Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Felsefe Dersi 11. Sınıf 1. dönem 1. yazılı Soruları ve Cevapları yeni Müfredat

Felsefe Dersi 11. Sınıf 1. dönem 1. yazılı Soruları ve Cevapları yeni Müfredat
11. Sınıfta eğitim gören sevgili Öğrenciler bu yazılı sorularımızı sizler için derledik. Elbette nasıl ki 10. Sınıf Felsefe dersinde başarılı oldu iseniz aynı şekilde 11. sınıf felsefe dersi de sizler için son derece kolay olacaktır. Başarılar dileriz.


Felsefe Dersi 11. Sınıf 1. dönem 1. yazılı Soruları
1-)Aristotales ile Plato’nun bilgi anlayışları arasındaki temel fark nedir . kısaca yazınız?
2-) felsefenin doğuşuna etkisi olan İlk medeniyetler hangileridir. Yazınız?

Aşağıdaki Soruların başına doğru ise(D),Yanlış ise (Y) yazarak cevaplayınız.
( )Tanrının insan zihninde olması varlığının kanıtıdır. Diyen Anselmus’tur.
( )Ortaçağ felsefesi ,felsefeyi dini temellendirmek için kullanmıştır.
( )Felsefenin ele aldığı ilk konu insandır.
( )Tales Aydın’ın Didim ilçesinde yaşamıştır.
( )Felsefi düşünce ilk olarak Mezopotamya’da sistematik hale gelmiştir.
( )Platon İslam filozofları tarafından ilk öğretmen olarak tanınır.

Aşağıdaki Test sorularını  cevaplayınız
1)Aşağıda verilen antikçağ filozoflarından hangisi Anadolu’da yaşamamıştır?
A)Diyojen
B)Lukianos
C)Thales
D)Aristoteles
E)Demokritos

2) Platon ile Aristoteles’in bilgi anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylendiğinde doğru olur?
A)Platonda bilgi doğuştandır, Aristoteles’te bilgi akıl tarafından sonradan üretilir.
B)Platonda bilgi duygusaldır, Aristoteles’te ise rasyoneldir.
C)Platonda doğru bilgi vardır. Aristoteles’te ise doğru bilgi yoktur.
D)Her ikisinde de kesin değişmeyen bilgi yoktur. E)Platonda tümellerin bilgisi bilinirken, Aristo da tikel önermeler yolu ile bilinebilir.

3) İlk filozof olarak kabul edilen, dolayısı ile felsefenin kendisi ile başladığı kabul gören filozof aşağıdakilerden hangisidir?
A) Platon
B)Thales
C) Lao Tsu
D)Sokrates
E)Anaksagoras

4) Tuzla Anadolu Lisesi’nde dil sınıfında felsefe dersi işlenirken öğrenciler arasında bir tartışma çıkar. Sudenaz : “Ya arkadaşlar Ahmet hocamızın anlattıklarını ben zaten biliyormuşum hocamız anlatırken hepsini hatırladım.”
Yağmur: “Yav he he o zaman sen kalk anlat.” Ali Yavuz: “ Evet Yağmur ,ben de hatırladım, Çok ilginç ama öyle sen hatırlamadıysan kendinden şüphe etmelisin.” Merve: “O zaman Ali Yavuz bize öğretmiyor sadece hatırlatıyor diyorsunuz yani. “
Makbule: “Ya bir susun da hoca söylemeden hatırlayayım kendi başıma.” Bu diyalogdaki öğrenciler hangi filozofun bilgi anlayışını tartışmışlardır?
A) Sokrates
B)Platon
C)Aristo
D)Thales
E)Kant

5) Aristotales, “şeylerin” varlığını ve işlevlerini dört nedene bağlar. Aşağıdakilerden hangisi bu nedenler arasında değildir?
A)Formel neden
B)Maddi neden
C)Fail neden
D)Altın orta
E)Ereksel ( amaç) neden

6) Sokrates ile Sofistlerin bilgi anlayışları arasındaki temel fark hangi seçenekte verilmiştir?
A)Sokrateste doğru bilgi vardır. Sofistlerde ise yoktur.
B) Sokrateste bilgi fayda sağlar, Sofistlerde ise yaşamı düzenler.
C)Sokrateste bilgi sonradan öğrenilir. Sofistlerde doğuştandır.
D) Sokrates bilgiyi yük olarak görür. Sofistler yaşamın amacı olarak.
E)Sokrates “bilmek ahlaklılıktır” der. Sofistlerde ise bilgini mutluluktur.

7) Platon’a göre asıl varlıklar idealar evreninde bulunur. İdeaların varlık bilgisi ise değişmeyen, sürekli ve kesin bilgilerdir. Duyular alemindeki bilgiler bizi yanıltır, yanlışa sürükler. Sağlam bilgi idealardadır. Parçadan çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A)Her şey idealardan gelir.
B) Doğru bilgi ideaların bilgisidir.
C) Duyular alemi ideaların yansımasıdır.
D) Doğru bilgi yoktur.
E)Doğru bilgi duyuların bilgisidir.

8) Aşağıdakilerden hangisi Hristiyan felsefesinin özellikleri arasında olamaz?
A)Dini merkeze almıştır.
B)Din akıl ile temellendirilmiş.
C)Bilgiyi inancın ortaya çıkarttığını savunulmuştur.
D)Tanrının varlığını kanıtlama çabası güdülür.
E)Dinsel otoritelerin doğru olamayabileceğine değinilmiştir.

Leave a Reply