Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

İnkılap Tarihi Testleri Çözümlü Test Soruları- 12

İnkılap Tarihi Testleri Çözümlü Test Soruları- 12

241-I. Halkevleri (2001) (2004)
II. Millet Mektepleri
III. Köy Enstitüleri
Yukarıdakilerden hangileri, Atatürk Dönemi’nde kurulmuştur?
A) I
B) I-II
C) II
D) I-II-III
E) III
Çözüm: Millet Mektepleri 1928, Halk Evleri 1932, Köy Enstitüleri 1940’da kurulmuştur.
242-Cumhuriyetin ilk yıllarında, aşağıdaki alanlardan hangisine ekonomik kalkınmada öncelik verilmemiştir? (2001)
A) Tarım
B) Ulaştırma
C) Ticaret
D) Turizm
E) Sanayi
Çözüm: Tarım, ticaret, sanayi ve ulaştırma alanlarında, halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yatırım yapılmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında turizm alanına öncelik verilmemiştir. Hatta, söylentiye göre, turizm, bir gelir kaynağı olmaktan çok uzak olduğu için, güney sahillerimizde miras paylaşımında kızlara tarımsal verimi olmayan kumsallar ve oralara yakın yerler verilmiş. Erkeklerimiz ileri görüşlülükten uzak mı diyeceğiz şimdi?

243-Atatürk’ün en önemli eserlerinden biri de bizzat kaleme aldığı “Nutuk”tur. Bu eserde Atatürk Türk bağımsızlık mücadelesini ve yeni Türk Devleti’nin kuruluşunu anlatır. (2002)
Atatürk bu eserinde,
I. 1919 – 1920
II. 1920 – 1923
III. 1923 – 1927
IV. 1927 – 1938
dönemlerinden hangilerini anlatmaktadır?
A) I-III
B) I-II-III
C) II-III
D) I-II-III-IV
E) III-IV
Çözüm: 19 Mayıs 1919 tarihinden başlayıp 1927 yılına kadar geçen olayları anlatmıştır. Ekim 1924’e kadar ayrıntılıdır. Cevap: B

244-Osmanlı yenileşme tarihinde Batı tarzında kurumlar oluşturulurken geleneksel kurumlar da varlığını sürdürmüştür. Bu durum toplumda ikiliklerin oluşmasına neden olmuştur. (2002)
Cumhuriyet döneminde,
I. Eğitim
II. Turizm
III. Hukuk
Alanlarından hangilerinde ikili uygulamalara son verecek uygulamalar yapılmıştır?
A) Yalnız I
B) I-III
C) Yalnız II
D) II-III
E) Yalnız III
Çözüm: Medenî kanun’un kabûl edilmesiyle hukuk, Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile de eğitim alanında birlik sağlanmıştır.

245-I. Aşar vergisinin kaldırılması (2002)
II. Miladi takvimin kabulü
III. Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
IV. Hafta tatilinin cumadan pazara alınması
V. Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun kabulü
Ticari yönden Batı ülkelerine uyum sağlamak amacıyla yapılan değişiklikler yukarıdakilerden hangileridir?
A) II-IV
B) III-IV-V
C) I-II
D) I-II-III-IV-V
E) II-III-IV
Çözüm: Milâdî Takvim’in kabûl edilmesi ve hafta sonu tatilinin pazara alınması Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasında ticareti kolaylaştıran bir durumdur. Aşâr vergisinin kaldırılması çiftçilerin ekonomik durumunu iyileştirmeye yöneliktir. Kabotaj Kanunu ile Türk limanlarından yabancı işletmeler kaldırılmıştır. Teşvik-i Sanayi Kanunu özel sektörün sanayi yatırımlarını kolaylaştırma amacıyla çıkartılmıştır. Cevap: A

246-I. Tekke ve zaviyelerin kapatılması (2002)
II. Ölçü ve tartıların değiştirilmesi
III. Tarih Kurumu’nun kurulması
IV. Medreselerin kapatılması
V. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
Yukarıda verilenlerden hangileri toplumsal hayatın çağdaşlaştırılmasına yönelik yapılan inkılaplardandır?
A) I-II-V
B) I-IV-V
C) I-II-IV
D) II-IV
E) III-IV-V Cevap: C

247-I. Ulusçuluk (2002)
II. Devletçilik
III. Ümmetçilik
Yukarıdakilerden hangileri halifelikle ilgilidir?
A) I
B) I-III
C) II
D) I-II-III
E) III
Cevap: E (Ümmetçilik, bütün Müslümanları halifenin önderliğinde birleştirmeyi ve tek bir toplum hâline getirmeyi amaçlar).

248-Aşağıdakilerden hangisi 28 Mayıs 1927’de çıkartılan Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun amacıdır? (2002)
A) Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nı uygulamak
B) Devletçilik ilkesini uygulamak
C) Yer altı zenginliklerini çıkarmak
D) Özel teşebbüsü güçlendirmek
E) İşsizlere devlet tarafından iş sağlamak Cevap: D

249-Atatürk döneminde Türk kadınlarına birtakım sosyal ve siyasal haklar verilmiştir. (2002)
Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden önce verilmiştir?
A) Milletvekili seçme hakkı
B) Milletvekili seçilme hakkı
C) Muhtarlık seçimlerine katılma hakkı
D) Belediye seçimlerine katılma hakkı
E) Miras ve boşanma hakkı
Çözüm: Kadınlara, miras ve boşanma hakkı Medenî Hukuk’la 1926, Belediye seçimlerine katılma hakkı 1930, muhtarlık seçimlerine katılma hakkı 1933, milletvekili seçme ve seçilme hakkı 1934’de verilmiştir.

250-I. Hıfzısıhha Enstitüsü’nün açılması (2002)
II. Müze açılması
III. Konservatuvar açılması
IV. Kız öğretmen okullarının açılması
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk döneminde açılmıştır?
A) I-III B) I-IV C) III D) II-III E) III-IV
Çözüm: Hıfzısıhha Enstitüsü 1928, Cumhuriyetin ilk konservatuvarı olma özelliği taşıyan Ankara Devlet Konservatuvarı 1936’da açılmıştır. Müzecilik, Osmanlı Devleti’nde 1881’de İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin kurulmasıyla başlamıştır. Tanzimat Dönemi (1839-1876)’nde de Kız Öğretmen okullarının açılmasına başlanmıştır.

251-I. Halifeliğin kaldırılması (2003)
II. Çok partili sisteme geçiş
III. Tekke ve zaviyelerin kapatılması
IV. Medreselerin kapatılması
V. Dini kıyafetlerin giyilmesine sınırlama getirilmesi
Yukarıda verilen olaylardan hangisi İslamiyetin siyasete alet edilmesini önlemeye yönelik değildir?
A) I B) IV C) II D) V E) III Cevap: C

252-Osmanlı’nın son dönemlerinde yapılan ıslahatlarla ülkede bazı alanlarda ikili uygulamalar meydana gelmiştir. (2003)
Cumhuriyet döneminde hangi alanlarda yapılan inkılaplarla bu uygulamalar son bulmuştur?
A) Tarım – Ticaret
B) Eğitim – Hukuk
C) Tarım – Din
D) Din – Siyaset
E) Yönetim – Ekonomi
Çözüm: Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitim, Medenî Kanun ile hukuk alanındaki ikili uygulama ortadan kalkmıştır.

253-Atatürk kaleme aldığı Nutuk adlı eserinde aşağıda verilen olaylardan hangisine değinmiştir? (2003)
A) Kadınlara seçilme hakkının tanınması
B) Millet Mekteplerinin açılması
C) 1929 Dünya Ekonomik bunalımı
D) Montrö Boğazlar Sözleşmesi
E) Türk devleti’nin kuruluşu Cevap: E

254-Cumhuriyet döneminde hangi yıl yapılan anayasa değişikliği ile “Devletin dini İslam dinidir” maddesi anayasadan çıkartılmıştır? (2003)
A) 1921 değişikliği ile
B) 1924 değişikliği ile
C) 1928 değişikliği ile
D) 1937 değişikliği ile
E) 1961 değişikliği ile
Çözüm: 1924 Anayasası’ndan, 1928’de “Devletin dini İslamdır” hükmü çıkartılmış, 1937’de Altı İlke anayasaya girmiştir.

255-I. Evrensel nitelikte olması (2003)
II. Anayasal haklara uygun olması
III. Toplumun ihtiyaçlarına cevap vermesi
1926’da kabul edilen Türk Medeni Kanunu bu özelliklerden hangisine uygundur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) Yalnız II
D) I-II
E) I-II-III
Cevap: E

256-1934’de çıkartılan bir kanunla “ağa, hacı, molla, efendi, hazret vb” unvanların kullanılması yasaklanmıştır. (2003)
Bu yasaklamanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halifeliğin gücünü azaltmak
B) Osmanlı hanedanının etkisini kırmak
C) Modern toplumlara uyum sağlamak
D) Toplumda ayrıcalıklı olmayı önlemek
E) Lâikliği yaymak Cevap: D

257-Halifeliğin kaldırılmasında, (2004)
I. Menemen olayı
II. Saltanatın kaldırılması
III. Cumhuriyetin ilanı
gelişmelerinden hangilerinin etkisi görülmüştür?
A) Yalnız I
B) I-II
C) Yalnız II
D) II-III
E) Yalnız III
Cevap: D (Menemen Olayı halifeliğin kaldırılmasından sonra, 1930’da gerçekleşmiştir)

258-I. Ürün üzerinden alınması (2004)
II. Her bölgeden farklı oranda toplanması
III. Gayri Müslimlerden alınması
Yukarıdakilerden hangisi Aşar vergisinin özelliklerindendir?
A) Yalnız I
B) I-II
C) Yalnız II
D) I-II-III
E) Yalnız III
Cevap: A

259-Devlet eliyle sanayinin kurulması “Birinci Beş Yıllık Plan” hangi yılda uygulanmaya başlandı? (2004)
A) 1931 B) 1932
C) 1934
D) 1935
E) 1936
Çözüm: 1933’de yapılmış, 1934’de uygulamaya konulmuştur.

260-Saltanatın kaldırılması aşağıdakilerden hangisinin bir gereğidir? (2004)
A) Yurtta ve dünyada barışın
D) Bağımsızlığın
B) Ulusal egemenliğin
E) Uluslar arası ilişkilerin
C) Özerkliğin Cevap: B

Leave a Reply