Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

İlkçağ Uygarlıkları Konusu 14 Soruluk Test ve Cevapları

İlkçağ Uygarlıkları Konusu 14 Soruluk Test ve Cevapları

1. Fenikeliler İlkçağ’da kolonicilikte ileri gitmelerine karşılık zamanla, kolonilerinin bir kısmını İyonlara kaptırmıştır.
Bu durumun nedenini aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?
A) İyonların gemicilikte ileri gitmeleri
B) Perslerin İyon kolonilerini ele geçirmesi
C) Fenikelilerin zamanla tarıma yönelmeleri
D) Koloniciliğe ilk defa Fenikelilerin başlaması
E) Fenikelilerin ekonomik amaçlarına karşılık İyonların kolonilerini vatan kabul etmeleri

 

2. Hititler önceleri feodal beyler tarafından ülkeyi idare ederlerken daha sonraları merkezden valiler tayin etmişlerdir.
Kralın yanında asiller sınıfının oluşturduğu Pankuş meclisinin yönetimde etkili olduğu da görülmüştür.
Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Toplumsal sınıf ayrımı vardır.
B) Soylular yönetime katılmışlardır.
C) Zamanla merkeziyetçilik güçlenmiştir.
D) Feodal bir yönetim anlayışı görülmüştür.
E) Hititlerde veraset sistemine son verilmiştir.

 

 

3. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Mezopotamya medeniyetlerinin en önemli özelliği bilinen ilk yazının bulunması ve kanunların düzenlenmesidir.
B) Fenikeliler gemi yapımını ve deniz ticaretini geliştirmiş, ilk alfabeyi bulmuşlardır.
C) Anadolu medeniyetleri içinde en gelişmiş olanları Hitit ve İyon medeniyetleridir.
D) Yunan medeniyetin de bugüne göre ileri bir demokrasi uygulanmıştır.
E) Güneş yılına dayalı tak vimi bulan Mısırlılardır.

 

 

4. Lidyalıların Kral Yolu’nu yapmalarının aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulabilir?
A) Doğu – Batı ticaretinin gelişmesine
B) 12 Levha Kanunları’nın yapılmasına
C) Demokrasi girişimlerinin başlamasına
D) Anadolu’da yerleşik hayatın başlamasına
E) Anadolu’da ilk yazılı kanunların yapılmasına

 

 

5. Hititlerle Mısırlılar arasında MÖ 1296 yılında Suriye’nin hakimiyeti için başlayan savaşlar MÖ 1280 yılına kadar devam etmiş ve Kadeş Antlaşması imzalanmıştır.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Savaşın 16 yıl sürdüğü
B) Suriye’nin önemli bir bölge olduğu
C) Suriye’nin Hitit hakimiyetine girdiği
D) Savaşın barış antlaşmasıyla sona erdiği
E) Suriye’nin Mısır ile Anadolu arasında tampon bölge olduğu

 

 

6. İlkçağ’da Fenikeliler deniz, Lidyalılar kara ticaretinde ilerlemişlerdir.
Bu iki uygarlığın ticaret faaliyetleri aşağıdakilerden hangi önemli sonuca neden olmuştur?
A) Sınıflar arası mücadeleye son verilmesine
B) Uygarlıklar arasındaki kültürel etkileşime
C) Tek tanrı inancının yayılmasına
D) Hukuk kurallarının ortaya çıkmasına
E) Batıda güçlü imparatorlukların kurulmasına

 

 

7. İlkçağ’da,
– Lidyalılar parayı,
– Sümerler yazıyı,
– Fenikeliler alfabeyi,
– Mısırlılar güneş yılı esasına dayalı takvimi icat etmişlerdir.
Yukarıdaki medeniyetler ve icatlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İcatlar kendi alanlarındaki ilk örneklerdir.
B) Asya’da kurulup gelişmiş medeniyetlerdir.
C) Dünya kültür ve uygarlığının gelişmesinde önemli etkileri olmuştur.
D) İcatlar farklı toplumların katkılarıyla ortaya çıkarılmıştır.
E) Günümüz toplumları bu alandaki icatları hala kullanmaktadırlar.

 

8. İlkçağda Mezopotamya medeniyetlerinden Sümerler,  bir sosyal hukuk devleti özelliğine sahiptir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun kanıtlarından biri değildir?
A) Yargılamalarda insanların ekonomik durumlarının ölçüt alınması
B) Eşitsizliğin giderilmeye çalışılması
C) Güçsüz ve yoksul sınıflara yardım edilmesi
D) Zenginlerin yoksulları ezmelerinin engellenmesi
E) Özel mülkiyet hakkının bulunması

 

9. Lidyalılar ticareti geliştirmek amacıyla Efes’ten başlayarak Mezopotamya’ya kadar Kral ticaret yolu’nu yapmışlardır.
Bu durumun sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Ticaretin gelişmesi
B) Gelir düzeyinin artması
C) Kültürel etkileşimin artması
D) Lidyalıların zenginleşmesi
E) Tarım ekonomisinin benimsenmesi

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da yer alan uygarlık merkezlerinden biri değildir?
A) Hacılar
B) Çatalhöyük
C) Alacahöyük
D) Alişar
E) Abakan

 

11. Pers Uygarlığı’nda hükümdarların yetkileri sınırsız olup istekleri kanun niteliği taşımıştır. Satraplıklar (eyaletler) her yıl kralın görevlendirdiği kişiler tarafından teftiş edilmiş ve yönetimde yetersiz görülen yerel yöneticiler cezalandırılmıştır.
Bu bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Perslerde devlet yönetimi feodal bir şehir yapılanmasıdır.
B) Pers Uygarlığı’nda hükümdarın yetkileri kanunlarla sınırlandırılmıştır.
C) Perslerde merkezi yönetim güçlü tutulmaya çalışılmıştır.
D) Perslerin askeri yapısının güçlü olması sınırlarını genişletmesinde etkili olmuştur.
E) Farklı ulusların yönetime katılmalarını sağlamak için satraplıklar kurulmuştur.

 

12. İlk Çağ’da Anadolu medeniyetleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Lidyalılar – Kral Yolu’nun yapılması
B) Urartular – Harf yazısının icad edilmesi
C) Hititler – Pankuş Meclisi’nin kurulması
D) İyonlar – Deniz koloniciliğinin geliştirilmesi
E) Frigler – Kilim dokumacılığının geliştirilmesi

 

 

13. Urartular’ın,
l. birden fazla tanrıya inanmaları,
ll. ekonomilerinde madenciliğin önemli bir yer tutması,
lll. mezarlarını oda ve ev biçiminde yapıp içine çeşitli eşyalar koymaları
özelliklerindenhangisinde coğrafi koşullarınındoğrudan etkisi olduğu savunulabilir?
A) Yalnız l
B) Yalnız ll
C) Yalnız lll
D) l ve ll
E) l ve lll

 

14. Mısır krallarına firavun denilmektedir. Mısır halkı firavunları tanrı olarak kabul ederlerdi. Böylece firavunlar tanrı-kral özelliği taşımışlar ve sınırsız yetkilerle ülkelerini yönetmişlerdir.
Bu bilgilere göre;
I. Monarşi,
II. Teokrasi,
III. Mutlakiyet,
IV. Meşrutiyet,
V. Demokrasi
yönetim anlayışlarından hangilerinin benimsendiği söylenemez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) III ve IV
E) IV ve V

1.E 2.E 3.D 4.A 5.C 6.B 7.B 8.A 9.E 10.E 11.C 12.B 13.B 14.E

Leave a Reply