Tıklayın YKS Netlerinizi artıralım... Hafıza Teknikleriyle YKS'ye Hazırlanmak İster Misiniz?

Felsefe dersi 2. dönem 2. yazılı soruları test

---

FELSEFE DERSİ 2. DÖNEM 2. ORTAK SINAVI A GRUBU

---

 

1-       Bilim insanları çalışmalarını yürütürken kişisel özelliklerinden inançlarından arınık olmalıdır. Gezegen sayılarını kutsal gördüğü rakamlarla sadeleştiren bir astronom, kini bitkilerin daha sevecen olduğunu açıklayan bir botanikçi ve geleneklerinin etkisinde kalarak hukuk çalışması yapan bir hukukçu bilimsel anlayışın bazı ilkelerine uymamıştır. Bu parçada sözü edilen bilin inşalarının bilimsel çalışmalarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine sahip olmadıkları kesinlikle söyleyene bilir?

A-      Açıklık

---

B-       Dakiklik

---

C-       Nesnellik

D-      Düzenlilik

E-       Seçicilik

2-      Popper’a göre bilimsel bir bilgi veya sonucun en önemli özelliği, yanlışlanabilmeye müsait olmasıdır. Ona göre önemli olan, bir kuramın ne zaman doğrulanabileceği değil, ne zaman ve hangi koşullarda yanlışlanabileceği yani çürütülebileceğidir. Bu durumda Popper’a göre bir varsayım hangi koşulda doğru sayılmaktadır?

A-       İddiaya uygun örnekler gösterildiğinde

B-       Birçok bilim adamınca onaylandığında

---

C-       Gözlem sayısı çoğaltıldığında

---

D-       Genel kanıya uygun düştüğünde

E-       Aksi kanıtlanmadığında

3-       Bilim hiçbir zaman oturmuş, bitmiş ya da statik değildir. En doğu kabul edilen bir bilimsel görüş hatta bilimsel bir yasa bile bir gün, daha doğru bir görüş veya yasa tarafından düzeltilebilme, hatta reddedilebilme olasılığıyla karşı karşıyadır. Parçada bilimin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

A-       Tutarlı olması

B-       Dinamik olması

C-       Evrensel olması

D-       Kesinlik taşıması

E-       Olanı incelemesi

4-       Tarih, edebiyat, filoloji, felsefe vb. kültürü oluşturan insan etkinliklerinin tümü üzerine sınırlı açılardan yaklaşan, araştırma yollarının zenginliğini kucaklamayan, indirgeyici, katı, dar tutum ve yorumlar bilimi tanımamızda yetersiz kalırlar. Parçada aşağıdaki düşüncelerden hangisi eleştirilmiştir?

---

A-       Bilimsel anlayışın eleştiriye kapalı oluşu

---

B-       İnsan etkinliklerinin çok boyutlu ele alınmaması

C-       Bilim adamlarının önyargılı yaklaşımları

D-       Kültürü oluşturan insan etkinliğinin fazla olması

E-       Bilimsel yorumların karmaşık ifadelerden oluşması

5-       “Bilimler, birikimsel süreç sonunda mükemmel bir yetkinliğe ulaşacak ve yanıtlanmamış hiçbir soru kalmayacaktır.” Bu sözle bilimin hangi özelliği dile getirilmektedir?

A-       Neden – Sonuç ilişkisine dayanması

B-       Eleştirel olması

C-       Akılcı açıklamalar yapması

D-       Güvenilir bir bilgi türü olması

---

E-       Olanı incelemesi

---

6-       Astronomlar, yeryüzünden beş yüz milyon ışık yılı uzaklıktaki gezegenlerin fotoğrafını çekmeyi başardı. Modern fizik, atom çekirdeğinin oluşum sırlarını keşfetti. Fakat bilim, nerden gelip nereye gittiğimiz sorusuna cevap vermekte hala çaresiz görünmektedir. Bu parçada vurgulanan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A-       Bilimin birikimli olarak ilerlediği

B-       Bilimsel gelişmelere rağmen bilinmeyen konuların varlığını sürdürdüğü

C-       Bilimin evrensel nitelikteki sorunlarla ilgilendiği

D-       Bilim adamlarımın mutlak bir nesnellikte olamayacağı

E-       Bilimin gelişmiş uygarlıklara ait bir etkinlik olduğu

7-       Tanrı, hür iradesiyle aklın sınırlarını aşmaz. Tanrı çelişik ve saçma olanı istemez. Gazali, Tanrı iradesini ve yaratmanın tarifini din ilkelerine dayanarak açıklamıştır. Bu ilkeler vahiy ile gelmiştir.

Gazali bu düşünceleriyle aşağıdaki görüşlerden hangisine ulaşmaya çalışmıştır?

A-       İnsana verilen akıl sınırsızdır

---

B-       Tanrı’nın varlığı akıl ile açıklanabilir

---

C-       Hakikate akılla değil vahiyle varılabilir

D-       Tanrı’yı bilebilmekte tasavvuf yetersiz kalır

E-       Özde, Tanrı ve evren aynı şeylerdir

8-       Dini inançlar sisteminde, bilim tam tersine, düzeltme, gelişme veya herhangi bir değişiklik kabul edilmez. Yanımla olasılığına yer vermediği için kendi kendini eleştiri yoluyla hatalardan arındırma olanağı da yoktur. Dinsel bir inanç kesin ve evrensel doğruluk iddiasına dayanır.

Bu parçada dini bilginin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

A-       İç tutarlılığa sahip olma

B-       Bilim gibi birikimli olarak ilerleme

C-       Dogmatik olma

D-       Eleştirilerle kendini düzeltme

E-       Öte dünya inancıyla toplumsal düzene katkı sağlama

9-       İnanca dayalı bir alan olan dini kendi içinde anlamlandırmak, temellendirmek kolay değildir. Dinin temel kavram ve inançlarını değerlendirmek, anlamlandırmak, temellendirmek ancak ona dıştan, akılla, nesnel, genel ve eleştirel bakmakla olanaklı olur. Bunu ancak felsefe yapabilir. Din felsefesinin de ortaya çıkış nedeni budur.

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin özelliklerinden biri değildir?

A-       Dinin, düşünürün dini inançlarıyla açıklanması

B-       Dine tarafsız bir şekilde yaklaşılması

C-       Dinin akılla temellendirilmesi

D-       Dine tümel bir bakış açısı sergilenmesi

E-       Dine kuşkucu bir yaklaşımın sergilenmesi

 

 

---

10-    Evren ile Tanrı bir ve aynıdır. Her şey Tanrı’dır. Tanrı da her şeydir. Tanrı, doğadan ayrı olan ve evrenin üzerinde doğal olmayan bir biçimde etkide bulunan bir varlık değil, evrenin kendisidir. Bu görüşü savunan felsefi yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

---

A-       Teizm

B-       Deizm

C-       Agnostisizm

D-       Ateizm

E-       Panteizm

11-    Ütopya bir projeyi veya hayali bir toplumu ifade eder. Öyle ki ütopya hiçbir yerde gerçekleşmemiş ve o gün içinde gerçekleşmeyecek derecede hayalidir. Kimi insanlar geleceğe dönük olduğu için kimi insanlar var olan durumdan hoşnut olmadığı için bir ütopya oluştururlar. Bazı ütopyalar insanlar için oldukça çekici, bazıları da iticidirler.

Buna göre, ütopyalarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?

A-       Oluşturma nedenleri farklıdır

B-       Bulunduğu çağ için olağan üstüdür

---

C-       Geçmiş dönemin özlemin dile getirirler

---

D-       Olumsuz nitelik taşıyan ütopyalarda vardır

E-       Gerçeklikten uzaktırlar

12-    Platon’un devlet anlayışına göre, toplumda üç tabaka vardır. Bunlar; yöneticiler, savaşçılar ve zanaatçılardır. Yöneticiler, iyi eğitimli bilge kişilerdir. Savaşçılar cesur askerlerdir. Zanaatçılar ise buyruklara uymaktan başka hakları olmayan insanlardır. Savaşçıların mülkiyet hakları yoktur. Devlet yönetiminden sorumlu kişiler gerektiğinde halka yalan söyleyebilir. Platon ideal Devlet adlı eserinde öne sürdüğü bu düşüncelerin bir kısmından daha sonraki eserinde vazgeçer.

Platon’un eserlerindeki bu düşüncelerinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A-       Toplumun sınıflardan oluştuğu

B-       Devlet yönetiminde yetkin kişilerin bulunması gerektiği

C-       Eşitliğe dayalı bir devlet düzeni olduğu

D-       Görüşlerinin zamanla değiştiği

E-       İnsanların özelliklerine göre görevlerinin olduğu

---

13-    Sivil toplum, toplumun kendi kendisini yönlendirme arzusunun sonucu olarak ortaya çıkar ve büyük ölçüde devletin siyesi otoritesi ve kurumlarının dışında örgütlenen gönüllü kuruluşlardan meydana gelir. İnsanların kendi haklarını korumak amacıyla örgütlenme istekleri sivil toplum örgütlerinin yaygınlaşmasını sağlar.

---

Bu parçaya göre, bir toplumda sivil toplum örgütlerinin yaygınlaşması daha çok aşağıdakilerin hangisine bağlıdır?

A-       Devlet yöneticilerinin hoşgörülü olmasına

B-       Toplumda birbirinden farklı birçok sorunun yer almasına

C-       Bireylerin toplumsal değerlere uygun olarak yaşama çabalarına

D-       Eğitim – öğretimin toplumun her kesimine yaygınlaştırmasına

E-       İnsanların demokratik haklarını kullanma ve koruma isteklerine

14-    Siyaset felsefesi, siyasetin problemlerini, siyasi sistemleri, siyasal canlı olarak tanımlanan insanları belli bir siyasi sistem içindeki davranışlarını, felsefeye özgü yöntemlerle ele alan felsefe dalı olarak tanımlanır.

Bu tanıma göre, aşağıdaki sorulardan hangisini siyaset felsefesinin sorması beklenmez?

 

---

A-       İnsanların erdemli olmaları mümkün müdür?

---

B-       İdeal bir düzen kurulabilir mi?

C-       Birey – devlet ilişkisi nasıl olmalıdır?

D-       Devletin, varlığını koruması için bireyin hak ve özgürlüklerinden vazgeçilebilir mi?

E-       Eşitlik tek başına ideal düzeni sağlamaya yeter mi?

 

15-    Genel olarak ahlaklılığın ve temel hakların başlıca amaçlarından biri, gerçekte kendilerini koruyamayacak kadar güçsüz olanların tam çaresizliğine karşı onlara en az düzeyde koruma sağlamaktır. Temel haklar; yaşamın daha yıkıcı ve daha yaygın tehditlerinden olan, geçimini ve güvenliğini yitirmeye karşı hiç değilse bir kalkandır. Temel haklar ekonomik ve siyasal güçler için de bir sınırlamadır.

Parçada savunulan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

 

A-       Devlet eğitim seviyesi yüksek yurttaşlar yetiştirmek için politika geliştirmelidir.

---

B-       Devlet kendi işleyişiyle ilgili olarak yurttaşlarını bilgilendirmelidir

---

C-       Devlet güçsüzleri güçlülere karşı korumak için temel haklara özen göstermelidir

D-       En iyi yönetim sınıfsız bir toplumdur

E-       Devlet bireylerine her açıdan fırsat eşitliği sağlamalıdır.

 

16-    Devlet, başlangıçta hayvanlar gibi dağınık yaşayan insanların sayılarının artması sonucunda, birleşmeleri, içlerinde en güçlüye baş eğmeleri ve onun buyruğu altına girmeleriyle oluşmuştur. Önceleri seçimle iş başına gelen krallıklar, daha sonra soy esasına göre yer değiştirmeye başlamış ve böylece, krallar erdemi bir kenara bırakıp, keyfi yönetimi tercih etme yoluna gitmişlerdir.

Bu parçaya dayanarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılabilir?

 

A-       Devletin sürekliliği, yurttaşların görevlerini yerine getirmesine bağlıdır

B-       Devlet, temel hak ve özgürlükleri korumak için vardır

---

C-       Devleti oluşturan neden bireylerin özgür iradesidir

---

D-       Demokratik devletlerde genelin yararı gözetilir

E-       Devletin bir zorunluluk sonucunda ortaya çıkması, bir takım olumsuz sonuçlara yol açmıştır.

 

 

 

 

 

17-    “Halkın kendisi için vermediği kararı, yönetici, halk için vermemelidir. Toplumsal uyum halkla yönetici arasındaki uyumla sağlanır. Halka uysallık, yöneticiye adaletli olmak yakışır.”

Kant’ın bu yaklaşımında temel aldığı görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A-       İdeal bir devlet düzeni bulunmamaktadır

B-       Birey devlet ilişkisinde devlet öncelikli olmalıdır

C-       Yöneticiler halkın beklentilerine uygun davranmalıdır

D-       Sivil toplum örgütleri devlete baskı yaparak bireyin haklarını korumalıdır

E-       Devletin görevi bireyi ahlakça olgunlaştırmaktır.

18-    Sofistlere göre, ideal düzen herkesi memnun edebilecek bir düzen olmalıdır. Böyle bir düzen hiçbir çağda görülmemiştir ve görülmeyecektir. Çünkü her insanın farklı özellikleri, farklı amaçları ve istekleri vardır. Herkese uygun bir düzeni istemek herkesin aynı olmasını istemek olur ki, bu durum en kötü devleti ortaya çıkarır.

Sofistlerin ideal bir düzenin varlığını reddetmelerinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A-       Mutlak özgürlüğün gerçekleşmeyeceğini düşünmeleri

B-       Devletin toplumsal sözleşme sonucunda oluşmasını istemeleri

C-       Devletin güçlüden yana olduğunu iddia etmeleri

D-       Eşitliği ütopik bir yaklaşım olarak görmeleri

E-       Bireylerin ve toplumların farklı yapıda olmaları

19-    Yasayla belirlenmemiş bir özgürlük istemek, “akılsız hayvanlar” olmayı istemek demektir.

Kant bu görüşüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır.

A-       Sınırsız özgürlüğün kötüye kullanılabileceğini

B-       Özgürlüklerin sınırsız olmasını

C-       Özgürlüğün göreli bir kavram olduğunu

D-       Sınırsız özgürlüğün yanı sıra, bireyin sorumluluğunun da olması gerektiğini

E-       İnsanların akıl yoluyla iyiye ulaşabileceğini

20-    İnsanoğlu yüzyıllarca süren birikime sahip olmasına karşın, her toplumda ve her çağda geçerli bir devlet biçimi geliştirememiştir. Siyaset, çağın değerleri ile şekillendiğine göre, değer de topluma göre değişmektedir. Bu nedenle siyaset- toplumların gerçekliklerinden yola çıkar.

Bu parçaya dayanarak aşağıdaki bilgilerin hangisine ulaşılabilir?

A-       Devletin yönetim biçimi toplumların farklılaşmasını sağlamıştır.

B-       Günümüz toplumlarında siyasete ilgisiz kalınamaz

C-       Toplumsal değerlerin farklılığı farklı yönetim biçimlerinin oluşmasına neden olmuştur.

D-       İdeal devletin yönetiminde filozoflar bulunmalıdır

E-       Devlet olmadan bireyin özgürlükleri gerçekleşemez.

 

 

 

*Not: Her soru 5 puandır

*Cevaplarınızı işaretlemeyi unutmayınız.

 

 

---

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir