Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

İlk İslam Devletleri ve Türk-İslam Bilginleri Testi ve Cevapları

1. Emeviler zamanında Araplarla savaşan Türkler, Abbasiler zamanında İslamiyeti benimsemeye  başlamışlardır.

Bu durumun ortaya çıkmasında;

I. Irkçı politikanın terk edilmesi

II. Türklere hoşgörülü davranılması

III. Halifelerin seçimle başa gelmesi

yukarıda verilen unsurlardan hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

 

2. Abbasi Devleti, Türklerin askerlik yeteneklerinden faydalandığı gibi savaşçı özelliklerini yitirmemeleri için de

bazı önlemler almıştır.

Verilenlerden hangileri bu duruma kanıt olarak gösterilebilir?

A) Türklerin İslamiyeti kabul etmesi

B) Türklerin Bizans ile savaşması

C) Türk ordusu için Samarra şehrinin kurulması

D) Türklerin devlet yönetimine getirilmesi

E) Türklerin, Haçlılarla savaşmaları

3. Abbasilerin son dönemlerinde halifenin otoritesi zayıflamaya başlamış, devlet yönetiminde Türk ve İran kökenli

devlet adamları etkili olmaya başlamıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

A) Abbasi devlet yönetiminde Türk ve İran kültürünün etkisinin azalmasına

B) İslam dini içinde yeni mezheplerin kurulmasına

C) Endülüs Emevi Devleti’nin yıkılmasına

D) Abbasi sınırları içinde yeni devletlerin kurulmasına

E) Abbasi Devleti’nin Türkler ve İranlılar tarafından yıkılmasına

4. Abbasiler döneminde Müslümanlar, Hintlilerden matematikte onlu sistemi alarak Hint rakamlarını yeniden düzenleyip kullandılar. Ayrıca coğrafya, tıp, eczacılık alanlarında önemli bilgiler edindiler.

Buna göre Abbasi Devleti ile ilgili verilen yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Bilimsel çalışmaların yapıldığına

B) Abbasilerin Hindistan’ı işgal ettiğine

C) Avrupa’da rönesansı başlattıklarına

D) Tıp, eczacılık alanındaki ilk çalışmaların Abbasiler tarafından yapıldığına

E) Sadece doğu kültüründen etkilendiklerine

5. Türk İslam bilginlerinden olan Farabi aşağıdaki alanlardan hangisinde çalışma yapmamıştır?

A Müzik B) Fizik C) Felsefe D) Psikoloji E) Eczacılık

 

6. • İslam dünyasında ilk olarak Astronomi ile ilgilenen kişidir.

• Usturlab denilen aletle yıldızların hareketini incelemiştir.

• Güneş ve ay tutulmalarının zamanını tahmin etmiştir.

Buna göre verilen bilgiler aşağıdaki Türk-İslam bilginlerinden hangisine aittir?

A) Farabi B) Fezari C) Cabir D) Mesudi E) Taberi

 

7. İslam aydınları arasında Muallim-i Sani (İkinci öğretmen) olarak bilinen bilim insanı aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Biruni B) İbn-i sina C) Farabi D) Kindi E) Harizmi

 

 

8. • El-Kanun fı’t-tıp adlı eseri Avrupa’da uzun yıllar okutulmuştur.

• Avicenna adıyla bilinmektedir.

• Tıp alanında çalışmalar yapmıştır.

Verilen bilgiler aşağıdaki bilim insanlarından hangisine aittir?

A) Farabi B) İbn-i Sina C) Cabir D) El Harizmi E) Gazali

 

9. Abbasi Devleti’nde devletin yazı işleriyle aşağıdaki divanlardan hangisi ilgilenmiştir?

A) Divan-ı İnşa

B) Divan-ı Mezalim

C) Divanü’l Ceyş

D) Divan-ı Beytü’l Mal

E) Diva-ı Arz

 

 

10. I. Fıkıh, İslam hukukudur

II. Tefsir, Kuran-ı Kerim’i açıklayan ve yorumlayan bilimdir

III. Tasavvuf, Allah’ı tanımayı ve ona kalp yoluyla yakınlaşmayı amaç edinir

İslami bilimlerle ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

 

11. Abbasi Devleti’nin hoşgörülü bir politika takip ettiğine aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gösterilebilir?

A) Babadan oğula geçen siyasi anlayışı devam ettirmeleri

B) Farklı milletlerden insanlara devlet yönetiminde görevler vermeleri

C) Bilimsel çalışmalar yapılması

D) Yeni kurumlar oluşturmaları

E) Devletin sınırlarının genişlemesi

 

12. Abbasi Devleti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Bilimsel gelişmelere önem verilmiştir

B) Bütün İslam dünyası tek bayrak altında toplanmıştır

C) Irkçı bir politika izlenmemiştir

D) Türkler önemli devlet makamlarına getirilmiştir

E) Halifelik babadan oğula geçmiştir

One Response

Leave a Reply