Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

İnkılap Tarihi 8. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi  1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları
1. Selanik; içerisinde pek çok farklı millet ve inançtan olan insanların, mutlu bir biçimde yaşadığı, bir Osmanlı kentiydi. Burada yaşayan insanlar birbirleriyle iyi anlaşıyorlar ve farklılıklara hoşgörü ve saygıyla yaklaşıyorlardı. Ancak bu saygı ortamı, Fransız İhtilali sonrası, özellikle çok uluslu devletleri etkileyen bir düşünce ile bozulmaya başladı.
Yukarıda açıklaması verilen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osmanlıcılık
B) Türkçülük
C) Eşitlik
D) Milliyetçilik

2. Osmanlı İmparatorluğu’nun Rumeli’deki önemli şehirlerinden biri de Selanik’ti. Bu şehri, önemli hale getiren özelliklerden bir tanesi ise Avrupa’nın önemli başkentleriyle doğrudan demiryolu bağlantısı olmasıydı. Bu sayede Avrupa’daki bilgiler gazete ve dergiler aracılığıyla kolayca Selanik’e ulaşıyordu.
Buna göre Selanik hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudan söylenemez?
A) Başka şehirler ile kara ticareti gelişmiştir.
B) Zengin bir kültürel hayat vardır.
C) Hoşgörü ortamı gelişmiştir.
D) Avrupa’dan günlük gazeteler gelmektedir

3. Mustafa Kemal bu okulda edebiyat ve tarihe merak saldı. Namık Kemal, J. J. Rousseou gibi yerli ve yabancı aydınların kitaplarını okuyor; özgürlük ve egemenlik gibi kavramları öğreniyordu.
Yukarıda bilgileri verilen okul aşağıdakilerden hangisidir?
A) Selanik Askeri Rüştiyesi
B) Selanik Mülkiye Rüştiyesi
C) Manastır Askeri İdadisi
D) Harp Okulu

4. Mustafa Kemal ve arkadaşları, gönüllü bir şekilde, Osmanlı’nın son Afrika toprağını İtalyanlara karşı savunmak için gizlice Mısır’dan geçtiler. Gönüllü subaylar halkı örgütleyerek başarı sağladılar. Ancak yine de bu toprak parçasını kaybettiler.
Mustafa Kemal’in görev yaptığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Balkan Cephesi
B) Çanakkale Cephesi
C) Suriye-Filistin Cephesi
D) Trablusgarp Cephesi

5. ‘Tarih boyunca en büyük hayalimiz, Boğazlar’ı ele geçirerek sıcak denizlere inmek ve merkezi İstanbul olmak üzere bir Slav İmparatorluğu kurmak. Amacımıza ulaşmak için de Balkanlarda Panslavist hareketlere destek veriyoruz.’
Yukarıda düşüncelerini açıklayan devlet adamı hangi devlet adına konuşmuştur?
A) ABD
B) Rusya
C) İtalya
D) Fransa

6. Atatürk, hem fikir hem de hareket adamıdır. Askerlik, hukuk, tarih, felsefe, eğitim, sanat gibi pek çok alanda görüşlerini açıklamış, yol göstermiş ve uygulamıştır.
Yukarıda verilen özellikler Atatürk’ün, aşağıdaki hangi yönünü ortaya koymaktadır?
A) Çok yönlülüğünü
B) İleri görüşlülüğünü
C) Mantıklılığını
D) Eğitimciliğini

7. Avrupa, 20. yüzyılın başında İtilaf ve İttifak Devletleri olarak iki gruba bölünmüştü. Savaş esnasında grup dışı kalmanın tehlikeli olabileceğini düşünen Osmanlı Devleti, İngiltere ile ittifak yapmak istedi. İngiltere ise müttefiki Rusya’nın Osmanlı toprakları üzerindeki yayılmacı politikası nedeniyle bu ittifak isteğini kabul etmedi. Bu gelişmeler üzerine Osmanlı devlet adamlarından Enver Paşa ve arkadaşları, Almanya’nın savaşı kazanacağını düşünerek Almanya ile ittifak arayışına girdiler. Sonuçta Osmanlı Devleti, Almanya ile gizli bir anlaşma yaptı.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın yanında yer alma sebeplerinden biri değildir?
A) Almanya’nın savaşı kazanacağına olan inanç
B) Osmanlı Devleti’nin kaybettiği toprakları geri alma düşüncesi
C) Savaş sırasında Osmanlı Devleti’nin yalnız kalma korkusu
D) Rusya’nın Osmanlı Devleti’nin topraklarını parçalamak istemesi

8. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 24. maddesinde: “Doğu Anadolu’daki altı ilde karışıklık çıktığı takdirde buralar işgal edilecek” denmekteydi.
İtilaf Devletleri’nin bu maddedeki amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bölgede bir Ermeni devleti kurulmasını sağlamak
B) Osmanlı Devleti’ni savunmasız bırakmak
C) Rusya’ya yardım götürmek
D) Osmanlı topraklarını bütünüyle işgal etmek

9. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Anadolu’nun işgaline karşı Türk halkı, yerel direniş örgütleri kurarak mücadele etti.
Buna göre, Türk halkının işgaller karşısında;
I-Teslimiyetçi II-Milliyetçi
III-Uzlaşmacı IV-Dayanışmacı
tutumlarından hangilerini gösterdiği söylenebilir?
A) Yalnız II
B) I ve III
C) II ve IV
D) I, II ve IV

10. Fahrettin Paşa, şehrin teslim edilmesini isteyen isyancılara Medinelilerin huzurunda şu cevabı verdi: “Biliniz ki kahraman askerlerim İslamlığın göz bebeği olan Medine’yi son fişeğine, son damla kanına, son nefesine kadar savunmaya ant içmiştir. Bu asker Medine’nin enkazı içinde ve nihayet Ravza-i Mutahhara’nın altında kan ve ateşten örülmüş kızıl bir kefenle gömülmedikçe Medine kalesinin burçlarından ve Mescid-i Saadet minarelerinden Türk’ün al bayrağı inmeyecektir!”
Yukarıda özellikleri verilen cephe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çanakkale
B) Irak
C) Hicaz – Yemen
D) Kafkas

11. Türklere karşı dünyada yapılmış ve yapılmakta olan zararlı propagandalara basın-yayım yoluyla karşı koymaya çalışan millî cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kilikyalılar Cemiyeti
B) Millî Kongre Cemiyeti
C) İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti
D) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyet

12. Mustafa Kemal’in İstanbul Hükümeti tarafından görevine son verildiği halde milli mücadeleye sivil olarak devam etmesi onun hangi kişisel özelliğine bağlanabilir?
A) İleri görüşlülüğü
B) Kararlılığı ve mücadeleciliği
C) Zamanında ve yerinde kararlar alabilmesi
D) Barışseverliği

13. Havza Genelgesi & Amasya Genelgesi & Erzurum Kongresi & Sivas Kongresi
Mustafa Kemal’in yukarıda verilen faaliyetlerdeki temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşgalci güçlere gözdağı vermek
B) İstanbul Hükümetini istifaya zorlamak
C) Azınlık saldırılarına karşı tedbir almak
D) Türk Milletini işgallere karşı örgütlemek

14. Sivas Kongresi’nde ülke genelindeki tüm cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir.
Cemiyetlerin tek bir çatı altında birleştirilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Milli mücadeleyi tek elden yönetmek
B) Cumhuriyeti ilan etmek
C) Halkın bu konuda talebinin olması
D) Cemiyetlerin kendi aralarında anlaşmaları

15. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra İtilaf Devletlerinin Anadolu’yu işgal etmeye başlaması üzerine Türk halkı tarafından “Milli Cemiyetler” kurulmuştur.
Milli cemiyetlerin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Kuruluşlarında vatan, millet ve Türklük duyguları hâkimdir.
B) Düşmana karşı silahlı mücadele etmişlerdir.
C) Padişah tarafından desteklenmişlerdir.
D) İşgallere karşı basın, yayın ve hukuk yollarını kullanarak mücadele etmişlerdir.

16. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki mad¬delerinden hangisi İtilaf Devletlerinin Anadolu’nun tamamını işgaline olanak sağlamıştır?
A) Donanma İtilaf Devletlerinin gösterecekleri limanlar¬da gözaltında tutulacak
B) İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek
C) Toros tünelleri İtilaf Devletleri tarafından işgal edile¬cek
D) Çanakkale ve İstanbul Boğazı açılacak

17. Amasya Genelgesi’nde yer alan kararlardan bazıları şunlardır:
I. Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir.
II. İstanbul Hükümeti üzerine aldığı görev ve sorumluluğu yerine getirememektedir.
III. Ulusun bağımsızlığı, yine milletin kendi azmi ve kararı kurtaracaktır.
Bu kararlardan hangileri Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesini belirtir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) II ve III
D) I ve II

18.
• Azınlıklara, milli bütünlüğümüzü zedeleyici ayrıcalıklar verilemez.
• Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür; bölünemez.
• Manda ve himaye kabul edilemez.
Erzurum Kongresi’nin bu maddeleri göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisine diğerlerinden daha fazla önem verildiği anlaşılmaktadır?
A) Tam bağımsızlığı sağlama
B) Yeni bir devlet kurma
C) Millî egemenliği gerçekleştirme
D) Çağdaşlaşmayı sağlama

19. Aşağıdakilerden hangisi Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelme nedenlerinden biri değildir?
A) Ankara’nın işgal edilmemiş olması
B) Batı cephesine yakın olması
C) TBMM’nin burada olması
D) Ulaşım ve haberleşmenin kolay olması
20.
– Hükümet kurmak zorunludur.
– Geçici hükümet başkanı ya da padişah vekili kabul edilemez.
-TBMM’nin üstünde bir güç yoktur.
– Meclisin temsil ettiği millet iradesi yönetime el koymuştur.
Yukarıda TBMM açıldıktan bir gün sonra kabul edilen önergenin bazı maddeleri verilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) TBMM’nin sürekli olacağı
B) Millet egemenliğine dayalı yeni bir yönetimin kurulduğu
C) Halifelik ve saltanatın kaldırıldığı
D) İstanbul Hükümetinin yok sayıldığı

CEVAPLAR: DCCDB  ABACC BBDAC BDACC

Leave a Reply