Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

İnkılap Tarihi 2. Dönem 2.Yazılı Sorularıdır


TC İNKILAP TARİHİ DERSİ II. DÖNEM II. YAZILI SINAV SORULARI

1.Atatürk dönemi ülke nüfusunu arttırmak amacıyla alınan tedbirlerden 4 tanesini yazınız.

2. Kabotaj kanunu hangi tarihte kabul edildi ve getirilen düzenlemeyi yazınız.

3.Halkçılık İlkesi doğrultusunda yapılan inkılâplardan hangileri eşitliği sağlamak amacıyla yapılmıştır.

4-Musul sorunu nasıl çözüme kavuşturmuştur başlangıcından sonuna kadar yapılan anlaşma ve gelişmeleriyle açıklayınız.

 

5.Balkan Antantı hangi tarihte kuruldu

Kuruluş sebebi :

Katılımcı ülkeler :

Katılmayan ülkeler ve katılmama gerekçeleri: 

 

6. Aşağıda verilen İnkılap hareketlerinin karşısına doğrudan ilgili olduğu Atatürk ilkesini yazınız. (10p)

Tevhid-i Tedrisat Kanunu ……………………………..

Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının verilmesi ……………………………..

I. Beş Yıllık Kalkınma Planı …………………………….

Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması ……………………………..

Cumhuriyetin ilanı ……………………………….

Aşağıdaki testleri cevaplayınız. 10×4 40 puan

1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde; hem meclis hükümeti sistemi hem de kabine sistemi uygulanmıştır.

Bu iki sistemin uygulanması hangi olaylarla gerçekleşmiştir?

Meclis Hükümeti                           Kabine Sistemi

A) TBMM'nin kurulması-          Cumhuriyeti ilanı

B) Saltanatın kaldırılması         Cumhuriyet'in ilanı

C) Cumhuriyet'in ilanı              TBMM'nin kurulması

D) Halifeliğin kaldırılması         TBMM'nin kurulması

E) l. Meşrutiyetin ilanı            Kanun-i Esasi'nin hazırlanması

 

2. Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan yenilikler toplumun bazı kesimlerinde Halk Fırkasına karşı tepkileri artırıyordu. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın muhafazakar bir politika izlemesi rejim ve inkılâp karşıtlarının bu partide toplanmasına neden oldu. Bir müddet sonra da Şeyh Sait isyanı çıktı.

I. Bizzat Mustafa Kemal'in desteği ile kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası da zamanla rejim aleyhtarı kişilerin toplandığı bir parti haline geldi. Bu partinin kapanmasından hemen sonra da Menemen Olayı gerçekleşti,

Yukarıdaki öncüller dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan;

I. Çok partili hayata geçiş denemelerinin ardından isyanlar çıkmıştır.

II. Çok partili hayata geçiş için henüz ortam müsait değildir.

III. Mustafa Kemal çok partili hayata geçişi desteklemiştir.

IV. Yapılan inkılâplarda bütün arkadaşları Mustafa Kemal'e destek vermiştir.

hangisine ya da hangilerine ulaşmak mümkün değildir?

A) l, II, IV

B) l, IV, III

C) Yalnız II

D) Yalnız IV

E) II, III, IV

 

3. Yeni Türk devleti, Lozan Antlaşması'nın Boğazlar ile ilgili kararlarının egemenlik haklarını kısıtlaması nedeniyle, 1936'da ilgili devletler ile yeni bir antlaşma imzaladı. Bu antlaşma ile Boğazlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenliğine bırakıldı.

Aşağıdakilerden hangisinin bu gelişmeyi kolaylaştırıcı etken olduğu söylenebilir?

A) Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üye olması

B) Almanya ve İtalya'nın saldırgan politikalar izlemesi

C) Balkan Antantı'nın kurulması

D) 1929'da dünyada bir ekonomik kriz yaşanması

E) Türkiye'de cumhuriyetin ilan edilmesi

 

4. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetçilik ilkesini tamamlayan bütünleyici ilkelerden biridir?

A- Çağdaşçılık

B- Millî egemenlik

C- Akılcılık ve bilimsellik

D- Milli birlik ve beraberlik

E- İnsan ve insanlık sevgisi

 

5. 1921 Anayasası'nda, "Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir." hükmü yer almıştır.

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, yukarıdaki hüküm doğrultusunda yapılan bir uygulama değildir?

A) Cumhuriyet'in ilan edilmesi

B) Saltanatın kaldırılması

C) Osmanlı Mebusan Meclisi'nin kapatılması

D) Siyasal partilerin kurulması

E) TBMM'nin açılması

 

6. I. Liberal ekonomi sisteminin kabulü

II. Tarım reformunun yapılması

III. İş Bankasının kurulması

IV. Sanayici,tüccar ve esnafın desteklenmesi

V. Temel ve ağır yatırımları devletin yapması

İzmir İktisat Kongresi’nde kabul edilen yukarıdaki kararlardan hangisi “Devletçilik ilkesinin” temelini oluşturmuştur?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

7.Türk inkılabı gerçekleşirken yenilikler kademe kademe yapılmış birden bire yapılmamıştır .

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kadroların yetersizliği

B) Halkın yeniliklere hazır olmaması

C) Yenilikleri koruyacak güçlü bir ordunun olmaması

D) Türkiye’nin bazı yenilikleri geç öğrenmesi

E) Padişahın engellemeleri

 

8. I. Musul Sorunu'nun çözülmesi

II. Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üye olması

III. Balkan Antantı'nm oluşturulması

IV. Hatay'ın Anavatan'a katılması

Bu gelişmelerin oluş sırası aşağıdakilerden hangisidir?

A) II, I, III, IV

B) I, IV, III, II

C) I, II, III, IV

D) IV, III, I, II

E) III, I, IV, II

 

9.Sakarya Savaşı' ndan sonra TBMM Hükümeti ile Fransa arasında yapılan Ankara Antlaşması' yla Türkiye' nin güney sınırı çizilmiştir. Ancak bu antlaşma, Fransa' nın müttefiki olan İngiltere'yi tedirgin etmiştir.

İngiltere' nin tedirginliğinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yunanlıların Sakarya'ya kadar ilerlemesi

B) Yeni Türk Devleti'nin daha güçlü hale gelmesi

C) Anlaşmazlıkların çok uluslu toplantılarda çözülmesi

D) Demokratik rejimlerin tehlikeye düşmesi

E) Hatay'ın Türkiye sınırları dışında kalması

 

10.Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı’nın hazırlanması ve yaşama geçirilmesi, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Liberal bir ekonomik model uygulandığının

B) Milli bankaların kurulduğunun

C) Ekonomide devletçiliğe yönelindiğinin

D) II. Dünya Savaşı tehlikesinin yaklaştığının

E) Toprak reformunun sonuçsuz kaldığının

12 Comments

Leave a Reply