Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

İnkılap Tarihi Testleri Çözümlü Test Soruları- 14

İnkılap Tarihi Testleri Çözümlü Test Soruları- 14
ATATÜRK DÖNEMİ’NDE TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASI
281-İki devletin anlaşmasında aşağıdakilerden hangisi temel ilke olarak alınırsa, bu devletlerin birbirlerinin yönetimlerine saygılı olduğu söylenebilir?
A)   Her devlet kendi geleceğine kendisi karar verecek
B)   Birinin tanımadığı devletler arası bir anlaşmayı diğeri de tanımayacak
C)   Önceden yaptıkları anlaşmalar, yeni durumlardan etkilenmeyecek
D)   Karşılıklı ekonomik çıkarlara ağırlık verilecek
E)   Anlaşmalar tek taraflı olarak yürürlükten kaldırılmayacak   Cevap:  A

282-Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti hükûmetleri için bir sorun olmamıştır?
A)
  Türk-Yunan ilişkileri
B)   Boğazlar
C)   Kapitülasyonlar
D)   Hatay
E)   Türkiye-Irak sınırı
Çözüm:  Kapitülasyonlar, Cumhuriyetin ilânından önce kaldırılmıştır.

283-Lozan Barış Antlaşması’ndan sonra, Türk Hükûmeti aşağıdakilerden hangisini, iç sorun saydığı için devletlerle görüşmeyi reddetmiştir?
A)   Hatay’ın geleceği
B)   Musul’un geleceği
C)   Türk ve Rum nüfusun Mübadelesi
D)   Türkiye’deki yabancı okulların yönetimi
E)   Boğazların denetimi   Cevap:  D

284-Aşağıdakilerden hangisi Musul sorunuyla ilgili doğru bir yargı değildir?
A)  Ankara Antlaşması ile çözümlenmiştir
B)  Musul sorununda Milletler Cemiyeti İngiltere’den yana tavır almıştır
C)  Musul sorunu Lozan’da çözümlenmiştir
D)  Şeyh Sait İsyânı Musul’un kaybedilmesinde etkili olmuştur
E)  Musul ve çevresi İngiltere’nin mandası altındaki Irak’a bırakılmıştır  Cevap: C

285-Türkiye’nin Musul’u geri almaya çalışması karşısında İngiltere’nin gösterdiği tepkilerden biri aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Türklere karşı Yunanlıları destekleme
B)   Türklere karşı Araplarla iş birliği yapma
C)   Şeyh Sait İsyânı’nın çıkmasına katkıda bulunma
D)   Kıbrıs’ı işgâl etme
E)   Menemen Olayı’nı çıkarma
Cevap: C  [ Burada biraz “Türkçeci” olalım. “Katkı” sözcüğü olumsuz anlam içerir; “katkılı yağ” gibi. Örneğin (Ermenice Ornak kelimesinden geliyor), “Kâzım Karabekir, Millî Mücâdele’nin kazanılmasına katkıda bulundu” dersek, bundan, mücâdelenin olumsuz olduğu anlamı çıkar… ].

286-Atatürk Dönemi’nde, Türkiye’nin dış politikasında aşağıdakilerin hangisi önemli bir sorun olmamıştır?
A)   Nüfus değişimi
B)   Irak sınırı
C)   Milletler Cemiyeti’ne üyelik
D)   Boğazlar Komisyonu’nun kaldırılması
E)   Hatay’ın Türkiye’ye katılması    Cevap:  C

287-1930 yılından sonra Türkiye’nin Yunanistan’la geliştirdiği dostluk ilişkileri, aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?
A)   Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin yapılmasına
B)   Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olmasına
C)   Hatay’ın Türkiye sınırları içine alınmasına
D)   Sadabat Paktı’nın kurulmasına
E)   Balkan Antantı’nın kurulmasına    Cevap:  E

288-Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlardan hangisinin çözümlenmesi, Balkan Antantı’nın kurulmasına zemin hazırlamıştır?
A)  Nüfus mübadelesi
B)  Dış borçlar
C)  Kapitülasyonlar
D)  Boğazlar meselesi
E)  Yabancı okullar    Cevap: A

289-Türkiye’nin 1923-1930 yılları arasında uğraştığı konular arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A)  Boğazlar
B)  Hatay
C)  Sadabat Paktı
D)  Nüfus mübadelesi
E)  Balkan Antantı  Cevap: D

    

290-Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye ile İngiltere arasındaki gerginlik aşağıdakilerden hangisiyle sona ermiştir?
A)  Balkan Antantı’nın yapılması
B)  Musul sorununun çözümlenmesi
C)  II. Dünya Savaşı’nın başlaması
D)  Hatay’ın Türkiye’ye bırakılması
E)  Yabancı okulların Milli Eğitim bakanlığı’na bağlanması     Cevap: B

291-Türkiye, yabancı okullar, Suriye sınırı ve Osmanlı borçları konusunda aşağıdaki devletlerden hangisiyle gerginlik yaşamıştır?
A)  İngiltere
B)  İtalya
C) Yunanistan
D)  Rusya
E)  Fransa  Cevap: E

292-Aşağıdaki devletlerden hangisinin izlediği dış politikanın güvensizlik yaratması Balkan Antantı’nın kurulmasının sebeplerinden biri olmuştur?
A)   Yugoslavya
B)   İtalya
C)   Türkiye
D)   Romanya
E)   Yunanistan
Cevap:  B  (Antant diğer dört ülke tarafından oluşturulmuştur. Balkan ülkeleri olmalarına rağmen, Bulgaristan, Yunanistan’la sınır uyuşmazlığı olduğu, Arnavutluk da İtalya’dan çekindiği için ittifakta yer almamışlardır).

293-Balkan Antantı, aşağıdaki gelişmelerin hangisiyle fiilen sona ermiştir?
A)   İkinci Dünya Savaşı
B)   Sovyetler Birliği’nin kurulması
C)   Hatay sorununun çözülmesi
D)   Sadabat Paktı’nın kurulması
E)    Milletler Cemiyeti’nin kurulması
Çözüm: Balkan Antantı (antlaşması, ittifakı), Almanya ve İtalya’nın saldırgan bir tutum izlemeye başlaması üzerine, mevcut sınırları korumak amacıyla 1934’de Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında imzalanmıştır. Kısa bir süre sonra, Yugoslavya’nın İtalya, Romanya’nın da Alman yanlısı politika izlemeye başlamaları üzerine amacından sapmış, II. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla da sona ermiştir.

294-Türkiye’nin günümüzdeki sınırlarının belirlenmesinde aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin bir rolü olmamıştır?
A)   Gümrü Antlaşması
B)   Balkan Antlaşması
C)   Lozan Antlaşması
D)  Moskova Antlaşması
E)  Ankara Antlaşması
Çözüm: Gümrü ve Moskova doğu, Ankara güney sınırımızın belirlendiği ikili antlaşmalardır. Lozan, sınırlarımızın diğer devletlerce de onaylandığı uluslar arası bir antlaşmadır. Balkan Antantı ise, Alman ve İtalyanların yayılmacı emellerine karşı oluşturulan bir iş birliğidir. Sınır düzenlemesiyle ilgisi yoktur.

295-Türkiye Cumhuriyeti hükûmetleri, 1925-1937 arasında balkan Antantı ve Sadabat Paktı’nın kurulmasına öncülük etmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu girişimlerin amacı değildir?
A)   Sınırların güvenliğini sağlamak
B)   Yurtta barış dünyada barış ilkesine uymak
C)   Komşu devletlerin dostluğunu kazanmak
D)   Devletler arası güç birliği kurmak
E)    Komşu devletler arasındaki anlaşmazlıklara çözüm bulmak
Çözüm: Balkan Antantı ve Sadabat paktı, Almanya ve İtalya’nın saldırgan politika izlemeleri üzerine, mevcut sınırların korunması ve caydırıcılık rolü oynayarak barışı korumak amacıyla kurulmuştur. Dünyada, devletler arası anlaşmazlıklara çözüm bulmak Milletler Cemiyeti’nin görevidir (şimdi Birleşmiş Milletler Teşkilâtı’nın).

296-Türkiye, Lozan Antlaşması’nı imzalamış olan devletlere, 1936’da bir nota vererek, Avrupa’da gelişen buhranların, Boğazların güvenliği için vrilmiş olan kolektif garantiyi artık işlemez hâle getirdiğini belirtmiş, Boğazların güvenliği ve egemenlik haklarının korunması için bu sözleşmenin değiştirilmesini istemiştir.
Yukarıda sözü edilen dönemin koşulları göz önüne alındığında, aşağıdakilerden  hangisi,  Türkiye’nin  bu  isteğinde  haklı  olduğuna bir kanıt olarak gösterilebilir?
A)   Dünya milletlerinin giderek belli bloklarda toplanmaya başlaması
B)   Milletler Cemiyeti’nin uluslar arası sorunların çözümünde etkisiz kalması
C)   Almanya ve İtalya’nın saldırgan bir tutum içine girmeleri
D)   Dünyanın önemli bir ekonomik bunalıma girmesi
E)   Yabancı ülkelerin, Boğazların statüsünün değiştirilmesi için çaba göstermeleri     Cevap:  C

297-Avrupa’da II. Dünya Savaşı’nın çıkma belirtilerinin artması ve Akdeniz’de güvenliğin bozulması karşısında, Türkiye’nin 1936’da aldığı önlem aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Boğazlar statüsünü ilgili devletlerle yeniden düzenlemek
B)   Sovyetler Birliği ile saldırmazlık anlaşması yapmak
C)   Milletler Cemiyeti’ne üye olmak
D)   Balkan Antantı’nı kurmak
E)   Sadabat Paktı’na üye olmak
Çözüm: ÖSYM sınavında sorulan  (soruların büyük bölümü değişik yıllarda ÖSYM sınavında soruldu) bu sorunun çözümü için, 1936’da gerçekleşen bir olaya bakmak gerek.  Cevap: A 

298-Aşağıdakilerin hangisinde, “Boğazların uluslar arası bir komisyona verilerek bütün devletlerin gemilerine açık tutulması” hükmü yer almaktadır?
A)   Ankara Antlaşması’nda
B)   Moskova Antlaşması’nda
C)   Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nde
D)   Mudanya Ateşkes Antlaşması’nda
E)   Sevr Antlaşması’nda
Çözüm: Sorudaki karar aleyhimizedir. Bu durumda, aleyhimize olan bir belge aranmalıdır. Sevr’in imzasından sonra resmen göreve başlayan Boğazlar Komisyonu, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile kaldırılmıştır.

299-Lozan Antlaşması’nda Boğazların yönetimi, ayrı bir bütçesi olan ve Türkiye temsilcisinin başkanlık ettiği Boğazlar komisyonu’na verilmiş, ancak daha sonra, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazlar Komisyonu, görevini Türkiye Cumhuriyeti’ne bırakmıştır.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A)   Boğazlardan az sayıda devletin yararlandığının
B)   Boğazlarla ilgili rejimin tek taraflı olarak saptandığının
C)   Boğazlar sorununun Avrupalı devletler tarafından çıkarıldığının
D)  Boğazların zamanla uluslar arası önemini yitirdiğinin
E)   Boğazlar üzerindeki Türk egemenliğinin daha çok güçlendiğinin  Cevap:  E

300-Fransa ile imzalanan Ankara Antlaşması’yla Hatay’da özel bir yönetim kurulması, aşağıdakilerden hangisine aykırı bir uygulama görünümündedir?
A)  Amasya Görüşmesi
B)   Misâk-ı Millî’ye
C)   Londra Konferansı kararları
D)  Amasya Genelgesi
E)  Gümrü ve Kars Antlaşmaları
Çözüm: Misâk-ı Millî’de “Türk ve Müslüman halkın çoğunlukta bulundukları yerler Türk yurdu” sayılmış, tâviz verilmeden kurtarılması kararı alınmıştır. Hatay’da bu özellik olduğu için, millî sınırlarımız dışında bırakılması bu belgeye aykırıdır. Hatay, 1936’da yeniden sorun olmuş, 1939’da anavatana katılmıştır.

Leave a Reply