Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Dünya Gücü Osmanlı Devleti 25 Soruluk Testler ve Cevapları

Dünya Gücü Osmanlı Devleti 25 Soruluk Testler ve Cevapları

1. Aşağıdakilerin hangisinin alınmasıyla Osmanlılar Baltık Denizine ulaşmışlardır?
A) Lehistan
B) Avusturya
C) Hindistan
D) Kıbrıs
E) Rodos
2. Aşağıdakilerden hangisi Kanuni döneminde imzalanan Amasya Antlaşması ile ilgili olamaz?
A) Iranla imzalanan ilk esaslı antlaşmadır.
B) Bağdat, Tebriz ve Doğu Anadolu Osmanlılara bırakılmıştır.
C) Iran doğuda Şiilik propagandası yapmayacaktır.
D) Bugünkü Türkiye – Iran sınırı çizilmiştir.
E) Hacıların güvenliği Osmanlılarca sağlanacaktır.

3. Aşağıdakilerden hangisi Fatih devrinde Denizlerde yapılan fetihlerden biri değildir?
A) Limni
B) Midilli
C) Kırım
D) Rodos
E) Zenta

4. İstanbul’un Fethi’nden sonra Osmanlı Devleti ile mücadelesini artıran ve Osmanlı’nın denizlerdeki başarısından zarar gören devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransa
B) Venedik
C) İspanya
D) Portekiz
E) Papalık

5. Karadeniz’deki Ceneviz üstünlüğü aşağıdaki olayların hangisiyle Osmanlılara geç-miştir?
A) Candaroğulları’na son verilmesi
B) Amasra’nın alınması
C) Kırım’ın Osmanlıya bağlanması
D) Trabzon’un alınması
E) İstanbul’un Fethi

6. Aşağıdaki savaşların hangisinin sonunda Avrupalılar doğudaki en büyük müttefiklerini kaybetmişlerdir?
A) Kösedağ
B) İnebahtı
C) Turnadağ
D) Otlukbeli
E) Ridaniye

7. Aşağıdakilerden hangisi Fatih devri için söylenemez?
A) Memlüklerle iyi ilişkiler devam etmiştir.
B) Venediklilerle deniz savaşları yapılmıştır.
C) Eflak – Boğdan Osmanlıya bağlı beylik olmuştur.
D) Adalar Denizi’nde hâkimiyet kurulmuştur.
E) Bir başka Türk – İslam devletiyle savaşlar yapılmıştır.

8. Aşağıdaki beylik ya da devletlerden hangi¬si Osmanlı idaresine en son katılmıştır?
A) Dulkadiroğulları
B) Ramazanoğulları
C) Karesioğulları
D) Rum – Pontus
E) Karamanoğulları

9. Şehzadeliğinden itibaren Safevileri büyük bir tehlike olarak gören ve tahta çıktıktan sonra ilk iş olarak Safevilere savaş açan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kanuni Sultan Süleyman
B) Yıldırım Bayezit
C) Yavuz Sultan Selim
D) II. Bayezit
E) Çelebi Mehmet

10. Yavuz devrinde öncelikle doğu politikası izlenirken, Kanuni devrinde doğu politikası ihmal edilmemiş ancak daha ziyade batı politikası izlenmiştir.
Kanuni devrinde izlenen Batı politikasında temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Habsburg hanedanının gücünü kırmak
B) Akdeniz’i Türk gölü haline getirmek
C) İslamiyet’i tüm Avrupa’da yaymak
D) Protestanların koruyuculuk haklarını almak
E) Fransa’nın dostluğunu kazanmak

11. Dalmaçya kıyılarının kesin olarak ele geçirilmesi aşağıdakilerin hangisi devrinde gerçekleşmiştir?
A) Fatih devri
B) II. Bayezit devri
C) Yavuz devri
D) Kanuni devri
E) Sokullu devri

12. Sokullu Mehmet Paşa aşağıdaki görevlerden hangisinde bulunmamıştır?
A) Kaptan-ı Derya
B) Vezir
C) Divan Başkanlığı
D) Sancak Beyi
E) Vezir-i Azam

13. Fatih devrinde Karadeniz bir Türk gölü haline getirilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma neden olmamıştır?
A) Amasra’nın Fethi
B) Sinop’un Fethi
C) Kırım’ın Fethi
D) Trabzon’un Fethi
E) Mora’nın Fethi

14. Aşağıdakilerden hangisinin ele geçirilmesi ile Anadolu Türk birliği kesin olarak sağlanmıştır?
A) Karamanoğulları Beyliği
B) Isfendiyaroğulları Beyliği
C) Dulkadiroğulları Beyliği
D) Hamidoğulları Beyliği
E) Trabzon Rum İmparatorluğu

15. Osmanlı Devleti’nin II. Bayezit Devrinde İspanya’daki Ben-i Ahmer devletine yardım edemeyişinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeterli deniz gücünün olmaması
B) Padişahın savaş yanlısı olmaması
C) Osmanlı – Memlûk savaşlarının olması
D) Cem Sultan sorununun devam etmesi
E) Osmanlı – Venedik ilişkilerinin bozuk olması

16. Memlükler Cem Sultan’ı desteklerken neyi amaçlıyorlardı?
A) Cem Sultandan bazı ayrıcalıklar almayı
B) Osmanlı Devletini daha fazla karıştır¬mayı
C) Cem’in askeri kişiliğinden yararlanma¬yı
D) Osmanlı Devleti’ne karşı koz olarak kullanmayı
E) Osmanlı Devleti ile dostluk kurmayı

17. Fatih devrinde başlayan İtalya seferine II. Bayezit devrinde son verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cem Sultan sorunu nedeni ile Gedik Ahmet Paşa’nın geri çağrılması
B) II. Bayezit’in savaştan ziyade zamanını ibadetle geçirmesi
C) Aynı dönemde Memlükler ile de savaş halinde olunması
D) Osmanlı – Venedik ilişkilerinin savaş haline dönüşmesi
E) Osmanlıların İtalya seferine gereken önemi vermemesi

18. Yükselme Dönemi’nde Osmanlı Devleti’nin yabancılara verdiği kapitülasyonlarla ilgili aşağıdaki maddelerden hangisi Fransa’nın isteği üzerine XVIII. yüzyılda değiştirilmiştir?
A) Hıristiyanlar Kudüs’ü ziyaret edebile¬cektir.
B) Kapitülasyonlar antlaşmayı imzalayan hükümdarların hayatı ile sınırlıdır.
C) Yabancılara seyahat hakkı verilmelidir.
D) Ticaret gemilerinden alınacak gümrük vergisi azaltılacaktır.
E) Herkes serbest ticaret yapabilecektir.

19. Kanuni Sultan Süleyman’ın son seferi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Malta Seferi
B) Macaristan Seferi
C) İran Seferi
D) Hind Seferi
E) Zigetvar Seferi

20. Aşağıdakilerden hangisi Kanuni döneminde alınan yerlerden biri değildir?
A) Rodos
B) Malta
C) Belgrat
D) Trablusgarp
E) Budin

21. Aşağıdaki antlaşmaların hangisiyle; Os¬manlı sadrazamı ile Avusturya kralı eşit sayılarak Avrupalılara Osmanlı siyasi üstünlüğü kabul ettirilmiştir?
A) Amasya Antlaşması
B) İbrahim Paşa Antlaşması
C) Zitvatorok Antlaşması
D) Nasuh Paşa Antlaşması
E) Hotin Antlaşması

22. Kanuni Sultan Süleyman döneminde; Türkmen göçebelerin yeni düzenlenen tımar sisteminden memnun kalmaması Irandaki Şiilerin yoğun propagandaları gibi nedenlerden dolayı çıkan ayaklanma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Canberdi Gazali Ayaklanması
B) Bozoklu Celal Ayaklanması
C) Baba Zünun Ayaklanması
D) Baba Ishak Ayaklanması
E) Vezir Ahmet Paşa Ayaklanması

23. Aşağıdakilerin hangisiyle Osmanlıların Akdeniz’deki üstünlüğü sarsılmıştır?
A) Preveze Deniz Savaşı
B) Cerbe Deniz Savaşı
C) Inebahtı Deniz Savaşı
D) Hind Seferleri
E) I. Viyana Kuşatması

24. Sırp asıllı olup Enderun’da yetişen ve I. Süleyman, II. Selim, III.Murat’a sadrazamlık yapan devşirme devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Köprülü Mehmet Paşa
B) Fazıl Ahmet Paşa
C) İbrahim Paşa
D) Sokullu Mehmet Paşa
E) Merzifonlu Mustafa Paşa

25.
I. Mohaç Savaşı
II. Ridaniye Savaşı
III. Çaldıran Savaşı
IV. Mercidabık Savaşı
V. Turnadağ Savaşı
Yukarıdaki savaşlardan hangileri Osman¬lı’nın Mısır seferiyle ilgilidir?
A) I, II, III
B) II, III, IV
C) II ve IV
D) II, III, V
E) IV ve V
CEVAPLAR: 1-A 2-D 3-D 4-B 5-C 6-E 7-A 8-B 9-C 10-A 11-B 12-D 13-E 14-C 15-D 16-D 17-A 18-B 19-E 20-B 21-B 22-C 23-C 24-D 25-C

Leave a Reply