Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

İnkilap Tarihi Testleri ÇÖZ

İnkilap Tarihi Testleri ÇÖZ

• I DÜNYA SAVAŞI SONUÇLARI, • WİLSON İLKELERİ, • PARİS BARIŞ KONFERANSI ,• MONDROS ATEŞKES ANLAŞMASI, • CEMİYETLER & KUVAYI MİLLİYE ile ilgili 144 adet inkılap tarihi test sorusu ve cevapları ile 12. Sınıf inkılap tarihi dersinde daha başarılı olacaksınız. 

1) I.Dünya savaşı sonrasında Türk ulusunun işgallere boyun eğmeyeceğini ve savaşa devam edeceğini gösteren ilk gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Düzenli ordunun kurulması
B) Amasya Genelgesi’nin yayınlanması
C) TBMM’nin açılması
D) Sivas Kongresi’nin toplanması
E) Alaşehir Kongresi’nin toplanması

2) Mustafa Kemal’in tanınması ve Milli mücadelede önder olarak kabul edilmesinde, aşağıdakilerden hangisinin etkisi en çoktur?
A) Çanakkale savaşını kazanması
B) Derne’de İtalyan kuvvetlerini durdurması
C) Muş’u ve Bitlis’i Ruslardan geri alması
D) Halep’in kuzeyinde düşmanları durdurması
E) Vatan ve Hürriyet cemiyetini kurması

3) Rusya’nın 1917 Bolşevik ihtilali ile savaştan çekilmesine neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çanakkale savaşları
B) Marn Hareketi
C) Paris Barış Konferansı
D) Rus-Japon savaşı
E) Wilson Prensipleri

4) Mustafa Kemal Paşa 1. Dünya Savaşına girilmesini istemiyordu. Bu durumun temel gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ordu-Halk ve Padişah arasında bağların kopması
B) Siyasi yönetimin acz içinde olması
C) Rüşvetin artması
D) Adalet örgütünün işlememesi
E) Padişahın askeri yeteneğinin olmaması

5) Aşağıdaki devletlerden hangisinin savaşta çekilmesi Osmanlı Devleti’nin (Almanya ile olan kara bağlantısının kesilmesine neden olduğu için) savaşı bitirmesine yol açmıştır?
A) Polonya
B) İtalya
C) Romanya
D) Arnavutluk
E) Bulgaristan

6) Osmanlı Devleti’nin I Dünya Savaşı sırasında sınırı olmadığı halde müttefiklerine yardım etmek amacıyla asker gönderdiği cephe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sina
B) Irak
C) Hicaz
D) Galiçya
E) Kafkasya

7) I Dünya savaşı sürerken rejim değişikliği nedeniyle savaşı terk etmek zorunda kalan İtilaf Devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A) İtalya
B) Japonya
C) Yunanistan
D) Fransa
E) Rusya

 

8) Aşağıdakilerden hangisi I Dünya Savaşı’nın gidişatı üzerinde diğerlerinden daha etkili olmuştur?
A) ABD’nin savaşa girmesi
B) Wilson ilkelerinin yayınlanması
C) İtalya’nın taraf değiştirmesi
D) Çanakkale savaşının gerçekleşmesi
E) Çarlık Rusya’sının savaştan çekilmesi

9) I Dünya savaşının uzamasına aşağıdaki cephelerden hangisinde yapılan savaşlar etkili olmuştur?
A) Kafkasya
B) Irak
C) Kanal
D) Filistin
E) Çanakkale

10) 1914–1918 yılları arasında pek çok cephede süren I. Dünya Savaşı sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Devlet sayısının artması
B) Cumhuriyet rejimlerinin çoğalması
C) İnsan hakları evrensel beyannamesi yayınlanması
D) Genç nüfusun büyük ölçüde azalması ve sakatlaması
E) Çok uluslu İmparatorlukların parçalanması 

11) Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi İkinci Dünya Savaşı’nın çıkmasına ortam hazırlayan etkenlerden biridir?
A) Sen Jermen
B) Versay
C) Sevr
D) Nöyyi
E) Triyanon

 

12) Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan antlaşmaların ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Yeni devletlerin kurulmasını sağlama
B) Yeni siyasal rejimler öngörme

C) Askeri sınırlamalar getirme
D) Bazı devletlerin sınırlarını değiştirme
E) Ekonomik yükümlülükler içerme

13) I.Dünya Savaşı sonrası; İngilizlere karşı direnen Afganistan, İtilaf Devletleri işgaline direnen TBMM, kurduğu yeni rejime yönelik Batı destekli bir iç savaş yürüten Sovyet Rusya arasında dostluk ve işbirliği anlaşmaları yapılmıştır.
Bu yakınlaşma, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Düşmanlarının ortak olduğunun
B) Teröre karşı işbirliği yaptıklarının
C) Uluslararası barışın sağlandığının
D) Türkiye’de sosyalistlerin güçlendiğinin
E) Sovyetlerin, cihat ilanı engellemeye çalıştığının 

14) Mekke ve Medine’nin bulunduğu Hicaz’ın Osmanlı egemenliğinden çıkması, aşağıdaki savaşlardan hangisinin bir sonucudur?
A) 93 Harbi
B) Birinci Balkan Savaşı
C) Trablusgarp Savaşı
D) Birinci Dünya Savaşı
E) İkinci Balkan Savaşı

15)I.Dünya Savaşı sonrasında galip devletlerin ittifak devletleriyle imzaladığı barış antlaşmalarından hangisi diğerlerinden daha sonra imzalanmıştır?
A) Versay
B) Trianon
C) Mondros
D) Sevr
E) S.Germen

16) Birinci Dünya Savaşı’nda yenilen Almanya, Versay Antlaşması’yla Polonya’ya bırakmış olduğu yerleri geri almak için daha sonra Polonya’nın batı bölgesini işgal etmiştir. Almanya’nın bu tutumu karşısında İngiltere ve Fransa barışı korumaya çalışmışlarsa da İkinci Dünya Savaşı’nın çıkmasını engelleyememişlerdir.
Bu durum Birinci ve İkinci Dünya Savaşları arasında nasıl bir ilişki olduğunu gösterir?
A) İki savaşta da çok sayıda cephe açılmıştır.
B) Birinci Dünya Savaşı öncesindeki bloklaşmalar günümüze kadar devam etmiştir.
C) Savaşların ikisi de aynı hükümleri içeren antlaşmalarla sonuçlanmıştır.
D) Birinci savaşın sonucu İkinci savaşın başlamasına ortam hazırlamıştır.
E) İki savaşın sonunda da Avrupa’nın siyasi yapısı korunmuştur.

17) 1915–1917 yılları arasında Osmanlı Devleti’nin parçalanmasıyla ilgili olarak Fransa, İngiltere, İtalya ve Rusya arasında gizli antlaşmalar imzalanmıştır. Ancak bu antlaşmaların paylaşım planı daha sonraları değişikliğe uğramıştır.
Paylaşım planındaki değişiklik aşağıdakilerden hangisinin sonuçlarından biridir?
A) Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması
B) İtalya’nın Anadolu’da işgal ettiği topraklardan çekilmesi
C) Rusya’nın savaştan çekilmesi
D) Fransa ile İngiltere arasında görüş ayrılığı çıkması
E) ABD’nin I. Dünya Savaşı’na girmesi

18) Atatürk, Birinci Dünya Savaşı’nda Suriye ve Hicaz’da bulunan Türk ordusunun sevk ve idaresinde Almanların söz sahibi olmalarından rahatsızlık duymuş ve bunu Savaş Bakanı Enver Paşa’ya gönderdiği bir raporda dile getirmiştir.
Bu durum, Atatürk’ün aşağıdakilerden hangisini önemsediğinin bir göstergesidir?
A) Bağımsız devlet anlayışını
B) Ordudaki disiplini
C) Türk-Alman dostluğunu
D) Arap topraklarında başlayan ulusçuluk hareketlerini
E) Türk ordusunun birden fazla cephede savaşmakta olduğunu

19) Sovyet Rusya, Çarlık Rusya’sının Berlin Antlaşmasıyla Osmanlı Devleti’nden aldığı yerleri, I. Dünya Savaşı’ndan çekildiğini belirten Brest-Litovsk Antlaşmasıyla Osmanlı Devleti’ne iade etmiş; ancak Anlaşma Devletleri bu kararı geçersiz saymıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Bağımsız devlet sayısının arttığının
B) Sovyet Rusya’nın diğer devletlerle ilişkilerinin Çarlık Rusya’sınınkinden farklı olduğunun
C) Anlaşma Devletleri arasında görüş ayrılığı olduğunun
D) Osmanlı Devleti’nin Avrupa Devletler hukukundan yararlandığının
E) I. Dünya Savaşı öncesinde kurulan ittifakların aynen devam ettiğinin

20) Aşağıdaki devletlerin hangisinde Birinci Dünya Savaşı sonunda rejim değişikliği olmuştur?
A) Fransa
B) Almanya
C) İngiltere
D) İsveç
E) Japonya

21) İttihat Terakki Partisi’nin ileri gelenlerinden Talat, Enver ve Cemal Paşalar; I. Dünya Savaşı’nın bitimine yakın gizlice İstanbul’dan ayrılmışlardır.
Bu durumun oluşmasında;
I- Sovyet Rusya’nın savaştan çekilmesi,
II- Osmanlı Devleti’nin savaşı kaybetmesi,
III- Osmanlı Devleti’nde rejim değişikliğinin yaşanması
gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur ?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C)Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III 

22) ı. Dünya savaşının sonunda itilaf devletleri ile Almanya arasında 28 Haziran 1918 tarihinde imzalanan Versay anlaşmasında;
—Alsas Loren, Fransa’ya verilecek
—Almanya sömürgelerinden vazgeçecek
—Mecburi askerlik kaldırılacak
—Almanya denizaltı ve uçak yapamayacak
maddeleri yer almıştır.

Bu maddeler dikkate alındığında Almanya ile ilgili;
I- Ekonomisinin itilaf devletlerinin kontrolüne girdiği,
II- Savunma sanayisinin zayıfladığı,
III- Hukuki varlığının sona erdiği
Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

23) I.Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı topraklarının paylaşma projelerine katıldığı halde Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında başlayan işgal faaliyetlerine katılmayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) İngiltere
B) Fransa
C) Rusya
D) Ermenistan
E) İtalya

24) I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan antlaşmaların ağır ekonomik bunalımlar, azınlıklardan kaynaklanan sorunlar ortaya çıkarması;
I- Sınırların yeniden belirlenmesinde milliyet esasını dikkate alınmadığı
II- Yenilen devletlere ekonomik yaptırımların uygulandığı
III-Galip devletlerde rejim değişikliklerinin olduğu
Yargılardan hangilerini destekler niteliktedir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

 

25) İtilaf devletleri I. Dünya savaşı sırasında gizli anlaşmalarla Osmanlı devletinin topraklarını paylaşmışlardı.
Buna göre;
I- Wilson prensiplerinin yayınlanması,
II- Direniş cemiyetlerinin kurulması,
III- Anadolu’nun işgal edilmesi
Gelişmelerden hangilerinin gizli anlaşmaların uygulanmasının sonuçlarına tepki olarak ortaya çıktığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

26) XX. Yüzyılın başlarında görülen;
I- Nazizm, faşizm gibi yeni rejimlerin ortaya çıkması,
II- İmparatorlukların yıkılarak ulusal devletlerin kurulması,
III- Devletlerarası sorunlara barışçı çözümler getirmek amacıyla Milletler Cemiyetinin kurulması,
IV- ABD’nin siyasi birliğini sağlaması
V- Sivil savunma teşkilatının kurulması
gelişmelerinden hangisi I. Dünya savaşının sonuçları arasında gösterilemez?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

 

27) İtilaf Devletleri her fırsatta Sovyet Rusya’nın Osmanlı Devleti’yle imzaladığı Brest Litovski Antlaşmasını tanımadığını dile getirmiştir.
İtilaf Devletlerinin Brest Litovsk Antlaşmasının tanımamakla;
I- Yunanistan
II- İtalya
III- Ermenistan
IV- ABD
Gibi devletlerden hangilerinin haklarını gözetmeye çalıştığı söylenebilir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV 

28) I- Paris Barış Konferansı
II- Wilson İlkeleri
III- Sevr Antlaşması
IV- Mondros Ateşkes Antlaşması
V- Brest Litovski Antlaşması
İngiltere ve Amerika’nın desteğiyle doğu Anadolu’da bir Ermeni kurmaya çalışan Ermenilerin hukuki destek aradıkları siyasi oluşumlar arasında yukarıdakilerden hangisi yer almaz?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

29) I.Dünya Savaşı sonrasında İtilaf Devletlerinin Manda ve Himaye fikrini ortaya atmaları aşağıdakilerden hangisinden çekindiklerinin göstergesidir?
A) Milletler Cemiyeti
B) Milliyetçilik
C) Wilson İlkeleri
D) Self – Determinasyon
E) Özgürlük ve İnsan Hakları

30) İtilaf Devletleri I Dünya Savaşı sonrasında ekonomik çıkarlarını devam ettirmek için ortaya attıkları yeni yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Liberalizm
B) Manda ve himayecilik
C) Demokrasi ve insan hakları
D) Self Determinasyon
E) Oryantalizm

31) 1918 yılında yayımlanan “Wilson İlkeleri’nin aşağıdaki maddelerinin hangisi, Osmanlı Devleti’nin parçalanmasına yöneliktir?
A) Galip devletler, mağlup devletlerden toprak ve savaş tazminatı almayacaktır.
B) Her türlü gizli antlaşmalar son bulacaktır
C) Azınlıklar çoğunlukta olduğu yerlerde kendi devletlerini kuracaklardır
D) Dünya barışını sağlamak için bir barış örgütü kurulacaktır
E) İstanbul ve Çanakkale Boğazları uluslar arası deniz trafiğine açık olacaktır

32) Wilson ilkelerinin aşağıdaki maddelerinden hangisi İttifak devletlerinin savaşı bitirme sürecini hızlandırmıştır?
A) Devletlerarası gizli antlaşmalar imzalanmayacak
B) Dünya barışını korumak için bir örgüt kurulacak
C) Yenenler, yenilenlerden toprak ve savaş tazminatı almayacak
D) Her millet çoğunlukta olduğu yerlerde kendi devletlerini kurabilecek
E) Boğazlar tüm devletlere açık olacak

33) Birinci Dünya Savaşı sonunda;
— Yenen devletler topraklarını genişletmeyecek
— Yenilen devletlerden savaş tazminatı alınmayacak
— Hiçbir ulus, bir başkasının boyunduruğu altına sokulmayacak
Hükümleri aşağıdakilerden hangisinin kapsamında açıklanmıştır?

A) Amiral Bristol Raporu
B) Wilson İlkeleri
C) Saint Germain (Sen Jermen) Antlaşması
D) Harbord Raporu
E) Paris Konferansı

34) Wilson İlkelerinde yer alan “Osmanlı Devleti, egemenliği altında yaşayan uluslara kendi kendini yönetme hakkını tanıyacaktır.” maddesi ile ABD’nin;
I- Savaş sonunda toprak paylaşımını engellemek
II- Osmanlı devletini milliyet esasına göre parçalamak
III- Boğazları uluslararası ticarete açmak
Politikalarından hangilerini gerçekleştirmeye çalıştığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

35) I. Dünya Savaşı’nda A.B.D. Başkanı Wilson, savaş sonrasında dünyayı şekillendirme savıyla, bazı ilkeler yayınladı. Dünyanın çeşitli bölgelerinde olduğu gibi, Osmanlı sınırlarında yaşayan azınlıklar ve Türkler bu ilkelere dayanarak, bulundukları bölgede siyasal bir güç haline gelme çabasına girdiler.
Aynı topraklarda yaşayan farklı toplulukların, siyasal kimlik iddialarına temel oluşturan Wilson ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ticari serbestinin sağlanması
B) Milletlerin kendi geleceğini belirlemesi
C) Açık diplomasi ilkelerinin uygulanması
D) Barışı koruyacak uluslararası bir örgütün kurulması
E) Savaş gemilerinin Boğazlardan serbestçe geçmesi 

36) I. Dünya Savaşı sonunda ilan edilen Wilson ilkelerinde “Osmanlı Devleti sınırları içerisinde nüfus bakımından çoğunlukta olan milletler kendi devletlerini kurabilmelidirler.” kararının yer alması azınlıkların dernekler ve cemiyetler kurarak örgütlenmeye başlamalarına neden olmuştur.
Buna göre;
I- Sevr Antlaşması’nın imzalanması,
II- Bölgesel kongrelerin düzenlenmesi,
III- Direniş cemiyetlerinin ortaya çıkması,
IV- Manda ve himaye fikrinin sorgulanması
Gelişmelerinden hangileri Türk halkının, azınlıkların faaliyetlerine karşı anlam önlem almaya çalıştığının göstergesidir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) III ve IV

37) Wilson Prensiplerinde “Osmanlı Devleti’ndeki, Türk bölgelerinde kesin egemenlik hakkı tanınmalıdır. Ancak Türk egemenliği altında yaşayan diğer milletlere de kendini yönetme hakkı verilmelidir” ifadesi yer almıştır
Bu madde dikkate alındığında; 
I- Bağımsızlık
II- Osmanlıcılık
III- Milliyetçilik
akımlarından hangilerinin önemini kaybettiği söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III 

38) I. Dünya Savaşı sonunda ilan edilen Wilson Prensipleri’nde yer alan;
I- Her milletin çoğunlukta olduğu bölgelerde kendi devletlerini kurmasına izin verilecek,
II- Gizli antlaşmalar yapılmayacak,
III- Azınlıklara kendi geleceğini belirleme hakkı verilecek,
IV- Uluslararası barısı korumak için bir kurul oluşturulacak,
V- Galip devletler mağlup devletlerden toprak ve savaş tazminatı almayacaktır
maddelerinden hangisi Anadolu’da ulusal iradeye dayalı yeni bir devletin kurulmasına zemin hazırlar niteliktedir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

39) ABD başkanı Wilson I. Dünya savaşı devam ederken savaşı bitirmek amacıyla Wilson İlkeleri olarak anılan bildiriyi yayınlamış ve savaş kısa bir süre sonra sona ermiştir.
Wilson İlkelerinin;
I-Devletlerarasında gizli antlaşmalar yapılmayacak,
II-Galip devletler yenilenlerden toprak ve savaş tazminatı almayacak,
III-Devletlerarasındaki anlaşmazlıkları kurulacak uluslararası örgütçe çözüme kavuşturulacak
Maddelerinden hangilerinin savaşın bitmesine etki ettiği söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

40) Wilson prensiplerinde,
I- İtalya’nın sınırları milliyet prensibine göre yeniden belirlenecek
II- Türk egemenliği altında yaşayan diğer uluslara egemenlik hakkı tanınacak
III- Belçika toprakları boşaltılacak ve bağımsız Belçika devleti yeniden kurulacak
Maddelerinin yer almasında aşağıdakilerden hangisinin esas kabul edildiği söylenebilir?
A) Madde ve Himayecilik
B) Panislavizm
C) Emperyalizm
D) Ulusçuluk
E) Ümmetçilik

41) Wilson Prensiplerinde yer alan;
I- Devletlerarasında gizli antlaşmalar yapılmayacak,
II- yenen devletler yenilenlerden toprak ve savaş tazminatı almayacak,
III- Boğazlar tüm devletlere açık olacak
maddelerinden hangileri İstanbul Hükümeti’nin Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalayıp savaştan çekilmesinde öncelikle etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C)Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III 

42) I.Dünya Savaşı’nda yenilen Almanya ile Versay Antlaşması, Bulgaristan ile Nöyyi Antlaşması imzalanmıştır.
Bu antlaşmaların esasları aşağıdakilerden hangisinde belirlenmiştir?
A) Paris Barış Konferansı
B) Berlin Konferansı
C) Londra Konferansı
D) Viyana Kongresi
E) Yalta Konferansı

43) Aşağıdakilerden hangisi, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra bazı devletlerin “Arapların çoğunlukta oldukları topraklar üzerinde kendi geleceklerine karar verebileceklerdir.” görüşünü savunmalarına karşın davranışlarının bu sözleriyle tutarsız olduğunu kanıtlar?
A) Arapları Osmanlı egemenliğinden kurtarmaları
B) Osmanlı hilafet ve saltanatının çıkarlarını korumaları
C) Anadolu’yu yer yer işgal etmeleri
D) Arap ülkelerinde mandaterlik sistemini uygulamaları
E) Mondros Mütarekesi hükümlerini Osmanlı Devleti’ne kabul ettirmeleri 

44) I. Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli antlaşmalarda Batı Anadolu İtalya’ya verilmiş iken savaş sonrası toplanan Paris Konferansı’nda İngiltere’nin isteğiyle Batı Anadolu’da Yunanistan’ın hâkimiyetinde bir Rum Devleti’nin kurulması kararlaştırılmıştır. İtalya, İngiltere’nin bu tavrını protesto ederek konferansı terk etmiştir.
Bu bilgiler dikkate alındığında;
I- İtilaf devletleri arasında anlaşmazlıklar başlamıştır.
II- İngiltere, Akdeniz’de güçlü bir İtalya istememektedir.
III- Galip devletlerin çıkarları barış antlaşmalarına yön vermiştir.
Yargılardan hangilerine ulaşabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

45) I. Dünya Savaşı sırasında imzalanan gizli antlaşmalarla İtalya’ya bırakılan Batı Anadolu bölgesi, 1919 Paris Barış Konferansı’nda İngiltere’nin isteğiyle Yunanistan’a bırakılmıştır.
İngiltere’nin bu politikasında;
I- Yunanistan’ın Batı Anadolu’ya İtalya’dan daha yakın olması,
II- Akdeniz’de güçlü bir İtalya yerine kontrol edilebilir bir Yunanistan’ın tercih edilmesi,
III- İtalya’nın Batı Anadolu üzerindeki isteklerinden vazgeçmesi
düşüncelerinden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

46) I.Dünya Savaşı sonrasında toplanan Paris Barış Konferansında İtilaf devletleri tarafından ısrarla Manda ve Himaye fikrinin savunulmasında;
I- Sömürgecilik politikalarını devam ettirmek
II- Milletler Cemiyeti’nin kuruluşunu hızlandırmak
III- Dünya barışına katkıda bulunmak
Düşüncelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

47) I.Dünya Savaşı’nın sonuçlarını ve imzalanacak barış anlaşmalarının koşullarını görüşmek için toplanan 1919 Paris Barış Konferansı sonucunda;
I- Manda ve Himaye fikrinin benimsenmesi
II- Boğazlar bölgesinin Rusya’ya bırakılması
III- Ege bölgesinin Yunanistan’a bırakılması gelişmelerinden hangilerinin kabul edildiği söylenemez?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D II ve III
E) I, II ve III 

48) Birinci Dünya Savaşı sırasında, gizli anlaşmalarda Boğazlar ve Doğu Anadolu Bölgesinin Rusya’ya verilmesi kararlaştırılmışken, Mondros Ateşkes Anlaşmasında böyle bir hüküm yer almamıştır.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rusya’nın Birinci Dünya Savaşı’ndan çekilmesi
B) Rusya’da iç karışıklıkların devam etmesi
C) Türklerin Irak cephesinde başarılı olması
D) İngiltere ve Fransa’nın, Rusya’dan daha çok İtalya’nın dostluğuna önem vermesi
E) Türklerin Muş ve Bitlis’i Ruslardan geri alması

49) Mondros ateşkes anlaşmasında yer alan aşağıdaki maddelerden hangisi Osmanlı devletinin savunma gücünü azaltmaya yönelik olduğu söylenemez?
A) Her türlü silah ve cephane itilaf devletlerine temsil edilecektir
B) Sınırların güvenliği için gerekli askerlerin dışındakiler terhis edilecektir
C) Osmanlı donanmasına bağlı gemiler en yakınındaki itilaf devleti birliğine teslim olacaklardır
D) Liman, tersane ve demiryolları itilaf devleti birliklerine teslim edileceklerdir
E) İtilaf devletleri güvenliklerini tehlikede hissettikleri bölgeleri işgal edebileceklerdir

50) Osmanlı Hükümeti Mondros Ateşkes Anlaşması’na konulmak istenen Doğu’daki Ermeni Vilayeti ifadesine itiraz ederek Vilayeti Sitte olarak değiştirmiştir. Osmanlı Hükümeti’nin bu tavrı aşağıdakilerden hangisinin korunmak istendiğinin kanıtıdır?
A) Uluslar arası eşitlik prensibinin
B) Diplomatik üstünlüğünün
C) Ülke bütünlüğünün
D) Gizli anlaşmalara doğan tepkinin
E) Ulusal egemenlik anlayışının

51) I- Çanakkale ve İstanbul boğazları açılacaktır,
II- Haberleşme ve ulaşım anlaşma devletlerinin denetiminde kalacaktır,
III- Anlaşma devletleri Toros tünellerini işgal edeceklerdir,
IV- Trablus ve bingazideki Türk subayları İtalyan birliklerine teslim olacaklardır,
V- Kuzeybatı ırakta bulunan Türk kuvvetleri harp öncesi sınırın gerisine alınacaklardır
Mondros Ateşkes Antlaşmasının yukarıdaki hükümlerinden hangisi anlaşma devletlerinin ileride yurdun tümünü işgal edeceklerini anlamına gelmektedir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

52) Mondros ateşkes anlaşmasını tek taraflı yorumlayıp yürürlüğe koyan itilaf devletleri Anadolu’nun stratejik bölgelerini işgal etmeye başlamışlardır. Türk halkı İstanbul hükümetinin işgallere tepkisiz kalması üzerine çeteler kurarak bulundukları bölgeye savunmaya başlamışlardır.
Bu bilgiler dikkate alındığında;
I- Türk milleti bağımsızlığına düşkündür.
II- İstanbul hükümeti iç güvenliği sağlayamamaktadır.
III- Temsil heyetinin Anadolu’daki prestiji yükselmiştir.
Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

53) İtilaf devletlerinin Mondros Ateşkes Anlaşmasını tek taraflı olarak uygulamaya koyup Anadolu’yu işgale başlamasına Türk halkı ilk başlarda tepki göstermiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu tavrın nedenleri arasında gösterilemez?
A) İşgallerin geçici olacağının düşünülmesi
B) Yıllardır süren savaş ortamından uzaklaşma isteği
C) Wilson prensiplerine olan güven duygusu
D) Padişah ve hükümete duyulan güven
E) İşgalcilerin Anadolu’ya huzur getireceği düşüncesi

54) I.Dünya Savaşı bitiminde anlaşma devletleri Anadolu’yu işgal etmelerinin hukuksal gerekçelerini aşağıdakilerden hangisine dayandırmışlardır?
A) Sevr Anlaşması
B) Paris Barış Konferansı
C) Berlin Antlaşması
D) Mondros Mütarekesi
E) Londra Konferansı

55) Mondros Ateşkes Antlaşmasında;
—Tüm ulaşım araçları itilaf devletlerinin denetimine bırakılacak
—Sınırları koruması ve güvenliğin sağlanması için gerekli askerlerin fazlası terhis edilecek
—İtilaf Devletleri bütün cephane, top ve silahlara el koyacaklardır
Maddeleri yer almıştır.
Bu maddeler dikkate alındığında İtilaf Devletlerinin;
I. Osmanlı Devletinde rejim değişikliği gerçekleştirme
II. Kapitülasyonların devamını sağlama
III. Halktan gelebilecek isyan hareketlerini en kısa sürede kontrol altına alma
Düşüncelerinden hangilerini amaçladığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E). II ve III

56) Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra
I. Osmanlı ordularının terhis edilmesi
II. Direniş Cemiyetlerinin kurulması
III. Damat Ferit hükümetinin gelişmelere tepkisiz kalması
Gelişmelerinden hangileri İtilaf Devletlerinin Osmanlı ülkesinin işgal etmesini kolaylaştırdığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

57) Mondros Ateşkes Antlaşmasında yer alan
I. Osmanlı Devleti savaştan önceki sınırlarına çekilecek
II. Limanlar, tersaneler, demiryolları, İtilaf Devletlerinin kontrolüne bırakılacak
III. İtilaf Devletleri güvenliklerini tehlikede hissettikleri yerleri işgal edebilecekler
Maddelerinden hangileri Osmanlı Devleti ile Sovyet Rusya arasında imzalanan Brest Litowski Antlaşmasının geçersiz sayıldığının göstergesidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve II


58) I- Trablusgarp ve Bingazi deki Türk subayları İtalyan Garnizonlarına Hicaz, Suriye ve Irak’ta bulunan askeri birlikler İtilaf Devletlerine Teslim olacaklardır
II- Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için gerekli görülecek askerlerin fazlası terhis edilecektir.
III- İtilaf Devletleri bütün cephane top ve diğer silahlara el koyacaklardır
Mondros Ateşkes Antlaşmasında yer alan yukarıdaki maddelerden hangileriyle Türk ordusunun savunma gücü azaltılmak istenmiştir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

59) Mondros Ateşkes Antlaşmasında yer alan
I. Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için gerekli görünenin dışındaki Osmanlı orduları terhis edilecektir
II. İtilaf Devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri herhangi bir stratejik noktayı işgal edebileceklerdir
III. Boğazlar İtilaf Devletlerine açık olacak boğaz istihkâmları İtilaf Devletlerine b
Maddelerinden hangileri İngiltere’nin Musul’u Fransızların Adana’yı işgal etmelerinde öncelikle etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

60) Osmanlı hükümetinin Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra başlayan işgallere tepkisiz kalması Türk halkının tepkisine neden olmuştur. Buna göre;
I. Protesto mitinglerinin düzenlenmesi
II. İstiklal mahkemelerinin kurulması
III. Tekâlifi Milliye emirlerinin yayımlanması
IV. Kuvayi Milliye birliklerinin kurulması
Gelişmelerinden hangileri Türk halkının işgallere karşı gösterdiği tepkiler arasında yer almaz?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I ve IV
E) III ve IV

61) Mondros antlaşmasının imzalandığı kasaba hangi adadadır. 
A) Rodos
B) Girit
C) Midilli
D) Limni
E) Mykanos


62) Osmanlı Devleti’nin 30 Ekim 1918’de imzaladığı Mondros Ateşkes Antlaşmasına İtilaf Devletlerinin baskısıyla “ Güvenliği tehdit eden bir durum çıkarsa o bölgeyi İtilaf Devletleri işgal edebileceklerdir “ maddesi ilave edilmiştir.
İtilaf Devletlerinin Mondros Ateşkes Antlaşmasında yer alan bu madde ile;
I. Anadolunun işgallerine zemin hazırlamak
II. TBMM’nin otoritesini azaltmak
III. Milli mücadele hareketini engellemek düşüncelerinden hangilerini amaçladığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

63) İngiltere Musul’u işgal ederken aşağıdakilerden hangisini hukuki gerekçe olarak ileri sürmüştür?
A) Mondros Ateşkes Anlaşması
B) Sevr Antlaşması
C) Lozan Barış Antlaşması
D) Ankara Antlaşması
E) Mudanya Antlaşması

64) Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Anadolu’da başlayan işgaller karşısında ilk başlarda tepkisiz kalan Türk halkı zamanla örgütlenerek direnişe geçmeye başlamıştır
Türk ulusunun işgallere tepki gösterdiğine kanıt olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Protesto mitingleri düzenlenecek
B) Müdafai Hukuk Cemiyetleri kurmak
C) Manda ve himaye fikrini savunmak
D) Azınlıkların faaliyetlerini engellemek
E) Bölgesel ve ulusal kongrelere temsilci göndermek

65) 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasında başlayan işgaller karşısında Türk Milli Mücadelesinin haklılığı ilk kez aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?
A) Amiral Bristol Raporu
B) General Harbord Raporu
C) Paris Barış Antlaşması
D) Moskova Antlaşması
E) Mudanya Konferansı

66) Mondros Ateşkes Antlaşması sonucu Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında ihtilafa neden olan yer neresidir? 
A) Musul
B) Mısır
C) Suriye
D) Kerkük
E) Irak 

67) Mondros Ateşkes Antlaşması’nda yer alan Osmanlı orduları terhis edilecektir kararına uymayarak askerlerini terhis etmeyen milli mücadeleye destek veren komutan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mustafa Kemal
B) Kazım Karabekir
C) Ali Fuat Cebesoy
D) Rauf Orbay
E) Fevzi çakmak

68) Mondros Ateşkes Antlaşması’nın hangi maddesi itilaf devletlerinin savaş yolu ile alamadıkları yerleri işgal etmelerine imkân vermiştir?
A) Demiryollarının itilaf devletlerine bırakılması
B) Ulaşım araçlarının itilaf devletlerinin denetimine verilmesi
C) Güvenlikleri tehlikeye düştüğünde herhangi bir stratejik noktanın işgal edilmesi
D) Haberleşmenin itilaf devletlerinin kontrolüne verilmesi
E) Toros tünellerinin işgaline izin verilmesi,

69) Mondros Ateşkes Antlaşması’nda ‘’ bütün ulaşım ve haberleşme araçları itilaf devletleri tarafından denetim altına alınacaktır.’’maddesi yer almıştır
İtilaf devletlerinin bu madde ile ulaşmak istedikleri temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mondros Ateşkes Antlaşmasını halkın kabul etmesini sağlamak
B) Boğazlar bölgesini kontrol altına almak
C) Saltanat ve hilafet makamının korunmasını sağlamak
D) İşgal edilen bölgelerden Türklerin göç etmesini önlemek
E) Yapacakları işgallere hukuki gerekçeler oluşturmak

70) Mondros Ateşkes Antlaşması’nı Osmanlı Devleti adına aşağıdakilerden hangisi imzalamıştır?
A) İsmet İnönü
B) Rauf Orbay
C) Refet Bele
D) Kazım Karabekir
E) Ali Fuat Cebesoy

71) Mondros Ateşkes Antlaşması’nda “Osmanlı esirleri tutuklanarak savaş suçundan yargılanacak; İtilaf Devletleri ve Ermeni esirlerini ise Osmanlı Devleti serbest bırakacaktır” hükmü yer almıştır. Mondros Ateşkes Antlaşması’nda yer alan bu hükmün;
I- Laiklik
II- Eşitlik
III- Bağımsızlık
kavramlarından hangileriyle çeliştiği söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C)Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III 

72) Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasının sonucunda Anadolu ve Trakya’da kurulan yararlı örgütler, bölgesel kurtuluşu amaçlıyorlardı.
Örgütlerin böyle politika izlemelerinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Merkezi otoriteye karşı bölgesel bağımsızlığı kazanmak istemeleri.
B) İstanbul hükümetinin yasal varlığına son vermek istenmesi.
C) İşgallere karşı birliği sağlayacak bir kuruluşun henüz olmaması.
D) İngiltere ve ABD’nin mandası altında yaşamak düşüncesi.
E) Devletin eski gücünü yakalamak istemeleri.

73) İtilaf Devletleri,Osmanlı Devleti ile 30 Ekim 1918’de imzaladığı Mondros Ateşkes Antlaşması’na “güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa o bölgeyi işgal edebileceklerdir” şeklinde bir madde koydurtmuştur.
İtilaf devletlerinin bu madde ile;
I- Mustafa Kemal liderliğindeki milli mücadele hareketini engelleme,
II-Anadolu’nun işgaline ortam hazırlama,
III- TBMM’nin işleyişine son verme
düşüncelerinden hangilerini amaçladığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

74) Mondros Ateşkes Antlaşması’nda;
I- Bütün haberleşme araçları İtilaf Devletlerinin denetimine bırakılacaktır.
II- Osmanlı ordusu terhis edilecektir.
III-Boğazların yönetimi uluslar arası bir komisyona devredilecektir maddeleri yer almıştır.
Yukarıdakilerden hangileri öncelikle İstanbul Hükümeti’nin Anadolu ile bağlantısını kesmeye yöneliktir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III 

75) Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra İstanbul Hükümeti İtilaf devletlerinin denetimi altına girmiş ve sorumluluklarını yerine getiremez olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu düşünceyi destekleyen gelişmeler arasında gösterilemez?
A) İşgaller karşısında halkın Kuvay-ı Milliye birliklerine katılması
B) Ulusal bağımsızlık mücadelesinde halkın Mustafa Kemal’in etrafında birleşmesi
C) Erzurum ve Sivas Kongresi’ne halkın katılımının büyük olması
D) Direniş cemiyetlerinin kurulması
E) Amasya Görüşmeleri’nde, İstanbul Hükümeti’nin Temsil Heyetiyle anlaşma yollarını araması 

76) Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra görülen;
I- İstanbul Hükümetinin işgaller karşısında tepkisiz kalması,
II-Azınlıkların kendi devletlerini kurmaya çalışması,
III- Mustafa Kemal’in Samsun’a gönderilmesi
gelişmelerinden hangilerinin Kuvay-ı Milliye’nin kuruluşuna doğrudan etki yaptığı söylenemez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C)Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

77) İstanbul Hükümeti’nin Türk halkının bağımsız yaşama hakkını engellemesine rağmen Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalamasında;
I- Wilson İlkelerinde; Türklere nüfus çoğunluğu sağladığı bölgelerde devlet kurma izninin verilmesi,
II- Padişahın, kurtuluşu güçlü bir devletin mandasına girmekle mümkün görmesi,
III- Türk halkının ateşkes hükümlerine sıcak bakması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? 
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III 

78) Mondros Mütarekesi’nde yer alan “Vilayet-i Sitte’de (Diyarbakır, Van, Bitlis, Erzurum, Sivas, Harput) bir karışıklık çıkarsa İtilaf devletleri bölgeyi işgal edebilecektir “ maddesi dikkate alındığında İtilaf Devletlerinin;
I- İşgallere karşı bölgede çıkabilecek direnişi kırmak,
II- Doğu’da bir Ermeni Devleti kurmak,
III- Yunan işgaline zemin hazırlamak
politikalarından hangilerini amaçladıkları söylenebilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III 

79) Mondros Mütarekesi imzalandıktan sonra ;
I- Osmanlı ordusunun terhis edilmesi,
II- direniş cemiyetlerinin kurulması,
III- İstanbul Hükümeti’nin işgalcilere tepkisiz kalması
gelişmelerinden hangilerinin İtilaf devletleri tarafından Osmanlı ülkesinin işgal edilmesinde kolaylaştırıcı etki yaptığı söylenemez?
A)Yalnız I
B) Yalnız II
C)Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III 

80) Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Anadolu’da başlayan işgaller karşısında ilk başlarda tepkisiz kalan Türk halkı zamanla örgütlenerek işgalci devletlere karşı direnmeye başlamıştır.
Türk ulusunun işgalcilere karşı tepki olarak;
I- Müdafa- i Hukuk cemiyetleri kurmak,
II- azınlıklarla işbirliği içerisine girmek,
III- protesto mitingleri düzenlemek
politikalarından hangilerini gerçekleştirdiği söylenemez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

81) Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra kurulmaya başlayan direniş cemiyetleri bulundukları bölgelerde halkı tek çatı altında toplamaya çalışmışlar, padişah ve halifeye bağlılık arz etmiş ve olabilecek işgallerin haksızlığını basın yayın yoluyla dünya kamuoyuna duyurmaya çalışmışlardır.
Buna göre direniş cemiyetlerinin;
I- Türkçülük
II- Ümmetçilik
III- Batıcılık
IV- Turancılık
akımlarından hangilerinin savunuculuğunu yaptıkları söylenemez?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I ve IV
E) III ve IV

82) Anlaşma Devletleri’nin, Mondros Ateşkes Antlaşması’na dayanarak Anadolu’yu işgal etmesi öncelikle aşağıdaki ilkelerden hangisinin önemini ortaya çıkarmıştır?
A) Devletçilik
B) Bağımsızlık
C) İnkılapçılık
D) Laiklik
E) Cumhuriyetçilik

83) İtilaf Devletlerinin I. Dünya Savaşı sonrasında Anadolu’da azınlıkların kendi devletlerini kurmalarına yardımcı olmakla;
I- Manda ve Himaye
II- Devletçilik
III- Meşruti Monarşi
yönetimlerinden hangilerini uygulamaya çalıştıkları söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C)Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III 

84)Osmanlı Hükümeti’nin, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Anadolu’ya yönelik işgallere kayıtsız kalması Türk halkının tepkisine neden olmuştur.
Buna göre;
I- Kuvay-ı Milliye birliklerinin kurulması,
II- Protesto mitinglerinin düzenlenmesi,
III- İstiklal Mahkemelerinin kurulması,
IV- Tekalif-i Milliye emirlerinin kabul edilmesi
gelişmelerinden hangileri Türk halkının işgallere karşı gösterdiği tepkiler arasında yer almaz?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I ve IV
E) III ve IV

85) Mondros Ateşkes Antlaşması’nda yer alan;
I- Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için gerekli görülen askerlerin fazlası terhis edilecektir.
II- İtilaf Devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecekleridir.
III- Boğazlar her devlete açık olacak, Boğaz istihkamları İtilaf Devletlerine bırakılacaktır.
maddelerinde hangileri İngilizlerin Musul’u, Fransızların Adana’yı işgal etmelerinde öncelikle etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C)Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III 

86) Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması’nda Anlaşma Devletleri’ni temsil etmiştir?
A) Yunanistan
B) Rusya
C) İngiltere
D) Fransa
E) İtalya

87) Mondros Ateşkes Antlaşması’nda;
– tüm ulaşım ve haberleşme araçları İtilaf devletlerinin denetimine bırakılacak,
-sınırların korunması ve güvenliğin sağlanması için gerekli askerlerin fazlası terhis edilecek,
– İtilaf devletleri, bütün cephane, top ve silahlara el koyacaklar maddeleri yer almıştır.
Bu maddeler dikkate alındığında İtilaf devletlerinin;
I- Anadolu halkından gelebilecek tehlikeleri en kısa sürede kontrol altına almak,
II- Osmanlı Devleti’nde rejim değişikliğini gerçekleştirmek,
III-Kapitülasyonların devamını sağlamak,
politikalarından hangilerini amaçladığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III 

88) Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra kurulan İstanbul hükümetlerinin;
I- direniş faaliyetlerini organize etmek,
II- I. Dünya Savaşı öncesi sınırlara ulaşmak,
III- mandater yönetim anlayışını benimsemek
politikalarından hangilerini amaçladıkları söylenemez ?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III 

89) Mondros Ateşkes Antlaşması’nda “Osmanlı Devleti’nin elinde bulunan Ermeni ve İtilaf Devletleri esirleri serbest bırakılacak ancak İtilaf devletlerinin elinde bulunan Osmanlı esirleri serbest bırakılmayacaktır” maddesi yer almıştır.
Bu madde dikkate alındığında;
I- Antlaşma eşit şartlarda imzalanmıştır.
II- Antlaşmada Ermenilerin hakları gözetilmiştir.
III-Osmanlı Devleti, antlaşmaya siyasi ağırlığını koyamamıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III 

90) Mondros Ateşkes Antlaşması’nda;
– Osmanlı askerleri en yakın İtilaf Devletleri karargahına teslim olacaklardır.
– Osmanlı ordusu terhis edilecek silahlar İtilaf Devletlerine teslim edilecektir.
– Osmanlı Donanması İtilaf Devletlerine bağlı limanlara demirleyecektir.
maddeleri yer almıştır.
Bu maddelerin;
I- Anadolu’da sürekli bir barış ortamının sağlanması,
II- Anadolu’ya yönelik işgallerin kolaylaştırılması,
III- Askeri masrafların azaltılması
durumlarından hangilerini gerçekleştirmeye yönelik olduğu söylenemez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III 

91) İngilizlerin, İzmir valisine işgali bildirmek amacıyla gönderdikleri nota “İzmir ve çevresi Mondros’un yedinci maddesine göre itilaf devletlerince işgal edilecektir.” biçimindedir.
İngiltere’nin bu notada Yunanistan’dan söz edilmemesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) İzmir’e kendi askerlerini çıkarmak istemeleri.
B) İtalya’nın Yunanistan’ın işgaline karşı olması
C) ABD’nin Wilson ilkelerine aykırı davranıldığını bildirmesi
D) Türk kamuoyunun göstereceği tepkileri önleme düşüncesi.
E) Fransa’nın da İzmir’e yönelik hak iddia etmesi

92) Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra İstanbul Hükümeti İtilaf devletlerinin denetimi altına girmiş ve sorumluluklarını yerine getiremez olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu düşünceyi destekleyen gelişmeler arasında gösterilemez?
A) İşgaller karşısında halkın Kuvay-ı Milliye birliklerine katılması
B) Ulusal bağımsızlık mücadelesinde halkın Mustafa Kemal’in etrafında birleşmesi
C) Erzurum ve Sivas Kongresi’ne halkın katılımının büyük olması
D) Direniş cemiyetlerinin kurulması
E) Amasya Görüşmeleri’nde, İstanbul Hükümeti’nin Temsil Heyetiyle anlaşma yollarını araması

93) Mondros Ateşkes Antlaşması’nda;
I- Bütün haberleşme araçları İtilaf Devletlerinin denetimine bırakılacaktır.
II- Osmanlı orduları terhis edilecektir.
III-Boğazların yönetimi uluslar arası bir komisyona devredilecektir
Maddeleri yer almıştır.
Yukarıdakilerden hangileri öncelikle İstanbul Hükümeti’nin Anadolu ile bağlantısını kesmeye yöneliktir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III 

94) İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti ile 30 Ekim 1918’de imzaladığı Mondros Ateşkes Antlaşması’na “güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa o bölgeyi işgal edebileceklerdir” şeklinde bir madde koydurtmuştur.
İtilaf devletlerinin bu madde ile;
I- Mustafa Kemal liderliğindeki milli mücadele hareketini engelleme,
II-Anadolu’nun işgaline ortam hazırlama,
III- TBMM’nin işleyişine son verme
Düşüncelerinden hangilerini amaçladığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

95) “Mondros Ateşkes Antlaşmasına göre Osmanlı Devletinin Hicaz, Yemen, Suriye ve Irak’taki kuvvetleri en yakın Anlaşma Devletleri Kumandanlığına teslim olacaktı.”
Bu madde, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın hangi özelliğine bir örnektir?
A) Osmanlı Devleti’ni güçsüz duruma düşürme
B) Sınırları belli olmayan yörelerin, eski coğrafya adlarını kullanma
C) Osmanlı Devleti’nin hukuki varlığını tanıma
D) Osmanlı Devleti’nin müttefikleriyle bağlantısını kesme
E) Yerel direnişleri başlatma

96) Aşağıdakilerden hangisi Antlaşma Devletleri arasında görüş ayrılığına neden olmuştur?
A) San Remo Konferans kararları
B) Mondros Ateşkes Antlaşması’nın yürürlüğe konması
C) İngiltere’nin Paris Konferansı’nda İzmir’in Yunanistan’a verilmesini istemesi
D) Yunanistan’ın I. Dünya Savaşı’na katılması
E) Londra Konferansı’na Osmanlı Devleti’nin çağrılması

97) Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra, işgallere karşı Anadolu ve Trakya’da kurulan bölgesel derneklerin amaçlarından biri değildir?
A) Bölgelerini korumak ya da savunmak
B) Bölge halkının desteğini sağlamak
C) Haklarını basın ve yayın yoluyla duyurmak
D) Azınlıklara da bağımsızlıklarını sağlamak
E) Avrupa büyük devletlerinin desteğini sağlamak

98) “Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Osmanlı Hükümeti’nin süregelen işgaller karşısında yetersiz kalması Türk ulusunun tepkilerine yol açmıştır” Aşağıdakilerden hangisi bu tepkilerin biridir?
A) İstiklal Mahkemeleri’nin kurulması
B) Hıyanet-i Vataniye Kanunun çıkarılması
C) Takrir-i Sükun Kanunu’nun kabul edilmesi
D) Tekalif-i Milliye Emirleri’nin kabul edilmesi
E) Kuva-i Milliye’nin oluşması

99) Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi, Türklerin denetiminde kalan Anadolu topraklarının da elden çıkabileceği anlamına gelmektedir?
A) Osmanlı Devleti diğer devletlerle bütün ilişkilerini kesecektir
B) Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması ile görevli olanlar dışındaki bütün Osmanlı ordusu terhis edilecektir
C) İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edici durumlarda stratejik noktaları işgal edebilecektir
D) Hükümet, haberleşmesi dışında, telsiz ve telefonlar İtilaf devletlerince denetlenecektir
E) Bütün demiryolları, İtilaf Devletleri’nin denetimi altına alınacaktır

100) “Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra İstanbul Hükümeti galip devletlerin etkisi altına girmiş ve millete karşı sorumluluklarını yerine getiremez olmuştur.” Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucu değildir?
A) Erzurum ve Sivas Kongrelerinin yapılması
B) Yöresel direnişlerin başlaması
C) Anadolu halkının, İstanbul Hükümetine olan güvenini yitirmesi
D) Anadolu halkının Mustafa Kemal’in çevresinde toplanması
E) Gizli anlaşmaların yapılması

101) “Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın devam ettiği günlerde Batı Anadolu’daki Kuvay-i Milliye birliklerine bir emir gönderilerek, suçlu görülen yurttaşların cezalandırılmaması, bu yurttaşların İstiklal Mahkemesine verilmesi istenmiştir” Bu emrin, aşağıdaki amaçlardan hangisine yönelik olduğu söylenemez?
A) Devlet otoritesini gerçekleştirme
B) Suçluların cezalandırılmasını geciktirme
C) Ulusal birliklerin savunma dışındaki yetkilerini sınırlandırma
D) Halkın Kuvay-i Milliye’ye olan güvenini koruma
E) Suçluyu suçsuzdan ayırma

102) — İngiliz muhipler cemiyeti
—Sulh ve selameti Osmaniye cemiyeti
—Wilson prensipleri cemiyeti
Yukarıdaki Türklerin kurduğu cemiyetler aşağıdakilerden hangisi nedeniyle zararlı cemiyetler sayılmışlardır?
A) Milli mücadeleye destek vermemelerinden
B) İşgalci devletlere karşı cephe almalarından
C) Bölgesel kurtuluş çareleri aramalarından
D) Manda ve himayeye karşı çıkmalarından
E) Padişahın emirlerini dinlememelerinden

103) I- İngiliz muhipler cemiyeti
II- Hürriyet ve itilaf fırkası
III– Teali İslam cemiyeti
Milli mücadeleye tarafta olmayan Türklerin kurdukları yukarıdaki cemiyetlerden hangileri kuruluşunu Mondros ateşkes anlaşmasından önce tamamlamıştır? 
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

104) “Mustafa Kemal Paşa, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Türk Ulusu’nu, tehlikelere karşı uyarmak ve harekete geçirmek amacıyla Havza ve Amasya’da genelgeler(tamimler) yayınlamıştır.”
Bu genelgelerin Türk ulusu üzerinde etkili olduğunu gösteren ilk belirti ne olmuştur?
A) Anadolu’da, İtilaf Devletleri’ne karşı protesto ve mitingler yapılması
B) Osmanlı Mebuslar Meclisi kararlarının, İtilaf Devletleri’nin isteklerine uymaması
C) Amasya’da Mustafa Kemal’in İstanbul Hükümeti temsilcisi Salih Paşa ile görüşmesi
D) Erzurum ve Sivas’ta kongreler yapılması
E) İlk TBMM’ye, Osmanlı Mebuslar Meclisi üyelerinin de alınması

105) “Kurtuluş Savaşının devam ettiği yıllarda Mustafa Kemal, “Artık İstanbul Anadolu’ya hakim değil tabi olmak mecburiyetindedir.” görüşünü savunuyordu.”
Aşağıdakilerden hangisi bu görüşü destekleyen bir gerekçe olamaz?
A) İstanbul’un işgal edilmesi
B) Milli Mücadele hareketinin güç kazanması
C) Mustafa Kemal’in Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı’ndan ayrılması
D) Anadolu’da düzenli ordunun kurulması
E) Osmanlı Devleti’nin işgaller karşısında etkisiz kalması

106) I. Dünya Savaşı sonrasında işgale uğrayan ve işgal tehdidi altındaki bölgelerde halk, Osmanlı Hükümeti’nin emirlerini dinlemeyerek asker ve sivil aydınların önderliğinde örgütlenip, işgalcilere karşı mücadeleye başlamıştır.
Halkın bu tutumuna bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Savaşın sürmesini istedikleri
B) Halifeye ulaşmaya çalıştıkları
C) Padişahı kurtarmaya çalıştıkları
D) Azınlıkla yaşamaya karşı oldukları
E) Kendi geleceğini belirlemeye başladıkları 

107) I- Azınlıkların zararlı faaliyetleri engellenmek istenmiştir.
II- Saltanat ve hilafet otoritesi reddedilmiştir.
III- Bölgesel amaçlı faaliyet göstermişlerdir.
IV- Türklük ve milliyetçilik duygularıyla kurulmuşlardır.
Yukarıdakilerden hangileri Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasında olabilecek işgallerin haksız olduğunu dünyaya duyurmak amacıyla kurulan direniş cemiyetlerinin özellikleri arasında gösterilemez?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) III ve IV

108) Yunanistan’ın Batı Anadolu’daki işgallerinin haksız olduğunu dünyaya duyuran ilk resmi belge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Wilson İlkeleri
B) Amasya Genelgesi
C) Amiral Bristol Raporu
D) General Harbord Raporu
E) Misakı Milli

109) Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında başlayan işgallere tepki olarak kurulan Kuvayi Milliye birliklerinin;
I. İhtiyaçlarını halktan zorla karşılaması
II. Düşman ilerleyişini yavaşlatarak düzenli ordunun kurulmasına zaman kazandırması
III. TBMM’nin otoritesini engellemeye yönelik isyanları bastırması
Gelişmelerinden hangileri Milli Mücadele hareketine olan katkıları arasında gösterilmez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

110) Doğu Anadolu Müdafai Hukuk Cemiyetinin aldığı;
I. Hiçbir suretle göç edilmeyecek
II. Doğu Anadolu’nun Türk yurdu olduğu basın yayın yoluyla dünyaya duyurulacak
III. Doğu vilayetleri uğrayacağı bir saldırıya karşı birleşecektir
Kararlarından hangileri Doğu Anadolu’da kurulmak istenen bir ermeni devletini engelleme amacına yöneliktir?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

111) Adana Çukurova bölgesinde Ermenilerin devlet kurma çabalarına karşılık bu bölgenin Türklüğünü savunan direniş cemiyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Taşnak Sutyun
B) Hınçak
C) Kılikyalılar
D) Etnik-i Eterya
E) Mavri Mira

112) I. İhtiyaçlarını halktan zor kullanarak karşılaması
II. Düşman ilerleyişini yavaşlatması
III. Suçlu gördükleri kendi yöntemleriyle cezalandırmaları
IV. Milli Mücadeleyi engellemeye yönelik ayaklanmaları bastırmaları
Yukarıdakilerden hangileri Kuvayi Milliye birliklerinin kaldırılarak düzenli ordunun kurulmasında öncelikle etkili olmuştur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

113) Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra kurulmaya başlayan Direniş Cemiyetleri bulundukları bölgelerde halkı bir çatı altında toplamaya başlamışlar. Padişah ve hilafete bağlılık arz etmişler, olabilecek işgallerin haksız olduğunu basın yayın yoluyla dünya kamuoyuna duyurmaya çalışmışlardır.
Buna göre Direniş Cemiyetlerinin;
I. Türkçülük
II. Bağımsızlık
III. Ümmetçilik
IV. Turancılık
V. Batıcılık
Düşüncelerinden hangilerinin savunuculuğunu yaptıkları söylenebilir?
A) I ve II
B) I ve III
C) I, II ve III
D) I, II ve IV
E) II, III ve V

114) Aşağıdakilerden hangisi Milli varlığa zararlı cemiyetlerden değildir?
A) Teali İslam Cemiyeti
B) Sulh ve Selameti Osmaniye Fırkası
C) Kilikyalılar
D) Kordos Cemiyeti
E) Kürt Teali Cemiyeti

115) Başkanlığını Damat Ferit’in yaptığı İngiliz Muhipler Cemiyeti Kurtuluş Savaşı başlarında Anadolu’daki ihtilalci subaylara maceraperest olarak nitelendirmiş kurtuluşun ancak İngiltere’nin mandasına girmekle sağlanabileceğini ileri sürmüştür.
Bu bilgiler dikkate alındığında;
I.İstanbul hükümeti milli mücadeleyi desteklemektedir
II.İngiliz Muhipler Cemiyeti İstanbul hükümeti ile işbirliği içerisindedir
III.Manda ve himaye taraftarları Millet iradesine saygı duymaktadır
Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

116) Milli Mücadele döneminde Anadolu halkının bir kısmının desteklediği
—Sulh ve Selameti Osmaniye Fırkası
—İngiliz Muhipler Cemiyeti
—Hürriyet ve İtilaf Fırkası
Gibi cemiyetler kurulmuştur. Bu cemiyetlerin;
I. Milli Egemenlik
II. Manda ve Himaye
III. Saltanat ve Halifelik
IV. Ulusal bağımsızlık
Düşüncelerinden hangilerini savunduğu söylenemez?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I ve IV
E) III ve IV

117) İzmir’in yunanlılar tarafından işgali üzerine Türk milleti direnişi örgütlemek için aşağıdakilerden hangisine başvurmuştur?
A) Direniş cemiyetleri kurmak
B) İstanbul hükümetinden yardım istemek
C) Mustafa Kemal’in Samsuna gönderilmesini sağlamak
D) Kuvay-ı Milliye’yi oluşturmak
E) Erzurum kongresine delege göndermek

118) Kuvay-ı Milliye’nin;
I-Düşman ilerleyişini engellemek için mücadele etmesi,
II- İhtiyaçlarını halktan zor kullanarak karşılaması,
III- Suçlu gördüklerini kendi yöntemleriyle cezalandırması,
IV- Milli mücadeleyi engellemeye yönelik ayaklandırmaları bastırmaları
faaliyetlerinden hangileri bu birliklerinin kaldırılarak yerine düzenli ordunun kurulmasında öncelikle etkili olmuştur? 
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I ve IV
E) III ve IV

119) Osmanlı İmparatorluğuna ait topraklar 1. Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli antlaşmalar ile paylaşılmıştır
Aşağıdaki devletlerden hangisi bu paylaşma planında yer almadığı halde Anadolu topraklarını işgal etmiştir?
A) İtalya
B) İngiltere
C) Rusya
D) Yunanistan
E) Fransa

120) Atatürk’ün Şam’da kurduğu cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) İttihat ve Terakki Cemiyeti
B) Hürriyet ve İtilaf Cemiyeti
C) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
D) Serbest Halk Fırkası
E) Osmanlı İttihat Cemiyeti 

121) İtilaf Devletlerinin I. Dünya Savaşı sonrasında Anadolu’da azınlıkların kendi devletlerini kurmalarına yardımcı olmakla;
I- Manda ve Himaye
II- Devletçilik
III- Meşruti Monarşi
Yönetimlerinden hangilerini uygulamaya çalıştıkları söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C)Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III 

122) Milli mücadele döneminde gerçekleşen;
I- Havza Genelgesi’nin yayımlanması,
II- Kuvay-ı Milliye birliklerinin kurulması,
III- Direniş cemiyetlerinin birleştirilmesi,
IV- Sivas Kongresi’nin toplanması,
V- Manda ve Himaye fikrinin reddedilmesi
Gelişmelerinden hangisinde Mustafa Kemal Paşa’nın etkisi en azdır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V 

123) Mondros’tan sonra başlayan işgaller karşısında İstanbul hükümetinin de kayıtsız kalmaması üzerine cemiyetler kuruldu. Başlangıçta birbirinde kopuk hareket eden bu cemiyetler daha sonra Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti olarak birleştirildi.
Aşağıdakilerden hangisi cemiyetlerin birleştirilmesinden sonra izlenen politikalarından biri olarak düşünülemez?
A) Silahlı mücadelenin takibi.
B) Bölgesel kurtuluşun desteklenmesi.
C) Zararlı örgütlerle mücadele edilmesi.
D) Ulusal bilincin ortaya çıkarılması
E) Basın yayın yoluyla halkın bilinçlendirilmesi.

124) Yararlı cemiyetlerin bir amacı da bulundukları bölgenin Türklüğünü ve çoğunlukta olduklarını ispatlamaktır.
Aşağıdakilerden hangisi bu amacı gerçekleştirmeye yöneliktir?
A) Osmanlı Devleti yıkılırsa devlet kurmak.
B) Göçü yasaklamak.
C) İngiltere ve Fransa’dan destek almak.
D) İstanbul ile ilişkilerini kesmek.
E) Padişah ve halifeliğe bağlı kalmak.

125) Wilson prensipleri cemiyeti
İngiliz Muhipler cemiyeti
Yukarıda verilen cemiyetlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mondros Ateşkesi’ne tepki göstermeleri
B) İşgalleri fiilen engellemeye çalışmaları
C) Yunan işgalini kolaylaştırmak için kurulmaları
D) Kurtuluşun mandater rejimle olduğunu düşünmeleri.
E) İngiltere taraftarı olmaları

126) Ülkenin kurtuluşunun padişah ve halifeye bağlı kalarak anlaşma ve barış yoluyla sağlanacağını savunan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sulh ve Selameti Osmaniye Fırkası
B) Teali İslam Cemiyeti
C) Kordos Cemiyeti
D) Kürt Teali Cemiyeti
E) Trabzon ve havalisi Âdem-i Merkeziyet Cemiyeti 

127) Kuvay-ı Milliye başlangıçta hangi devletin Anadolu’daki işgallerine karşı bir tepki olarak oluşmuştur?
A) İngiltere
B) Fransa
C) Yunanistan
D) Rusya
E) İtalya

128) Aşağıdakilerden hangisi, M. Kemal’in hedeflediği Kurtuluş Savaşı ilkelerinden birisi değildir?
A) Ulusal egemenlik
B) Tam bağımsızlık
C) Milli Birlik ve Beraberlik
D) Mandacılık
E) Milliyetçilik

129) 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında işgalci Devletlere tepki olarak ortaya çıkan direniş kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kuvayi İnzibatiye
B) Wilson Prensipleri Cemiyeti
C) Kuvayi Milliye
D) Tesanüt Grubu
E) Sulh ve Selameti Osmaniye Fırkası

130) Direniş cemiyetleri, Mondros Mütarekesi sonrasında;
—Bulundukları bölgelerin Türklüğünü kanıtlamayı,
—halkı örgütleyip göç etmelerini engellemeyi,
—gelişmeleri basın yayın yoluyla dünya kamuoyuna duyurmayı amaçlamışlardır.
Buna göre direniş cemiyetlerinin;
I- Olabilecek işgaller karşısında halkı bilinçlendirmek,
II- Kamuoyu oluşturmak için gazete ve dergi çıkarmak,
III-İstanbul Hükümeti’nin isteklerini halka duyurmak
Gibi faaliyetlerden hangilerini hedefledikleri söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III 

131) Aşağıdakilerden hangisi, Kuva-i Milliye’nin kurulmasında doğrudan etkili olmuştur?
A) İtilaf Devletleri askerlerinin İstanbul’a gelmesi
B) Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşı’nda yenilmesi
C) Anadolu’nun yer yer işgal edilmesi
D) Anadolu’da iç isyanlar çıkması
E) Rusya’da ihtilal olması

132) İzmir’in işgali üzerine artan tepkileri incelemek için bölgeye gelen Amiral Bristol’ün hazırladığı raporda yer alan;
I- İzmir ve civarındaki katliamlardan Yunanistan sorumludur.
II- Yunan ordusu derhal geri çekilmeli yerlerine İtilaf devletlerinin kuvvetleri gönderilmelidir.
III- İzmir ve çevresinin milliyet prensibine göre Yunanistan’a bırakılması söz konusu olamaz.
maddelerinden hangileri Wilson Prensiplerinde yer alan “Türklerin çoğunlukta olduğu bölgeler Osmanlı Devleti’ne bırakılacaktır.” maddesine uygundur ?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III 

133) “Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcına değin, Türk ulusu, hanedancı ve ümmetçi bir tarih anlayışının etkisinde kalmıştır” Aşağıdakilerden hangisi, bu anlayıştan farklı olarak ulusal tarih anlayışı yolunda atılan bir adımdır?
A) İstanbul Hükümeti’nin Sevr Barış Antlaşması’nı imzalaması
B) Direniş derneklerinin kuruldukları bölgelerin Türklüğünü kanıtlamaya çalışmaları
C) Antlaşma Devletleri’nin Türkiye’yi aralarında paylaşmaları
D) İstanbul Hükümeti’nin Anadolu direnişine karşı çıkması
E) Sivas Kongresi’nde bazı delegelerin ABD’nin mandaterliğini istemesi

134) Aşağıdakilerden hangisi vatan topraklarının azınlıklara verilmesi düşüncesine ve bununla ilgili eylemlere karşı kurulan direniş cemiyetlerinden biri değildir?
A) Trakya Paşaeli Cemiyeti
B) Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti
C) Trabzon ve Havalisi Adem-i Merkeziyet Cemiyeti
D) Redd-i İlhak Cemiyeti
E) Mavri Mira Cemiyeti

135) Milli mücadele öneminde gerçekleşen;
I- Havza Genelgesi’nin yayımlanması,
II- Kuvay-ı Milliye birliklerinin kurulması,
III- direniş cemiyetlerinin birleştirilmesi,
IV- Sivas Kongresi’nin toplanması,
V- Manda ve Himaye fikrinin reddedilmesi
gelişmelerinden hangisinde Mustafa Kemal Paşa’nın etkisi en azdır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V 

136) “Milli Mücadele Dönemi’nde Türk milleti kadını ve erkeği ile birlikte çeşitli savunma dernekleri kurmuş, siyasal mitingler ve gösteriler düzenlemiş, işgal kuvvetlerine karşı harekete geçmiştir.” Bu durum Milli Mücadele Dönemi’yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Laiklik anlayışının benimsendiğinin
B) Seçim sisteminin değiştirildiğinin
C) Direnişçilerin eğitim düzeyinin yüksek olduğunun
D) Direnmenin etkili hale getirilmeye çalışıldığının
E) İletişimde güçlüklerle karşılaşıldığının

137) Amiral Bristol Raporu ile birlikte;
I- Yunanistan’ın iddia atiği “Batı Anadolu’da Rumlar, Türkler tarafından katledilmektedir” tezinin gerçek olmadığının anlaşılması,
II-İzmir ve çevresindeki Türk nüfusun Rum nüfusa göre çoğunlukta olduğunun ortaya çıkarılması,
III-Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Batı Anadolu’daki katliamların sorumlusunun Yunanistan olduğunun açıklanması
gelişmelerinden hangileri Yunanistan’ın Paris Barış Konferansı’na katılan devletleri yanlış bilgilendirdiğini kanıtlamaktadır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III 

138) Kuvay-ı Milliye’nin;
I- TBMM’nin otoritesini engellemeye yönelik ayaklandırmaları bastırması,
II- düşman ilerleyişini oyalayarak düzenli ordunun kurulmasına zaman kazandırması,
III- ihtiyaçlarını halktan zorla karşılaması
faaliyetlerinden hangileri milli mücadele hareketine olan katkıları arasında gösterilemez? 
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C)Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III 

139) Kuvay-ı Milliye’nin;
I-Düşman ilerleyişini engellemek için mücadele etmesi,
II- İhtiyaçlarını halktan zor kullanarak karşılaması,
III- Suçlu gördüklerini kendi yöntemleriyle cezalandırması,
IV- Milli mücadeleyi engellemeye yönelik ayaklandırmaları bastırmaları
faaliyetlerinden hangileri bu birliklerinin kaldırılarak yerine düzenli ordunun kurulmasında öncelikle etkili olmuştur? 
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I ve IV
E) III ve IV


140) Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti, Doğu Anadolu’da olası bir Ermeni Devleti’nin kurulmasını engellemek için halkı örgütlemek amacıyla kurulmuştur.
Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti’nin aldığı;
I- Doğu Anadolu’nun Türk yurdu olduğu basın yayın yoluyla dünyaya duyurulacak,
II- hiçbir surette göç edilmeyecek,
III- Doğu vilayetleri uğrayacağı bir saldırıya karşı birleşecektir
kararlarından hangileri Doğu Anadolu’da kurulacak olan bir Ermeni Devleti’ni engelleme amacına yöneliktir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III 

141) Taşnak Sütyun ve Hınçak Cemiyetleri İngiltere’nin desteğiyle Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurmayı hedeflemiştir. Taşnak Sütyun ve Hınçak Cemiyetlerinin hedeflerine ulaşmak için Mondros Ateşkes Antlaşması’nda yer alan;
I- Gerekli olanların dışında Osmanlı askerleri terhis edilecek,
II- Vilayet-i Sitte’de bir karışıklık çıkarsa İtilaf devletleri buraları işgal edebilecek,
III-Çanakkale ve İstanbul Boğazları İtilaf devletlerine bırakılacak
kararlarından hangilerinden destek aldıkları söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C)Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III 

142) Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra kurulan çeşitli cemiyetler;
I- İngiliz mandaterliğinde yeni bir devlet kurmak,
II- Doğuda bağımsız bir Ermeni Devleti kurmak,
III- Trabzon ve çevresinde bir Rum Devleti kurmak,
IV- Bizans İmparatorluğu’nu yeniden canlandırmak
yolunda mücadele etmişlerdir.
Aşağıda verilen cemiyetlerden hangisinin yukarıdaki hedeflerle ilgisi olduğu söylenemez? 
A) Mavri Mira Cemiyeti
B) İngiliz Muhipler Cemiyeti
C) Pontus Rum Cemiyeti
D) Kilikyalılar Cemiyeti
E) Taşnak Sütyun Cemiyeti

143) Direniş cemiyetleri, Mondros Mütarekesi sonrasında;
-bulundukları bölgelerin Türklüğünü kanıtlamayı,
-halkı örgütleyip göç etmelerini engellemeyi,
-gelişmeleri basın yayın yoluyla dünya kamuoyuna duyurmayı amaçlamışlardır.
Buna göre direniş cemiyetlerinin;
I- Olabilecek işgaller karşısında halkı bilinçlendirmek,
II- Kamuoyu oluşturmak için gazete ve dergi çıkarmak,
III-İstanbul Hükümeti’nin isteklerini halka duyurmak
gibi faaliyetlerden hangilerini hedefledikleri söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III 

144) İngiliz Muhipler Cemiyeti, Kurtuluş Savaşı başlarında Damat Ferit Paşa’nın da desteğini alarak Anadolu’daki ihtilalci subayları maceraperest olarak nitelendirmiş, kurtuluşun ancak İngiltere’nin mandasına girmekle mümkün olabileceğini ileri sürmüştür.
Bu bilgilere göre;
I- İstanbul Hükümeti milli mücadele taraftarlarını desteklemektedir.
II- İngiliz Muhipler Cemiyeti, İstanbul Hükümeti ile işbirliği içerisindedir.
III-Manda ve himaye taraftarları millet iradesine saygı duymamaktadır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III 

” CEVAP ANAHTARI “

1 B 51 B 101 B
2 A 52 C 102 A
3 A 53 E 103 B
4 A 54 D 104 A
5 E 55 C 105 C
6 D 56 D 106 E
7 E 57 A 107 A
8 A 58 E 108 C
9 E 59 B 109 A
10 C 60 C 110 E
11 B 61 D 111 C
12 B 62 E 112 B
13 A 63 A 113 C
14 D 64 C 114 C
15 D 65 A 115 B
16 D 66 A 116 D
17 C 67 B 117 D
18 A 68 C 118 C
19 B 69 A 119 D
20 B 70 B 120 C
21 B 71 B 121 A
22 C 72 C 122 B
23 C 73 B 123 B
24 E 74 A 124 B
25 B 75 E 125 D
26 D 76 C 126 A
27 B 77 A 127 C
28 E 78 B 128 D
29 C 79 B 129 C
30 B 80 B 130 C
31 C 81 E 131 C
32 C 82 B 132 C
33 B 83 A 133 B
34 B 84 E 134 E
35 B 85 B 135 B
36 D 86 C 136 D
37 B 87 A 137 E
38 A 88 C 138 C
39 E 89 E 139 C
40 D 90 D 140 E
41 B 91 D 141 B
42 A 92 E 142 D
43 D 93 A 143 C
44 E 94 B 144 E
45 B 95 A
46 A 96 C
47 A 97 D
48 A 98 E
49 E 99 C
50 C 100 E

Leave a Reply