Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

İlkçağ Uygarlıkları Testleri ve Cevapları

İlkçağ Uygarlıkları Testleri ve Cevapları
1.   Kayseri yakınlarındaki Kültepe’de yapılan kazıların so­nucunda, Asurlu tüccarlara ait olan ve Anadolu’daki ilk
yazılı belgeler olarak da kabul edilen tabletlere ulaşıl­mıştır.
Buna göre;
I.       Anadolu’da tarih devirleri Asurlu tüccarla başlamış­tır.
II.      Anadolu bölgeler arası ticaret merkezidir.
III. Anadolu’da çeşitli uygarlıklar kurulmuştur. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I ve III
E) I, II ve III

2.   Lidyalılar tarihte ilk kez kullandıkları madeni paraları pi­yasa değerleri birbirinden farklı çeşitli madenlerden yapmışlardır. Ayrıca paraların üzerine kralların isimleri, çeşitli resim ve süslemeler, tarihler konulmuştur.
Bu bilgilere göre Lidya parasından Lidyalılar hak­kında ;
I.       Yazı türleri
II.      Askeri güçleri
III.     Ekonomik gelişmişlikleri
IV.    Etnik yapılarından
hangileri hakkında bilgi sahibi olmamız mümkün olabilir?
A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) I ve III
E) II ve IV

3.  Mezopotamya;
I.         Göç yolları üzerinde olan
II.        Çok tanrılı dine inanılan
III.       Yapılarda tuğla ve kerpiçlerin kullanıldığı
IV.      istilaya açık konumda olan bir bölgeydi.
Mezopotamya’nın yukarıdaki özelliklerinden hangi­lerinin bu ileri uygarlıktan günümüze ulaşan eserle­rin çok az olmasında etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I ve IV
E) I, III ve IV

4.  Hititlerin, Sümerlilerin oluşturduğu çivi yazısını kul­lanmaları;
I.        Sümerlerin egemenliğinde yaşadıkları
II.       Mezopotamya uygarlığından etkilendikleri
III.      Mezopotamya’ya egemen oldukları yargılarından hangilerinin kesin kanıtı olarak ileri sürülebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

5.  Hitit Yasalarında;
–  Kız çocuklarına da miras hakkının tanınması
–  Resmi nikah uygulamasının başlatılması
–  Kadınlara da mülkiyet hakkının tanınması hükümleri yer almaktaydı.
Bu hükümler dikkate alındığında Hititlerle ilgili;
I.       Yasalarının sınıfsal farklılıkları korumaya yönelik olduğu
II.      Aile kurumunun yasalarla güvence altına alındığı
III.     Özel mülkiyetin yasal bir hak olarak kabul edildiği
IV.    Kadın erkek eşitliğinin sağlandığı
V.  Köleci toplum özelliğine sahip olunduğu yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) II, III ve IV
B) I, II ve V
C) II, IV ve V
D) I, IV ve V
E) III, IV ve V

6.  Büyük İskender Persleri yıkarak Yunanistan’dan Hin­distan’ın içlerine kadar uzanan bir imparatorluk kurmuştur. Seferlere beraberinde götürdüğü bilim adamla­rının da katkısıyla Bergama ve Antakya başta olmak üzere yeni bilim merkezleri oluşturmuş, böylece Hellen Uygarlığı’nın doğmasını sağlamıştır. Doğunun ege­menlik anlayışından etkilenip kendisini tanrı kral ilan et­miştir.
Yukarıdaki bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılar­dan hangisine ulaşılamaz?
A)     Anadolu’daki Pers egemenliğine Büyük İskendertarafından son verildiği
B)     Büyük İskender’in bilim ve sanata önem verdiği
C)    Batının demokratik değerlerinin Doğuya taşındığı
D)    Doğu-Batı ilişkilerinin geliştirildiği
E)Hellenizmin Doğu-Batı uygarlığının sentezi olduğu

7.   Ege Uygarlığı’nın temsilcilerinden biri olan Girit’te yapı­lan kazılarda;
–     Knossos Sarayı’na
–      Birbirlerine paralel olan ve iki katlı evlerden oluşan sokaklara
– Bakırdan yapılmış süs eşyalarına ulaşılmıştır.
Bu bilgiler dikkate alındığında;
I.        Mimaride geliştikleri
II.       Tarih devirlerine geçtikleri
III.      Çevre uygalıklardan etkilendikleri
IV.     Maden Devri’ni yaşadıkları yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I ve IV

8.    –   Sümerlerin ürünlerden alınan vergiyi hesaplamak için yazıyı
–     Mısırlıların bozulan tarla sınırlarını belirlemek için geometriyi
–     Lidyalıların ticari faaliyetleri düzenlemek için parayı kullanmaları; dikkate alındığında;
I.        Bazı ihtiyaçların bilimsel gelişmeleri hızlandırdığı
II.       Dinsel inanışların bilimsel çalışmalara engel çıkar­dığı
III. Uygarlığın farklı toplumların katkılarıyla oluştuğu yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

9. Perslerin işgal ettikleri Anadolu’yu eyaletlere ayırıp başlarına valiler atamaları ve posta teşkilatı kurma­ları,
I.       Merkezi otoriteyi güçlendirmek
II.      Egemenliğini kalıcı kılmak
III.     Anadolu’yu ticaret merkezi yapmak amaçlarından hangilerini gerçekleştirmek istedikle­rine kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

10.   – Bağımsız yaşamak
–  Kendi yasalarını kendileri yapmak
–  Kendi kendilerine yeterli olmak
Yunan şehir devletlerinin temel özellikleriydi.
Bu anlayışın antik Yunan’da aşağıdakilerden hangi­sini geciktirdiği söylenebilir?
A)     Ticaretin gelişmesini
B)     Tarih devirlerine girilmesini
C)     Siyasal birliğin sağlanmasını
D)     Koloniciliğin ortaya çıkışını
E)   Hristiyaniığın benimsenmesini

11.   Anadolu’nun batısından başlayıp Mezopotamya’de­ki Ninova’ya kadar uzanan Kral Yolu’nun açılması;
I.        Anadolu’nun savunmasını kolaylaştırdığı
II.       Ticari ilişkileri geliştirdiği
III.      Kültürel etkileşimi kolaylaştırdığı yargılarından hangilerini doğrular?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

12. Frigyalıların başkenti Gordion’da yapılan kazılarda mobil­ya parçalarına, tapates adı verilen kilimlere rastlanmıştır. Bu bölgede daha önce yaşamış olan Hititlere ait yerleşim yerlerinde yapılan araştırmalarda da benzer özellikli ev eşyalarına rastlanmıştır.
Bu bilgilerden hareketle;
I.       Her iki devletin aynı kökenden gelen toplumlar tara­fından kurulduğu,
II.      Friglerin Hititlerden etkilendiği
III.Toplumların ihtiyaçlarının benzerlik gösterdiği yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III

13.   Hitit krallarının başkomutan, baş rahip ve baş yar­gıç sayılmaları,
I.         Devletin teokratik olduğu,
II.        Mutlakıyetle yönetildiği,
III.       Tek tanrılı dine inanıldığı yargılarından hangilerinin kanıtı sayılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

14.   Urartuların,
I.       Şehirlerini yüksek yerlere yaparak etrafını surlarla çevirdikleri
II.      Sulama kanalları açtıkları
III.     Maden işlemeciliğinde geliştikleri
dikkate alındığında bunlardan hangileri ülke savun­masına  önem verdiklerinin kanıtı sayılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

15. Anadolu, tarihin en eski yerleşim alanlarından birisi ol­muştur. Anadolu’da ilk dönemlerde kent devletleri kurul­muş, sonra Hititler ve Urartular gibi krallıklar hüküm sür­müştür. Romalılar tarafından istila edilmiş, Ortaçağ’da Bizanslılar sonra Selçuklular ve Osmanlılar Anadolu’ya egemen olmuşlardır.
Bu bilgiye göre Anadolu tarihi için aşağıdaki yargı­lardan hangisine ulaşılamaz?
A)     Coğrafi konumu istilaları hızlandırmıştır.
B)     Tarih çağları Anadolu’da başlamıştır
C)     Yerleşmeye uygun zengin topraklara sahiptir.
D)     Etnik yapısı farklılık göstermektedir.
E)Göç ve ticaret yolları üzerindedir.
1.B     2.D     3.E     4.B     5.A     6.C    7.E     8.D     9.D     10.C     11.E     12.D     13.D     14.A     15.B

One Response

Leave a Reply