Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

İnkılap Tarihi 1. dönem 2. yazılı test soruları ve cevapları

İnkılap Tarihi 1. dönem 2. yazılı test soruları ve cevapları
İnkılap Tarihi Dersi ile Alakalı ve Kurtuluş savaşı ve cepheler konusundan 20 soruluk test sorusu ve cevapları ile ilgili  sınav sorularımız aşağıdaki gibidir. İsterseniz yazılı sorusu olarak isterseniz ders içi etkinliklerde kullanabilirsiniz. Cevapları ile birlikte verilmiştir. Cevaplarında yanlışlık olduğunu düşündüğünüz soruları bize bildiriniz.


Soru1.  1.Yunanistan’ın İzmir’i işgal etmesi üzerine Kuvayi Milliye ortaya çıkmıştır.Fakat bu kuvvetler Yunan ordusunu Batı Anadolu’dan atamayınca düzenli ordu kurulmuştur.    Bu bilgilere bakarak aşağıdaki souçlardan hangisine varılabilir?
A)I.İnönü savası batı cephesinde düzenli ordunun ilk savaşıdır.
B)Kuvayi Milliye ilk olarak batı cephesinde ortaya çıkmıştır.
C)Düzenli orduya karşı isyanlar çıkmıştır.
D)Düzenli ordunun kurulma nedeni Kuvayi Milliye’nin başarısız olmasıdır.
E)İtilaf devletleri İzmir’i işgal eden Yunanistan’ı desteklemişlerdir.

Soru2.   Aşağıdakilerden hangisi I.İnönü Zaferi’nin sonuçlarından değildir? 
A)TBMM Hükümeti gücünü artırmıştır.
B)Türk halkının morali yükselmiştir.
C)İtilaf devletleri Londra Konferansını düzenlemiştir.
D)Sovyetler Birliği ile Moskova Antlaşması   yapılmıştır.
E)İngilizlerle Mudanya Ateşkes Antlaşması yapılmıştır.

Soru3.  Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Meydan Muharebesinin sonuçlarından birisi değildir? 
A)Türk toprakları kesin olarak düşman askerlerinden temizlenmiştir. 
B)Mustafa Kemal Paşaya Mareşallik rütbesi ve Gazilik unvanı verilmiştir.
C)Sovyet Rusya ile Kars Antlaşması yapılmıştır.
D)Fransa ile Ankara Antlaşması yapılmıştır.
E)Yunan ordusunun taarruz gücü kırılmıştır.

Soru 4.  Aşağıda verilen savaşların hangisinin sonucunda Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için Tekalif-i Milliye Emirleri yayınlanmıştır? 
A)  Eskişehir-Kütahya
B)  Sakarya Savaşı
C)  II.İnönü Savaşı
D)  I.İnönü Savaşı
E)  Büyük Taarruz

Soru 5.   Aşağıdaki gelişmelerden hangisi ülkede birlik ve beraberliği güçlendirip Ulusal Kurtuluş Savaşı’na katılımı artırdığı savunulabilir? 
A)Kuvayi Milliye’nin Adana da Fransızlara karşı başarıyla mücadele etmesi 
B)İstanbul’un resmen işgal edilmesi
C)Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin İngilizler tarafından dağıtılması
D)İstanbul Hükümeti’nin Amasya Protokolleriyle Kuvayi Milliye’yi tanıması
E)İstanbul Hükümetinin Mustafa Kemal’i tutuklatmak için karar alması

Soru 6.   Milli Mücadele döneminde görülen gelişmelerden bazıları şunlardır: 
I. Londra Konferansı’na Osmanlı Hükümeti ile  TBMM Hükümeti’nin birlikte katılması
II. Osmanlı Hükümeti varken TBMM’nin yeni bir hükümet kurması
III. TBMM’nin Dışişleri Bakanı BekirSami Bey başkanlığında bir heyeti Moskova’ya göndermesi
Bunlardan hangileri “Türk Devleti yalnız TBMM tarafından temsil olunur.” ilkesi doğrultusundaki gelişmelerden biri değildir?
A) Yalnız I  
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

Soru 7.   İki devletin yaptığı antlaşmada “Her devlet kendi geleceğine kendisi karar verecek.” ilkesi kabul edilmiştir. Bu devletlerle ilgili olarak,
I.   Laik devlet anlayışını benimsemişlerdir.
II.  Birbirlerinin yönetimlerine saygı duymuşlardır.
III. Bağımsızlıklarına saygı duymuşlardır.
yargılarından hangilerine ulaşılır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III

Soru 8.  Sakarya Zaferi’nden sonra görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi Yunan ordusunun taarruz gücünü kaybettiğinin kesin kanıtıdır? 
A)İtilâf Devletleri’nin Türk ve Yunan taraflarına ateşkes önermeleri
B)Ruslar ile Kars Antlaşması’nın imzalanması
C)Yunan ordusunun Türk ordusu karşısında savunma hattı oluşturması
D)TBMM’nin Doğu Cephesi’ndeki ordularının batıya kaydırılması
E)İngiltere’nin Yunan ordusuna destek vermesi

Soru 9.   Sakarya Savaşı’ndan sonra TBMM Hükümeti ile Fransa arasında yapılan Ankara Antlaşması’yla Türkiye’nin güney sınırı çizilmiştir. Ancak bu antlaşma, Fransa’nın müttefiki olan İngiltere’yi tedirgin etmiştir.
İngiltere’nin bu tedirginliğinin nedeni, 
I.   Yeni Türk Devleti’nin daha güçlü hale gelmiştir.
II.  Anlaşmazlıklar çok uluslu toplantılarda çözülmüştür.
III. Demokratik rejimler tehlikeye düşmüştür.
sonuçlarından hangileriyle açıklanabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

Soru 10.  Kurtuluş Savaşı sürecinde TBMM, diplomatik alanda daha çok İngiltere ve Fransa ile uğraşmış, cephelerde ise en çok Yunanistan ile savaşılmıştır.
Bu durumun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
A)İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılığı çıkması
B)TBMM’nin Osmanlı yönetimi ile uzlaşamaması
C)Osmanlı Devleti’nin eski İngiliz ve Fransa dostluğuna güvenmeleri
D)İngiltere ve Fransa’nın siyasi çıkarlarında Yunanistan’ı kullanmaları
E)Sovyet Rusya’nın TBMM yanlısı politika izlemeleri

Soru 11.   Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki mad¬delerinden hangisi Osmanlı Devleti’nin hukuken sona erdiğini gösterir? 
A)İstanbul ve Boğazlar, Büyük Millet Meclisi Hükümeti yönetimine bırakılacaktır. 
B)Doğu Trakya’nın devir teslim işi hilaf Devletleri’nin me¬murları aracılığıyla otuz gün içinde yapılacaktır.
C)Lozan Konferansı’nın bilimine kadar Türkler Doğu Trakya’da sekiz bin asker bulunduracaktır.
D)Doğu Trakya’da Meriç ırmağının sol sahiline kadar olan bölge on beş gün içinde Yunanlılar tarafından terkedilecektir.
E)İtilaf Devletleri’nin kuvvetleri Lozan Antlaşması’na kadar İstanbul’da kalacaktır.

Soru 12. İtilaf Devletleri’nin, Lozan Konferansı’na, İstanbul Hükümeti’ni de çağırmaları karşısında TBMM’nin aldığı önlem aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Saltanatı kaldırma 
B)   Cumhuriyet yönetimini kurma
C)   Hilafeti kaldırma
D)   Vahdettin’i vatan haini ilan etme
E)   Lozan görüşmelerini yarıda bırakma

Soru 13.Sömürge altında bulunan devletlere örnek olmuştur.  Mondros Ateşkes antlaşması ve Sevr Antlaşması’nın gerçekleşmesini engellemiştir.
Yukarıdaki sonuçlara hangi anlaşma ile ulaşılmıştır? 
A)  Lozan        
B)  Moskova
C)  Gümrü
D)  Mudanya Ateşkes
E)  Ankara

Soru 14.  İtilaf Devletleri, Londra Konferansı’na ve Lozan Barış Görüşmesi’ne hem Osmanlı Hükümeti’ni hem de TBMM Hükümetini davet etmişlerdir.
İtilaf Devletleri’nin bu iki hükümeti birlikte çağırmaları,
I.   İki hükümeti uzlaştırmak istemişlerdir.
II.  İki hükümet arasındaki görüş ayrılığından yararlanmak istemişlerdir.
III. Demokratik bir tutum ortaya koymak istemişlerdir. yargılarından hangileriyle açıklanabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

 Soru 15.   Lozan Konferansı’nda diğer devletler Türkiye’den şu isteklerde bulunmuşlardır;
I.  Azınlık haklarının verilip verilmediğinin Antlaşma Devletleri tarafından denetlenmesini
II.  Kapitülasyonların sürdürülmesini
III. Musul sorununun sonraki görüşmelere bırakılmasını
Bu isteklerden hangileri, Türkiye açısından bağımsız devlet anlayışına aykırı değildir
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

Soru 16. I.   Dış barışın esaslarının belirlenmesi
II.   Türk Devleti’nin tanınmas
III.   Kapitülâsyonların kaldırılması
Yukarıdaki sorunlar, hangi antlaşmayla çözüme kavuşturulmuştur?
A)    Ankara Antlaşması
B)    Moskova Antlaşması
C)   Lozan Barış Antlaşması
D)   Mudanya Ateşkes Antlaşması
E)    Gümrü Antlaşması

Soru 17.   Aşağıdakilerden hangisi, Lozan Barış Antlaşması’na, önemli bir uluslararası antlaşma niteliği kazandırmaktadır?
A)Çok sayıda devlet tarafından imzalanmış olması
B)Bu antlaşmanın, geçerliliğini uzun süre koruyabilmesi
C)Çeşitli devletlerin ekonomik çıkarlarını sınırlandıran hükümler içermesi
D)Boğazlar için, çeşitli devletlerin rol aldığı bir komisyon yönetimini getirmesi
E)Türkiye’nin diğer devletlerle ilişkilerinde esas alınması

Soru 18.   Dış siyasette güçlü ve sözü geçer olmanın ön koşulu içte de güçlü olmaktır. Türkiye’de,
I. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasından sonra Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanması
II. Milletler Cemiyeti’ne girdikten sonra Balkan Antantı’nın imzalanması
III. Saltanatın kaldırılmasından sonra Cumhuriyetin kurulması
gelişmelerden hangileri buna örnek olarak gösterilebilir?
A)  Yalnız-I
B)  Yalnız-II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

Soru 19.   Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşmasının kararlarından biri değildir?
A)Yunanistan savaş tazminatı olarak Karaağaç’ı Türkiye’ye verecek.
B)Boğazlar Türkiye’ye bırakılacak.
C)Suriye sınırı Ankara Antlaşmasındaki şekliyle kabul edilecek.
D)Meriç Irmağı sınır olmak üzere Doğu Trakya Türkiye’ye bırakılacak.
E)Kapitülasyonlar kaldırılacak.

Soru 20.   Lozan Antlaşması’nda aşağıdaki meselelerden hangisi Türkiye lehine kesin bir sonuca bağlanmıştır?
A) Boğazlar
B) Hatay
C) Musul
D) Kapitülasyonlar
E) Batı Trakya

YAZILI SINAVIN WORD HALİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

10 Comments

Leave a Reply