Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Dünya Gücü Osmanlı Devleti Ünitesi Testleri Ve Cevapları

Dünya Gücü Osmanlı Devleti Ünitesi Testleri Ve Cevapları

1. Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi sonrasında, Baharat yolunun kontrolü Osmanlı Devleti’nin eline geçmiş ancak beklenen kazanımlar sağlanamamıştır.
Bu durumun görülmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilebilir?
A) Karadeniz ticaret yolunun gelişmiş olması
B) Fransa’ya kapitülasyonların verilmiş olması
C) Coğrafi Keşifler’in gerçekleşmiş olması
D) Safevi tehlikesinin devam etmesi
E) Yeni fetihlere önem verilmemesi
2. Aşağıdakilerden hangisi, I. Selim Dönemi gelişmeleri arasında yer alır?
A) Şahkulu isyanının çıkması
B) Don-Volga Kanal projesinin hazırlanması
C) Karadeniz’in Türk gölü haline dönüştürülmesi
D) Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlanması
E) Hint Deniz Seferleri’nin yapılması

3. Aşağıdakilerden hangisi Fatih Dönemi’nde Osmanlı egemenliğine bağlanan yerlerden biri değildir?
A) Kıbrıs
B) Kırım
C) Arnavutluk
D) Amasra
E) Bosna

4. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin Baharat Yolu’na yeniden işlerlik kazandırmak amacıyla
Portekiz işgallerine karşı gerçekleştirdiği bir gelişmedir?
A) Trabzon Rum İmparatorluğu’nun yıkılması
B) Hint Deniz Seferleri’nin düzenlenmesi
C) Yunan adalarının alınması
D) Kırım seferinin yapılması
E) Kıbrıs’ın alınması

5.
I. Venedik, Osmanlı Devleti’ne savaş tazminatı ödeyecektir.
II. Osmanlı Devleti, savaş sırasında aldığı bazı yerleri geri verecektir.
III. Venedik, İstanbul’da elçi bulunduracaktır.
Yukarıdaki maddelerden hangileri ile Osmanlı Devleti Venediklilere imtiyaz tanımış sayılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

6.
I. Bizans’ın Osmanlı şehzadelerini kışkırtması
II. Bizans’ın Haçlı Seferlerine zemin hazırlaması
III. Batılı devletlerle ilişkilerin geliştirilmek istenmesi
IV. Anadolu ve Rumeli toprakları arasında bağlantının sağlanmak istenmesi
Yukarıdakilerden hangileri İstanbul’un fethinin nedenleri arasında sayılabilir?
A) I ve II
B) I, II ve IV
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

7. Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı yönetimine alınmasıyla sınırlar Atlas Okyanusu’na kadar ulaşmıştır?
A) Tunus
B) Kıbrıs
C) Fas
D) Cezayir
E) Mısır

8.
I. İpek Yolu’nun denetimi sağlandı.
II. Cenevizlilerle imtiyaz antlaşması yapıldı.
III. Lehistan üzerine yapılacak seferlerde üs kazanıldı.
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nin Kırım’ı fethinin sonuçları arasında sayılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

9.
I. Haçlı birliğinin parçalanmasının amaçlanması
II. Ticari faaliyetlerin canlandırılmak istenmesi
III. Bizans’ın yeniden canlandırılmasının önlenmesi
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nin Venedik’e ayrıcalıklar vermesinin nedenleri arasında sayılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

10. Fatih dönemindeki bazı gelişmeler şunlardır;
I. Karamanoğulları ile mücadele edildi.
II. Trabzon Rum Devleti’ne son verildi.
III. Kırım Osmanlı Devleti’ne bağlandı.
Bu gelişmelerden hangileri ile Anadolu’da siyasi birliğin sağlanmaya çalışıldığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

11. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin dünya tarihi açısından sonuçları arasında sayılamaz?
A) Ateşli silahların yaygınlaşması
B) Coğrafi Keşifler’in başlaması
C) Derebeyliklerin yıkılış sürecine girmesi
D) Osmanlıların Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenmesi
E) Bizanslı bilim insanlarının Avrupa’da Rönesans’a etki etmesi

12.
I. Turnadağ
II. Çaldıran
III. Mercidabık
IV. Ridaniye
Yavuz Sultan Selim Dönemi’ndeki yukarıda belirtilen savaşların oluş sırası hangi seçenekte verilmiştir?
A) I, II, III, IV
B) I, III, II, IV
C) II, I, III, IV
D) IV, I, II, III
E) I, II, IV, III

13.
I. Osmanlı donanmasının okyanus şartlarına uygun olmaması
II. Gücerat sultanlarının Osmanlı donanmasına yardım etmemesi
III. Hint Denizi’nin Osmanlı gemicileri tarafından iyi tanınmaması
Yukarıdakilerden hangileri Hint deniz seferlerinin başarısız olmasında etkili olan nedenler arasında sayılabilir?
A) I, II ve III
B) Yalnız III
C) Yalnız II
D) I ve III
E) Yalnız I

14.
I. Fransızların aralarındaki hukuki anlaşmazlıklara İstanbul’a gelecek olan Fransız hakim bakacaktır.
II. Fransız tüccarları Osmanlı limanlarında serbet ticaret yapabilecektir.
III. Türk tüccarlar da aynı haklardan yararlanacaktır.
IV. Bu antlaşma, hükümdarların hayatta kaldığı sürede geçerli olacaktır.
Yukarıdakilerden hangileri, Osmanlı Devleti’nin kapitülasyon antlaşmasında Fransa’ya tanıdığı imtiyazlar arasında gösterilebilir?
A) I, II ve IV
B) I ve II
C) Yalnız II
D) Yalnız III
E) I, II, III ve IV

15. Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında 1533’te imzalanan İstanbul Antlaşması ile;
I. Avusturya, Macaristan’ın Osmanlı Devleti’nin himayesinde olduğunu kabul edecektir.
II. Avusturya, Osmanlı Devleti’ne vergi ödeyecektir.
III. Avusturya kralı Osmanlı sadrazamına denk sayılacaktır.
Yukarıdaki maddelerden hangileri ile Avusturya’nın, Osmanlı Devleti’nin üstünlüğünü kabul ettiği savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
CEVAP: 1.C 2.D 3.A 4.B 5.C 6.B 7.C 8.D 9.D 10.C 11.D 12.C 13.A 14.B 15.E

Leave a Reply