Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

İnkılap Tarihi Testleri Çözümlü Test Soruları- 10

İnkılap Tarihi Testleri Çözümlü Test Soruları- 10
201-I.   İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması
II.  Teşvik-i sanayi Kanunu’nun çıkarılması
III. Birinci beş Yıllık Plân’ın hazırlanması
Yukarıdaki  gelişmelerin  kronolojik  sıralaması  aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır?
A)   III, I ve II
B)   I, II ve III
C)   I, III ve II
D II, I ve III
E II, III ve I                              Cevap: B

 

202-Millî ekonominin ilkelerinin belirlenmesi için, 1923’te İzmir’de Türkiye İktisat kongresi toplanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi kongrede alınan kararlar arasında yer almaz?
A)   Milli bankaların kurulması
B)   Sanayinin teşvik edilmesi
C)   Özelleştirmeye önem verilmesi
D)   Demir yollarının inşasına önem verilmesi
E)   Özel sektörün desteklenmesi   Cevap: C

 

203-Cumhuriyet döneminde aşağıdakilerden hangisi tarımı geliştirmeye yönelik olarak yapılmıştır?
A)   Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun kabûl edilmesi
B)   Aşâr vergisinin kaldırılması
C)   Etibank’ın kurulması
D)   kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
E)   Duyun-u Umumiye İdaresi’nin kurulması   Cevap: B

 

204-Türk denizleri ve limanları arasında taşımacılık hakkının Türklerin eline geçmesi aşağıdaki inkılâplardan hangisiyle gerçekleşmiştir?
A)   Kapitülasyonların kaldırılması
B)   Medenî Kanun’un kabûl edilmesi
C)   Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
D)   İzmir İktisat kongresi’nin toplanması
E)   Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun kabûl edilmesi   Cevap: C

 

205-Aşağıdaki inkılâplardan hangisi diğerlerinden farklı alanda yapılmıştır?
A)   Türk Dil Kurumu’nun açılması
B)   Latin alfabesinin kabûl edilmesi
C)   Medreselerin kapatılması
D)   Darülfünûn’un kaldırılması
E)   Soyadı Kanunu’nun kabûl edilmesi
Çözüm:  Soyadı Kanunu Toplumsal alanda yapılan bir inkılâptır. Diğerleri Eğitim alanına girer. Bununla birlikte, Latin harflerinin kabûlü hem eğitim hem toplumsal alanla ilgilidir.  Cevap: E

 

206-İzmir (Türkiye) İktisat kongresi’nde özel teşebbüsün desteklenmesi kararı alınmıştır.
Bu kararın uygulamaya konulması için yapılan yenilik aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Kabotaj kanunu’nun çıkarılması
B)   Aşâr vergisinin kaldırılması
C)   Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması
D)   Tarım Kredi Kooperatiflerinin kurulması
E)   Devletçilik politikasının uygulanması   Cevap:  C

 

207-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde ticaret ve sanayi alanında yapılan yeniliklerden değildir?
A)   Kapitülasyonların kaldırılması
B)   İş Bankası’nın kurulması
C)   Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması
D)   Birinci Beş Yıllık Plân’ın kabûl edilmesi
E)   Aşâr vergisinin kaldırılması    Cevap: E

 

208-Aşağıdakilerden hangisi 25 Kasım 1925’te çıkarılan Şapka Kanunu’nun dışında tutulmuştur?
A)   Profesörler
B)   Diyanet İşleri başkanları
C)   Başbakanlar
D)   Bakanlar
E)   TBMM başkanları
Çözüm: Diyanet İşleri Başkanı, Patrik ve Hahambaşı kapsam dışında tutulmuştur.

209-I.   Şapka Kanunu’nun çıkarılması
II.  Tekke ve zâviyelerin kapatılması
III. Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
Yukarıdaki  inkılâplardan   hangileri   toplumsal  hayatı   düzenlemeye yöneliktir?
A)  Yalnız I       B)  I ve II      C)  Yalnız III      D)  Yalnız II      E)  II ve III
Cevap:  B

210-Yeni Türk devletinin ilk yıllarında özel teşebbüsün desteklenmesine rağmen girişimler yetersiz kalmıştır.
Bu yetersizlik aşağıdakilerden hangisini zorunlu hâle getirmiştir?
A)   Halka ekonomik yatırımlarda kolaylık sağlanmasını
B)   Önemli ihtiyaç ve hizmetlerin devlet tarafından karşılanmasını
C)   Tarım alanına krediler sağlanmasını
D)   Yeni bankaların kurulmasının sağlanmasını
E)   Her türlü üretimin devlet eliyle gerçekleştirilmesini   Cevap:  B

211-Türkiye’de bütün vatandaşlara aynı hukukun uygulanması aşağıdakilerden hangiyle gerçekleşmiştir?
A)   Lozan Barış Antlaşması ile
B)   Halifeliğin kaldırılması ile
C)   Medenî Kanun’un kabûl edilmesi ile
D)   Aşâr vergisinin kaldırılması ile
E)   Devletçilik İlkesi’nin uygulanması ile   Cevap:  C

212-Türkiye, hukuk alanında aşağıdakilerden hangisini diğerlerinden önce gerçekleştirmiştir?
A)   Türk Medenî Kanunu’nun kabûl edilmesi
B)   Türk Ceza Kanunu’nun yapılması
C)   Borçlar Kanunu’nun yapılması
D)   Türk Ticaret Kanunu’nun yapılması
E)   Anayasanın lâik hâle getirilmesi
Çözüm:  Medenî Kanun (İsviçre) 17 Şubat 1926, Borçlar kanunu (İsviçre) 8 Mayıs 1928, Ticaret kanunu (Almanya) 10 mayıs 1928, Ceza Kanunu (İtalya) 1 temmuz 1928’den itibaren uygulanmaya başlamıştır. 

 

213-Aşağıdaki inkılâplardan hangisi çağdaşlaşmaya yönelik olarak yapılmıştır?
A)   Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
B)   Milâdî Takvimin kabûl edilmesi
C)   Türk Dil Kurumu’nun kurulması
D)   Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun kabûl edilmesi
E)   Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması     Cevap:  B

 

214-Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, aşağıdakilerden hangisine karşı olduğu için kapatılmıştır?
A)   Millet egemenliğine                         
B)   Lâik devlet düzenine
C)   Saltanat ve halifeliğe
D)   Çok partili sisteme
E)  Plânlı ekonomiye
Çözüm: Lâiklik İlkesi, 1924 Anayasası’na 1937’de girdi. Oysa, bu parti 1925’te kapatıldı demeyin; halifeliğin kaldırılmasını (3 Mart 1924) aklınıza getirin.

 

215-Aşağıdakilerden hangisi, M. Kemâl ile Türk milleti arasında karşılıklı gelişen güven duygusundan doğan bir sonuç değildir?
A)  Cumhuriyetin kurulması
B)  Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması
C)  TBMM’nin kurulması
D)  Kadınlara siyasi haklar tanınması
E)  Bölgesel cemiyetlerin kurulması
Çözüm: M. Kemâl ile Türk milleti arasındaki güven duygusu, O’nun Samsun’a çıkışıyla başlamış, gelişerek devam etmiştir.Soru olumsuz olduğuna göre,  Samsun’a çıkıştan önce bir olay aramak gerek. O da, Mondros Mütarekesi’nden sonra kurulan bölgesel cemiyetlerdir.

 

216-Türkiye’de “saltanat” ve “millî devlet” taraftarları arasındaki tartışmanın en yoğun olduğu dönem hangi yıllar arasını kapsar?
A)  1908-1912
B)  1925-1928
C)  1923-1925
D)  1920-1923
E)  1912-1918
Çözüm: Türkiye’de millî devlet 23 Nisan 1920’de kurulmuştur. 1921 Anayasası hazırlanırken de en çok tartışma “egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” maddesi üzerinde olmuştur. M. Kemâl, öncelikle vatanın kurtarılmasını düşündüğü için, bu tartışmayı geçiştirmiştir.  Askerî zafer kazanılıp, Lozan Konferansı’na İstanbul Hükûmeti’nin de çağırılması üzerine, TBMM saltanatın kaldırılmasına karar vermiştir. Böylece, saltanat ve millî devlet yanlılarının mücadelesi 1 Kasım 1922’de sona ermiştir. Şu durumda 1920-1922  yıllarının içinde olduğu bir dönem aranmalıdır. Cevap: D

 

217-I.   İlk TBMM’nin kurulması
II.  Saltanatın kaldırılması
III. Cumhuriyetin kurulması
Bu gelişmeler,  aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirme amacı taşımamıştır?
A)  Ulusal iradeyi hâkim kılmak
B)  Yeni bir devlet kurmak
C)  Anayasal düzeni kurmak
D)  Demokratik yönetimi gerçekleştirmek
E)  Seçim sistemini değiştirmek
Çözüm: M. Kemâl’in amacı, millî bağımsızlığı sağladıktan sonra, millî iradeye dayalı, demokratik lâik bir cumhuriyet kurmaktı. Devletin dayandığı temel esaslar da anayasasında tanımlanmıştır. Seçim sisteminin değiştirilmesi veya aynı kalması millî iradeyi etkilemez; ayrıntı niteliktedir.

 

218-ulusal egemenlik demokrasinin vazgeçilmez temel ögelerinden biridir.”
 Aşağıdakilerden hangisi, bu ilkeye uygun bir uygulama olabilir?
A)  Milletvekilliği süresinin sınırsız olması
B)  Yasama-yürütme-yargı yetkilerinin tek kişide toplanması
C)  Milletvekili sayısının 450’den 150’ye indirilmesi
D)  Hükümet yetkilerinin, meclis yetkilerinden üstün olması
E)  Reşit olan her vatandaşın oyunu serbestçe kullanması
Cevap: E   (Bütün vatandaşların hiç bir ayrım ve sınırlama olmadan oy hakkına sahip olmasına “Genel Oy” denilir).

 

219-Cumhuriyet döneminde görülen gelişmelerden bazıları şunlardır:
I.   Lâikliğin kabul edilmesi
II.  Saltanatın kaldırılması
III. Halifeliğin kaldırılması
IV. TBMM’nin açılması
V.  Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi
VI. Medeni Kanun’un kabul edilmesi
Bu   gelişmelerden   hangileri,   “Egemenlik  kayıtsız  şartsız  ulusundur”ilkesi ile doğrudan ilişkilidir?
A)  I-III
B)  I-V
C)  II-IV
D)  V-V
E)  III-IV
Çözüm: Egemenlik ülkeyi yönetmektir. Soruyu bu mantıkla düşünmek gerekir. “Egemenlik kayıtsız şartsız ulusun” olacağına göre de, ulusun seçtiği bir meclis olmalı (çünkü “Doğrudan demokrasi” artık kullanılamaz; “Temsilî demokrasi” zorunludur) ve kişisel yönetime(saltanata) son verilmeli.
Cevap: C

 

220-Türkiye’de, çağdaşlaşma yolundaki değişmelerin en yoğun olduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1923-1933                                                          
B) 1950-1960
C) 1945-1950  
D) 1938-1945
E) 1933-1938             Cevap: A

Leave a Reply