Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

İlkçağ Uygarlıkları ile İlgili 13 Soruluk Test ve Cevapları

İlkçağ Uygarlıkları ile İlgili 13 Soruluk Test ve Cevapları

1. Lidyalılar’ın kral ticaret yolunu yapmalarıyla,

I. kültür,

II. üretim,

III. savunma,

alanlarının hangilerinde gelişme yaşadığı savunulabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

 

2. Hititlerde kralın yetkileri Pankuş Meclisi tarafından sınırlandırılmıştır.

Bu durum aşağıdaki hangi yönetim anlayışı ile bağdaşır?

A) Mutlakiyet

B) Meşrutiyet

C) Teokratik

D) Oligarşik

E) Aristokratik

 

 

3. Anadolu’nun, göç ve ticaret yolları üzerinde bulunması, verimli arazilere sahip olması, uygun iklimi, jeopolitik konumu gibi özelliklerinden dolayı tarih boyunca birçok topluluğun istilasına uğramasında etkili olmuştur.

Bu bilgilere göre, Anadolu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Anadolu geçiş yolları üzerinde bulunmaktadır.

B) Anadolu’da kurulan medeniyetler ticaret ve tarımla uğraşmışlardır.

C) Anadolu’nun elverişli konumu, bir çok uygarlığın kurulmasında etkilidir.

D) Anadolu’da kurulan devletler dış gelişmelerden etkilenmişlerdir.

E) Anadolu’nun istilaya açık olması merkezi bir devletin kurulmasını engellemiştir.

 

 

4. Hitit yönetiminin,

l. feodal beylerin yerine valilerin atanması,

ll. fethedilen yerlerin yönetiminin prenslere verilmesi,

lll. kralların başkomutan, başyargıç ve başrahip kabül edilmesi

uygulamalarından hangisinin merkezi otoriteyi zayıflattığı savunulabilir?

A) Yalnız l

B) Yalnız ll

C) l ve ll

D) l ve lll

E) l, ll ve lll

 

 

5. Yunan şehirlerinde halkın özgürlüğüne düşkün olması ve başka bir şehrin egemenliği altına girmek istememeleri,

l. demokratik uygulamaların ortaya çıkması,

ll. siyasi birliğin sağlanamaması,

lll. teokratik anlayışın gelişmesi

sonuçlarından hangisinin görülmesine etki etmiş olabilir?

A) Yalnız l

B) Yalnız ll

C) Yalnız lll

D) l ve ll

E) l ve lll

 

 

6. MÖ 800’lerde İç Batı Anadolu’da Sakarya Nehri ve çevresinde devlet kuran Frigler, çok tanrılı dinlere inanmışlardır.

Tarım faaliyetlerine önem veren Friglerin en önemli tanrıları, toprak ve bereket tanrıçası olan “Kibele” dir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Friglerde ahiret inancının bulunmasıyla

B) Friglerde inanç özgürlüğünün gelişmesiyle

C) Frigler’in yaşayış biçimlerinin dini inançlarını etkilemiş olmasıyla

D) Friglerin en önemli geçim kaynağının hayvancılık olmasıyla

E) Frig mimarisinin gelişmiş olmasıyla

 

7. Yunan dili ve kültürünün farklı bölgelerde yayılmasında,

I. kolonicilik faaliyetleri,

II. şehir devletleri halinde yönetilmeleri,

III. çok tanrılı inanca sahip olmaları

özelliklerinden hangileri daha çok etkili olmuştur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

 

 

8. İyonyalılar’ın ticaret yolları üzerinde bulunması aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına etki etmiş olamaz?

A) Kültürel zenginliğine

B) Ticaretin gelişmesine

C) Merkeziyetçi bir yönetime

D) Ekonomik kalkınmalarına

E) Farklı inançlardan etkilenmelerine

 

 

9. Aşağıdakilerden hangisinde, kavram ve anlam ilişkisi yanlış olarak verilmiştir?

A) Merkezi otorite – Yönetimin tek elde toplanması

B) Aristokratik Cumhuriyet – Soyluların egemenliği

C) Meşrutiyet – Ulusal egemenliğin gerçekleşmesi

D) Hukuk devleti – Devlet işlerinin hukuk kurallarıyla yönetilmesi

E) Mutlak monarşi – Yönetimde tek başına egemenlik

 

 

10. Bergama Krallığı, dünyanın yedi harikasından biri olan Zeus Tapınağı’nın yanında Asklepion sağlık merkezini de kurmuşlardır. 200.000 cilt kitap ihtiva eden kütüphanesi olup kendi adını taşıyan parşömen kağıdını icat etmişlerdir.

Yukarıda verilen bilgilere göre Bergama Krallığı’nın hangi alana ait eserlerinden söz edilmemiştir?

A) Mimari

B) Tıp

C) Eğitim

D) Sanat

E) Ticaret

 

 

11. Babil Kralı Hammurabi, Sümerlerden beri süregelen rahip-kral anlayışını terk ederek askeri güce dayalı bir yönetim kurmuştur.

Bu bilgiye göre;

I. veraset anlayışının terk edildiği,

II. yönetim anlayışında değişiklik yaşandığı,

III. sınıfsal mücadelelerin sona erdiği

yargılarından hangisine ulaşılabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

 

 

12. Anadolu’da tarih öncesi dönemlere ait yerleşim merkezlerinden;

– Kayseri Kültepe’de yazılı tabletler,

– Çanakkale Truva’da altın ve gümüşten yapılmış süs eşyaları,

– Konya Çatalhöyük’te şehir kalıntıları bulunmuştur.

Bu bilgilere bakılarak Anadolu’daki yerleşim merkezleriyle ilgili;

I. tarihi çağların yaşandığı,

II. madenciliğin bilindiği,

III. sınıf ayrımının olduğu

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız I

 B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve III

E) I, II ve III

 

 

13. İlkçağ uygarlıklarından Urartular’da;

– Kral ölmeden önce büyük oğlunu veliaht tayin ederdi.

– Kral tarafından atanan valiler taşrada kral adına yöneticilik yapardı.

Bu bilgilere göre, Urartular’ın devlet yönetimi ile ilgili olarak;

I. Teokratik bir yönetim vardır.

II. Saltanat sistemi uygulanmıştır.

III. Merkeziyetçi bir yönetim benimsenmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve III

E) II ve III

 

 

1.D 2.B 3.E 4.B 5.D 6.C 7.A 8.C 9.C 10.E 11.B 12.C 13.A

Leave a Reply