Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

İnkılap Tarihi 11. sınıflar 2. dönem 2 yazılı soruları test şeklinde

İnkılap Tarihi 11. sınıflar 2. dönem 2 yazılı soruları test şeklinde
1- Selanik şehri ile birlikte Osmanlı Devleti’nin Batıya açılan önemli bir şehridir. Aynı zamanda bu şehrin

bulunduğu Makedonya bölgesinin diğer bir özelliği de II.Abdülhamit’e karşı Meşrutiyet taraftarlarının yoğun

olarak yaşadıkları bir yer olmasıdır.

Yukarıda bazı özellikleri verilen ve Mustafa Kemal’in de eğitim aldığı şehir, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sofya        

B) İstanbul     

C) Şam
D) Manastır   

E) Trablusgarp

 

blank

2- Mustafa Kemal’in askerlik dışında siyasi gelişmelerle ilgilendiğine kanıt olarak;

I- 31 Mart İsyanı’nı önleyen Hareket Ordusu’nun içinde yer alması,

II- Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurması,

III- İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne üye olması

durumlarından hangileri gösterilebilir?

A) Yalnız I     

B) Yalnız II   

C) I ve III
D) II ve III      

E) I, II ve III

 

3- Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın çıkmasında etkili olan genel nedenler arasında yeralmaz?

A) Milliyetçilik akımı

B) Sömürgecilik yarışı

C) Silahlanma ve bloklaşma

D) Rusya’nın Balkanlara hakim olma mücadelesi

E) Hammadde ve pazar ihtiyacı

 

I- Mondros Ateşkes Anlaşması

II- İzmir’in işgal edilmesi

III- Azınlıkların faaliyetleri

4- Yukarıdakilerden hangileri Kuvay-ı milliye’nin kurulmasına etki etmiştir?

A) Yalnız II       

B) I-II     

C) I-III

D) II-III            

E) I-II-III

 

5- Sivas Kongresi’nden sonra Damat Ferit Paşa’nın istifa etmek zorunda kalmasının önemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Padişah Temsil Heyeti’ni desteklemiştir

B) Osmanlı Hükümeti’ne karşı ilk siyasi başarı elde edilmiştir

C) İtilaf Devletleri Temsil Heyeti’ni tanımıştır

D) İtilaf Devletleri’yle iş birliği yapılmıştır

E) Temsil Heyeti resmen tanınmıştır

 

I. Siyasi tartışmalar

II. Güçler birliğinin uygulanması

III. Saltanatın kaldırılması

IV. Diplomatik başarılar

V. İsyanların bastırılması

6- Yukarıdakilerden hangisi TBMM’nin otoritesini güçlendiren gelişmelerden biri değildir?

A) I   

B) II    

C) III    

D) IV    

E) V

 

I. TBMM’nin Londra Konferansı’na davet edilmesi

II. Rusya ile Moskova Antlaşması’nın imzalanması

III. 1921 Anayasası’nın kabul edilmesi

7- I. İnönü Savaşı’ndan sonra yaşanan yukarıdaki gelişmelerden hangileri askeri zaferlerin siyasi zaferleri de beraberinde getirdiğinin göstergesidir?

A) Yalnız I   

B) Yalnız II  

C) I ve II
D) I ve III     

E) I, II ve III

 

8- Aşağıdakilerden hangisi Kütahya – Eskişehir sava- şının sonuçlarından biri değildir?

A) Eskişehir, Kütahya ve Afyon Yunan işgaline uğradı

B) Mustafa Kemal’e karşı muhalefet arttı.

C) İtalyan ve Fransızlar geri çekilmeyi durdurdu.

D) TBMM ilk ve tek yenilgisini aldı

E) TBMM’ye karşı ayaklanmalar çıktı

 

I. Sakarya Savaşı

II. Mudanya Ateşkes Antlaşması

III. Kars Anlaşması

IV. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Savaşı

9- Kurtuluş Savaşı sürecinde yaşanan yukarıdaki gelişmelerin kronolojik olarak sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) I – III – IV – II     

B) III – I – IV – II

C) IV – II – I – III     

D) III – II – IV – I

E) I – IV – II – III

 

10- İtilaf Devletleri Türk tarafında ikilik çıkarıp bundan istifade etmek amacı ile Lozan’da yapılacak olan barış

görüşmelerine İstanbul Hükümeti’ni de davet etmişlerdir.

TBMM bu olumsuz durumu ortadan kaldırmak için aşağıdaki adımlardan hangisini atmıştır?

A) İstanbul Hükümeti ile uzlaşmıştır

B) Padişaha TBMM içinde temsil hakkı tanımıştır

C) Saltanatı kaldırmıştır

D) Çok partili hayata geçiş denenmiştir

E) Lozan Barış Görüşmelerine katılmayı reddetmiştir

 

11- Lozan Barış Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi Türkiye’nin egemenlik haklarına aykırıdır?

A) Boğazlar Komisyonu oluşturulacak ve başkanlığına bir Türk getirilecek

B) Türkiye’deki tüm yabancı okullar Türk Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kalacak

C) Rum Patrikhanesi’nin siyasi ayrıcalıkları kaldırılarak dini bir kurum haline getirilecek

D) Yunanistan, Karaağaç’ı savaş tazminatı olarak Türkiye’ye verecek

E) Yunanistan ile Türkiye arasında Meriç Nehri sınır Olacak

 

12- Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilanının nedenlerinden biri değildir?

A) Devlet başkanlığı sorununu çözmek

B) Yeni Türk Devleti’nin rejimini belirlemek

C) Saltanatın kaldırılmasını sağlamak

D) Yeni Türk devletini çağdaşlaştırmak

E) Ulusal egemenliği güçlendirmek

 

13- Aşağıdakilerden hangisi çok partili hayata geçilmek istenmesinin nedenlerinden biri değildir?

A) Demokrasiyi daha iyi uygulamak

B) Farklı kesimlerin görüşlerini meclise yansıtmak

C) Laiklik ilkesinin pekişmesini sağlamak

D) Halkın yönetime katılımını artırmak

E) Hükümetin denetlenmesini sağlamak

 

14- Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde şeri mahkemelerin yanında azınlık ve elçilik mahkemeleri de kuruldu.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Hukuk birliği olmadığının

B) Özgürlüklerin temel alındığının

C) Dini hükümlerin uygulanmadığının

D) Müslümanlar arasında ikilik çıktığının

E) Yönetim birliği sağlanamadığının

 

15- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde eğitim alanında yapılan inkılaplardan biridir?

A) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

B) 1924 Anayasası

C) Medeni Kanun

D) Köy enstitülerinin açılması

E) Maarif Teşkilatı Kanunu

 

16- Ülkemizde milli tarih anlayışının gelişmesinde ve millet şuurunun oluşmasında Türk Tarih Kurumu’nun büyük katkıları olmuştur.

Buna göre Türk Tarih Kurumu’nun açılması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişkilidir?

A) Milliyetçilik    

B) Cumhuriyetçilik   

C) Devletçilik

D) Laiklik           

E) Halkçılık

 

 

17- Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin amacı; ‘‘Türk dilinin öz

güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek’’ olarak belirlenmiştir.

Buna göre ;

I. Türkçe’nin yabancı dillerin etkisinden kurtulması

II. Türkçe’nin bilim dili haline getirilmesi

III. Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi

uygulamalarından hangilerinin gerçekleştirilmesi

beklenir?

A) Yalnız I  

B) Yalnız II  

C) Yalnız III
D) I ve II    

E) I ve III

 

18- Laiklik yolunda yapılan inkılaplarla halkın din ve vicdan özgürlüğünü sağlamak amaçlanırken diğer taraftan da halkın dini hassasiyetinin kötüye kullanımı engellenmeye çalışılmıştır.

Aşağıdaki inkılaplardan hangisinin halkın dini duygularının sömürülmesini engellemeye yönelik yapıldığı söylenebilir?

A) Latin harfleri dışındaki alfabelerin yasaklanması

B) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması

C) Tatil gününün cumadan pazara alınması

D) Herkesin bir soyadı almasının zorunlu olması

E) Hicri-Rumi takvimden Miladi takvime geçilmesi

 

19- I. Beş Yıllık Kalkınma Planı çerçevesinde özel sektörün neredeyse hiç gitmediği yerlerde sanayi tesisleri kurulmuştur.

Buna göre;

I. Bölgesel dengesizliğin giderilmesi

II. Ulusal kalkınmanın sağlanması

III. Özel sektörün devre dışı bırakılması

hedeflerinden hangilerinin gözetildiği söylenebilir?

A) Yalnız I    

B) Yalnız II     

C) I ve II
D) II ve III   

E) I, II ve III

 

20- Atatürk “… halk sağlığı için esaslı olarak göz önüne

alınan önlemler durmaksızın daha iyi duruma getirilmeli ve genişletilmelidir. Sağlık örgütümüzde, memleketin gereksinimlerine uygun amaç ve çaba açık olarak görülmektedir.” demiştir.

Atatürk’ün bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurguladığı söylenebilir?

A) Sosyal devlet anlayışının

B) Laiklik ilkesinin

C) Ulusal egemenliğin

D) Milli birlik ve beraberliğin

E) Yurtta ve dünyada barışın

 

1-D 2-D 3-D 4-E 5-B 6-A 7-C 8-E 9-A 10-C 11-A 12-C 13-C 14-A 15-E 16-A 17-D 18-B 19 20-A

5 Comments

  1. blank
  2. blank
  3. blank

Leave a Reply