Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

İbrahim BEYTER Hoca’dan KPSS Tavsiyeleri

KPSS SON TEKRAR, ÖNERİLER ve TAHMİNLERİM

1-İSLAMİYET ÖNCESİ’nde 1 soru gelmektedir.

-Uygurların özelliklerine dikkat ederek Kut ve Kurultay özeliklerini göz önünde bulundurunuz.

– İskitler, Kırgızlar ve Türgişlerden soru beklentim yüksek.

– Attila(Etzel), Mete(Oğuz Kağan), Alp Er Tunga(Afrasyab), Bayan Han, Baga Tarkan, Bögü Kağan, Moyençur(Bayan Çor), Bilge Kağan, Tonyukuk, Kutluk, Teoman(Tuman), Sulu Kağan gibi Türk hükümdarlarının faaliyetlerini birer cümle ile göz önüne alınız.

2- TÜRK-İSLAM TARİHİ’nden 2 soru gelmektedir.

– Birinci soru büyük ihtimalle Büyük Selçuklulardan gelecektir. Ancak yinede diğer devletlerin kuruluş yerleri ve kurucularını birer cümle ile aklınızda bulundurun.

– Talas Savaşı, Dandanakan Savaşı, Nesa Savaşı, Pasinler Savaşı, Malazgirt Savaşı, Katvan Savaşı, Ayn Calut Savaşı, Yassı Çimen Savaşı, Kösedağ Savaşı, Miryokefalon(Denizli/Çivril) Savaşı, Otrar Faciası, Otlukbeli Savaşı… olayları birer cümle ile göz önüne alınız.

– Bilgevar(Almış) Han, Abdulkerim Satuk Buğra Han, Yusuf Kadir Han, Gazneli Mahmut, Tuğrul ve Çağrı Beyler, Alp Arslan, Melikşah, Sancar, Baybars, Selahaddin Eyyubi, Babür Şah, Şah Cihan, Şah Ekber, Şah İsmail, Uzun Hasan, Celaleddin Harzemşah, Süleyman Şah, I. Alaeddin Keykubad gibi Türk Hükümdarlarının yaptığı bir faaliyeti kime ait olduğunu sorabilir.

– Kaşgarlı Mahmut, Yusuf Has Hacib, Hoca Ahmet Yesevi, Biruni, Harezmi, İbn Sina, Gazali, İbn Rüşt, Farabi, Ömer Hayyam, Nizamülmülk, Ali Şir Nevai, Uluğ Bey, İbn Battuta, İbn Fadlan, Mevlana, Hacı Bektaş, Yunus Emre, Ahi Evren(Nasrettin Hoca)… gibi yazar ve bilim adamlarının en önemli eserini göz önünde bulundurun. 

– İkinci Soru ise Türkiye tarihinden gelmektedir. Bu kısımda Anadolu’da hakim olan ilk beyliklerin şehirlerini göz önüne alarak mimari eserlere dikkat ediniz. Ancak benim beklentim Mengüceklere ait olup Anadolu’nun ilk külliyesi olan Divriği Külliyesi’ne dikkat ediniz.

3- OSMANLI TARİHİ’nden 3-5 arası soru gelmektedir.

– En başta söyleyeyim Osmanlı Siyasi tarih yani savaş ve barış konularından soru gelme ihtimali çok düşüktür.

Bir Soru: Osmanlı Devleti Kuruluş Devrinden çıkması muhtemeldir. Ancak Osmanlı’nın büyümesini sağlayan etmenler, fetihlerin kalıcılığını sağlayan etmenler ve dönemin padişahları olan Osman Bey, Orhan Gazi, Sultan Murat Hüdavendigar, Sultan-ı İklim-i Rum Yıldırım Bayezid, İkinci Kurucu Çelebi Mehmet, Koca Sultan II. Murat dönemi devlet teşkilatlanması için yapılan faaliyetlere lütfen dikkat. 

Bir Soru: Duraklama Devri ıslahatçıları olan TOKMAK faaliyetlerini birer cümle ile dikkat ediniz.

Bir Soru: Gerileme Devrinde ise özellikle Lale Devri’nde meydana gelen Gelişmeler olan ÇİMENLİK faaliyetleri ile bu dönemde ıslahat yapan devlet adamlarının isimlerine dikkat ediniz.

– Amasya Antlaşması, İbrahim Paşa Antlaşması, Nasuh Paşa Antlaşması, Kasr-ı Şirin Antlaşması, Zitvatorok Antlaşması, Bucaş Antlaşması, Pasarofça Antlşaması, Küçük Kaynarca Antlaşması, Yaş Antlaşması, Karlofça Antlaşması gibi antlaşmaları birer cümle ile en önemli özelliğine bakınız. 

– Koyunhisar Savaşı, Maltepe Savaşı, Sırpsındığı Savaşı, Çirmen Savaşı, Sazlıdere Savaşı, I. Kosova Savaşı, Niğbolu Savaşı, Ankara Savaşı, Fetret Devri kavga eden şehzadelerin isimleri, Varna Savaşı, II. Kosova Savaşı, İstanbul Fethinin Hazırlıkları ve Sonuçları, Otlukbeli Savaşı, Çaldıran Savaşı, Turnadağ Savaşı, Mercidabık Savaşı, Ridaniye Savaşı, Mohaç Savaşı, Preveze Deniz Savaşı, İnebahtı Deniz Savaşı, Haçova(kepçeler) Meydan Savaşı, Meşale Savaşı… gibi belli başlı savaşları birer cümle ile hatırlayınız.

Osmanlı Kültür Medeniyetinden takriben 3-5 soru gelecektir.

– Özellikle Osmanlı Saray ve Divan-ı Hümayun teşkilatı Üyelerine dikkat ediniz.

– Bunun yanında Osmanlı Toprak Sistemi olan Dirlik(Has, Zeamet ve Timar), Mukataa ve Arpalık toprak sitemleri, Osmanlı Vergi Sistemi olan Bac, Ağnam, İspenc, Mücerred, Bennak, Avarız, Çiftbozan, Derbent gibi vergi çeşitleri, Osmanlı Asker Sitemi kavramlarının hepsine dikkat ediniz.

– İltizam, Mültezim, Muhassıl, Esham, AHİLİK(Lonca) kavramları olan Narh, Gedik, Ehl-i Hibre, Ehl-i Hirfet, Arasta, Bedestan, Mekkari, Menzil gibi kavramlara dikkat ediniz.

– Matrakçı Nasuh, Katip Çelebi, Evliya Çelebi, Seydi Ali Reis, Levni, Nedim gibi dönemin sanatçılarına dikkat ediniz.

OSMANLI DAĞILMA’dan 5 Soru gelmektedir.

– Nizam-ı Cedid ve II. Mahmut Dönemi faaliyetleri ayrıntısıyla tekrar edin. 

– Tanzimat Döneminde Tanzimat ve Islahat Fermanı benzerlikler ve farklılıklara dikkat ediniz.

– Meşrutiyet Döneminde, Meşrutiyetin İlan nedenleri ve kaldırılmasındaki gelişmelere dikkat ediniz.

– Bunun Dışında, Cezzar Ahmet Paşa, Yusuf Agah Efendi, Alemdar Mustafa Paşa, Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Mustafa Reşit Paşa, Sadrazam Ali Paşa, Mithat Paşa, Ziya Paşa, Tepedenli Mehmet Paşa, Ahmet Cevdet Paşa, Gazi Osman Paşa, Gazi Muhtar Paşa, Şinasi, Namık Kemal, Ali Suavi, Nene Hatun ve Florance Nightingale gibi isimlere dikkat ediniz.

– Mısır Sorunu, Sırp isyanı, Mora İsyanı, Kara Yorgi, Kütahya Antlaşması, Hünkar İskelesi Antlaşması, Balta Limanı Antlşaması gibi faaliyetlere dikkat ediniz. 

4- İNKILÂP TARİHİ’nden 10-12 Soru gelecektir.

– 100. Yıl dolayısıyla I. Dünya Savaşı’nda meydana gelen Sarıkamış Harekatı, Çanakkale Muharebeleri, Kuttu’l-Amare ve Selman-ı Pakt Muharebeleri konularına dikkat ediniz.

– Fahreddin Paşa, Enver Paşa, Cevat Paşa, Halil Paşa ve Limon Von Sanders gibi I. Dünya Savaşında etkili olan komutanları biliniz.

– Tabii I. Dünya Savaşından bahsederken 007 BOND yani Arabistanlı Lawrence’ın(“Bilgeliğin Yedi Sütunu” adlı eserini hatırlayın) faaliyetleri sonucu Şerif Hüseyin’in ihanetini unutmamak gerek. 

– Kurtuluş Savaşı Döneminde yaşanan ilklere dikkat ediniz.

– Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi kongreler ve genelgelerin getirdiği ilkler ile gazeteleri, 

– I. TBMM Dönemi özellikleri 

I. İnönü ve Sakarya Savaşlarının sonuçları ile TBMM’nin varlığını tanıyan ilk devletlere dikkat ediniz.

– Kurtuluş Savaşı Döneminde antlaşmalar olan Gümrü, Moskova, Kars, Ankara, Mudanya Anlaşmalarının özelliklerine ve Lozan’daki konulara dikkat ediniz. 

– Kurtuluş Savaşına katılan Fevzi Çakmak, İsmet İnönü, Refet Bele, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Ali Fethi Okyar, Kazım Karbekir, Celal Bayar, Fahreddin Paşa gibi isimlerin cumhuriyet öncesi ve sonrası faaliyetleri ile yazdığı kitaplara dikkat ediniz.

– Tevfik Rüştü Aras, Yusuf Kemal Tengirşek, Bekir Sami Kunduh, Abdülhalik Renda(bir günlük cumhurbaşkanı), Mahmut Esat Bozkurt gibi devlet adamlarına bakınız. 

– Özellikle Halide Edip Adıvar(Adnan’ın sadece Adıvar) ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu olmak üzere Falih Rıfkı Atay gibi dönemin yazarların eserlerine dikkat ediniz.

– Atatürk Dönemi yaşanan bilimsel, edebi ve kurumsal gelişmelere dikkat ederek bu kurumların ilk başkanlarını özellikle biliniz.

– Atatürk Dönemi Kadın haklarındaki gelişmeler, meslek gruplarında ilk önce görev yapan kadınların isimlerine dikkat ediniz.

– Atatürk’ün okuduğu okullar, görev yerleri, başarıları ve önemli mekanlarda söylediği sözler ile başta Nutuk olmak üzere eserlerinden kesin bir soru çıkacak 

5-ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ’nden 3-5 Soru gelmektedir.

– SSCB’nin kuruluşu ve Basmacı harekatı ile ilgili olan Enver Paşa, Korbaşı Ergaş, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan ve İsmail Gaspıralı’nın faaliyetleri ve yazdığı kitaplara dikkat ediniz.

– Kara Perşembe ve Türkiye’ye etkilerine dikkat ediniz.

– Mussolini, Hitler ve Meiji dönemi gelişmelere dikkat ediniz.

– II. Dünya Savaşı sırasında meydana gelen Maginott Hattı, Barbarossa Harekatı, Normandiya Çıkarması gibi olaylar ile Yalta, Postdam, Cazabalanca, San Francisco gibi konferanslara dikkat ediniz.

– Milli Şef(İnönü) Dönemi İle Beyaz Devrim(Menderes) Dönemi gelişmelere dikkat ediniz.

– İlk koalisyon hükümet olan Adalet Partisi-Cumhuriyet Halk Partisi Koalisyonuna dikkat ediniz.

– Soğuk Savaş Dönemi Türkiye’yi ilgilendiren konulara ve özellikle Kore Savaşı’na dikkat ediniz.

– Yumuşama Döneminde Türkiye’yi ilgilendiren konulara, özellikle KIBRIS MESELESİ ve CENGİZ TOPEL ismine dikkat ediniz.

– Türkiye’nin Yunanistan ile yaşadığı sorunlar olan Karasuları, Fırr Hattı, Ege Adalarının Silahlandırılması, Kıtasahanlığı, Patrikhane ve Kardak Kayalıkları sorunlarına dikkat ediniz.

– AB aşamaları ve Türkiye ilişkilerine dikkat ediniz.

– İsrail’in kurulması ve onu ilk tanıyan ülkeler ile Yaser Arafat’ın ortaya attığı İntifada kavramına dikkat ederek günümüzdeki Türk-İsrail İlişkilerin gerginleşmesine neden olan “Mavi Marmara” olayını göz önünde bulundurunuz. 

– Keşmir, Dağlık Karabağ Sorunu ve ASALA’nın faaliyetlerine dikkat ediniz.

– Avrasya Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Teşkilatı (TAKM),

– Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği (RCD), 

-Türk Kurultayı,

-Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT),

– D-8 (Gelişmekte Olan 8 Ülke), 

-Orta Asya İşbirliği Teşkilatı (CACO),

-Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesi (TÜRK KONSEYİ), 

-Türk Kültürü Ve Sanatları Ortak Yönetimi (TÜRKSOY), 

-Karadeniz Ekonomik İş Birliği Teşkilâtı (KEİ), 

-Türk İşbirliği Ve Kalkınma Ajansı (TİKA), –

-Bağımsız Devletler Topluluğu/Almaata Zirvesi (BDT), 

-İslâm Konferansı Örgütü (İKÖ) 

-Şanghay Beşlisi, 

-Kyoto Protokolü, 

-Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), 

-Helsinki Nihai Senedi (AGİK), 

-Avrupa Konseyi 

gibi kurum ve kuruluşlara dikkat ediniz. 

İBRAHİM BEYTER

One Response

Leave a Reply