Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Dünya Gücü Osmanlı Devleti Ünitesi 16 soruluk Testi ve Cevapları

Dünya Gücü Osmanlı Devleti Ünitesi 16 soruluk Testi ve Cevapları

1. I. Bayezit ve II. Murat devrinde kuşatıldığı halde alınamayan İstanbul’un II. Mehmet zamanında alınmasında,
I. teknolojinin gelişmesi,
II. ordu ve donanmanın güçlendirilmesi,
III. siyasi ortamın uygun hale getirilmesi
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
2. Kanuni’nin Avusturya Kralı Ferdinand’a gönderdiği mektupta; “Bu zamana kadar erlik davası edersin. Meydana çık da savaşalım dersin. Şimdiye kadar kaç defa topraklarına gelip istediğimi yapıyorum. Fakat ne senden ne de yandaşlarından ne bir haber ne bir iz var. Size hükümdarlık haramdır. Askerlerinden utanmaz mısın? Eğer cesaretin varsa çık meydana. Eğer bu kez de savaş meydanına çıkmazsan yiğitlik namını ağzına almayasın.” demiştir.
Bu duruma bakılarak;
I. Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında mücadelelerin olduğu,
II. Avusturya’nın Osmanlı’nın gücünden çekindiği,
III. Avusturya’nın Osmanlı egemenliğine alındığı
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

7. Durum-I : Yerel senyörlerin devlet topraklarını kendi tasarruflarına almaya çalışmaları Bizans Devleti’nce engellenmeye çalışılmıştır.
Durum-II : Osmanlı toplumunda nüfuzlu ve zengin ailelerin ellerindeki miri araziyi mülk ve vakıf haline getirmeye çalışmaları sert tedbirlerle önlenmeye çalışılmıştır.
Aynı dönemlerde meydana gelen yukarıdaki gelişmelerde devletlerin hedefi olarak;
I. Devlet otoritesini korumak.
II. Alternatif güçlerin oluşmasını engellemek.
III. Vakıf kurumlarının sosyal ihtiyaçlara cevap vermesini hızlandırmak
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

8. Yavuz Sultan Selim “Kılıcımız parladıkça düşmanın gözü ondan ayrılıp bizi göremez ama Allah esirgesin,
birgün paslanırsa düşman bizi görmek değil, bir de tepeden bakar.” demiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu sözden çıkarılacak bir sonuç olamaz?
A) Orduya önem verilmesi gerektiği
B) Zaferlerin düşmanda korku saldığı
C) Askeri zaafların kötü sonuçlar doğurabileceği
D) Askeri teknolojide Avrupadan yaralanılması gerektiği
E) Askeri mücadelelerin sürekli olması gerektiği

5. Osmanlı Devleti’nde;
I. darüşşifalar, medreseler ve imarethanelerin açılması,
II. divana sadrazamların başkanlık etmeye başlaması,
III. İpek ve Baharat yollarının denetim altına alınması
uygulamalarından hangileri, sosyal devlet anlayışının geçerli olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

6. Fatih döneminde;
– Cenevizlilerden – Amasra,
– Karamanoğulları’ndan – Konya,
– Napoli Krallığı’ndan – Otranto alınmıştır.
Bu fetihlerin,
I. siyasi,
II. ekonomik,
III. dini
amaçlarından hangilerine yönelik olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

11. II. Bayezit zamanında isyan eden Cem Sultan, önce Rodos Şövalyelerine, sonra da papaya sığınmıştır. Bu dönemde Osmanlı sınırlarının genişlemesi durma noktasına gelmiştir.
Bu bilgiye dayanarak,
I. iç sorunların fetihlerin duraklamasına yol açtığı,
II. Fetret Devri’ne girildiği,
III. isyanın dış sorun haline geldiği
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

12. Osmanlı Devleti’nde
– Ortodoksların himaye altına alınması,
– Venediklilere ticari imtiyazlar verilmesi,
– Fransızlara kapitülasyonların verilmesi
gelişmelerinin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akdeniz ticaretini canlandırmak
B) Avrupa Haçlı birliğini bozmak
C) Avrupadaki bilimsel gelişmeleri takip etmek
D) Coğrafi keşiflerin olumsuz etkilerini gidermek
E) Balkanlardaki fetihleri hızlandırmak

9. Osmanlı siyasi otoritesinin birbirinden uzak geniş bölgeleri güvenlik içerisinde birbirine yaklaştırması bölgeler arası iktisadi birliğe yol açmıştır. Fatih devrinde sürekli büyüyen İstanbul, İmparatorluğun ticaret merkezi olmaya doğru hızla ilerlerken şehirdeki İtalyan tüccarların yerini Osmanlı tebası olan Müslüman, Rum, Ermeni ve Yahudi tüccarlar almaya başlamıştır.
Yukarıdaki bilgilerden hareketle,
I. Siyasi birlik ticaretin canlanmasına zemin hazırlamıştır.
II. Gayrimüslim Osmanlı vatandaşları ticarette etkinlik kazanmışlardır.
III. Ticareti geliştirmek için Venedik’e ticari imtiyazlar verilmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

10. II. Mehmet, devlet idaresinde etkili olan Çandarlı ailesini yönetimden uzaklaştırarak, yakın çevresini devşirmelerden oluşturmaya çalışmıştır.
Bu yaklaşıma göre, II. Mehmet’in amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Merkezi otoriteyi güçlendirmek
B) Daha nitelikli devlet adamları yetiştirmek
C) Dış politikada etkili olabilmek
D) Divan içindeki yolsuzlukları ortadan kaldırmak
E) Osmanlı Devleti’nde siyasi birliği sağlamak

13. Aşağıdakilerden hangisi Sokullu Mehmet Paşa’nın Don – Volga Projesi ile amaçladıklarından biri değildir?
A) Ticareti canlandırmak
B) İran’ı kuzeyden kuşatmak
C) Rusya’nın güneye inmesini önlemek
D) Orta Asya ile bağlantı kurmak
E) Portekiz’in bölgedeki gücünü kırmak

14. Fatih Sultan Mehmet “Ülke padişah ve oğullarının ortak malıdır.” anlayışını “ülke sadece padişahın malıdır.” şeklinde değiştirmiştir.
Veraset sisteminde yapılan bu değişikliğin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamak
B) Devletin gelir seviyesini yükseltmek
C) Osmanlı hanedanını kutsal saymak
D) Merkezi otoriteyi güçlendirmek
E) Ülkede birlik ve beraberliği sağlamak

15. Osmanlı Devleti hükümdarlarından,
– Orhan Bey’in, Karesioğullarından Balıkesir’i alması,
– Murat Hüdavendigar’ın, Germiyanoğullarından Tavşanlı ve civarını alması,
– Fatih Sultan Mehmet’in, Trabzon Rum Devleti’ne son vermesi
gelişmeleri birlikte düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Anadolu siyasi birliği sağlanmaya çalışılmıştır.
B) İslam birliği sağlanmaya çalışılmıştır.
C) İskan politikası uygulanmıştır.
D) Memlüklerle komşu olunmuştur.
E) Devlet teşkilatlanması sağlanmıştır.

16. Osmanlı Devleti’nde divana; idari, adli ve mali işlere bakan üyeler atanmıştır. Veraset anlayışında değişikliğe gidilerek “Ülke, padişah ve oğullarının malıdır” anlayışı getirilmiştir. Kayı boyu gelenekleri devam ettirilerek, Türkçenin gelişimi için düzenlemeler yapılmıştır.
Bu uygulamalara bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Teşkilatlanmaya önem verilmiştir.
B) Bazı eski uygulamalar devam etmiştir.
C) Merkeziyetçi bir yönetim anlayışı benimsenmiştir.
D) Ulus egemenliği gerçekleştirilmiştir.
E) Milli kültürün korunmasına çalışılmıştır.
CEVAP: 1.E 2.D 3.C 4.A 5.A 6.B 7.B 8.D 9.B 10.A 11.D 12.B 13.E 14.D 15.A 16.D

Leave a Reply