Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

İnkılap Tarihi Testleri Çözümlü Test Soruları- 1

İnkılap Tarihi Testleri Çözümlü Test Soruları- 1

Sevgili Öğrenciler Değerli Öğretmen arkadaşlar
Testler Öğretim hayatımızın bir parçasıdır.İnkılap Tarihi açısından da bu böyledir. Anlattıklarımızı daha da pekiştirmek ve daha iyi öğrenilmesini sağlamak için Testlerden yararlanırız. Bu amaçla dökümana ihtiyaç duyarız. Fakat dökümanlarımız konusunda sıkıntı yaşıyorsak elbetteki web sitelerinde arama yaparız. İşte bu amaçla sizlere kaynak olması açısından yaklaşık 20 adet olmak üzere İnkılap Tarihi Testleri Hazırladık. İnkılap Tarihi Testlerine kolayca ulaşmak için Google’a İnkılap Tarihi Testleri yazmanız yeterlidir. Bu arama sonucunda sitemizi tıklayınız. Aşağıdaki Paragrafı da okuyup buna göre çalışmalarınızı yapınız.

NOT:İçeriğin en altında diğer testler için kısa bağlantılar vardır.
Her öğrencinin eğitim altyapısı, yeteneği, algılama düzeyi, çalışma alışkanlıkları, kullanabileceği serbest zaman aralığı birbirinden oldukça farklıdır. Bu kadar farklılığın olduğu bir durumda her öğrenci için geçerli tek tip bir çalışmanın ortaya konması mümkün değildir. Bir konu için, yerine göre, 50 soru fazla gelebildiği gibi, başka bir konu için 150 soru az gelebilir. Bir konunun öğrenilmesinde, çalışma süresi ve soru bakımından kesin sınırlar çizmek yerine, o konunun anlaşılmış olması şartı aranmalıdır. Her konuyu eşit süre harcayarak anlamayı beklemek veya aynı sayıda soru çözmeyle konuya hakim olacağını zannetmek uygun değildir. Burada ölçü, konunun yapısı ve anlaşılabilirliği olmalıdır. Eğer konuyla ilgili sorular rahatlıkla çözülebiliyorsa, anlaşılmayan konulara daha çok zaman ayrılmalıdır. Yok, eğer konu anlaşılmamış ise, çözüme devam edilmeli, Belirli soru çözersen almayabilirim düşüncesinde vazgeçilmelidir.

 

İNKILÂP TÂRİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ SORU ve ÇÖZÜMLERİ (*)
I. DÜNYA SAVAŞI, MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI – İŞGÂLLER CEMİYETLER
1-Yirminci yüzyılın başlarından itibaren, destekleme ve kalkındırma  görünümü altında,  Osmanlılar üzerindeki etkisini giderek arttıran devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A)   İngiltere
B)   Almanya
C)   İtalya
D)   Fransa
E)   Rusya
Çözüm: 19. yy ın sonlarına doğru, II.Abdülhamit ile Alman İmparatoru II.Wilhelm arasında başlayan kişisel dostluk, daha sonra Osmanlı-Alman dostluğuna dönüşmüştür. Almanya’dan teknik eleman ve subay getirilmiş, askerî eğitim için Almanya’ya subay gönderilmiştir. Osmanlı Devleti’ni I.Dünya Savaşı’na sokan Enver Paşa bu subaylardan biridir ve  oradan Alman hayranı olarak dönmüştür. İngiltere’nin Osmanlı toprak bütünlüğünü garanti etmekten vazgeçmesi de Almanlara yanaşmamızda etkili olmuştur.

 

2-Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlıların Balkanlardaki varlığını 20. yy ın başlarına kadar sürdürmesini sağlayan etkenlerden biri değildir?
A)   Düzenli ordunun olması
B)   Âdil bir yönetim uygulaması
C)   Halka inanç özgürlüğü vermesi
D)   Millîyetçilik akımlarına karşı etkisiz kalması
E)
  Uluslar arası anlaşmazlıklardan yararlanması
Çözüm: Osmanlı Devleti’nin adaletli yönetimi, halka inanç özgürlüğü vermesi, devletin uzun süre yaşamasının ana sebebidir. 19. yy başlarından itibaren ise, toprakları üzerinde büyük devletlerin çıkar çatışmasından yararlanarak varlığını sürdürmüştür. Ancak, Fransız İhtilâli sonucu ortaya çıkan millîyetçilik akımları karşısında yetersiz kalarak, Balkanlardaki topraklarının büyük bölümünü yitirmiştir.

 

3-Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşı’na girmesi savaşın gidişi  üzerinde nasıl bir etkide bulunmuştur?
A)   Savaşı İttifak Devletlerinin lehine döndürmüştür
B)   Savaşı geniş bir alana yaymıştır
C)   ABD’nin savaşa girmesini hızlandırmıştır
D)   İtalya’nın savaşa girme olasılığını arttırmıştır
E)   Dünya güçler dengesini bozmuştur
Çözüm: Osmanlı Devleti, 20. yy a çöküş içinde girmesine rağmen, toprakları, Karadeniz’den Hint Okyanusu’na kadar uzanıyordu. Savaşa girmesiyle, bu toprakların tamamı savaş alanı hâline gelmiştir. Başlangıçta, bir Avrupa savaşı olarak sona ereceğine inanılan I.Dünya Savaşı, Asya ve Afrika’ya da yayılmıştır.

 

4-I.Dünya Savaşı’nın uzamasına aşağıdakilerden hangisinin sebep olduğu söylenebilir?
A)   Kafkas Cephesi
B)   Çanakkale Cephesi
C)   Irak Cephesi
D)   Kanal Cephesi
E)   Suriye – Filistin Cephesi
Çözüm: Tercihlerde verilenlerin hepsi Osmanlı toprakları üzerinde açılan cephelerdir. En kanlı olanı da Çanakkale Cephesi’dir. İtilâf Devletleri Çanakkale Cephesi’ni geçip İstanbul’u alabilselerdi, Alman ordularının doğusundan da bir cephe açılacaktı. Ayrıca, kıtlık çeken Rusya’ya denizden  yardım gidecek, oradaki ihtilâlin çıkması ileri bir târihe kayabilecek, dolayısıyla savaş  daha kısa sürede bitecekti.

 

5-M. Kemâl, Çanakkale Muharebesi’nde, ordu komutanından, savaş bölgesindeki bütün kuvvetlerin kendi emrine verilmesini, Sakarya Muharebesi’nde de TBMM’den,  başkomutanlıkla birlikte Meclisin yetkilerini istemiştir.
Bu istekler, O’nun kişiliğinin hangi yönüne örnek gösterilebilir?
A)   Açık sözlülüğüne
B)   Titizlik ve güç tutkusuna
C)   Tez canlılığına
D)   İnandırma gücüne
E)   Kendine olan güvenine
Cevap: D

 

6-Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Muharebesi’nin sonuçlarından biri değildir?
A)   İtilâf Devletlerinin Ruslara gerekli askerî ve gıda yardımı yapamaması
B)   I.Dünya Savaşı’nın uzaması
C)   Yarım milyona yakın insanın ölmesi
D)   İngiliz ve Fransız donanmalarının büyük kayıp vermesi
E)   Rusya’nın I.Dünya Savaşı’ndan çekilmesi
Çözüm: ilk dört şık doğrudan, E  şıkkı dolaylı sonucudur.

                                       

7-I.Dünya Savaşı’nda Arapların Türklere karşı İngilizlerle birlikte hareket etmesi, aşağıdaki görüşlerden hangisinin geçerliliğini yitirdiğini gösterir?
A)   Halkçılık
C)   Devletçilik
E)   Milliyetçilik
B)   Batıcılık
D)   Ümmetçilik
Cevap: D

 

8-Aşağıdakilerden hangisi, I.Dünya Savaşı sonunda imzalanan antlaşmaların ortak özelliklerinden biri değildir?
A)   Yeni devletler kurulmasını sağlama
B)   Yeni siyasî rejimler ön görme
C)   Askerî sınırlamalar getirme
D)   Bazı devletlerin sınırlarını değiştirme
E)   Ekonomik yükümlülükler içerme
Çözüm: İmzalanan antlaşmalarla, Osmanlı, Avusturya-Macaristan, Almanya ve Çarlık Rusyası imparatorlukları yıkılmıştır. Yenilen devletlere, askerî sınırlamalar ve savaş tazminatı ödeme yükümlülüğü getirilmiştir. Osmanlı Devleti ve Avusturya-Macaristan’ın sınırları değişmiş, yeni devletler kurulmuştur. savaşın sonuçlarından hoşnut olmayan ülkelerde rejim değişiklikleri olmuştur. Bu rejimler totaliter olduğundan, gâlip devletlerin işine gelmemiştir. Rusya’da Komünizm, Almanya’da Nazizm ve İtalya’daki Faşizm rejimlerine karşı cephe almışlardır.

 

9-Mekke ve Medine’nin bulunduğu Hicaz Bölgesi’nin Osmanlı egemenliğinden çıkması, aşağıdaki savaşların hangisinin bir sonucudur?
A)   Doksanüç Harbi
B)   Trablusgarp Savaşı
C)    İkinci Balkan Savaşı
D)   Birinci Balkan Savaşı
E)   Birinci Dünya Savaşı
Çözüm: Hicaz Bölgesi, Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi (1516 Mercidabık, 1517 Ridaniye Savaşları) sonunda Osmanlı egemenliğine girmiştir. Arapların İngilizlerle iş birliği yapmaları yüzünden I.Dünya Savaşı sırasında bu topraklardan çekilmişizdir. Arap toprakları, savaş sonrasında İngiliz ve Fransız mandasına girmiştir.

 

10-M. Kemâl’in tanınması ve Millî Mücadele’nin önderi olarak kabûl edilmesi, aşağıdakilerden hangisinin etkisi en çoktur?
A)   Derne’de İtalyan kuvvetlerini durdurması
B) Muş ve Bitlis’i Ruslardan geri alması
C)   Halep’in kuzeyinde düşmanı durdurması
D)   Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurması
E)   Çanakkale Muharebesi’ni kazanması
Çözüm: M. Kemâl, kurmay yüzbaşı olarak Şam’a atandığında Vatan ve  Hürriyet Cemiyeti’ni kurarak, İstibdat yönetimi ile mücadeleye başlamıştır. Daha sonra mücadelesini İttihat ve Terâkki Cemiyeti içinde sürdürmüştür. Ancak, İttihatçıların ileri gelenleriyle, “ordu politikaya karışmamalıdır” ilkesinde anlaşamadığı için, cemiyetten ayrılmış, kendini tamamen askerlik mesleğine vermiştir. İşte, başarılar da bundan sonra ardarda gelmeye başlamıştır. Önce Trablusgarp Savaşı’nda Derne ve Tobruk’ta İtalyanlara, Muş ve Bitlis’te Ruslara karşı zafer kazanmış, Halep’in kuzeyinde İngilizleri durdurmuştur. Başarılarından en önemlisi ise, Çanakkale Muharebelerinin kazanılmasında oynadığı roldür.

 

11-M. Kemâl,
I.    I. Dünya Savaşı’na  Osmanlı  Devleti’nin  de girdiği günlerde bu savaşta Almanların yenileceğini,
II.   Çanakkale Muharebesi’nin sonlarına doğru, düşmanın birkaç gün içinde çekilebileceğini,
III.  1937’de İtalya’nın  Habeşistan’a  saldırmasıyla İkinci Dünya Savaşı’nınbaşlamış olduğunu söylemiştir.
Bunlar, M. Kemâl’in kişiliğinin hangi yönüne örnek oluşturur?
A)Barışçılık
B)İleri görüşlülük
C)Türk milletinin gücüne güvenme
D)Topluma yön verebilecek yollar bulabilme
E)Savaşın amaç değil araç olduğuna inanma
Cevap:  B

12-M. Kemâl hareket noktamız olursa, aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklılık gösterir?
A)   I. Dünya Savaşı
B)   I. Meşrûtiyet’in ilânı
C)   Trablusgarp Savaşı
D)   31 Mart İsyânı’nın bastırılması
E)   II. Meşrûtiyet’in ilânı
Çözüm: I.Meşrutiyet’in ilân edildiğinde (1876)  M. Kemâl doğmamıştı.

                                  

13-İngiltere  Musul’u  aşağıdakilerden  hangisine  dayanarak  işgâl    etmiştir?
A)   Mondros Ateşkes Antlaşması
B)   Sevr Antlaşması
C)   Lozan Antlaşması
D)   Mudanya Ateşkes Antlaşması
E)   Ankara Antlaşması
Cevap: A

 

14-Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra yurdumuzun düşmanlar tarafından işgâl edilmesine Osmanlı Hükûmeti’nin kayıtsız kalması karşısında, Türk halkının ilk tepkisi ne olmuştur?
A)   Yeni bir hükûmet kurmak
B)    Direniş cemiyetleri kurmak
C)   Saltanatı kaldırmak
D)   Düzenli bir ordu kurmak
E)   Yeni bir meclis oluşturmak
Çözüm: İşgâller karşısında Osmanlı devleti’nin yetersiz ve kayıtsız  kalması, Türkleri kaderiyle baş başa bırakmıştır. Bunun üzerine halk, işgâller karşısında kendini savunabilmek için direniş cemiyetleri kurmuştur. Müdafaa-i Hukuk cemiyetleri de denilen bu örgütler, işin siyasî yönünü bölgesel olarak yürütürken, yine halkın içinden çıkan Kuvva-i Millîye de vurucu (silâhlı) gücünü oluşturmuştur. Bölgesel olarak kurulan direniş cemiyetlerinin (Millî cemiyetler) çalışmaları, Sivas Kongresi’nde birleştirilmiş, bölgesel savunmadan millî savunmaya geçilmiştir.

 

15-Aşağıdakilerden hangisi, Kuvva-i Millîye’nin oluşturulmasının sebeplerinden biri değildir?
A)   Osmanlı Devleti’nin I. Dünya savaşı’ndan yenik çıkması
B)   Mondros Ateşkes Antlaşması uyarınca Türk ordusunun terhis edilmesi
C)   Osmanlı  hükûmetlerinin  Türk  halkının  can  ve     mal      güvenliğini koruyamaz hâle gelmesi
D)   İtilâf Devletlerinin Mondros hükümlerini tek taraflı olarak uygulaması
E)   Osmanlı Hükûmeti’nin Sevr Antlaşması’nı onaylaması    Cevap: E

 

16-Kuvva-i Millîye başlangıçta hangi devletin Anadolu’daki işgâllerine karşı bir tepki olarak oluşmuştur?
A)   Yunanistan
B)   Fransa
C)   İngiltere
D)   Rusya
E)   İtalya
Çözüm: İlk silâhlı direniş hareketi Fransızlara karşı Adana-Dörtyol çevresinde olmuştur. Ancak, isim olarak alındığında, ilk kez Batı Anadolu’da Yunan işgâllerine karşı ortaya çıkan direniş güçlerine verilen isimdir.

 

17-Ülkenin kurtuluşunun padişah ve halifenin buyruklarına sıkı sıkıya uymakla mümkün olacağına inanan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Trakya Paşaeli Cemiyeti
B)   İzmir Müdafaa-i Hukuku Milliye Cemiyeti
C)   Trabzon Muhafaza-i Hukuku Milliye Cemiyeti
D)   Sulh ve Selâmet-i Osmaniye Fırkası
E)   Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuku Milliye Cemiyeti   Cevap: D

 

18-Aşağıdakilerden hangisi, ülke topraklarının azınlıklara verilmesi düşüncesine karşı kurulan direniş cemiyetlerinden biri değildir?
A)   Trakya Paşaeli Cemiyeti
B)   Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuku Milliye Cemiyeti
C)   Trabzon ve Havalisi Adem-i Merkeziyet Cemiyeti
D)   Redd-i İlhak Cemiyeti
E)   Mavri Mira Cemiyeti
Çözüm: Mavri Mira cemiyeti Mondros’tan sonra Rumlar tarafından kurulmuştur. Amacı, Trakya ve Batı Anadolu’yu Yunanistan’a katmaktır. Diğerleri  Milli cemiyetlerdir.

 

19-Mondros’tan sonra, Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti şu kararları almıştır:
I.   Hiçbir şekilde göç edilmeyecek,
II.  Bilim, iktisat ve din alanlarında örgütlenilecek,
III.Doğu vilayetleri gerektiğinde savunulacak.
Bu kararların başlıca amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Bölgedeki Türkleri, azınlıklara oranla her yönden daha güçlü tutma
B)   Benzer amaçlı milli cemiyetleri birleştirme
C)   Diğer Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerine kendi gücünü gösterme
D)   Erzurum’da millî bir kongre yapılmasını sağlama
E)   Cemiyetin bölgedeki şube sayısını arttırma
Çözüm: Cemiyete yukarıdaki kararları aldıran sebep, I. Dünya Savaşı’ndan sonra yayınlanan Wilson İlkeleri’nin nüfusla ilgili maddesidir.  Cevap: A

20-İtilâf Devletlerinin 1919’da Türklerin Batı Anadolu’da Hıristiyanları katletmek üzere olduğu şeklindeki asılsız haberi dünya kamu oyuna yaymalarının amacı ne idi?
A)   Anadolu’daki iç isyânları desteklemek
B)   Sevr Antlaşması’nın imzalanmasını çabuklaştırmak
C)   İzmir’in  işgâlini haklı göstermek
D)   İstanbul’un işgâlini haklı göstermek
E)   Anadolu’da zararlı cemiyetlerin kurulmasını hızlandırmak

Cevap: C 

2 Comments

Leave a Reply