Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

İnkılap Tarihi Testleri Çözümlü Test Soruları- 16

İnkılap Tarihi Testleri Çözümlü Test Soruları- 16
 ATATÜRK İLKELERİ
327-“Her millet, kendi devletini kurup, kendi isteğine göre kendisini yönetmelidir” görüşü, aşağıdakilerin hangisinde verilen ilkelere uygundur?
A)  Milliyetçilik –  Halkçılık
B)  Devletçilik   –  İnkılapçılık
C)  Devletçilik   –  Lâiklik
D)  Lâiklik       –   Halkçılık
E)  İnkılâpçılık –  Lâiklik
Çözüm: Her milletin kendi devletini kurması Milliyetçilik, her toplumun da kendi isteğine göre kendisini yönetmesi Halkçılık İlkesi’nin esâsıdır (Cumhuriyetçilik İlkesi Halkçılık İlkesi ile doğrudan ilgilidir).

328-Bir devletin yönetimindeki çeşitli toplumsal gruplara yasalar önünde kesin eşitlik sağlaması, aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulandığına kanıt olabilir?
A) Milliyetçilik
B) Devletçilik
C) Lâiklik
D) İnkılâpçılık
E) Halkçılık   Cevap: E

329-Halkçılık, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangilerinin doğal bir sonucudur?
A)  Devletçilik   –  Lâiklik
B)  Devletçilik   –  İnkılâpçılık
C)  İnkılâpçılık  –  Lâiklik
D)  Milliyetçilik        –   Lâiklik
E)  Cumhuriyetçilik  –   Milliyetçilik
Çözüm: Halkçılık İlkesi, Cumhuriyetçilik İlkesi’nin esâsını oluşturur. Halkçılık İlkesi’nin dayandığı halk ise, milletle ilgilidir. Milliyetçilik İlkesi’nde de millî egemenlik anlayışı vardır.  Cevap : E  

330-1934’de çıkarılan bir kanunla, toplumsal sınıfları ve ayrıcalıkları belirten unvanların kaldırılması, aşağıdakilerin hangisiyle en yakından ilgilidir?
A)  Lâiklik
B)   Milliyetçilik
C)  Halkçılık
D)  Cumhuriyetçilik
E)  Devletçilik   Cevap: C

331-Aşağıdaki ilkelerden hangisi vicdan özgürlüğünü güvence altına alma amacını gütmektedir?
A) Lâiklik
B) İnkılâpçılık
C) Devletçilik
D) Milliyetçilik
E) Halkçılık    Cevap: A

332-Atatürk’ün temel hedeflerinden biri sanayi kuruluşlarına ağırlık vermekti. Ancak halkın elinde bu amaç için yeterli sermaye ve teknolojik birikim yoktu.
Bu durum aşağıdaki ilkelerden hangisini zorunlu kılmıştır?
A) Halkçılık
B) Milliyetçilik
C) İnkılâpçılık
D) Lâiklik
E) Devletçilik   Cevap: E

333-Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de Devletçilik İlkesi’nin kabûl edilmesi için doğrudan bir gerekçe olamaz?
A)  Teşvik-i Sanayi Kanunu’ndan beklenenin gerçekleşmemesi
B)  İhtiyaçtan fazla üretime geçilmek istenmesi
C)  Özel kesimde yeterli sermaye birikiminin olmaması
D)  Ülkedeki üretimin temel ihtiyaçları bile karşılayamaması
E)  Doğal kaynaklardan yararlanmaya çalışılması
Çözüm: içinde üretim, yatırım, sermaye, teknoloji, sanayi gibi terimler doğrudan ilgilidir. Bunları elersek geriye E seçeneği kalıyor. Doğal kaynaklardan yararlanma, amaca ulaşmak için bir araçtır.

334-Bir ülkede demokrasinin gerçekleştirilmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A)  Halkçılık ve çağdaşlığa
B)  Lâiklik ve Devletçiliğe
C)  Cumhuriyetçilik ve İnkılâpçılığa
D)  Bağımsızlık ve milli egemenliğe
E)  Bilimsellik ve Milliyetçiliğe
Çözüm: Bağımsız olmayan bir ülke, içeride ve dışarıda özgür iradesiyle hareket edemez. Demek ki, öncelikle bağımsızlık ilkesi (bütünleyici ilkelerden biri) şarttır. Buradan cevaba gidilebilir. Demokrasi, millî egemenlik esâsına dayanır. Demokrasi ile Cumhuriyet kavramını karıştırmamak gerek. Her cumhuriyette demokrasi olmaz. Cevap: D

335-“Çağımızda millî iradeye uyulması zorunludur. Bu sebeple Meclisin toplantıya çağırılması gerekir. Bu yolla, millet ve ülkenin kaderi üzerinde alınacak kararların Meclis denetimine sunulması şarttır.”
Sivas kongresi’nde alınan bu karar, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesi için atılmış olan önemli bir adımdır?
A)  Çağdaşlık
B)  Devletçilik
C)  Demokrasi
D)  Yasalar önünde eşitlik
E)  Lâiklik
Çözüm: Millî irade, meclis, meclisin denetimi gibi kavramlar demokrasi ilkesinin içinde yer alır.Bir milletin geleceğiyle ilgili kararları kendi iradesi ile seçtiği meclisin üstlenmesi (temsilî demokrasi), ancak demokratik yönetimlerde olur. Demokrasinin azlığı çokluğu ayrı bir tartışma konusu.

336-I.   Şer’iye ve Evkâf Vekâleti’nin kaldırılması
II.  Saltanatın kaldırılması
III. TBMM’nin açılması   yeniliklerinden hangileri,Cumhuriyetçilik İlkesi ile doğrudan ilgilidir?
A)  I
B)  II
C)  III
D)  I-II
E)  II-III       Cevap: E

337-Atatürk’ün şapka, harf ve takvim alanlarında gerçekleştirdiği yenilikler aşağıdaki ilkelerin hangisiyle ilgilidir?
A)   İnsan ve insanlık sevgisi
B)   Millî egemenlik
C)  Millî bağımsızlık
D)  Çağdaşlık ve Batılılaşma
E)  Ülke bütünlüğü                                                Cevap: D

338-Aşağıdakilerden hangisi lâikliğin Türk toplumuna sağladığı faydalardan biridir?
A)  Azınlıklar bahane edilerek iç  işlerimize karışılmasının engellenmesi
B)  Önemli yatırımların devlet eliyle gerçekleştirilmesi
C)  Kalkınmada bölgeler arası farklılıkların giderilmesi
D)  Teknik eleman açığının kapatılması
E)  Ülkede din, dil ve ırk birliğinin sağlanması    Cevap: A

339-Atatürk Milliyetçiliği’nin  temel ögesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Siyasî varlıkta birlik
B)  Irk ve köken birliği
C)  Kadın erkek eşitliği
D)  Yurt birliği
E)  Din birliği              Cevap: A

340-Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Atatürk’ün tâviz vermediği temel ilkeler aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Devletçilik          –  Milliyetçilik
B)  Cumhuriyetçilik  –  Lâiklik
C)  Cumhuriyetçilik  –  Çağdaşlık
D)  Milliyetçilik – Cumhuriyetçilik
E)  Devletçilik   – Lâiklik
Cevap: B

341-Atatürk ilkelerinden hangisi vatanın düşman işgâlinden kurtarılmasında önemli rol oynamıştır?
A)  Milliyetçilik
B)  İnkılâpçılık
C)  Devletçilik
D)  Cumhuriyetçilik
E)  Lâiklik  Cevap: A

342-Toplum hayatında ayrıcalıksız, sınıfsız ve kaynaşmış bir ortam oluşturan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Cumhuriyetçilik
B)  Milliyetçilik
C)  İnkılâpçılık
D)  Devletçilik
E)  Halkçılık

Cevap: E

343-Atatürk’ün Devletçilik İlkesi, aşağıdaki ilkelerden hangisinin zorunlu sonucudur?
A)  Halkçılık
B)  Lâiklik
C)  İnkılâpçılık
D)   Milliyetçilik
E)  Cumhuriyetçilik    Cevap: A

344-Cumhuriyetçilik, millî egemenlik ve milliyetçiliğin doğal sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnkılâpçılık
B) Lâiklik
C)  Devletçilik
D)   Halkçılık
E) Bağımsızlık            Cevap: D

345-I.   Devletçilik
II.  Milliyetçilik
III. İnkılâpçılık
Yukarıdakilerden  hangileri,  Atatürk ilkelerinin canlı kalmasını sağlamıştır?
A)  I
B)  II
C)  III
D)  I-II
E)  II-III      Cevap: C

   

346-Vatandaş haksızlığa uğradığı zaman, herkese eşit biçimde uygulanan yasalarla hakkını arar.   (1999)
Bu anlayış aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilgilidir?
A)  Milliyetçilik
B)  Halkçılık
C)  İnkılapçılı
D)  Devletçilik
E)  Cumhuriyetçilik     Cevap: B

347-Türkiye’de Devletçilik ilkesi hangi yıldan başlayarak uygulamaya konulmuştur?    (2000)
A)  1927
B)  1940
C)  1939
D)  1933
E)  1929          Cevap: E

348-Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, aşağıdaki ilkelerden hangisini kötüye kullanarak Şeyh Sait Ayaklanması’na ortam hazırlamıştır?   (2001)
A)  Halkçılık
B)  Devletçilik
C)  İnkılapçılık
D)  Laiklik
E)  Milliyetçilik Cevap: D

349-Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.”(hayatta en gerçek yol gösterici bilimdir.) sözü aşağıdaki ilkelerden en çok hangisiyle ilişkilidir?   (2001)
A)  Halkçılık
B)  Laiklik
C)  İnkılapçılık
D)  Devletçilik
E)  Cumhuriyetçilik           Cevap: C

350-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün milliyetçilik anlayışını yansıtmaz(2002)
A)  Akılcı ve insancıldır
B)  Çağdaş ve akılcıdır
C)  Sınıf egemenliğini esas alır
D)  Ülke ve millet bütünlüğünü esas alır
E)  Sınıflar arası egemenliği reddeder   Cevap:  C

351-Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ilk önce yaşama geçirilmiştir?   (2002)
A)  İnkılapçılık
B)  Devletçilik
C)  Cumhuriyetçilik
D)  Laiklik
E)  Halkçılık    Cevap. E

352-I.   İnkılapların temel dayanağı olma    (2002)
II.  Akıl ve bilime dayanma
III. Birbirini tamamlayıcı nitelikte olma  özelliklerinden hangileri Atatürk ilkelerinin tümü için geçerlidir?
A)  I
B)  II
C)  III
D)  I-II
E)  I-II-III    Cevap: E

353-Aşar vergisi,   (2003)
I.   Ürünün az olduğu yıllarda da alınması
II.  Vergiyi toplayanların kendi masraflarını da katarak almaları
III. Bu verginin belli bir oranda alınması  özelliklerini taşıyordu. Cumhuriyetin ilk yıllarında kaldırılan bu vergi toplama yöntemi, Atatürk ilkelerinden “Halkçılık” ilkesine de aykırı özellikler taşımaktaydı.
Bu vergi toplama yönteminin yukarıda verilen özelliklerden hangileri Atatürk’ün “Halkçılık” ilkesine aykırıdır?
A)  I-II
B)  I-III
C)  II-III
D)  I-II-III
E)  II
Cevap: A  (vergilerin belli bir oranda toplanması her ülkede uygulanan olağan bir durumdur).

354-Cumhuriyetçilik ilkesi aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilgilidir?  (2004)
A)  Halkçılık
B)  Devletçilik
C)  Milliyetçilik
D)  Laiklik
E)  İnkılapçılık    Cevap: A

355-Cumhuriyet döneminde yabancıların elindeki demiryollarının tümünün satın alınması ve bütünüyle yabancı sermayeye dayanan sanayileşme modeli yerine devlet tarafından öz kaynakları temel alan sistemin uygulanması, (2004)
I.   Milliyetçilik
II.  Devletçilik
III. Laiklik  yukarıdakilerden hangisiyle ilgili değildir?
A)  I
B)  II
C)  III
D)  I-III
E)  II-III        Cevap: C

Leave a Reply