Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Dünya Gücü Osmanlı Devleti Ünitesi Testleri 12 Soru ve Cevapları

Dünya Gücü Osmanlı Devleti Ünitesi Testleri 12 Soru ve Cevapları

1. Aşağıdakilerden hangisi, Kanuni döneminde verilen kapitülasyonların, sonraki dönemlerde Osmanlı
Devleti’ne zarar vermesinin nedenleri arasında sayılamaz?
A) Antlaşma koşullarının ağırlaşması
B) Kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi
C) Kapitülasyon verilen devlet sayısının artması
D) Osmanlı Devleti’nin eski gücünü kaybetmesi
E) Osmanlı yönetiminin teokratik özellik kazanması
2. Aşağıdakilerden hangisi, Yavuz Sultan Selim’in Doğu siyasetinin amaçları arasında yer almaz?
A) Kafkasları ele geçirmek
B) Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak
C) İpek Yolu’nun Van-Tebriz hattını ele geçirmek
D) Baharat Yolu’nu ele geçirmek
E) İslam birliğini sağlamak

3. Osmanlı Devleti’nde,
– Fas’ın himaye altına alınması,
– Kıbrıs’ın fethedilmesi,
– Cezayir’in Osmanlı’ya bağlanması
Yukarıdaki gelişmelere bakılarak;
I. Kuzey Afrika’nın fethi tamamlanmıştır.
II. Doğu Akdeniz’in güvenliği sağlanmıştır.
III. İpek Yolu hakimiyeti sağlanmıştır.
yargılarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

4. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde Yükselme Dönemi’nde görülen gelişmelerden biri değildir?
A) Kırım Hanlığı’nın Osmanlı Devleti’ne bağlanması
B) Anadolu Türk birliğinin kesin olarak sağlanması
C) Halifeliğin Osmanlı Devleti’ne geçmesi
D) Don-Volga Kanal projesinin yapılması
E) Doğu’da en geniş sınırlara ulaşılması

5. Fatih’in Trabzon Rum İmparatorluğu’na son vermesinde;
I. Bizans’ı yeniden diriltme umutlarının engellenmek istenmesi,
II. Akkoyunluların, Trabzon Rum İmparatorluğu ile ittifak yapması,
III. Trabzon Rum İmparatorluğu’nun Osmanlı’ya ödemesi gereken vergiyi vermemesi
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

6. Fatih, İstanbul’un fethinden sonra Ortodokslara din ve ibadetlerinde serbestlik tanımış, patriklerini serbestçe
seçmelerine izin vermiştir.
Fatih’in bu politika ile;
I. Ortodoksları denetim altına almak,
II. Ortodoksların Katolik Avrupa Hristiyanlarının etkisi altına girmelerini önlemek,
III. Yeni mezheplerin ortaya çıkmasını sağlamak
durumlarından hangilerini gerçekleştirmek istediği söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

7. Aşağıdakilerden hangisi, Kanuni Döneminde denizlerdeki gelişmelerin sonuçları arasında sayılamaz?
A) İnebahtı Deniz Savaşı’nın yapılması
B) Akdeniz’de askeri üstünlüğün sağlanması
C) Kuzey Afrika’da Türk üstünlüğünün kesinleşmesi
D) Baharat Yolu’nun kontrolünün ele geçirilmesi
E) Suriye ve Mısır deniz yolunun güvenliğinin sağlanması

8. Osmanlı Devleti’nde;
I. Cem Sultan olayı,
II. Şahkulu ayaklanması,
III. Hicaz su yolları sorunu
gelişmelerinden hangilerinde dış güçlerin de etkisi olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

9. İstanbul’un fethinin;
I. Bizanslı bilginlerin İtalya’ya giderek Rönesans hareketlerini başlatması
II. Karadeniz ticaret yolunun Türklerin eline geçmesiyle Coğrafi keşiflerin başlaması
III. Topun kullanılması ile Derebeylik sisteminin Avrupa’da yıkılması
sonuçlarının ekonomik, siyasal, kültürel alanlarla ilişkisi, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır?
Ekonomik Siyasal Kültürel
A) I II III
B) II III I
C) III II I
D) I III II
E) III I II

10. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin yıl dönümü günümüzde “Donanma Günü” olarak kutlanmaktadır?
A) İnebahtı Deniz Savaşı’nın yapılması
B) Preveze Deniz Savaşı’nın yapılması
C) İstanbul’un fethi
D) Gelibolu tersanesinin kurulması
E) Barbaros Hayrettin Paşa’nın Kaptanıderyalığa getirilmesi

11. Kanuni Dönemi’nde;
I. Almanya seferine çıkılması,
II. Viyana kuşatmasının yapılması,
III. İran seferlerinin düzenlenmesi
gelişmelerinden hangilerinin sonucunda diplomatik kazanımlar elde edilmiştir ?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

12. Aşağıdakilerden hangisi, Yavuz Sultan Selim’in yaptığı Mısır Seferi’nin sonuçları arasında sayılamaz?
A) Memlük Devleti yıkıldı.
B) Kıbrıs, Osmanlılara katıldı.
C) Halifelik, Osmanlılara geçti.
D) Hicaz Bölgesi, Osmanlılara bağlandı.
E) Kutsal emanetler İstanbul’a getirildi.
CEVAP: 1.E 2.A 3.C 4.E 5.E 6.C 7.A 8.E 9.B 10.B 11.D 12.B

Leave a Reply