Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

İnkılap Tarihi 2. dönem 2. yazılı ortak sınav

 11.SINIFLAR İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ  İKİNCİ DÖNEM ORTAK  SINAVI                                          

Aşağıdaki Soruları cevaplandırınız 

1)Bütünleyici ilkelerden 5 tanesinin adını yazınız.

2)Sadabat Paktı'na katılan devletlerin adını yazınız.

3)Laiklik doğrultusundaki gelişmelerden 5 tanesini yazınız.

4) Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplardan 5 adetinin ismini yazınız.

 

Aşağıdaki Test Sorularını cevaplandırınız. 

5)  1930 yılından sonra Türkiye’nin Yunanistan'la geliştirdiği dostluk ilişkileri, aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A) Montrö Boğazlar Sözleşmesinin yapılması

B) Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olmasına

C) Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içine alınmasına

D) Sadabat Paktının kurulmasına

E) Balkan Antantının kurulmasına

 

6)   Halkçılık ilkesi; ulusal egemenliği ön planda tutar ve demokrasiyi benimser.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu ilkeye en yakın olan gelişmedir?

A)  Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması

B)  Önemli yatırımları devletin yapması

C)  Medreselerin kapatılması

D)  Cumhuriyet’in ilanı

E)  Yabancılara ait kuruluşların kamulaştırılması

 

7)    Cumhuriyet’in ilk yıllarında yapılan,

      I.  aşar vergisinin kaldırılması,

      II. Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması,

      III.Yabancılara ait kuruluşların millileştirilmesi

yeniliklerden hangileri, ulusal ekonominin kurulmasında katkıda bulunmuştur?

A) Yalnız I       

B) Yalnız III        

C) I ve II         

D) I ve III                   

E) II ve III

 

8)    Aşağıdakilerden hangisi Birinci  TBMM döneminde onaylanan antlaşmalardan biri değildir?


A) Gümrü Ant.               

B) Lozan Ant.                 

C) Moskova Ant.  

D) Kars Ant.               

E) Ankara Ant.

 

 

 

 

9)    Cumhuriyet Dönemi’nde çıkarılan Teşvik-i Sanayi Kanunu aşağıdakilerden hangisine yönelik değildir?

A)   Yerli sanayiyi geliştirme

B)   Ekonomik refaha ulaşma

C)   Yabancı sermayeye destek olma

D)  Ulusal ekonomiyi kalkındırma

E)   Özel teşebbüsü sanayiye kazandırma

 

 

 

10)    I- Miladi Takvim’in kabulü
         II- Soyadı Kanunu
        III- Türk Dili Kurumu'nun kurulması 

        IV- Şapka Kanunu                                                                                


Yukarıdaki olayları kronolojik olarak sıralayınız.


A)  I-IV-III-II                   

B)  I-III-II -IV                 

C) IIII-II-I – IV     

D)  IV-I-III-II                  

E)  II-III-I-IV

 

 

 

11)      Harf inkılabı sırasında, Latin alfabesinde bulunan bazı harfler alınmadığı gibi Türkçeye özgü bazı harfler de üretilmiştir.

Bu uygulamalara dayanarak harf inkılabıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A)   Arap alfabesinin bir süre daha kullanıldığına

B)   Latin alfabesinin alınmasının tepkiyle karşılandığına

C)   Eski Türk alfabelerinden de yararlanıldığına

D)   Latin alfabesinin Türkçeye uyarlandığına

E)   Arap alfabesinin bazı harflerinin yeni alfabede yer aldığına

 

12)   Ülkedeki seçim sonuçlarını, seçmenlerin eğitim düzeyine bakarak yorumlamak ve eğitim düzeyi daha yüksek olanların yönetimde ve siyasette daha çok söz sahibi olması gerektiğini savunmanın, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisine aykırı bir yaklaşım olduğu savunulabilir?

A Halkçılık                        

B)Laiklik                        

C)  Devletçilik

D)  Milliyetçilik                     

E)   İnkılapçılık

 

 

13)  Atatürk Dönemi’nde Türkiye, izlediği barışçı dış politika sayesinde bölgede bir istikrar unsuru olmuştur.

O dönemde, Türkiye’nin bu konuma ulaşmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisinin etkisi olmamıştır?

A)   Milletler Cemiyetine üye olunması

B)   Balkan Antantı’nın imzalanması

C)   Batılı ülkeler ile Sovyetler Birliği arasında hassas bir denge kurulması

D)   Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütüne (NATO) üye olunması

E)   Sadabat Paktı’nın imzalanması

 

 

 

14)     Aşağıdakilerden hangisinin Cumhuriyet Dönemin­de yapılan inkılapları korumak ve onların sürek­liliğini sağlamak amacında olduğu  savunulamaz?

A) İstiklal Mahkemelerinin kurulması

B) Takrir-i Sükun Kanunu'nun çıkarılması

C) İki dereceli seçim sisteminden tek dereceli seçim sistemine geçilmesi

D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılması

E) Serbest Cumhuriyet Fırkasının kendisini feshet­mesi

 

 

15)   Lozan Antlaşması'ndan sonra, 1936'da Türkiye’nin Boğazlarda asker bulundurma isteğini kabul ettirmesinde,

I. Almanya'nın Ren Bölgesi'ne girmesi,

II. İtalya'nın Habeşistan'ı işgal etmesi,

III. Rusya'da rejim değişikliği olması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunu­labilir?

A) Yalnız I           

B) Yalnız II             

C) Yalnız III        

D) I ve II        

E) II ve III

 

16)    Türkiye'de çok partili döneme ilk geçiş denemelerinin başarısız olması üzerine, 1945 yılına kadar çok partili döneme geçiş ertelenmiştir.

Bu ertelemede, aşağıdaki ilkelerden öncelikle hangisinin kötüye kullanılmasını engelleme amacı olduğu savunulabilir?

A) Cumhuriyetçilik                     

B) Laiklik                        

C) İnkılapçılık

D) Milliyetçilik                                

E) Halkçılık

 Aşağıdaki cümlelerde verilen Cümlelerdeki boşlukları doldurunuz 

17)  Takrir-i Sükun Kanunu ……………………………………………….. isyanı nedeniyle çıkartılmıştır.

18) Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurucusu…………………………………'dir.

19) Laikliğin ilk aşaması…………………………………………………………..'dır.

20) …………………………………………….kabulü ile Türk denizlerinde Türk gemileri serbest dolaşım hakkını elde etmiştir.

21) ………………………………………. kaldırılması ile köylünün üzerindeki vergi yükü kaldırılmıştır.

 

 Aşağıdaki Cümleleri D/Y olarak gruplandırınız

 

(      )22)   Sadabat  Paktı,Tahran  şehrinde imzalanmıştır. 

(      )23)  Bulgaristan , yayılmacı  politika izlediği için Sadabat Paktı'na katılmamıştır. 

(      )24)  Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi ,cumhuriyetçilik ve laiklik  ilkeleriyle ilgilidir..                                             (      )25)  Tarım ve sağlık alanında yapılan çalışmalar Atatürk ilkelerinden  devletçilik ile ilgilidir.                                                 (      )26) Cumhuriyetin ilanıyla kabine sitemine geçilmiştir.                 

 

4 Comments

Leave a Reply