Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

9. Sınıf Tarih Dersi İlkçağ uygarlıkları Testi ve Cevapları

İlkçağ uygarlıkları Testi ve Cevapları
İLKÇAĞ UYGARLIKLARI-1
1. Yakındoğu’nun iki büyük devleti olan Hititler ve Misirlar arasındaki Kadeş Savaşı’nın nedeni her iki devletin suriye’deki çıkarlarının çatışmasıdır. Ancak Mezopotam­ya’da Asur Devleti güçlenince iki devlet Kadeş Antlaş-ması’nı imzalayarak bölgeyi paylaşmış, aynı zamanda aralarında ittifak yapmışlardır.
Bu durum;
I.        Yayılmacılığa dayalı politikaların önemini kaybettiği
II.       Ön Asya’da siyasal birliğin sağlandığı
III.      Devletler arası ilişkilerin çıkara dayandığı
yargılarından hangilerinin kanıtı olarak gösterilebi­lir
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I ve II

2.     Truva’da bulunan;
I.       M.Ö. 3000’li yıllara ait olan eserler bu bölgede ya­şayan insanların çiftçilik, balıkçılık ve hayvancılıkla uğraştıklarının kanıtıdır.
II.      M.Ö. 2000 yıllarına ait eserlerde ise vazolar, altın ve gümüş kupa ve süs eşyaları gibi eserlere rast­lanmıştır.
Bu bilgiler Truva kültüründe zaman içerisinde;
I.       Yaşam biçimleri
II.      Yönetim anlayışları
III.     Uygarlık seviyeleri
özelliklerden hangilerinde bir değişikliğin yaşandı­ğının kanıtı sayılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

3. Tarihin en eski yerleşim birimleri olmalarına rağmen Anadolu ve Mezopotamya’da siyasal tarihi sıksık kesin­tiye uğramıştır.
Bu durum her iki bölgenin;
I.       Bereketli topraklara sahip olmaları
II.      Göç yolları üzerinde bulunmaları
III.     Tarih Devirlerine pek çok bölgeden önce geçmeleri gibi özelliklerinden hangileriyle açıklanabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

4.  Mezopotamya’nın Mısır’dan farklı olarak göç yolları üzerinde bulunması Mezopotamya’da;
I.       Yazının daha erken bulunması
II.      Farklı uygarlıkların egemen olması
III.     Devletlerin daha uzun ömürlü olması
IV.    Kültürün özgün halini koruması
sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı söyle­nebilir?
A) Yalnız II
B) Yalnız IV
C) II ve III
D) I, II ve IV
E) I, III ve IV

5.  Konya yöresinde bakır ve kurşun madenleri olmadığı halde bu yöredeki Çatalhöyük’te bu madenlerden ya­pılmış boncuk ve süs eşyalarına rastlanması;
I.       Bölgeyi ticaret yollarına bağlayan ulaşım ağının var olduğu
II.      Başka toplumlarla iletişim halinde bulundukları
III. Ekonomilerinin dışa bağımlı olmadığı
yargılarından hangilerinin kanıtı sayılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

6.  Ege Uygarlıklarında görülen;
I.   Toprak sahibi köylülerin gelirlerinin bir bölümünü aristokratlara vermesi
II    Rahiplerin din işlerinden sorumlu devlet memuru sayılması
III.     Yunan tanrılarının Romalılarca da tanınması
IV.    Kölelerin siyasi haklardan mahrum bırakılması
gibi uygulamalardan hangilerinin toplumsal eşitli­ğin sağlanmasını zorlaştırdığı söylenebilir?
A) Yalnız IV
B) I ve IV
C) II, III ve IV
D) I, II ve III
E) I, II ve IV

7.   Çin Uygarlığı tek bir kavim ve tek bir dilden ortaya çık­mamış Çin’e göç eden birçok kavim ve boyun Çinlileşmesi sonucunda ortaya çıkmıştır.
Bu bilgiler Çin Uygarlığı hakkında;
I.       Çin uygarlığının sentez bir uygarlık olduğu
II.      Çin kültürünün çevre kültürlerden daha gelişmiş ol­duğu
III.     Göçebe kültürlerin yerleşik kültürlerden daha kalıcı olduğu
yargılarından hangilerinin kanıtı sayılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

8. Romalılar yaptıkları yollar ve köprülerle Anadolu’da ulaşı­mı kolaylaştırmışlar, kentlere stadyumlar, tiyatrolar, bele­diye binaları, hamamlar, kütüphaneler ve angora denilen büyük meydanlar yapmışlardır. Ancak Romalıların Ana­dolu’ya yerleşmemeleri yerli kültürlerin devam etmesine neden olmuştur.
Romalıların bu çalışmalarının aşağıdakilerden han­gisine yol açtığı söylenemez?
A)     Sanatsal faaliyetlerin hızlanması
B)     Kültürel birliğin sağlanması
C)     Anadoluların bayındır hale gelmesi
D)     Şehirlerarası ticaretin kolaylaşması
E)   Ekonominin canlanması

9.     İlk Çağ’da Anadolu’ya ilişkin bazı bilgiler şunlardır;
I.        Mezopotamya ve Ege uygarlıkları ile canlı bir tica­ret ağı vardı.
II.       Çok tanrılı dinler yaygındı.
III.      Birçok kavime ve kültüre yurtluk yapmıştı.
Bu bilgilerden hangilerinin Anadolu’nun coğrafi ko­numuyla bağlantılı olduğu söylenebilir?
A) Yalnız
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

10. Frig yasaları ekonomiyi koruma ve geliştirme mantığı­na dayanıyordu. Toprak anayı temsil eden tanrıca Ki-bele’de bereket ve doğurganlığı sembolize ediyordu.
Buna göre;
I.        Ticaret yolları üzerinde yaşadıkları
II.       Kralların dinsel otoriteyi de temsil ettikleri
III.      Üretimi kutsallaştırdıkları
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

11. Yunan tanrıları da Ön Asya tanrıları gibi ölümsüz olma­larına rağmen insan gibi düşünülmüş, böylece Yuna­nistan’da farklı boyutlarda düşünsel gelişmeleri sınırla­mayan, insan hayatında fedakarlık gerektirmeyen bir din ortaya çıkmıştır.
Yunanistan’daki bu dinsel inanışın;
I.       Din adamlarının toplumda etkinliğini artırdığı
II.      Teokratik devlet anlayışını güçlendirdiği
III.     Özgür düşüncenin gelişmesine yol açtığı
yargılarından hangilerine kanıt olarak gösterilebi­lir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III

12. Lidyalıların başkenti olan Sard antik kentinde yapılan kazılarda altın ve gümüş paralar, saray ve tapınak ka­lıntıları ile birçok tanrı heykeline ve su kanallarına rast­lanmıştır.
Bu bilgilerden hareketle Lidyalılar hakkında;
I.       Dinsel hoşgörünün olmadığı
II.      Gelişmiş bir ticaret hayatının olduğu
III.     Dış saldırılar karşısında savunma önlemlerini artır­dıkları
IV. Çok tanrılı dinlere inandıkları yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I    .
B) Yalnız III
C) I ve III
D) III ve IV
E) I, II ve III

13. Fenikeliler ve Mısırlıların Akdeniz’e kıyısı olan uy* garlıklar olduğu düşünüldüğünde, Fenikelilerin de­niz ticaretinde Mısırlılardan daha ileri gitmeleri ve koloniler kurmalarının;
I.       Yaşadıkları bölgenin tarım ve hayvancılığa uygun olmaması
II.      Mısırlıların güçlü bir merkezi otoriteye sahip olması
III.     Fenikelilerin şehir devletleri şeklinde yaşamaları
nedenlerinden hangileri İle ilgili olduğu söylenebi­lir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) Yalnız II
D) I ve III
E) I, II ve III

14.   Anadolu’nun tarihin en eski yerleşim bölgelerinden biri olması;
I.       İkliminin elverişli olması
II.      Göç yolları üzerinde bulunması
III.     Avrupa kıtasına çok yakın olması
özelliklerinden hangileriyle açıklanabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

15. Antik Yunan’da her site başlı başına bir devletti. Arala­rında siyasal ve ekonomik rekabette olan polislerin halkları baş tanrıları Zeus adına düzenlenen ve günü­müz olimpiyatlarının temellerini atan etkinliklerde bir araya gelirlerdi.
Bu bilgiler dikkate alındığında Antik Yunan’a iliş­kin;
I.        Tek tanrılı dine inandıkları
II.       Siyasal birliği gerçekleştirdikleri
III.      Ortak kültürel değerlere sahip oldukları
IV.     Günümüz uygarlığını etkiledikleri
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) III ve IV
E) I, III ve IV

1.C     2.E     3.C     4.A     5.D     6.B    7.D     8.B     9.D     10.C     11.C     12.C     13.D     14.C     15.D

12 Comments

Leave a Reply