerden hangisi görevlerinden biridir?
A) Köprüleri tamir etmek
B) Sınır boylarını korumak
C) Ordunun su ihtiyacını karşılamak
D) Kuşatılan kalelere tünel kazmak
E) Mermi, bomba ve havan topu yapmak

12.
I. Yörükler
II. Beşliler
III. Sakalar
IV. Garipler
Yukarıdakilerden hangileri, Osmanlı ordusunda eyalet askerleri arasında yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız IV
C) I ve II
D) III ve IV
E) I, II ve III

13. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde salyanesiz eyaletler arasında sayılamaz?
A) Rumeli
B) Budin
C) Mısır
D) Bosna
E) Musul

14.
I. Tımar sisteminin uygulandığı eyaletlerdi.
II. İç işlerinde serbest, dış işlerinde merkeze bağlıydı.
III. Toplanan gelirin bir bölümüyle eyaletteki görevlilerin maaşları ödenirdi.
Yukarıdakilerden hangileri, Osmanlı Devleti’nde salyaneli (yıllıklı) eyaletlerin özellikleri arasında sayılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

15. Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisi eğitim veren kurumlardan biri değildir?
A) Lonca
B) Enderun
C) Humbarahane
D) Darüttıp
E) Divan

16. Yaptığı deneylerden dolayı deneysel farmakolojinin ilk öncüsü olarak kabul edilen ve Mücerrebname adlı eserinde pratik tedavi yöntemlerini anlatan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sabuncuoğlu Şerafettin
B) Piri Reis
C) Ali Kuşçu
D) Molla Lütfi
E) Takiyüddin Mehmet
CEVAP: 1.E 2..D 3.E 4.A 5.B 6.D 7.C 8.A 9.A 10.D 11.B 12.E 13.C 14.B 15.E 16.A

Leave a Reply