Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

İnkılap Tarihi Testleri Çözümlü Test Soruları- 13

İnkılap Tarihi Testleri Çözümlü Test Soruları- 13
ÇOK  PARTİLİ  DÖNEME GEÇİŞ  DENEMELERİ ve İSYÂNLAR
261-Soyadı kanunu ile;    (2004)
I.   Sosyal
II.  Siyasi
III. Ekonomik
alanlarından hangisinde kolaylık sağlanmıştır?
A)   Yalnız I
B)   I-II
C)   Yalnız II
D)   I-II-III
E)   Yalnız III   
Cevap:  A

 

262-Türkiye Cumhuriyeti’nde,   (2004)
I.   Hafta tatilinin Pazar gününe alınması
II.  Miladi takvimin kabulü
III. Kabotaj Kanunu’nun kabul edilmesi
Gelişmelerinden   hangisinde   uluslar  arası   resmi    ilişkilere     uyum sağlama amacı vardır?
A)   Yalnız I
B)   I-II
C)   Yalnız II
D)   II-III
E)   Yalnız III   
Cevap:  B

 

263-Türkiye’de,   (2004)
I.   1923 yılında   seçmen  olabilmek  için  uygulanmış  olan  vergi  verme şartının kaldırılması
II.  Seçmen olan herkesin oy kullanmasının zorunlu olması
III. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
Gelişmelerinden   hangilerinde   yönetime  katılmak  amacının   olduğu savunulabilir?
A)   Yalnız I
B)   II-III
C)   Yalnız II
D)   I-II-III
E)   Yalnız III     
Cevap:  D

 

264-I.   Köy Enstitüleri   (2001)   (2004)
II.  Halk Evleri
III. Millet Mektepleri
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk Dönemi’nde kurulmuştur?
A)   Yalnız I
B)   I-II
C)   Yalnız II
D)   II-III
E)   Yalnız III   
Cevap:  D

265-Trakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurulunca, “askerlik ile ilişiği olan milletvekillerinin ya askerlikten istifa etmeleri ya da kışlalarına dönmelerine” ilişkin yasa çıkartılmıştır.Böyle bir yasanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nı çalışamaz hâle getirmek
B)   Demokratikleşme sürecini hızlandırmak
C)   M. Kemâl’in Cumhurbaşkanı olmasını sağlamak
D)   Ordunun politikaya karışmasını önlemek
E)   İstiklâl Mahkemelerinin kurulmasını sağlamak
Cevap: D (Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurucuları Kurtuluş Savaşı’nın önemli komutanları idi).

266-Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılmasını hızlandıran gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Ekonomide liberal görüşleri savunmaları
B)   İnkılâpların gelenek göreneklere karşı yapılmasını eleştirmeleri
C)   Şeyh Sait İsyânı’nın patlak vermesi
D)   Menemen Olayı’nın çıkması
E)   Ordunun politikaya karışması   Cevap:  C

267-Şeyh Sait İsyânı’nın etkin bir şekilde bastırılması için alınan önlemler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)   İsmet Paşa’nın başbakanlığa getirilmesi
B)   Takrir-i Sükûn Kanunu’nun çıkartılması
C)   İstiklâl Mahkemelerinin kurulması
D)   Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılması
E)   1924 Anayasası’nın kabûlü   Cevap:  E

 268-Takrir-i Sükûn Kanunu’nun çıkartılmasını hızlandıran gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Lâik düzene geçilmesi
B)   Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması
C)   Şeyh Sait İsyânı’nın çıkması
D)   Menemen Olayı
E)   Serbest Fırka’nın kurulması
Cevap:  C   (takrir-i sükûn: konuşma-yazma yasağı, sansür).

 269-Şeyh Sait İsyânı TBMM’nin dış politikasında etkili rol oynamıştır.
Bu isyân,    aşağıdaki   sorunlardan  hangisinin  Türkiye’nin    aleyhine çözümlenmesinde etkili olmuştur?
A)   Boğazlar
B)   Musul
C)   Hatay
D)   Yabancı okullar
E)   Kapitülasyonlar    Cevap:   B

270-Serbest Cumhuriyet Fırkası aşağıdaki alanların hangisinde Cumhuriyet Halk Fırkası’ndan farklı uygulamaları benimsemiştir?
A)  Lâiklik
B)  Ekonomi
C)  Kadın hakları
D)  Hukuk
E)  Eğitim
Çözüm: Cumhuriyet Halk Fırkası, Devletçi politikayı benimserken Serbest Cumhuriyet Fırkası ekonomide liberalizmden yana olmuştur; aralarındaki tek fark da budur.

271-Türkiye’de ilk çok partili hayata geçiş denemesinin başarısızlıkla sonuçlanmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisi etkili olmuştur?
A)   M. Kemâl’e suikast girişimi
B)   Saltanatın kaldırılması                                                                        
C)   M. Kemâl’in Cumhurbaşkanı seçilmesi
D)   Menemen Olayı
E)   Şeyh Sait İsyânı   Cevap:  E

272-Millî Mücadele Dönemi’nde çıkartılan Hıyanet-i vataniye Kanunu ile Cumhuriyet Dönemi’nde çıkartılan Takrir-i Sükûn kanunu’nun ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak
B)   Askere alma işlemlerini düzene sokmak
C)   Ayaklanmaları bastırmak
D)   Düzenli ordu kurmak
E)   İnkılâpların uygulanmasını sağlamak    Cevap:  C

273-Şeyh Sait İsyanı, Atatürk’e suikast girişimi ve Menemen Olayı’nın ortak özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?
A)   İngiltere’nin tahrikleri vardır
B)   Anayasa’dan ,  “Devletin dini İslamdır ibaresinin” çıkarılması üzerine meydana gelmişlerdir
C)   Cumhuriyet yönetimini yıkmaya yöneliktirler
D)  Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının din propagandası sebep olmuştur
E)   Lâiklik İlkesi’nin anayasaya girmesine tepkidirler  Cevap:  C

274-Serbest Cumhuriyet Fırkası, Atatürk’ün emriyle Ali Fethi (Okyar) tarafından kurulmuştur.
Atatürk, neden Mecliste bir muhalif parti olmasını istemiştir?
A)   Halkın sorunlarının Meclise daha rahat taşınacağını düşündüğünden
B)   Cumhuriyet  Halk  Fırkası’nın  artık iktidardan inmesi gerektiğine  olan inancı
C)   Cumhuriyet  Halk  Fırkası’nın uyguladığı Devletçi politikanın başarıya ulaşmayacağını anladığından
D)   Ali Fethi’nin sınıf arkadaşı olmasından
E)   Terakkiperver  Cumhuriyet  Fırkası’nın  başka  bir isim altında yeniden kurulmasını önlemek istediğinden
Çözüm: Atatürk, Serbest Cumhuriyet Fırkası’nı, 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’nın Türkiye’ye sıçramasıyla oluşan sıkıntıya çare bulmak, halkın sorunlarını  Meclise daha  çok taşımak amacıyla kurdurmuştur. Ancak, inkılâp karşıtlarının  eline geçmesi üzerine, Ali Fethi Bey,  partiyi,  18 Aralık 1930’da kapatmıştır.

275-Türkiye Cumhuriyeti’nde çok partili döneme geçiş denemesi aşağıdakilerden hangisiyle başlamıştır?   (1999)
A)   Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması
B)   Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması
C)   Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olması
D)   Cumhuriyetin ilan edilmesi
E)   Demokrat Parti’nin kurulması   Cevap:  B

276-I.   Şeyh Sait Ayaklanması   (2000)
II.  Menemen Olayı
III. Demirci Ayaklanması
Yukarıdakilerden  hangileri,  ulusal  ve  lâik devlet anlayışına karşı bir
tepki niteliğinde değildir?
A)  Yalnız I      
B) 
Yalnız II
C)  Yalnız III
D)  I-II
E)  II-III
Cevap:  C  (“Demirci Ayaklanması” ile, Kuvva-i Millîye’nin ortadan kaldırılıp düzenli orduya geçilmesi üzerine, Batı Cephesi’nde Demirci Mehmet Efe’nin isyân girişimi anlatılmak isteniyor).

277-Atatürk’ün isteğiyle kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?   (2001)
A)   Partide liberal ekonomi sisteminin benimsenmemesi
B)   Gerici çevrelerin partiye girmesi
C)   Dünyada ekonomik bir bunalım yaşanması
D)   Bursa’da ezanın Türkçe okunmasına karşı olayların çıkması
E)   lâikliğin anayasa güvencesine alınması
Cevap:  B  [Partiyi, kurucusu Ali Fethi (Okyar) kapatmıştır].

278-I.   Cumhuriyet Halk Partisi    (2002)
II.  Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
III. Serbest Cumhuriyet Fırkası
IV. Demokrat Parti
Yukarıda   verilen   partilerden   hangileri   Atatürk   döneminde kurulmamıştır?
A)  I-II
B)  III-IV
C)  II-IV
D)  IV
E)  II-III
Çözüm:  Demokrat parti 1946’da kurulmuştur.

279-Türkiye tarihinde çok partili döneme geçiş denemeleri hangi tarihte başlamıştır?    (2002)
A)  1921
B)  1923
C)  1924
D)  1945
E)  1950
Çözüm:  Yeni Türk Devleti’nin ilk partisi, 9 Eylül 1923 târihinde kurulan Cumhuriyet Halk Fırkası’dır. Çok Partili döneme geçiş için ilk deneme ise, 17 Kasım 1924’de kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulmasıyla gerçekleşmiştir. Soruda “hangi tarih” denilip  seçeneklere yıl veriliyor; Türkçe de, böylelerinin elinde öldürülüyor.

280-Aşağıdaki olaylardan hangisi, Cumhuriyet dönemi çok partili demokratik hayata geçişin gecikmesinde etkili olmamıştır?   (2003)
A)   Vagon-Li Olayı’nın çıkması
B)   Şeyh Sait İsyanı’nın çıkması
C)   Serbest Cumhuriyet Partisi’nin kapatılması
D)   Menemen İsyanı’nın çıkması
E)   Toplumun hazır olmaması
Çözüm: Vagon-Li Olayı, İstanbul’da Fransız Vagon-Li (yataklı vagonlar) Şirketi’nde Türkçe konuşan bir memuru, müdürün azarlaması üzerine çıkan olaylardır. 22 Şubat 1923 târihinde patlak veren ve şirketin Beyoğlu’ndaki acentesi tahrip edilen  olayın, çok partili hayata geçilmesi ile ilgisi yoktur.

Leave a Reply