Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Erzurum ve Sivas Kongreleri 25 Soruluk Test ve Cevapları

Erzurum ve Sivas Kongreleri 25 Soruluk Test ve Cevapları

Erzurum ve sivas kongreleri son derece önemlidir. İnklap tarihi yazılı sorularında mutlaka soru Çıkar. KPSS- YKS Tarih ve AYT ve TYT Tarih sınavlarında da soru çıkma ihtimali son derece yüksektir. Bu sebeple dikkatli çözmenizi tavsiye ederim. Eğer anlamadığınız konu olursa İnkılap Tarihi Ders Notlarını kontrol etmenizi öneririm. Ayrıca Amasya genelgesi testlerine de gö atmak isteye bilirsiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Hükümeti’nin 9. Ordu Komutanı olarak Mustafa Kemal’den istediği görevlerden biridir?
A) Türk Halkı’na yeteri kadar silah temin etmek
B) Türk Ordusu’nun terhis işlemlerini durdurmak
C) Anadolu’da iç asayişi sağlamak
D) Milli dernekleri birleştirmek işgalcilere karşı direnişi başlatmak
E) İşgalcilere karşı direnenleri örgütlemek

2. 4 Eylül 1919’da toplanan Sivas Kongresi aşağıdakilerden hangisine neden olmamıştır?
A) Mustafa Kemal’in ulusal lider olarak belirlenmesine
B) Ali Rıza Paşa Hükümeti’nin kurulması¬na
C) Amasya Görüşmelerinin yapılmasına
D) Milli derneklerin birleştirilmesine
E) Mustafa Kemal’in askerlik mesleğin¬den ayrılmasına

3. Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık (örgütlenme) döneminde görülen aşağıdaki gelişmeler¬den hangisi Mustafa Kemal Paşa İl Temsil Kurulu’nun iradesi dışında gerçekleşmiş¬tir?
A) Milli derneklerin birleştirilmesi
B) Felah-ı Vatan Grubu’nun kurulması
C) icra vekilleri Heyeti’nin kurulması
D) Manda ve himayenin reddedilmesi
E) Sivas Kongresi toplanması

4. Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele Hareketi’nin merkezinin Ankara’ya taşın-masından sonra yapılan çalışmalardan bi¬ridir?
A) Erzurum Kongresi’nin toplanması
B) Balıkesir Kongresi’nin toplanması
C) Misak-ı Milli kararlarının alınması
D) Amasya Görüşmelerinin yapılması
E) Havza Genelgesi’nin yayınlanması

5. Sivas Kongresi için aşağıdakilerden hangi¬si söylenemez?
A) İstanbul Hükümeti’nce engellenmek is¬tenmiştir.
B) Toplanan ilk kongredir.
C) Milli bir kurulun oluşturulması sağlan¬mıştır.
D) İstanbul Hükümeti’nde önemli bir de¬ğişikliğe neden olmuştur.
E) Mandater sistem tamamen reddedil¬miştir.

6. Amasya Görüşmelerinde alınan kararlar¬dan hangisi İstanbul Hükümeti’nce de ka¬bul edilerek onaylanmıştır?
A) İstanbul Hükümeti Temsil Kurulu’nun haberi olmadan hiçbir antlaşma yap¬mayacaktır.
B) İtilaf Devletleriyle yapılacak antlaşma¬lar için gönderilecek Heyeti Temsil Ku¬rulu belirleyecektir.
C) Mebusan Meclisi’nin toplanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
D) Mebusan Meclisi İstanbul dışında top¬lanacaktır.
E) Sivas Kongresi kararları İstanbul Hükümeti’nce de onaylanacaktır.

7. Mustafa Kemal Paşa aşağıdakilerden han¬gisinin başkanlığınıyapmamıştır?
A) Erzurum Kongresi’nin
B) Sivas Kongresi’nin
C) Mebusan Meclisi’nin
D) TBMM’nin
E) Temsil Kurulu’nun

8. Mustafa Kemal Paşa aşağıdaki çalışmalar¬dan hangisini “9. Ordu Müfettişi” sıfatıyla yapmıştır?
A) Amasya Genelgesi’nin yayınlanmasını
B) Erzurum Kongresi’ni
C) Sivas Kongresi’ni
E) Amasya Görüşmeleri’ni

9. Erzurum ve Sivas Kongrelerinin birçok or¬tak yanı vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri de¬ğildir?
A) Kararları yönüyle ulusal olması
B) Başkanlığını Mustafa Kemal’in yapma¬sı
C) Manda ve himayenin reddedilmesi
D) Tüm milli derneklerin birleştirilmesi
E) Temsil Kurulu’nun oluşturulması

10. İstanbul Hükümeti aşağıdakilerden hangi¬sine karşı çıkmış olamaz?
A) Havza Genelgesi’ne
B) Amasya Genelgesi’ne
C) Erzurum Kongresi’ne
D) Sivas Kongresi’ne
E) Misak-ı Milli’ye

11. Milli sınırlarla ilgili görüş ilk olarak aşağıdakilerin hangisinde yer almıştır?
A) TBMM’de
B) Erzurum Kongresi’nde
C) Amasya Genelgesi’nde
D) Sivas Kongresi’nde
E) Amasya Protokolü’nde

12. Milli Mücadele döneminde aşağıdaki çalış¬maların hangisinde ilk kez vatan bütünlüğünün tehlikede olduğu gerçeğine yer verilmiştir?
A) Amasya Tamiminde
B) Erzurum Kongresinde
C) Sivas Kongresinde
D) İlk TBMM’de
E) Son Osmanlı Mebusan Meclisinde

13. Erzurum Kongresi’nin aşağıdaki maddele¬rinden hangisi Milli İradeye önem verildiği-nin kanıtıdır?
A) Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.
B) Osmanlı Mebusan Meclisi’nin toplan¬ması için gerekli çalışmalar yapılmalı¬dır.
C) Manda ve himaye kabul edilemez.
D) Azınlıklara siyasi dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.
E) İstanbul Hükümeti vatanın savunulma¬sında gerekeni yapamazsa geçici bir hükümet kurulacaktır.

14. Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi’nin kapsamında yeralmamaktadır?
A) Tüm ulusal cemiyetlerin birleştirilmesi
B) Yurdu temsil edecek bir kurulun oluş¬turulması
C) Kongrenin ilk kez yürütme yetkisini kullanması
D) Suçluların vatana ihanet kanununca cezalandırılması
E) Tüm ulusu temsil etmesi

15. Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi’nin toplanma amacını daha iyi açıklar?
A) Dünya İslam birliğini sağlamak
B) Doğudaki Ermeni faaliyetlerine engel olmak
C) Türk halkına manda sistemini benim¬setmek
D) Tüm ulusal kuruluşları bir çatı altında toplamak
E) Milli Mücadelenin metodunu belirle¬mek

16. Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi’nin aldığı kararların İstanbul yönetimi üzerinde etkili olduğunu göstermektedir?
A) İstanbul’un resmen işgal edilmesi
B) işgalcilerin antlaşma önerisinde bulunması
C) Damat Ferit Hükümetinin istifa etmesi
D) Son Osmanlı Mebusan Meclisinin toplanması
E) Temsilciler Kurulunun Ankara’ya taşınması

17. Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda;
I. Amasya Genelgesi’nin yayınlanması
II. Misak-ı Milli Kararlarının ilanı
III. Erzurum Kongresinin toplanması
IV. İstanbul’un resmen işgali
gibi olayların oluş sırası hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) III-II-I-IV
B) I-II-III-IV
C) II-IV-III-II
D) lll-l-IV-ll
E) I-III-II-IV

18. Milli çalışmalar içerisinde Mustafa Kemal Paşa’ya belirgin olarak ilk muhalefet aşağıdakilerin hangisinde olmuştur?
A) Erzurum Kongresi’nde
B) TBMM’nin Açılması’nda
C) Amasya Genelgesi’nde
D) Sivas Kongresi’nde
E) Havza Genelgesi’nde

19. Mustafa Kemal Paşa’nın askeri ve resmi görevinden ayrılması hangi iki olay arasında gerçekleşmiştir?
A) Havza Genelgesi – Sivas Kongresi
B) Amasya Genelgesi – Erzurum Kongresi
C) Amasya Görüşmeleri – Alaşehir Kong¬resi
D) Sivas Kongresi – TBMM’nin Açılması
E) Son Osmanlı Mebusan Meclisinin açıl¬ması – Amasya Görüşmeleri

20. Milli Mücadelenin ilk yıllarında aşağıdakilerden hangisi karşılaşılan olumsuzluklardan biri değildir?
A) Ekonomik sıkıntıların had safhaya ulaşması
B) Halkın uzun süredir savaşlarla iç içe olması
C) Bölgesel Kongrelerin yapılması
D) Hükümetle halk arasında farklı görüşlerin yaygın olması
E) Birçok azınlık cemiyetlerinin kurulması

21. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Hükümeti’nin Milli Birliği bozmak amacıyla yaptığı çalışmalardan biri değildir?
A) Mustafa Kemal’i vatan haini ilan etmek
B) İç ayaklanmalar çıkartmak
C) Kongreleri dağıtmaya çalışmak
D) Örgütler kurmak
E) Mebusan Meclisi’ni toplamak

22. Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresinin demokratik bir yapıya sahip olduğunu gösterir?
A) Mustafa Kemal Paşanın başkanlığa seçilmesi
B) Manda ve himayenin reddedilmesi
C) Milli cemiyetlerin birleştirilmesi
D) Delegelerin seçimle belirlenmesi
E) Mebusan Meclisi’nin toplantıya çağrılması

23. Sivas Kongresinde milli cemiyetlerin birleştirilmesiyle öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
A) Düzenli orduyu kurmak
B) Kuvay-ı Milliye’yi güçlendirmek
C) Milli Mücadele’yi tek elden yönetmek
D) Mebusan Meclisi’ni açmak
E) işgallere rahatça karşı koyabilmek

24.
I. Milli sınırlar İçinde vatan bir bütündür, parçalanamaz
II. İşgallere milletçe birlikle karşı konulacaktır.
III. Manda ve himaye kabul edilemez.
IV. İstanbul Hükümeti işgalleri önleyemezse bunu önlemek için geçici bir hükümet kurulacaktır.
V. Kuvay-ı Milliye’yi etkin, millî iradeyi hâkim kılmak esastır
Erzurum Kongresinde alınan yukarıdaki kararlar¬dan hangisi Mİsak-ı Milli kararları arasında da yer almıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

25. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmalardan biridir?
A) Mondros Ateşkesi’nin imzalanması
B) Wilson ilkeleri’nin yayınlanması
C) Trakya Paşaeli Derneği’nin kurulması
D) Amasya Genelgesi’nin yayınlanması
E) İzmir Müdafaa-i Hukuk Derneği’nin ku¬rulması
CEVAPLAR: 1-C 2-E 3-B 4-C 5-B 6-C 7-C 8-A 9-D 10-E 11-B 12-A 13-B 14D 15-B 16-C 17-E 18-D 19-B 20-C 21-E 22-D 23-C 24-A 25-D

One Response

Leave a Reply