Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

İnkılap Tarihi Testleri Çözümlü Test Soruları- 15

İnkılap Tarihi Testleri Çözümlü Test Soruları- 15
301-Aşağıdakilerin hangisiyle ilgili sorunların çözümü diğerlerinden sonra gerçekleştirilmiştir?
A)  Hatay
B)  Ege adaları
C)  Boğazlar
D)  Yabancı okullar
E)  Doğu sınırı
Çözüm: Ege adaları 1923 Lozan, Yabancı okullar sorunu 1926 Maarif Teşkilâtı Hakkındaki Kanun, Boğazlar 1936 Montrö, Hatay 1939.

302-1936 yılından itibaren Hatay sorununun gündeme gelmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmuştur?
A)  Fransa’nın Suriye ve Lübnan’a bağımsızlık vermesi
B)  Hatay’da Fransızlara karşı gerilla savaşının başlaması
C)  Suriye ile Türkiye arasında dostluk ilişkileri kurulması
D)  Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanması
E)  Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olması   Cevap: A

303-Hatay’ın anavatana katılmasında aşağıdakilerden hangisi doğrudan etkili olmamıştır?
A)  Nüfusunun çoğunluğunu Türklerin oluşturması
B)  Fransa’nın bu iş için savaşı göze alamaması
C)  Türk dış politikasının başarısı
D)  Hatay’ın o sırada bağımsız bir devlet olması
E)  II. Dünya Savaşı’nın başlaması.
Çözüm: Hatay sorunu, 30 Haziran 1939’da Türkiye’ye katılması ile ortadan kalkmıştır. II. Dünya Savaşı daha sonra, 1 Eylül 1939’da çıkmıştır. Bununla birlikte, Hatay’ın anavatana katılmasında savaşın dolaylı etkisi vardır; I. Dünya Savaşı’ndaki müttefiki Almanya’nın yanında yer almaması için Türkiye’ye bu konuda esnek davranılmıştır. Fransa, çıkması artık kaçınılmaz hâle gelen II. Dünya Savaşı’nı evinde karşılamak için, Suriye’deki manda yönetimini kaldırmış, Türkiye, Milletler Cemiyeti’ne başvurarak Hatay’da referandum istemiştir. Halk bağımsız bir cumhuriyet olmaktan yana oy kullanmış,  kurulan Hatay Meclisi Türkiye’ye katılma kararı almıştır.

                                              

304-Montrö Boğazlar Konferansı’nda aşağıdaki devletlerden hangisi yer almamıştır?
A)  İngiltere
B)  Sovyetler Birliği
C)  İtalya
D)  Japonya
E)  Fransa  Cevap: C

305-Sadabat Paktı’na aşağıdaki ülkelerden hangisi katılmamıştır?
A)  İran
B)  Türkiye
C)  Afganistan
D)  Mısır
E)  Irak
Cevap: D   (1935’de İtalya’nın Habeşistan’a saldırması, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’nun güvenliğini tehlikeye düşürmüştür. İtalya’nın saldırgan politikasına karşı, Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında 1937’de imzalanmıştır. Türkiye, pakta imza atarak doğu sınırlarını güvenlik altına almıştır. Suriye, Irak ile sınır sorunu olmasından dolayı imza atmamıştır. II. Dünya savaşı’nın çıkmasıyla geçerliliğini yitirmiştir).

306-Sovyetler Birliği,
I.   Lozan görüşmelerinde Türkiye’nin Boğazlar konusundaki önerisini desteklemiştir
II.  Montrö görüşmelerinde Boğazlardan geçiş hakkı istemiştir
III. II. Dünya Savaşı’ndan sonra, Türkiye’den, Boğazlarda kendisine bir üs verilmesini istemiştir
Bu durumlara bakarak, Sovyetler Birliği’nin, Boğazlarla ilgili politikasında hangi amacı sürdürdüğü söylenebilir?
A)  Lozan’da kaybettiği haklarını geri almak
B)  Akdeniz yolu üzerindeki engelleri ortadan kaldırmak
C)  Türkiye’nin güçlenmesini engellemek
D)  II. Dünya Savaşı’nda bozulan Avrupa güç dengesini yeniden kurmaya
E)  Türkiye’yi kendi rejimi içine almak
Çözüm: Rus Çarı Petro’nun en büyük ülküsü, Rusya’yı sıcak denizlere Akdeniz) indirmekti. Boğazları ele geçirerek Akdeniz’e inmek zamanla Rus Devleti’nin temel politikası olmuş, her fırsattan yararlanarak Boğazları ele geçirmeye, bu mümkün olmazsa, Boğazlar üzerindeki engelleri ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Lozan’da Türkiye’yi destekleyip, güçlü Avrupa devletlerinden oluşan bir komisyon istemeyişleri bundandır.  Cevap: B

307-Atatürk, 1935 yılındaki bir konuşmasında, “Savaşın ağırlığını göz önüne almayan bazı samimiyetten yoksun liderler, saldırının araçları olmuşlardır. Denetimleri altındaki uluslara ulusçuluğu ve geleneği yanlış bir şekilde göstererek ve kötüye kullanarak onları aldatmışlardır”demiştir.
Atatürk bu sözleriyle hangi ülkelerin politikalarını eleştirmiştir?
A)  Fransa ve İngiltere
B)  ABD ve SSCB (Sovyetler Birliği)
C)  Almanya ve İtalya
D) Yunanistan ve İspanya
E)  İngiltere ve Japonya
Çözüm: I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarından memnun olmayan Almanya ve İtalya (İtalya I. Dünya savaşının galibi idi ama savaşa geç girdiği için “ganimet” ten yararlandırılmamıştı)‘da rejim değişikliği olmuştur. Almanya’da yönetime gelen Naziler Pangermanizm, İtalya’da iktidarı ele geçiren Faşistler de Büyük Roma ülküsünü gerçekleştirmek için silâhlanmış, saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Bunu gören Atatürk, II. Dünya Savaşı’nın mutlaka çıkacağını söylemiştir (ileri görüşlülüğü).

308-Türkiye, II. Dünya Savaşı’na fiilen katılmadığı halde Türk ekonomisi bu savaştan olumsuz yönde etkilenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi buna sebep olarak gösterilemez?
A)  Halkın satın alma gücünün azalması
B)  Tarafsız kalmak için dış satım yapılmaması
C)  Dış alıma bağlı malların sağlanamaması
D)  İş gücünün askere alınması yüzünden üretimin gerilemesi
E)  Nüfusun hızla artması    Cevap: E

309-I.   Yabancı okullar sorunu
II.  Boğazlar sorunu
III. Musul sorunu
IV. Nüfus değişimi
V.  Borçlar sorunu
Yukarıdakilerden hangisi,  Türkiye  ile Yunanistan arasında anlaşmazlıklara sebep olmuştur?
A)  I
B)  II
C)  III
D)  IV
E)  V
Çözüm: Yabancı okullar ve borçlar Fransa, Musul İngiltere, nüfus değişimi Yunanistan’la aramızda sorun oluşturmuştur.

310-Türkiye’nin 1923-1930 dönemi dış politikasının özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A)  Komşu devletlerle iyi ilişkiler kurma
B)
 Sorunları barışçı yollarla çözme
C)  NATO’nun güçlenmesini sağlama
D)  Batı devletleriyle ilişkilerini güçlendirme
E)  Lozan Barış Antlaşması’ndan geriye kalan sorunları çözme  Cevap: NATO 1949’da kurulmuştur.

311-Aşağıdakilerden hangisi Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin Türkiye’ye sağladığı yararlardan biri değildir?
A)  Türkiye’nin gerektiğinde boğazları silahlandırabilmesi
B)  Doğu Akadeniz’de Türkiye’nin uluslararası güç dengesindeki öneminin artması
C)  Sovyetler Birliği’nin kendini Karadeniz’de güvence altına alması
D)  Türkiye’nin egemenliğini sınırlandıran unsurların ortadan kalkması
E)  Boğazların tamamen Türkiye’nin denetimine girmesi      Cevap: C

312-Türkiye, 1923-1930 arasındaki dönemde, Musul sorunu, yabancı okullar ve nüfus mübadelesi konularını çözmek için uğraşmıştır.
Buna göre 1923-1930 dönemi Türk dış politikasının özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A)  Dünya barışının sağlanması için çalışma
B)  İtalya ve Almanya’nın yayılmacılığını önleme
C)  Lozan Antlaşması’ndan geriye kalan sorunları çözme
D)  Boğazlarda Türk egemenliğini sağlama
E)  Uluslar arası barış örgütlerine üye olma     Cevap: C

 313-Türkiye, 1921-1936 yılları arasındaki dönemde dış politikada,
I.   Rusya
II.  ABD
III. Fransa
devletlerinden hangileri ile birlikte hareket etmiştir?
A)   I
B)   III
C)  II
D)  II- III
E)  I-II
Çözüm: 1936’ya kadar Türkiye ile dostane ilişkileri olan Rusya, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin Boğazlar konusunda Türkiye’ye tam egemenlik vermesi üzerine maskesini atmış, Boğazlar üzerindeki emellerini açıktan söylemeye başlamıştır. II. Dünya savaşı’ndan sonra Stalin önderliğindeki Sovyetler Birliği ile Türkiye’nin yakınlaşması 2004 yılına gelinceye kadar mümkün olmamıştır; Rusya Devlet Başkanı Putin’in ziyareti, iki ülkeyi birbirine az da olsa yakınlaştırmıştır.      Cevap: A

314-Balkan Paktı’nın 2. maddesinde, Paktın hiçbir devlete yönelik olmadığı, amacının bir Balkan devletine girişilecek silahlı saldırı karşısında o devletin sınırlarını güvence altına almak olduğu açıklanmıştır.    (2000)
Bu açıklama aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A)  Balkanlardaki mevcut siyasi haritanın sürekli değiştiğinin
B)  Balkan Paktı üyelerine bir dış saldırı olasılığının bulunduğunun
C)  Balkan Yarımadası’nda başka paktların da kurulduğunun
D)  Balkan Paktı üyelerinin, Avrupa ülkelerinden destek beklediğinin
E)  Balkan devletleri arasında önemli görüş ayrılıkları olduğunun  Cevap: B

315-Türkiye Atatürk döneminde, aşağıdaki uluslar arası kuruluşlardan hangisine üye olmuştur?      (2000)
A)  Avrupa Konseyi
B)  Kuzey Atlantik Paktı
C)  Birleşmiş Milletler
D)  Avrupa Topluluğu
E)  Milletler Cemiyeti
Çözüm: Türkiye Milletler Cemiyeti’ne 1932, Avrupa Konseyi’ne 1949, Birleşmiş Milletle’e 1945, Kuzey Atlantik Paktı (NATO)’na 1952’de üye olmuştur.  Avrupa Topluluğu’na ise henüz üye değildir.

316-I.   Musul ve yöresinde yaşayan Türklerin korunması   (2001)
II.  Musul  petrollerinden  Irak’a  kalan  gelirin  25 yıl  süreyle  %10’unun Türkiye’ye verilmesi
III. Musul’un Irak’a bırakılması
5 Haziran 1926 tarihinde İngilizlerle yapılan Ankara Antlaşması’nda, yukarıdaki maddelerden hangileri yer almaz?
A)   I
B)   I-II
C)   II
D)   II-III
E)   III
Çözüm:  Antlaşma ile Türkiye, Musul’un İngiliz mandası altındaki Irak’a bırakılmasına razı olmuştur. Musul petrollerinin %10’unu 25 yıl süreyle kendisine bırakılmasına evet dedirtmişse de, İngiltere, bu hakkından vazgeçmesi hâlinde bir kerede 500.000 İngiliz sterlini önermiş, ekonomik sıkıntıdan dolayı kabûl etmiştir. Antlaşmada, Musul ve yöresindeki Türklerle ilgili hüküm yoktur.

317-Türkiye’nin komşularıyla ve dünya devletleriyle barışçı bir politika izlediğini gösteren aşağıdaki gelişmelerden hangisi Atatürk döneminde gerçekleşmemiştir?    (2001)
A)  Balkan Antantı’nın imzalanması
B)  Milletler Cemiyeti’ne üye olunması
C)  İtalya’nın Habeşistan’a saldırmasına tepki gösterilmesi
D)  Sadabat Paktı’nın imzalanması
E)  Hatay’ın anavatana katılması
Çözüm:  Milletler Cemiyeti’ne üyelik 1932, Balkan Antantı’nın imzalanması 1934, İtalya’nın Habeşistan’a saldırması 1935, Sadabat Paktı’nın imzası 1937, Hatay’ın anavatana katılması 1939’da gerçekleşmiştir.

                                              

318-Türkiye Musul-Kerkük bölgesini Misak-ı Milli sınırları içinde kabul etmiş ve bu bölgenin milli sınırlar içinde yer alması için uğraşmıştır. Ancak yapılan antlaşma ile,    (2002)
Bugünkü Türkiye-Irak sınırı belirlendi.
Musul-Kerkük İngiliz mandasındaki Irak’a bırakıldı.
Musul petrollerinin %10’unun 25 yıl süre ile Türkiye’ye verilmesi kabul edildi.
Yukarıda maddeleri verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Lozan Antlaşması
B)  Mudanya Ateşkes Antlaşması
C)  Ankara Antlaşması
D)  Sevr Antlaşması
E)  1926 Ankara Antlaşması
Cevap: E   (Diğer Ankara Antlaşması, Fransızlarla 1921’de imzaladığımız    antlaşmadır).

319-I.   Suriye sınırı     (2002)
II.  Boğazlar sorunu
III. Savaş tazminatı
IV. Batı sınırı
Konularından hangileri Lozan Antlaşması’ndan sonra yeniden gündeme gelmiştir?
A)  I-II
B)  I-III
C)  I-II-IV
D)  II-III
E)  II-III-IV  Cevap: A

320-Atatürk Balkan ittifakının yapılmasına büyük önem vermiş ve ittifakın gerçekleşmesi için çok çalışmıştır.    (2003)
Atatürk’ü  böyle  bir ittifaka yönelten gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Ege adalarının silahlandırılması
B)   İtalya ve Almanya’nın yayılmacı politikaları
C)  Fransa ve İngiltere’nin yayılmacı politikaları
D)  Rusya’nın Türkiye’yi tehdit etmesi
E)  II. Dünya Savaşı’nın başlaması   Cevap: B

321-20 Temmuz 1936’da imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin yapılması aşağıdakilerden hangisinin sona ermesini sağlamıştır?   (2003)
A)  Genel Borçlar İdaresi’nin
B)  Kapitülasyonların
C)  Azınlıklara tanınan ayrıcalıkların
D)  Kabotaj uygulamasının
E)  Boğazlar Komisyonu’nun       Cevap:E

322-Türkiye ve Fransa arasındaki Hatay sorununda İngiltere’nin Türkiye’yi desteklemesinde aşağıdaki olaylardan hangisi etkili olmuştur?   (2003)
A)  Türkiye’nin yaptığı reformlar
B)  Türkiye’nin Cemiyet-i Akvam’a girişi
C)  Türkiye’nin Birleşmiş Milletlere üye olması
D)  İngiltere’nin Orta Doğu’da çıkarlarının olması
E) Türkiye’nin NATO’ya üye olması
Çözüm: İngiltere Orta Doğu’da güçlü bir devlet istemiyordu. Cevap: D

323-Fransa, Suriye’deki manda yönetimini kaldırarak burada bağımsızlığı öngören bir antlaşma yapmıştır.     (2004)
Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A)  Musul sorunu
B)  Hatay sorunu
C)  Boğazlar sorunu
D)  Borçlar sorunu
E)  Yabancı okullar sorunu  Cevap: B

324-Türkiye, 1932 yılında aşağıdakilerden hangisine üye olmuştur?    (2004)
A)  Birleşmiş Milletler
B)  Milletler Cemiyeti
C)  Lahey Adalet Divanı
D)  Balkan Antantı
E)   Sadabat Paktı
Cevap: B

325-Türkiye ile Yunanistan arasında    (2004)
I.   Nüfus değişimi
II.  Tazminat
III. Ege adalarının silahsızlandırılması
konularından  hangisi   Lozan Antlaşması’ndan sonra bir sorun olarak devam etmiştir?
A)  I
B)  II
C)  III
D)  I-III
E)  II-III   Cevap: D

326-I.   Savaşın tüm dengeleri altüst etmesi    (2004)
II.  Balkan Antantı’nın aynı yörede bulunan devletler arasında yapılmış Olması
III. Boğazların Türk egemenliğine geçmesi
Balkan Antantı’nın II. Dünya Savaşı’nda işlevini yitirmesinde,  yukarıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A)  I
B)  II
C)  III
D)  I-III
E)  II-III    Cevap: A

Leave a Reply