Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

İnkılap Tarihi Genelgler ve TBMM’nin Açılması-3

İnkılap Tarihi Genelgeler ve TBMM’nin Açılması Testi -3
KONU: Amasya Genelgesi,Amasya Görüşmesi,Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın açılması, Misâk-ı  Millî kararları,  İstanbul’un işgâli, TBMM’nin açılması.

İnkılap Tarihi Genelgeler ve TBMM’nin Açılması Testi -3
1-      Millî Mücâdele döneminde,
I.    İngiliz ve Amerikan mandasının istenmesi
II.   İşgâllerin mitinglerle protesto edilmesi
III.  Kongrelerin toplanması
Faaliyetlerinden hangileri, Türk ulusunun başka ulusların yönetimi  altına girmek istemediğini gösterir?
A)      I
B)      II
C)      III
D)      I-III
E)      II-III

 

2-      M. Kemâl, Amasya Görüşmelerinde, toplanması gereken son Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın İstanbul dışında bir yerde toplanmasını istemiştir.
M. Kemâl’in yukarıdaki düşüncesinin haklılığı aşağıdakilerden   hangisiyle anlaşılmıştır?
A)      Misâk-ı Millî’nin kabûl edilmesiyle
B)      TBMM’nin açılmasıyla
C)      Amasya Görüşmelerinin yapılmasıyla
D)      İstanbul’un işgâl edilmesiyle
E)      İzmir’in işgâl edilmesiyle

 

3-      “Hıristiyan unsurlara, siyâsî egemenlik ve sosyal dengemizi bozacak    ayrıcalıklar verilemez.”
Erzurum Kongresi’nde alınan bu karar, Lozan Barış Antlaşması’nın   aşağıdaki hangi hükmüyle gerçekleşmiştir?
A)        Yabancı okullar
D)      Savaş tazminâtı
C)      Dış borçlar
B)        Azınlıklar
E)      Batı sınırı

4-      M. Kemâl, padişaha bağlı bir kurum olmasına rağmen, Meclis-i Mebusan’ın toplanmasını istemiştir
Mustafa Kemâl’in, Mebusan Meclisi’nin toplanmasını istemesi,  aşağıdakilerden hangisine dayandırılabilir?
A)      Padişah ile ilişkilerini geliştirmek istemesine
B)      İtilâf devletlerinin baskısını kırma düşüncesine
C)      Anadolu’nun,  siyâsı mücâdele ile işgâlden kurtulacağı inancına
D)      Millet irâdesini yönetime yansıtma isteğine
E)      İstanbul’un idâresini ele geçirme düşüncesine

 

5-      I.    Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın kapatılması
II.  Amasya Görüşmeleri kararlarının İstanbul Hükûmeti tarafından  uygulanmaması
III. İstanbul Hükûmeti’nin Sevr Antlaşması’nı imzalaması
Yukarıdakilerden hangileri, TBMM’nin Ankara’da açılması için       siyâsî ve hukukî ortam hazırlamıştır?
A)      I
B)      II
C)      III
D)      I-II
E)      II-III

 

6-      I.   Batı Trakya’nın geleceğinin yöre halkının kararına bırakılması
II.  Kars, Ardahan ve Batum’da halk oylaması yapılması
III. Azınlıklara verilecek hakların komşu ülkelerdeki Türklere verilecek  haklar oranında olması
Yukarıdakilerden hangileri Misâk-ı Millî’nin sınırlarla ilgili   kararlarından biri değildir?
A)      I
B)      II
C)      III
D)      I-II
E)      II-III

 

7-Aşağıdakilerden hangisi, 28 Ocak 1920’de yayınlanan Misâk-ı Millî’de     yer almamıştır?
A)        Azınlık hakları
B)      Kapitülasyonlar
C)      Boğazlar
D)      Savaş tazminatı
E)      Sınırlar

 

8-      Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde, Misâk-ı Millî kararlarının kabûl   edilmesi İstanbul’un resmen işgâl edilmesine sebep olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul’un işgâlinin sonuçlarından biri değildir?
A)      Mebusan Meclisi’nin fesh edilmesi
B)      TBMM’nin açılmasına zemin hazırlaması
C)      Sevr Antlaşması’nın yapılması
D)      İstanbul’dan kaçan milletvekillerinin Ankara’da M. Kemâl’e  katılmaları
E)      Damat Ferit Paşa’nın yeniden sadrazam olması

 

9-Osmanlı Devleti’nin yabancılara verdiği kapitülasyonlara ilk tepki   aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir?
A)      TBMM’de
B)      Misâk-ı Millî’de
C)      Amasya Görüşmesi’nde
D)      Sivas Kongresi’nde
E)      Amasya Genelgesi’nde

 

10-     Hazırlık döneminde M. Kemâl, aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmıştır?
A)      Millî cemiyetlerin birleştirilmesine
B)      Damat Ferit Paşa Hükûmeti’nin istifasına
C)        Temsilciler Kurulu’nun oluşturulmasına
D)       Mebuslar Meclisi’nin İstanbul’da toplanmasına
E)        Amasya Görüşmesi’nin yapılmasına

 

11-     M. Kemâl’in Kurtuluş Savaşı’nın başından beri en önemli amacı, millî    güçleri birleştirmekti.
Aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda yapılan çalışmalardan       değildir?
A)      Sivas Kongresi’nin toplanması
B)      Direniş cemiyetlerinin birleştirilmesi
C)      TBMM’nin açılması
D)      Balıkesir ve Alaşehir kongrelerinin toplanması
E)      Düzenli ordunun kurulması

 

12-     İstanbul Hükûmeti, Salih Paşa’yı Amasya’ya göndererek Temsilciler     Kurulu adına M. Kemâl ile görüşmesini sağlamıştır.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A)      İstanbul Hükûmeti’nin Temsilciler Kurulu’nu tanıdığının
B)      İngiliz Muhipleri Cemiyeti’nin faaliyetlerinin yasaklandığının
C)      Ankara’nın Millî Mücâdele’nin merkezi olduğunun
D)      Paris Barış Konferansı kararlarının uygulandığının
E)      İstanbul Hükûmeti’nin, tavrını Anadolu’ya göre düzenlemeye   başladığının

 

13-     Ankara’nın Millî Mücâdele’de merkez olarak seçilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
A)      Bütün Anadolu’yu kontrol edebilecek bir konumda olması
B)        Güvenli bir konumda bulunması
C)        Ulaşım ve haberleşme yönünden elverişli olması
D)      İstanbul’daki gelişmeleri daha yakından izleme imkânı olması
E)        İlk direniş cemiyetlerinin Ankara’da kurulması

 

14-     Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki maddelerinden hangisi, Kurtuluş  Savaşı’nın amaç ve yöntemini ortaya koymaktadır?
A)      Her türlü etki ve denetimden uzak bir kurul oluşturulmalıdır
B)      Sivas’ta bir millî kongre toplanacaktır
C)      Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır
D)      Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir
E)      İstanbul Hükûmeti görevini yerine getirememektedir

 

15-      Birinci TBMM’nin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi  gösterilemez?
A)        Güçler birliği ilkesinin benimsenmesi
B)        Meclis hükûmeti sisteminin uygulanması
C)        Medenî Kanunu onaylaması
D)       Meclis başkanının hükûmetin de başı olması
E)        Yargı yetkisinin Meclis’in elinde olması

 

16-     M. Kemâl’in, TBMM’ye 24 Nisan 1920’de verdiği önergede, “Hükûmet   kurmak gereklidir” maddesi yer almıştır.
Bu durum, TBMM’nin hangi özelliğini göstermektedir?
A)      Lâiklik
B)      Kuruculuk
C)      Çağdaşlık
D)      Millî bağımsızlık
E)      Halkçılık

 

17-     Birinci TBMM döneminde,  Meclis, yürütme yetkisini aşağıdakilerden     hangisinin kullanmasını uygun görmüştür?
A)      Bağımsız mahkemeler
B)      TBMM
C)      Temsilciler Kurulu
D)      Vekiller Heyeti
E)      Komutanlar

 

18-İstanbul Hükûmeti, M. Kemâl’in bilinçlendirmeye çalıştığı Anadolu    halkını etki altına alarak, Ankara Hükûmeti’nin, hiç bir yetkisi olmayan, boşlukta bir kuruluş durumunda olduğu izlenimini uyandırmak istemiştir.
İstanbul Hükûmeti’nin,
I.    TBMM’ye karşı isyânları desteklemesi
II.   Mebusan Meclisi’ni toplaması
III. Amasya Görüşmesi’ni kabûl etmesi
Faaliyetlerinden hangileri yukarıdaki amaca ulaşmaya yöneliktir?
A)      I
B)      II
C)      III
D)      I-II
E)      II-III

 

19-     Fransa, “Ermeni İntikam Alayı”nı kışkırtarak aşağıdaki şehirlerden       hangisinde katliam yaptırmıştır?
A)      Antalya
B)      İstanbul
C)      Adana
D)      Urfa
E)      Erzurum

20-     Birinci TBMM’nin aldığı kararlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)      Hükûmet kurulması zorunludur
B)      Meclis başkanı aynı zamanda hükûmetin de başkanıdır
C)      Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir
D)      İstanbul Hükûmeti ve halifeye karşı mücâdele edilecektir
E)      TBMM’nin üzerinde güç yoktur

 

İnkılap Tarihi Genelgler ve TBMM’nin Açılması-3  Cevapları 

1-E     6-C     11-D    16-B

2-D     7-D    12-A    17-D

3-B        8-C   13-E   18-A

4-D    9-B      14-C    19-C

5-A     10-D    15-C  20-D

Leave a Reply