Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

İnkılap Tarihi Testleri Çözümlü Test Soruları- 2

İnkılap Tarihi Testleri Çözümlü Test Soruları- 2

Çözümlü sorular olarak sunduğumuz hizmetimizin ikincisi ile karşı karşıyayız. Daha önce İnkılap Tarihi Testleri Çözümlü Test Soruları- 1 adı ile kısa olması açısında ilk 20 sorusu sizlere sunmuştuk.

İnkılap Tarihi Testleri Çözümlü Test Soruları- 2

21-Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzasından sonra, Osmanlı Hükûmeti galip devletlerin etkisi alına girmiş, millete karşı sorumluluklarını yerine getiremez olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucu değildir?
A) Erzurum ve Sivas kongrelerinin yapılması
B) Bölgesel direnişlerin başlaması
C) Anadolu halkının Osmanlı Hükûmeti’ne olan güvenini yitirmesi
D) Anadolu halkının M. Kemâl’in çevresinde toplanması
E) Gizli Antlaşmaların yapılması
Çözüm: Soruda verilen zaman Mondros’tan sonradır. Sonuçları da bundan sonra olmalıdır. Gizli Antlaşmalar I. Dünya Savaşı sürerken imzalanmıştır.

22-Kurtuluş Savaşı’yla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi ileri sürülemez?
A) Doğu Cephesi’nde Ermenilerle savaşılmıştır
B) Yunanlılara karşı başlangıçta savunma savaşları yapılmıştır
C) İtalyanlara karşı Kuvva-i Millîye birlikleri ile savaşılmıştır.
D) Batı Cephesi’nde Kuvva-i Millîye kaldırılarak düzenli orduya geçilmiştir
E) İngilizlerle doğrudan savaş yapılmamıştır
Çözüm: Ermenilere karşı savaşı, TBMM tarafından Doğu Cephesi Komutanlığı’na atanan Kâzım Karabekir yürütmüş, onları yenerek, TBMM’nin ilk antlaşması olan Gümrü imzalanmıştır. Yunanlılara karşı, Büyük Taarruz’a kadar savunma savaşı yapılmıştır (ordu yeni olduğu için). İtalyanlarla savaşılmamıştır. Çünkü, İtalyanlar, İzmir’in kendilerinden alınıp Yunanlılara verilmesi karşısında İtilâf Devletleri bloğundan kopmuş, Anadolu Hareketi’ne karşı düşmanca tutum izlemekten vazgeçmiş, sağlık hizmetleri vermeye başlamış, bu yolla, Türk halkın sevgisini kazanarak Anadolu’da ileriye dönük nüfuz bölgeleri kurmayı plânlamışlardır. İngilizler savaşmamış, çünkü, Çanakkale’de Türklerin ne kadar zorlu olduğunu görmüş, içeride demokratik bir ülke oldukları için, kayıpları konusunda kamu oylarının baskısından çekinmiş, maşa kullanmayı tercih etmişlerdir. Değilse, verimli Aydın Ovası’nın pamuğuna herkesten çok İngiltere’nin ihtiyacı vardır. Oradan aldığı pamuğu (en çok pamuğun Çukurova’da yetiştirildiği gibi yaygın bir kanı var; yanlış) deniz yoluyla ülkelerine götürmüş, tekstil olarak dokuyup, Osmanlı ve henüz el tezgâhlarından kurtulamamış diğer pazar ülkelere satmışlardır. Bizde ilk demiryolunu Aydın-İzmir arasında İngilizler yapmıştır(1856-1860); pamuğu trenle İzmir limanına götürmek için. İşte bu sömürgeci devletin, önce İtalya’ya bıraktığı İzmir ve çevresini daha sonra Yunanistan’a peşkeş çekmesinin cevabı burada yatmaktadır; İtalya, bölgeyi kendi adına sömürebilecek güce sahiptir. Güçsüz Yunanistan ise…
23-Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılâbı için söylenemez?
A) İlk kez İngiltere’de başlamıştır
B) Hammadde ve pazar ihtiyacı artmıştır
C) Avrupa’da İhtilâl Savaşları başlamıştır
D) Devletler arası rekabet artmıştır
E) Kültürlerin birbirleriyle yakınlaşmasına yol açmıştır Cevap: C

24-Osmanlı Devleti’ni I. Dünya Savaşı’na sokan İttihat ve Terakki Fırkası’nda egemen olan fikir akımı aşağıdakilerden hangisi idi?
A) Osmanlıcılık
C) Türkçülük
B) Lâiklik
D) Batıcılık
E) İslâmcılık
Çözüm: Osmanlıcık, Fransız İhtilâli’nin getirdiği milliyetçilik akımının, çok uluslu Osmanlı İmparatorluğu’ndan kopmaları engelleyebilmek için izlenmiş, başarılı olmamış, Balkan Savaşları ile iflas etmiştir. Balkan Savaşlarından sonra Türkçülük akımı çok güçlenmiştir. İttihatçıların bunu devlet politikası hâline getirmesi, I. Dünya Savaşı’nda yardımlarına ihtiyaç duyduğumuz Arapları tedirgin etmesi açısından iyi olmamıştır. İslâmcılık, İttihat terakki iktidarından önce Padişah II. Abdülhamit’in izlediği bir politikadır.

25-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesiyle ortaya çıkan bir durum değildir?
A) Savaş geniş bir alana yayılmıştır
B) Almanlar ölçüde rahatlamıştır
C) Batı Trakya Osmanlı devleti’ne katılmıştır
D) Savaşın süresi uzamıştır
E) Yeni cepheler açılmıştır Cevap: C

26-Aşağıdakilerden hangisi İtilâf Devleti değildir?
A) İngiltere
B) Bulgaristan
C) Rusya
D) Japonya
E) Yunanistan
Cevap: B

27-Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nda topraklarımızda savaştığımız cepheler arasında yer almaz?
A) Suriye-Filistin Cephesi
B) Makedonya Cephesi
C) Irak Cephesi
D) Kafkas Cephesi
E) Kanal Cephesi Cevap: B

28-Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın sonuçları arasında yer almaz?
A) Yenilen devletlerde rejim değişikliği olmuştur
B) Boğazlar Fransa’ya bırakılmıştır
C) Milletler Cemiyeti kurulmuştur
D) Yeni millî devletler doğmuştur
E) Avrupa’da denge boşluğu oluşmuştur Cevap: B

29-Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sonunda kurulan devletlerden değildir?
A) Litvanya
B) Estonya
C) Sırbistan
D) Macaristan
E) S.S.C.B Cevap: C

30-Aşağıdakilerden hangisi Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni I. Dünya Savaşı’na sokma sebeplerinden biri değildir?
A) Avrupa’daki savaş yükünü azaltmak
B) Boğazlara sahip olmak
C) Halifenin dinî ve siyasî gücünü kullanmak
D) Geçiş yollarını kontrol altında tutmak
E) Rusya’ya ulaşılmasına engel olmak Cevap: B

31-Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Mustafa Kemâl tarafından kurulmuştur? (1999)
A) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
B) Redd-i İlhak Cemiyeti
C) İslam Teali cemiyeti
D) Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
E) Milli Kongre Cemiyeti Cevap: A

32-I. Dünya Savaşı’nın çıkmasında, aşağıdaki etkenlerden hangisinin en az rol oynadığı savunulabilir? (1999)
A) Ekonomik yayılma politikası
B) Avrupa’da Alman-Fransız anlaşmazlığı
C) Balkanlarda Rus, Avusturya-Macaristan anlaşmazlığı
D) Ulusçuluk düşüncesi
E) Hânedan çekişmeleri Cevap: E

33-Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalamasının sonuçlarından biri değildir? (1999)
A) Osmanlı ülkesinin işgal edilmesi için ortam oluşması
B) Osmanlı Devleti’nin savunma gücünden yoksun kalması
C) Balkanların Osmanlı ülkesinden kopması
D) Osmanlı ülkesinde ulusal cemiyetlerin kurulması
E) Osmanlı devleti’nin hukuki varlığının devam etmesi
Çözüm: Balkanların Osmanlı ülkesinden kopması, Mondros’un sonucu değildir. Fransız İhtilâli’nin getirdiği milliyetçilik akımlarını özellikle Rusların kaşıması sonucu I. Dünya Savaşı’ndan önce ortaya çıkmış bir durumdur.

34-I. Dünya savaşı sırasında gerçekleşen; (1999)
I. Kanal harekatı
II. Rusya’da Bolşevik İhtilali
III.Yunanistan’ın İtilâf (Anlaşma) Devletlerinin yanında yer alması
gelişmelerinden hangisi, Gizli Antlaşmalarda değişiklik yapılmasına neden olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
Çözüm: Gizli Antlaşmalarla Doğu Anadolu, Trakya’nın bir bölümü ve Boğazlar Rus, Akdeniz ve Ege bölgeleri İtalyanlara bırakılmıştır. Rusya’da ihtilâl çıkınca Brest-Litowsk Antlaşması’nı imzalayan Ruslar I. Dünya Savaşı’ndan çekildikleri gibi, kendilerine bırakılan topraklardan vazgeçtiklerini de açıklamışlardır. Bunun üzerine, Doğu Anadolu’nun Ermenistan ve Kürdistan arasında bölüştürülmesine karar veren İtilâf (Anlaşma) Devletleri, Boğazları da ortaklaşa işgâl etme kararı almışlardır. İtalyanlara bırakılan İzmir ve çevresi ise, daha sonra savaşa Yunanistan da girince İngilizler tarafından İtalyanlardan alınarak Trakya ile birlikte onlara verilmiştir. Cevap: E

35-Birinci Dünya savaşı sırasında, Mekke Şerifi Hüseyin ve oğulları Osmanlı Devleti’ne karşı İngilizlerle birleşerek bir Arap devleti kurmak istemişlerdir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? (1999)
A) Dini duyguların ikinci planda kaldığının
B) Hıristiyanlar arasında Haçlı zihniyetinin önemini yitirdiğinin
C) Sömürgecilik hareketlerinin sona erdiğinin
D) İslam dünyasında ilk ayrılıkların başladığının
E) Osmanlı Devleti’nin Arapları azınlık saymadığının
Cevap: A. (İkinci Meşrutiyet’in ilânını izleyen günlerde İttihatçıların İstanbul’da halkın dağarcığına“yalan söylüyorsam Arap olayım”deyişini yerleştirdiklerini yazmadan duramıyorum).

36-Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra, işgalci devletlere tepki olarak ortaya çıkan direniş kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir? (1999)
A) Wilson Prensipleri Derneği
C) Kuva-i Milliye
B) İngiliz Muhipler Derneği
D) Kuva-i İnzibatiye
E) Tesanüt grubu Cevap: C

37-Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa kemal’in İttihat ve Terakki Partisi’nden ayrılmasının nedenlerinden biridir? (2000)
A) Yıldırım Orduları Komutanlığı’na atanması
B) Askerlerin siyasi hayata karışmasına karşı olması
C) Hareket Ordusu’nun kurmay başkanı olması
D) Osmanlı Devleti ile İtalya arasında çıkan savaşa katılması
E) Veliaht Vahdettin ile Almanya seyahatine çıkması Cevap: B

38-Türk orduları Birinci Dünya Savaşı’nda, (2000)
I. Sarıkamış
II. Çanakkale
III. Kanal
Cephelerinin hangilerinde başarılı olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III Cevap: B

39-Anlaşma Devletleri Anadolu’yu aşağıdakilerden hangisine dayanarak işgal etmişlerdir? (2001)
A) Londra Antlaşması
B) Berlin Antlaşması
C) Sevr Antlaşması
D) Mondros Ateşkes Antlaşması
E) Paris Antlaşması
Çözüm: İtilâf devletleri, Anadolu’yu, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7. Maddesi’nde yer alan, “İtilâf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek herhangi bir stratejik noktayı işgâl etme hakkına sahiptir” hükmüne dayanarak işgâl etmişlerdir.

40-Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşı sonrasında ABD’nin önderliğinde, dünya barışını korumak için kurulan örgüttür? (2002)
A) NATO
B) Balkan Antantı
C) Sadabat Paktı
D) Birleşmiş Milletler
E) Milletler Cemiyeti Cevap: E

Leave a Reply