Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

İnkılap Tarihi Testleri Çözümlü Test Soruları- 11

İnkılap Tarihi Testleri Çözümlü Test Soruları- 11
221-Aşağıdakilerden hangisi, Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun uygulanmasıyla sağlanan gelişmelerden biri değildir?
A)  Eğitim kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanması
B)  Öğretim ilkelerinde birlik sağlanması
C)  Eğitim programlarının çağdaşlaştırılması
D)  Medreselerin kapatılması
E)  Okuma yazma öğrenmenin kolaylaştırılması
Çözüm:Okuma yazma öğrenmenin kolaylaştırılması Harf İnkılâbı ile ilgilidir.

 

222-Aşağıdakilerden hangisi, cumhuriyetin geliştirilmesi amacına hizmet etmiştir?
A)  Düzenli ordunun kurulması
B)  Saltanatın kaldırılması
C)  Lâik devlet anlayışı
D)  Kurtuluş Savaşı
E)  Lozan Antlaşması
Çözüm: C dışındaki seçenekler cumhuriyetin ilânından önceki gelişmelerdir. Bunlar, cumhuriyetin kurulması aşamalarıdır.

 

223-Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de Medeni Kanun’un kabulüyle sağlanan gelişmelerden biri değildir?
A)  Kadına meslek seçme hakkı verilmesi
B)  Mahkemede şahitlikte kadın erkek eşitliğinin getirilmesi
C)  Ailelere soyadı alma zorunluluğu getirilmesi
D)  Vatandaşlar arasında din ve mezhep farkı gözetilmemesi
E) Patrikhanenin dünya işleriyle ilgili yetkilerinin kaldırılması
Çözüm: Medenî kanun 1926, Soyadı kanunu 1934’de yürürlüğe girmiştir. Medenî Kanun’un kabûlünden önce Mecelle yürürlükte idi. Mecelle, İslâm hukuk kurallarına göre hazırlanmış olduğu için, azınlıklar bu kanunun kapsamı dışında tutulmuşlardı. Dolayısıyla patrikhanelerin azınlıkların haklarını izleme yetkileri vardı. Bu yetki, Medenî Kanun’un kabûlüyle kaldırılmış, mahkemelere devredilmiştir.

 

224-I.   Şapkanın kabul edilmesi
II.  Lâikliğin kabul edilmesi
III. Kadınlara siyasal haklar tanınması
IV. Öğretimin birleştirilmesi (Tevhid-i Tedrisat Kanunu)
 V.  Medeni Kanun’un kabul edilmesi
Türkiye’yi ilgilendiren yukarıdaki olayların kronolojik sırası nedir?
A)  V-III-I-II-IV
B)  II-III-IV-V-I
C)  IV-I-V-II-III
D)  I-IV-III-II-V
E)  III-V-I-IV-II
Çözüm: Kronolojik sıralamalarda, zaman kazanmak açısından, ilk veya son olay bulunmalıdır. İlk olay, Tevhid-i Tedrisat Kanunu olup sadece C tercihinde vardır. Veya, son olay olan Kadınlara siyasî haklar verilmesi  sadece C seçeneğindedir. Tevhid-i Tedrisat 1924, Şapka 1925, Medenî kanun 1926,  lâklik 1928, kadınlara siyasî haklar 1934’de kabûl edilmiştir. Lâkliğin kabûl edilmesi için illa da adının geçmesi şart değildir; anayasadan 1928’de “devletin dini İslamdır” hükmünün çıkartılması aynı anlama gelir. İlke olarak anayasaya 1937’de girmiştir.

 

225-Türk kadınlarına,
I.   Milletvekili seçme ve seçilme
II.  Belediye meclislerine üye seçme ve seçilme
III. İstediği mesleğe girebilme hakları tanınmıştır.
Aşağıdakilerin hangisi ilgili hakların tanınma sırasını gösterir?
A)  I-III-II      
B) 
II-I-III
C)  III-II-I
D)  III-I-II      
E)
  II-III-I
Cevap: C

 

226-Türkiye’de,
I.   Saltanatın kaldırılması
II.  TBMM’nin kurulması
III. Çok partili sisteme geçilmesi
IV. Kadınlara siyasal haklar tanınması
gibi  demokratikleşme gelişmelerinin  kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?
A) II-I-IV-III
B) I-II-IV-III  
C)
II-III-I-IV
D) I-IV-III-II
E) IV-II-I-III
Çözüm: İlk gerçekleşen TBMM’nin açılmasıdır. En son gerçekleşen de, çok partili döneme geçiştir (1946).

 

227-Atatürk döneminde Türkiye’de tarım, ticaret, sanayi ve bayındırlık işlerinin bir bütün olarak ele alınmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Bu alanlardaki gelişmelerin birbirine bağlı olması
B)  Halktan alınan ağır vergilerin kaldırılmak istenmesi
C)  Dış kaynaklardan kredi almanın kolaylaşmış olması
D)  Halkçılık ilkesinin yaygın olarak uygulamaya konması
E)  Türkiye’nin bir tarım ülkesi haline getirilmiş olması
Çözüm: Tarım ürünleri, sanayi için gerekli olan ham maddeyi sağlar. Yol, üretilen mal veya ham maddenin taşınması için gereklidir. Üretilen mal satılamazsa, yenilerini üretmek imkânsızlaşır.

 

228-Toplumsal olaylarda başarı sağlamak için zamanlamanın uygun olması gerekir.
Türkiye’de  aşağıdaki  olayların  hangisinin zamanlaması bu ilkeye uygun olmamıştır?
A)  Saltanatın kaldırılmasından sonra Cumhuriyetin ilan edilmesi
B)  Cumhuriyetin  ilanından  sonra  Terakkiperver  Cumhuriyet  Fırkası’nın kurulması
C)  Son  Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin kapatılmasından sonra  TBMM’nin açılması
D)  Türk Medeni Kanunu’nun  kabul  edilmesinden  sonra kadınlara siyasal haklar verilmesi
E)   Yeni Türk alfabesinin  kabul  edilmesinden sonra  Millet Mekteplerinin açılması
Çözüm: Toplumsal olayların başarısında, zamanlama kadar, toplumun o yeniliğe hazır olup olmadığı da önemlidir. Ülkede demokrasiyi gerçekleştirmek için Cumhuriyetin ilânından sonra Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurulmuştur. Ancak, mevcut yönetime karşı olanlar, bu partiyi istismar ederek Şeyh Sait İsyânı’nı çıkarmışlardır. Böylece, toplumun çok partili hayata geçiş (Çoğulculuk) için henüz hazır olmadığı görülmüş, Takriri-i Sükûn kanunu’na dayanılarak bu parti kapatılmıştır.

229-Aşağıdakilerden hangisi, diğerlerinden sonra çıkarılan bir kanundur?  (1999)
A)   Tekke, türbe ve zâviyelerin kapatılmasıyla ilgili kanun
B)   Türk Medenî Kanunu
C)   Takrir-i Sükûn Kanunu
D)   Hilafetin kaldırılmasıyla ilgili kanun
E)   Soyadı Kanunu     Cevap:  E

 

230-Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nda, ithalat konusu olan temel tüketim mallarının üretimine ağırlık verilmesi, öncelikle aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığını gösterir?   (1999)
A)   Her alanda sanayileşme
B)   Fabrikalar açma
C)   Dış kredi sağlama
D)  Dışa bağımlılığı azaltma
E)  Yatırımlar yapma     Cevap:  D

 

231-I.   Kişi hakları   (2000)
II.  Kişilerin evlat edinme koşulları
III. Kişilerin aile kurması
IV. Kişilerin eğitimi
Yukarıdakilerden hangileri Türk Medeni Kanunu ile düzenlenmiştir?
A)   I-II
B)   I-III-IV                           
C)   II-III-IV
D)   I-II-III
E)   I-III                       Cevap:  D

 

232-Atatürk dönemindeki,   (2000)
I.   Anadolu tarihinin araştırılması
II.  Arkeolojinin geliştirilmesi
III. Müzeciliğin geliştirilmesi
Çalışmalarından  hangileri,  Osmanlı  Devleti’nde  Türk  tarihinin  salt Osmanlı saltanatı açısından öğretilmesine karşı çıkan inkılapçı anlayışı yansıtır?
A)  I        
B)
   II-III      
C)
  II            
D)
   I-II-III
E)
   I-II
Cevap:  E   Atatürk Dönemi’nde, İlk Çağ Anadolu uygarlıklarını aydınlatmak için, arkeolojik çalışmalara hız verilmiş, çok sayıda makale yazılmış, biraz da “uçularak”, eski Anadolu uygarlıklarının Türk kökenli oldukları ileri sürülmüştür. Hititler(Orta Anadolu), Frigler(Orta Anadolu), Lidyalılar(Batı Anadolu), İyonlar(Kıyı Ege), Urartular(Doğu Anadolu) ve Truvalılar (Çanakkale) dır bu uygarlıklar. Bizde müzeciliğin kurucusu -gerçekte o değil- Osman Hamdi Bey’dir. Kendisi aynı zamanda iyi de bir ressamdır. Müzayedede rekor fiyata alıcı bulan “Kaplumbağa Terbiyecisi” ona aittir. 

 

233-I.   Aşar  vergisinin kaldırılması   (2001)
II.  Doğu  Anadolu’da  muhtaç  çiftçilere  toprak  dağıtımına dair kanunun kabul edilmesi
III. Ziraat Bankası’nın kurulması
Köylüyü   rahatlatmak    ve    üretimi   artırmak   amacıyla  yukarıdaki gelişmelerden hangileri Atatürk Dönemi’nde gerçekleştirilmiştir?
A)  Yalnız I
B)  I ve II
C)  Yalnız II
D)  II ve III
E)  Yalnız III
Çözüm: Türk köylüsü üzerinde önemli bir yük olan Aşâr vergisinin 1925’de kaldırılması tarımsal alanda büyük bir rahatlama sağlamıştır. 1945’de Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu çıkartılmış, toprak ağası milletvekillerinin kösteklemesi sonucu uygulanamamıştır. Ziraat Bankası, Padişah II. Abdülhamit’e I. Meşrutiyet’i ilân ettiren, sonra da onun tarafından boğdurulan Sadrazam Mithat Paşa’nın girişimleriyle Osmanlı Devleti’nde çiftçilere kredi sağlamak amacıyla 1863 yılında kurulmuştur.

 

234-1933 yılında kabul edilen Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı başarıyla sonuçlandırılmış ve Türk sanayisi ilerleme yoluna girmiştir. Ancak İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı istenilen şekilde uygulanamamıştır.  (2001)
İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın uygulanamamasında aşağıdakilerden Hangisi etkili olmuştur?
A)   Dünyada büyük bir ekonomik bunalımın yaşanmaya başlaması
B)   II. Dünya Savaşı’nın çıkması
C)   Özel girişimcilerin sayıca az olması
D)   Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılmasının gecikmesi
E)   Devletçilik ilkesinin uygulanmaya başlaması
Çözüm: Türkiye’de Birinci Beş Yıllık Sanayi Plânı, Devletçilik İlkesi doğrultusunda, devlet tarafından 1934’den itibaren uygulanmaya başlamıştır. Dünya Ekonomik Bunalımı 1929’da patlak vermiştir. Teşvik-i Sanayi Kanunu 1927’de kabûl edilmiş, fakat, özel girişimin elinde yeterli sermaye ve teknolojik birikim olmadığı ortaya çıkınca, 1933’den itibaren Devletçilik İlkesi uygulanmıştır. 1939’da II. Dünya Savaşı’nın başlaması Türkiye’yi de olumsuz yönde etkilemiş, İkinci Beş Yıllık Sanayi Plânı’nın uygulanamamasına sebep olmuştur.

 

235-Cumhuriyet Dönemi’nde erkeğin aile kurumuyla ilgili ayrıcalıkları büyük ölçüde aşağıdakilerden hangisiyle kaldırılmıştır?   (2001)
A)   Lâiklik ilkesinin anayasa güvencesine alınması
B)   Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olması
C)   Medeni Kanun’un kabul edilmesi
D)   İtalyan Ceza Kanunu’nun adapte edilerek yürürlüğe girmesi
E)   Çok partili demokratik hayata geçilmesi    Cevap:  C

 

236-Aşağıdakilerden hangisi Millet Mekteplerinin amaçlarından biridir?  (2001)
A)   Basılan kitap sayısını artırmak
B)
  Okuma ve yazmada kolaylık sağlamak
C)   Eğitim ve öğretimi birleştirmek
D)   Okuma yazma oranını artırmak
E)   Yüksek okul sayısını artırmak
Cevap:  D    (Millet Mektepleri, ilkokul seviyesini geçmiş vatandaşlara yeni harflerle okumayı öğretmek için açılmıştır.  Sınav Komisyonu  D  seçeneğini kabûl etmişse de doğrusu  B şıkkıdır. Bununla birlikte, Millet Mekteplerinin açılmasından sonra  2,5 milyondan fazla insan okuma-yazma öğrenmiştir).

 

237-I.   Ağırlık ve ölçü birimlerinin değiştirilmesi   (2001)
II.  Miladi takvimin kabul edilmesi
III. Medreselerin kapatılması
Yukarıdaki  inkılapların hangileri,  inkılabın ilgili olduğu alanda birlik sağlamak amacıyla yapılmıştır?
A)  Yalnız I
B)  I ve III
C)  Yalnız II
D)  I, II ve III
E)  Yalnız III
Çözüm: Ağırlık ve ölçü birimlerinin değiştirilmesiyle okka ve arşın gibi ölçülerin kullanılması, Milâdî Takvim’e geçilmesi ile Rûmî Takvim’in kullanılması, medreselerin kapatılması ile de eski eğitim sistemi sona ermiştir. Cevap  :  D

 

238-I.   Saltanatın kaldırılması    (2001)
II.  Halifeliğin kaldırılması
III. Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi
İnkılapların  gerçekleştirilme  sırası  aşağıdakilerin  hangisinde   doğru olarak verilmiştir?
A)  I-II-III
B)  II-III-I
C) 
I-III-II
D)  III-II-I
E)  II-I-III
Cevap:  A

 

239-Türk denizlerinde gemi işletme hakkının yalnız Türkiye’ye ait olması aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır?   (2001)
A)   Teşvik-i Sanayi Kanunu
B)   Kabotaj kanunu
C)   Lozan Antlaşması
D)   Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı
E)   Birinci İzmir İktisat Kongresi   Cevap:  B

                                              

240-Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesi, diğerlerini zorunlu hale getirmiştir?   (2001)
A)   Tekke ve türbelerin kapatılması
B)   Medreselerin kapatılması
C)   Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi
D)   Şer’iye ve Evkaf Bakanlığı’nın kaldırılması
E)  Yabancı   okulların  Türkiye  Cumhuriyeti  müfettişlerinin  denetiminde olması      Cevap:  C

Leave a Reply